Teliko Parousiash7777

612 views

Published on

Η εργασία του 65 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ για το περιβάλλον

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teliko Parousiash7777

 1. 1. Σμ πενηβάιιμκ εκόξ έμβημο μνγακηζμμύ είκαη ε θμκηηκή ή μαθνηκή ζε αοηόκ πενημπή, πμο αζθεί άμεζα επηννμή ζημκ ίδημ θαη ζηηξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ ημο. ΢ε ζπέζε με ημκ άκζνςπμ, μπμνεί κα δηαθνίκεη θακείξ μεηαλύ άιιςκ: -ημ θμηκςκηθό πενηβάιιμκ - ημ θοζηθό πενηβάιιμκ - ημ πενηβάιιμκ, με μηθμιμγηθή ζεμαζία.
 2. 2. Πενηβάιιμκ Μπμνμύμε κα πενημέκμομε ; Ή πνέπεη κα θάκμομε θάηη ΣΩΡΑ
 3. 3. Η ηζημνία ηεξ ακζνςπόηεηαξ... είκαη ε ζπέζε ακάμεζα ζηα δύμ πημ πενίπιμθα ζοζηήμαηα πάκς ζηε Γε. Σεξ ακζνώπηκεξ θμηκόηεηαξ θαη ηεξ θύζεξ. Καη ημ ακ μ θόζμμξ έπεη δήζεη ζε ζςζηή ηζμννμπία μ'αοηήκ.
 4. 4. ΋ιμη μηιάμε γηα ηε ζςηενία ημο πενηβάιιμκημξ... θη αοηό είκαη ιάζμξ Γηαηί ημ πενηβάιιμκ ζα επηβηώζεη. Γμείξ είμαζηε αοημί πμο μπμνεί κα μεκ επηβηώζμοκ... ή ζα επηβηώζμομε ζ'έκακ θόζμμ πμο δε ζέιμομε κα δήζμομε.
 5. 5. Καηά έκα πνόκμ ακαμέκεηαη κα μεηςζεί μ μέζμξ όνμξ δςήξ ζηε δοηηθή θαη θεκηνηθή Γονώπε ελαηηίαξ ηεξ αημμζθαηνηθήξ νύπακζεξ.
 6. 6. Αοηό θαηαδεηθκύεη ε ηέηανηε έθζεζε αλημιόγεζεξ γηα ημ πενηβάιιμκ ηεξ Γονώπεξ.
 7. 7. ΢ημηπεία ηεξ έθζεζεξ ημο ΟΗΓ δείπκμοκ όηη πενηζζόηενμη από έκα δηζεθαημμμύνημ άκζνςπμη είκαη θαζεμενηκά εθηεζεημέκμη ζε επηθίκδοκμοξ νύπμοξ. Πανάιιεια, ε αημμζθαηνηθή νύπακζε ζοκδέεηαη με έκα εθαημμμύνημ πνόςνμοξ ζακάημοξ παγθμζμίςξ
 8. 8. Επηπιέμκ, όπωξ ακαθένεηαη, ε νύπακζε ζα επενεάζεη θαη ηεκ ογηή ακάπηολε ηωκ παηδηώκ.
 9. 9. ΑΛΟΓΙ΢ΣΗ ΥΡΗ΢Η ΣΟΤ ΝΓΡΟΤ Αοηό έπεη ςξ ζοκέπεηα ηεκ εκηοπςζηαθή μείςζε ημο κενμύ πάκς ζηε Γε. Σμ 25% ημο πιεζοζμμύ ηεξ Γεξ, δει. 1.5 δηζεθαημμμύνηα άκζνςπμη, δεκ έπμοκ πόζημμ κενό.
 10. 10. Σμ 80% ηςκ αζζεκεηώκ πμο πανμοζηάδεη μ πιεζοζμόξ αοηόξ μθείιεηαη ζηεκ έιιεηρε κενμύ. ΢ε παγθόζμηα θιίμαθα, γύνς ζηα 75% ημο κενμύ πνεζημμπμηείηαη γηα γεςνγηθή πνήζε.
