สัปดาห์ที่ 1 เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-302 Methods of Social Sciences Research ภาคเรียนที่ 1/2553 เรื่อง แนะนำบทเรียน
รายวิชา 427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (Methods of Social Sciences Research) 3(3-0-6) หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1...
คำอธิบายรายวิชา  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน กา...
วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( ในระดับต้น ) สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย และว...
เนื้อหาวิชา 1. กระบวนการวิจัย กระบวนการสร้างปัญหาการวิจัย - ความอยากรู้ (curiosity)  - ปรากฏการณ์ (phenomena) - วิ...
2-3. ปรากฏการณ์ (phenomena) และสนาม (field) ของการวิจัย การตรวจสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เ...
4. ตัวแปร (variable) ในการวิจัย 5. ตัวชี้วัด (indicator) และมาตรการผันแปร (scale of measurement) 6. สมมติฐานในการวิจั...
ประสบการณ์การเรียนรู้  ( หัวข้อ ) 7-8 กรอบแนวความคิดการวิจัย (conecptual frame ; research frame) 9. การออกแบบวิจัย (r...
ประสบการณ์การเรียนรู้  ( หัวข้อ ) 10. ประชากร (population) และกลุ่มตัวอย่าง  (sample) 11 . เครื่องมือการเก็บข้อมูล - ...
12. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล - การใช้แบบสอบถาม - การสัมภาษณ์ - ข้อมูลทุติยภูมิ  13. การวิเคราะห์ข้อมูล 14. การวิเครา...
1 5 . การตีความ / อภิปรายผลการวิจัย 1 6 . การเขียนรายงานผลการวิจัย 1 7 . การเขียนโครงร่างการวิจัย
งานที่ต้องทำ งานกลุ่ม งานเดี่ยว
เริ่มต้น เลือกหัวข้อ (research topic) และ สร้างปัญหาวิจัย (formulating the research problem)
ปัญหาวิจัย (research problem) คือ สิ่งที่ผู้วิจัย อยาก ( จะ ) รู้ อยากได้คำตอบ เขียน อยู่ในลักษณะของ วัตถุประสงค์การวิจั...
จาก research topic ให้สำรวจ องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ว่า topic นี้ มี “สถานะองค์ความรู้ (status of knowledge...
องค์ความรู้ (Body of Knowledge) 1. ทฤษฎี (theories) 2. วิธีวิทยา (methodology) 3. การวิจัย (research activities) 4....
<ul><li>จัดกลุ่ม </li></ul><ul><li>เลือก หัวข้อ กลุ่ม เดี่ยว </li></ul><ul><li>สำรวจ ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น...
คำถามวิจัย (research question) 1. ขั้นต้น  (exploratory) 2. บรรยาย (descriptive) 3. อธิบาย (explanatory)
The Research Process Writing a research report Processing data Collecting data Writing a research proposal Selecting a sam...
The Research Process Writing a research report Processing data Collecting data Writing a research proposal Selecting a sam...
The Research Process Writing a research report Processing data Collecting data Writing a research proposal Selecting a sam...
กระบวนการวิจัย Phenomena Theoretical concept Ideology Curiosity Identified the research problem Problematic variable
Problematic variable Hypothesis Variables Index , scale Population Sampling Sample Data
Instrument Collecting data Data edit Analysis Qualitative analysis Quantitative analysis Descriptive statistics Inferentia...
สังคมศาสตร์  : แนวทางการศึกษา - สังคมศาสตร์เชิงปฏิฐาน  (Positivist Social Science) - สังคมศาสตร์เชิงตีความ  (Interpr...
การแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย  (Conceptual Frame) -  กระบวนการย่อยแนวความคิด  (Conceptualization) -   นิยามเชิงแนวคิ...
Type of Research Type of information sought Application Objective Descriptive research Exploratory research Correlational...
ขั้นตอนการสร้างปัญหาการวิจัย <ul><li>การระบุแนวความคิดและคำถามเกี่ยวกับแนวความคิดนั้นๆ  ( บอกสิ่งที่อยากจะรู้ให้ชัดเจน ) ...