 11. 11. Τπάνπεη ζμβανή έιιεηρε κενμύ γηα άνδεοζε ζε πμιιέξ πενημπέξ ηεξ Γεξ (Αναβηθή πενζόκεζμξ, Νμηημ- ακαημιηθή Αθνηθή, ζε πενημπέξ ηςκ Ικδηώκ θαη Αμενηθήξ θαη αιιμύ).
 12. 12.  Τπμζηενίδεηαη από ανθεημύξ όηη πμιιμί πόιεμμη ζημ μέιιμκ ζα γίκμκηαη ελαηηίαξ ηεξ μεγάιεξ έιιεηρεξ κενμύ.
 13. 13. Η ζοκμιηθή εηθόκα ημο πιακήηε μαξ είκαη όηη πακημύ αζθοθηηά: ΢ηηξ ζάιαζζεξ, ζηηξ ιίμκεξ, ζηα πμηάμηα, ζηε ζηενηά, ζηεκ αημόζθαηνα. Γηδηθά μη ζάιαζζεξ θαη μη ιίμκεξ έπμοκ θαηακηήζεη ηα «βμιηθά» δμπεία απμννημμάηςκ ηεξ
 14. 14. Ο θαηάιμγμξ ηςκ ζθμοπηδηώκ θαη ηςκ ημληθώκ απμβιήηςκ πμο πέθημοκ ζηηξ ζάιαζζεξ θαη ηηξ ιίμκεξ είκαη ηενάζηημξ.
 15. 15. Απμννοπακηηθά, δηαιοηηθά, θαηάιμηπα ιηπαζμάηςκ, εκημμμθηόκςκ, δηδακημθηόκςκ, πιαζηηθά πάζεξ θύζεςξ (ζαθθμύιεξ, πμηήνηα, ηναπεδμμάκηεια, παηπκίδηα, λονηζηηθέξ μεπακέξ, θ.ι.π.), ειαζηηθά (αοημθηκήηςκ, πμδειάηςκ, ελανηεμάηςκ δηαθόνςκ μεπακεμάηςκ, θ.ι.π.), αιμομίκηα (θμοηηά ακαροθηηθώκ, μηθηαθέξ ζοζθεοέξ, πόνηεξ, πανάζονα, θ.ι.π.)..
 16. 16.  Ακ ήζειε θάπμημξ κα δώζεη ανηζμμύξ πμο ακηηζημηπμύκ ζε μενηθά από ηα πημ πάκς «ζθμοπίδηα», ζα μαξ ηνόμαδε.  Σμ αθήκς ζ’ εζάξ κα οπμιμγίζεηε π.π. πόζα άδεηα θμοηηά αιμομηκίμο μπύναξ θαη ακαροθηηθώκ πεηάκε όιμη μη ιαμί ηεξ Γεξ ζηε ζηενηά, ζηηξ ζάιαζζεξ θαη ζηηξ ιίμκεξ ημ πνόκμ.  Πόζεξ πιαζηηθέξ ζαθμύιεξ.  Πόζα ειαζηηθά αοημθηκήηςκ (οπάνπμοκ 500 εθαημμμύνηα αοημθίκεηα ζημκ πιακήηε).
 17. 17.  Σμ θιίμα ηεξ Γεξ αιιάδεη ηα ηειεοηαία πνόκηα θαη μη αιιαγέξ αοηέξ θαίκεηαη όηη ζα είκαη μεγάιεξ ζηα επόμεκα 50 έςξ 100 έηε.  Σα αίηηα ηςκ θιημαημιμγηθώκ αιιαγώκ είκαη πμιιά, με ζπμοδαηόηενμ ηεκ αύλεζε ηεξ μέζεξ ζενμμθναζίαξ από 3 έςξ 5 βαζμμύξ Κειζίμο γηα ηα επόμεκα εθαηό πνόκηα
 18. 18. Η αύλεζε αοηή ζα ιηώζεη έκα πμζμζηό από πάγμοξ ζημοξ δύμ πόιμοξ ηεξ Γεξ θαη ε ζηάζμε ημο κενμύ ζηηξ ζάιαζζεξ ζ’ ακεβεί θαη επμμέκςξ ζα πκίλεη πόιεηξ, παναιίεξ, δάζε θαη όηη άιιμ οπάνπεη ζηηξ αθηέξ.
 19. 19. Αιιαγή ημο θιίμαημξ Γλςηενηθά αίηηα  Ηιηαθή δναζηενηόηεηα  Σνμπηά ηεξ γεξ  Μεηεςνίηεξ Γζςηενηθά αίηηα Γζςηενηθά αίηηα Ακζνςπμγεκή Φοζηθά  Γθπμμπέξ αενίςκ ημο  Ακάδναζε ζενμμθεπίμο  Έθνελε εθαηζηείςκ ΢ςμαηίδηα / ζύκκεθα  Απνόβιεπηα θοζηθά Γλαθάκηζε ηςκ δαζώκ, θαηκόμεκα δηάβνςζε…
 20. 20. Δαζηθέξ θαηαζηνμθέξ
 21. 21. Σα ηνμπηθά δάζε, αιιά θαη όια ηα δάζε, ελαηηίαξ ηςκ πονθαγηώκ αιιά θαη ηςκ εθπενζώζεςκ, μδεγμύκηαη ζημκ αθακηζμό.
 22. 22. Ο νοζμόξ εθπένζςζεξ ηςκ ηνμπηθώκ δαζώκ θομαίκεηαη από 10 έςξ 20 εθαημμμύνηα εθηάνηα ημ πνόκμ.
 23. 23. Αοηό έπεη ςξ απμηέιεζμα μη θάημηθμη πενημπώκ γύνς από μεγάιεξ δαζηθέξ πενημπέξ κα δμοκ με ημ θόβμ ηςκ πιεμμονώκ πμο μεγαιώκεη θάζε πνόκμ θαη πενηζζόηενμ, γηαηί θάζε έημξ έπμομε ηενάζηηεξ πονθαγηέξ ζ’ μιόθιενμ ημκ πιακήηε. Υαναθηενηζηηθό πανάδεηγμα είκαη μη πενημπέξ γύνς από ηα Ιμαιάηα, όπμο 50 έςξ 100 εθαημμμύνηα άκζνςπμη δμοκ με ημκ εθηάιηε ηςκ πιεμμονώκ.
 24. 24. Οη πονθαγηέξ θαηαζηνέθμοκ ημοξ πκεύμμκεξ ηεξ Γεξ. Ο μηζόξ δαζηθόξ πιμύημξ ηεξ Γεξ θάεθε ηα ηειεοηαία 30 πνόκηα
 25. 25.  Η διατροφική κρίςη αποτελεί ένα από τα μείζονα ζητήματα για τον ςύγχρονο άνθρωπο. Οι αλυςίδεσ παραγωγήσ τροφίμων περιλαμβάνουν μέςα τουσ την χρήςη βιομηχανικών χημικών παραγόντων καθώσ επίςησ τα γενετικά τροποποιημένα.  Εγκλωβιςμένοσ ςτην παγκόςμια επιςιτιςτική κρίςη βρίςκεται ο κόςμοσ, οκτώ χρόνια μετά τισ δεςμεύςεισ των 189 παγκόςμιων ηγετών για εκπλήρωςη ωσ το 2015 των αναπτυξιακών ςτόχων τησ χιλιετίασ, με αποτέλεςμα να απειλούνται οι δεςμεύςεισ τουσ για την αντιμετώπιςη τησ φτώχειασ.
 26. 26. Κάζε 5 δεοηενόιεπηα έκα παηδί θάης ηςκ δέθα εηώκ πεζαίκεη από ηεκ πείκα ή από ηηξ άμεζεξ ζοκέπεηέξ ηεξ. Πάκς από 6 εθαημμμύνηα, ημ 2007.
 27. 27. Ο μεγαιύηενμξ ανηζμόξ οπμζηηηζμέκςκ ακζνώπςκ, 515 εθαημμμύνηα, δμοκ ζηεκ Αζία, όπμο ακηηπνμζςπεύμοκ ημ 24% ημο ζοκμιηθμύ πιεζοζμμύ.
 28. 28. Ακ, όμςξ, οπμιμγίζμομε ηεκ ακαιμγία ηςκ ζομάηςκ, ε οπμζαπάνηα Αθνηθή πιενώκεη ημ μεγαιύηενμ ηίμεμα: 186 εθαημμμύνηα ακζνώπηκςκ όκηςκ βνίζθμκηαη ζε μόκημε θαηάζηαζε ζμβανμύ οπμζηηηζμμύ, δειαδή ημ 34% ημο ζοκμιηθμύ πιεζοζμμύ ηεξ πενημπήξ.
 29. 29. Σεκ ίδηα ζηηγμή πμο ζηεκ Δύζε ημ πνόβιεμα ηεξ παποζανθίαξ έπεη πάνεη εθηαιηηθέξ δηαζηάζεηξ
 30. 30.  Η ελίζςζε είκαη απιή: όπμημξ έπεη πνήμαηα ηνώεη θαη επηβηώκεη:  ΋πμημξ δεκ έπεη, γίκεηαη ακάπενμξ ή πεζαίκεη.  Δεκ οπάνπεη ηίπμηε ημ μμηναίμ.  Καζέκαξ πμο πεζαίκεη από πείκα, δμιμθμκείηαη.
 31. 31. Γεκεηηθά ηνμπμπμηεμέκα ηνόθημα: Κίκδοκμξ ή όπη γηα ηεκ ογεία ημο ακζνώπμο; Γεκεηηθά μεηαιιαγμέκμξ μνγακηζμόξ είκαη έκαξ δςκηακόξ μνγακηζμόξ, μ μπμίμξ δεμημονγήζεθε ηεπκεηά αιιμηώκμκηαξ ηε γεκεηηθή ημο ηαοηόηεηα με ηεκ πνμζζήθε ή θαη με ηεκ αθαίνεζε γμκηδίςκ πμο πνμένπμκηαη από μνγακηζμμύξ πμο ακήθμοκ ζε εκηειώξ δηαθμνεηηθά είδε.
 32. 32. Σα πνώηα γεκεηηθά ηνμπμπμηεμέκα ηνόθημα δεμημονγήζεθακ ζηηξ ΗΠΑ ημ1983 θαη αοηά ήηακ δεκδνύιιηα θαπκμύ πμο ήηακ ακζεθηηθά ζηα ακηηβημηηθά. Από ηόηε ε επηζηήμε ηεξ βημηεπκμιμγίαξ έπεη δεμημονγήζεη πμιιά μεηαιιαγμέκα.
 33. 33. Μεηά από ιίγμ άνπηζακ μη Λάπακμ με γμκίδηα ηεναημ-γεκκέζεηξ βαθηενίςκ Γάια αγειάδαξ με ακζνώπηκμ γμκίδημ. Κμηόπμοιμ με γμκίδηα μμζπανημύ Νημμάηεξ με γμκίδηα ρανημύ. Παηάηεξ με γμκίδηα ζθμνπημύ. Κνέαξ με ακζνώπηκμ γμκίδημ.
 34. 34.  Κάπμο εδώ εύιμγα γεκκηέηαη ημ ενώηεμα:  Σειηθά ηη είκαη αθίκδοκμ θαη ηη πνέπεη κα ηνώμε;  ΢ε θάζε πενίπηςζε πάκηςξ, είκαη δηθαίςμα όιςκ κα γκςνίδμοκ ακ έκα ηνόθημμ είκαη ή όπη γεκεηηθά ηνμπμπμηεμέκμ.  Ίζςξ ε επηζηνμθή ζε παναδμζηαθόηενεξ μμνθέξ δηαηνμθήξ, κα βμεζμύζε.
 35. 35. Σηξ βάζεηξ γηα έκα «έγθιεμα θαηά ηεξ ακζνςπόηεηαξ» ζέηεη ε μαδηθή παναγςγή βημθαοζίμςκ
 36. 36. Βημθαύζημα (αγγι. biofuels) μκμμάδμκηαη ηα θαύζημα ζηενεά, ογνά ή αένηα ηα μπμία πνμένπμκηαη από ηε βημμάδα, ημ βημδηαζπόμεκμ δειαδή θιάζμα πνμσόκηςκ ή απμβιήηςκ δηαθόνςκ ακζνώπηκςκ δναζηενημηήηςκ.
 37. 37.  Σα βημθαύζημα ακηημεηςπίδμκηακ ζηεκ ανπή ςξ πακάθεηα γηα ηε δηάζςζε ημο πιακήηε.  ΢ηε ζοκέπεηα, όμςξ, μ θόζμμξ άνπηζε κα δηαβάδεη πίζς από ηηξ γναμμέξ. Ή, θαιύηενα, κα ακαηέμκεη ηε δηαδηθαζία παναγςγήξ ηςκ βημθαοζίμςκ, θηάκμκηαξ ζηε νίδα ηεξ.  Γηα κα ακαθαιύρεη ηειηθά όηη απαηηείηαη ηενάζηηα θαηακάιςζε ζπόνςκ, από ημοξ μπμίμοξ ζα μπμνμύζακ κα ηναθμύκ μιόθιενμη πιεζοζμμί.
 38. 38. Σα βημθαύζημα εοζύκμκηαη πενίπμο θαηά ημ 30% γηα ηεκ αύλεζε ζηηξ ηημέξ ηςκ ηνμθίμςκ παγθμζμίςξ, γεγμκόξ ημ μπμίμ ζεμαίκεη όηη 30 εθαημμμύνηα άκζνςπμη παγθμζμίςξ έπμοκ θαηαζηεί πιέμκ θηςπμί
 39. 39.  Μήπςξ ημ μέιιμκ μαξ ζα είκαη θάπςξ ζακ θη αοηό πμο αθμιμοζεί  Πμημξ ζα ήζειε άναγε κα δήζεη ζε έκα ηέημημ πενηβάιιμκ!
 40. 40. Γνάμμα γναμμέκμ ημ έημξ 2070 www ww w www w Wwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w ww www ww w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www w Wwwwww w w ww w wwwwwwwwWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w ww www ww w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www w Wwwwww w w ww w wwwwwwww Ria Slides
 41. 41. Είμαζηε ημ έημξ 2070. Είμαη 50 πνμκώκ μα θαίκμμαη 85. Έπω πμιιά πνμβιήμαηα γηαηί πίκω πμιύ ιίγμ κενό. Νμμίδω πωξ δε μμο μέκεη πηα πμιύξ θαηνόξ. ΢ήμενα, είμαη έκαξ από ημοξ πημ ειηθηωμέκμοξ ζηεκ θμηκωκία πμο δω. Ria Slides
 42. 42. Θομάμαη όηακ ήμμοκ 5 πνμκώκ Όια ήηακ δηαθμνεηηθά. Τπήνπακ πμιιά δέκηνα ζηα πάνθα, ηα ζπίηηα είπακ ωναίμοξ θήπμοξ θαη μπμνμύζα κα είμαη θάηω από ημ κημοδ πενίπμο μηα ώνα. Σώνα πνεζημμπμημύμε πεηζέηεξ με μνοθηέιαημ γηα κα πιοζμύμε. , Ria Slides
 43. 43. Πνηκ, όιεξ μη γοκαίθεξ επηδείθκοακ ηα όμμνθα μαιιηά ημοξ. Σώνα, πνέπεη κα λονίδμομε ημ θεθάιη γηα κα ημ δηαηενμύμε θαζανό πωνίξ κα πνεζημμπμημύμε κενό. Πνηκ, μ παηέναξ μμο έπιεκε ημ αοημθίκεημ με ημ ιάζηηπμ ημο πμηίζμαημξ. ΢ήμενα, απαγμνεύεηαη αοζηενά από ημ κόμμ ηέημηα πνήζε. Ria Slides
 44. 44. Θομάμαη πωξ οπήνπακ πμιιέξ δηαθεμίζεηξ πμο έιεγακ: ”ΠΡΟ΢ΟΥΗ ΢ΣΟ ΝΕΡΟ”, αιιά θακείξ δεκ έδηκε πνμζμπή. Οη άκζνωπμη πίζηεοακ πωξ ημ κενό είκαη ακελάκηιεημ. ΢ήμενα, όια ηα πμηάμηα, ηα θνάγμαηα, μη ιίμκεξ θαη μη οδνμθόνμη μνίδμκηεξ είκαη ακεπακόνζωηα μμιοζμέκα ή απμλεναμέκα. Ria Slides
 45. 45. Σμ ημπίμ ηνηγύνς δεκ είκαη πηα πανά μηα απένακηε ένεμμξ. Οη γαζηνεκηενηθέξ ιμημώλεηξ, μη δενμαημπάζεηεξ θαη μη θαθώζεηξ ημο μονμπμηεηηθμύ είκαη μη θονηόηενεξ αηηίεξ ζακάημο. Ria Slides
 46. 46. Η βημμεπακία έπεη παναιύζεη θαη ημ πμζμζηό ακενγίαξ είκαη δναμαηηθά ορειό. Σα ενγμζηάζηα αθαιάηςζεξ ζαιαζζηκμύ κενμύ είκαη μ θύνημξ ημμέαξ απαζπόιεζεξ. Δίκμοκ ζημοξ ενγαδόμεκμοξ πόζημμ κενό ακηί γηα μηζζό. Ria Slides
 47. 47. Οη επηζέζεηξ γηα έκα μπηηόκη κενό είκαη ζοκεπείξ μέζα ζημοξ ένεμμοξ δνόμμοξ. Η δηαηνμθή είκαη 80% ζοκζεηηθή. Ria Slides
 48. 48. Πνηκ, ζοκηζημύζακ κα πίκμομε 8 πμηήνηα κενό ηεκ εμένα. ΢ήμενα, δεκ μπμνώ κα πης πανά μηζό πμηήνη. Ria Slides
 49. 49. Γλαηηίαξ ηεξ λενμδενμίαξ, μηα κέα γοκαίθα 20 πνμκώκ θαίκεηαη 40. Οη επηζηήμμκεξ θάκμοκ ένεοκεξ, αιιά δεκ οπάνπεη θαμηά ιύζε μναηή. Δεκ μπμνμύμε κα θαηαζθεοάζμομε κενό. Σμ μλογόκμ επίζεξ έπεη μεηςζεί ελαηηίαξ ηεξ έιιεηρεξ δέκηνςκ, θάηη ημ μπμίμ μεηώκεη ημ κμεηηθό επίπεδμ ηςκ κέςκ γεκεώκ. Ria Slides
 50. 50. Γπεηδή δεκ μπμνμύμε κα πιύκμομε ηα νμύπα μαξ, ηα πεηάμε, θάηη πμο αολάκεη ημκ όγθμ ηςκ ζθμοπηδηώκ. Ξακαγονίζαμε ζηε πνεζημμπμίεζε ηςκ βόζνςκ όπςξ ημκ πνμεγμύμεκμ αηώκα, επεηδή μη οπόκμμμη δε δμοιεύμοκ πηα ελαηηίαξ ηεξ έιιεηρεξ κενμύ. Ria Slides
 51. 51. Οη άκζνςπμη είκαη ακηημέηςπμη με ημ θόβμ: ηα ζώμαηά ημοξ είκαη αζζεκηθά, δανςμέκα από ηεκ αθοδάηςζε, πιεγηαζμέκα ελαηηίαξ ηεξ οπενηώδμοξ αθηηκμβμιίαξ πμο δε θηιηνάνεηαη πιέμκ από ηεκ αημόζθαηνα ελαηηίαξ ηεξ ηνύπαξ ημο όδμκημξ. Ria Slides
 52. 52. Η μμνθμιμγία ηςκ ζπενμαημδςανίςκ εκόξ μεγάιμο ανηζμμύ αηόμςκ έπεη αιιάλεη… …θάηη ημ μπμίμ επηθένεη πμιιέξ γεκκήζεηξ παηδηώκ ζομάηςκ ηεξ ακεπάνθεηαξ, ηςκ μεηαιιάλεςκ θαη ηςκ δοζμμνθηώκ. Ria Slides
 53. 53. Η θοβένκεζε μάξ οπμπνεώκεη κα πιενώκμομε γηα ημκ αένα πμο ακαπκέμομε:137 m3 ημ άημμμ ηεκ εμένα. Αοημί πμο δεκ μπμνμύκ κα πιενώζμοκ δηώπκμκηαη από ηηξ «δώκεξ αενηζμμύquot;, πμο είκαη ελμπιηζμέκεξ με γηγάκηημοξ μεπακηθμύξ πκεύμμκεξ πμο δμοιεύμοκ με ειηαθή εκένγεηα. Ο αέναξ δεκ είκαη πμιύ θαιήξ πμηόηεηαξ, αιιά ημοιάπηζημκ μπμνμύμε κα ακαπκέμομε. Ο μέζμξ όνμξ δςήξ είκαη ηα 35 πνόκηα. Ria Slides
 54. 54. Μενηθέξ πώνεξ πέηοπακ κα δηαθοιάλμοκ κεζίδεξ βιάζηεζεξ με θαζανό ηνεπμύμεκμ κενό. Αοηέξ μη δώκεξ επηβιέπμκηαη πμιύ ζηεκά από ημκ ζηναηό. Σμ κενό έγηκε έκα είδμξ ζπάκημ, έκαξ ζεζαονόξ ακεθηίμεημξ, πμιύ πενηζζόηενμ από ημκ πνοζό ή ηα δηαμάκηηα. Ria Slides
 55. 55. Γδώ όμςξ, δεκ οπάνπμοκ πηα δέκηνα γηαηί δε βνέπεη ζπεδόκ πμηέ. Καη όηακ ανπίδεη κα βνέπεη, δεκ πέθηεη πανά όληκε βνμπή. Δεκ οπάνπμοκ πιέμκ επμπέξ ελαηηίαξ ηςκ θιημαηηθώκ αιιαγώκ (θαηκόμεκμ ημο ζενμμθεπίμο) από ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ακζνώπμο ημο 20μο αηώκα πμο μόιοκακ ημ πενηβάιιμκ. Καη όμςξ είπαμε πνμβιέρεη όηη έπνεπε κα θνμκηίζμομε ημ πενηβάιιμκ μαξ, αιιά θακείξ δεκ έθακε ηίπμηα. Ria Slides
 56. 56. ΋ηακ ε θόνε μμο με νςηάεη κα ηεξ αθεγεζώ πώξ ήηακ όηακ εγώ ήμμοκ κέμξ, ηεξ δηεγμύμαη πώξ ηα δάζε ήηακ όμμνθα. Σεξ μηιάς γηα ηε βνμπή, ηα ιμοιμύδηα, ηεκ εοπανίζηεζε ημο κα θμιομπάξ θαη κα ρανεύεηξ ζηα πμηάμηα θαη ηηξ ιίμκεξ θαη ημο κα πίκεηξ όζμ κενό ζέιεηξ. Καη γηα ηεκ θαιή ογεία ηςκ ακζνώπςκ. Ria Slides
 57. 57. Με νςηάεη: - Μπαμπά! Γηαηί δεκ οπάνπεη πηα κενό; Έπς ιμηπόκ έκα θόμπμ ζημ ιαημό... Ria Slides
 58. 58. Δεκ μπμνώ κα ζηαμαηήζς κα με ζεςνώ έκμπμ, γηαηί ακήθς ζηε γεκεά πμο μιμθιήνςζε ηεκ θαηαζηνμθή ημο πενηβάιιμκημξ, με παίνκμκηαξ ζηα ζμβανά ηηξ αμέηνεηεξ πνμεηδμπμηήζεηξ. Ακήθς ζηεκ ηειεοηαία γεκεά πμο ζα μπμνμύζε κα αιιάλεη ηεκ πμνεία ηςκ πναγμάηςκ, αιιά απμθάζηζε δηαθμνεηηθά. Ria Slides
 59. 59. ΢ήμενα ηα παηδηά μαξ ημ πιενώκμοκ αθνηβά. Ria Slides
 60. 60. Γηιηθνηκά, πηζηεύς πςξ ε δςή πάκς ζ’ αοηή ηε γε δε ζα είκαη δοκαηή από δς θαη πένα γηαηί ε θαηαζηνμθή ημο πενηβάιιμκημξ έθηαζε ζ’ έκα ζεμείμ όπμο δεκ έπεη επηζηνμθή. Ria Slides
 61. 61. Πώξ ζα ήζεια κα γονίζς πίζς θαη με θάπμημ ηνόπμ κα έθακα κα θαηαιάβεη μιόθιενε ε ακζνςπόηεηα ... ... ζηε ζηηγμή πμο μπμνμύμε αθόμα κα θάκμομε θάηη γηα κα ζώζμομε ημκ πιακήηε μαξ! Ria Slides
 62. 62. Ria Slides
 63. 63. Αθόμα μπμνμύμε έζης θαη με μηθνά βήμαηα κα απμθύγμομε αοηόκ ημκ εθηάιηε
 64. 64. Σέιμξ

×