ทฤษฎีกับการวิจัย Data Analysis Hypothesis Abstract theoretical structure Formulation of concepts and proposition High-leve...
Reviewing the literature <ul><li>Reasons for reviewing the literature </li></ul><ul><ul><li>Bring clarify and focus to you...
Reviewing the literature <ul><li>Procedure for reviewing the literature </li></ul><ul><ul><li>Search for existing literatu...
Characteristics of Hypothesis <ul><li>A hypothesis should be simple,specific,and conceptually clear </li></ul><ul><li>A hy...
Types of hypothesis Alternative hypothesis Hypothesis of difference Hypothesis of association Hypothesis of point-prevalen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Week 1 intro[1]

1,439 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Week 1 intro[1]

 1. 1. สัปดาห์ที่ 1 เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-302 Methods of Social Sciences Research ภาคเรียนที่ 1/2553 เรื่อง แนะนำบทเรียน
 2. 2. รายวิชา 427-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Methods of Social Sciences Research) 3(3-0-6) หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เวลาเรียน อังคาร 14.00 – 14.50 น . ห้อง 19201 พฤหัส 13.00 – 14.50 น . ห้อง 19201
 3. 3. คำอธิบายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย
 4. 4. วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( ในระดับต้น ) สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล ( ในเชิงอธิบายระดับต้น ) ได้
 5. 5. เนื้อหาวิชา 1. กระบวนการวิจัย กระบวนการสร้างปัญหาการวิจัย - ความอยากรู้ (curiosity) - ปรากฏการณ์ (phenomena) - วิธีคิด (theoretical concept) - การมองปัญหา (ideology)
 6. 6. 2-3. ปรากฏการณ์ (phenomena) และสนาม (field) ของการวิจัย การตรวจสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดทางทฤษฎี (theoretical frame)
 7. 7. 4. ตัวแปร (variable) ในการวิจัย 5. ตัวชี้วัด (indicator) และมาตรการผันแปร (scale of measurement) 6. สมมติฐานในการวิจัย (research hypothesis)
 8. 8. ประสบการณ์การเรียนรู้ ( หัวข้อ ) 7-8 กรอบแนวความคิดการวิจัย (conecptual frame ; research frame) 9. การออกแบบวิจัย (research design)
 9. 9. ประสบการณ์การเรียนรู้ ( หัวข้อ ) 10. ประชากร (population) และกลุ่มตัวอย่าง (sample) 11 . เครื่องมือการเก็บข้อมูล - ความเที่ยงตรง (Validity) - ความเชื่อถือได้ (Reliability)
 10. 10. 12. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล - การใช้แบบสอบถาม - การสัมภาษณ์ - ข้อมูลทุติยภูมิ 13. การวิเคราะห์ข้อมูล 14. การวิเคราะห์ด้วยตารางการจรณ์และการใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง
 11. 11. 1 5 . การตีความ / อภิปรายผลการวิจัย 1 6 . การเขียนรายงานผลการวิจัย 1 7 . การเขียนโครงร่างการวิจัย
 12. 12. งานที่ต้องทำ งานกลุ่ม งานเดี่ยว
 13. 13. เริ่มต้น เลือกหัวข้อ (research topic) และ สร้างปัญหาวิจัย (formulating the research problem)
 14. 14. ปัญหาวิจัย (research problem) คือ สิ่งที่ผู้วิจัย อยาก ( จะ ) รู้ อยากได้คำตอบ เขียน อยู่ในลักษณะของ วัตถุประสงค์การวิจัย (research objective)
 15. 15. จาก research topic ให้สำรวจ องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ว่า topic นี้ มี “สถานะองค์ความรู้ (status of knowledge) อยู่ อย่างไร จาก แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical concepts) จาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (related literature)
 16. 16. องค์ความรู้ (Body of Knowledge) 1. ทฤษฎี (theories) 2. วิธีวิทยา (methodology) 3. การวิจัย (research activities) 4. การสรุปสถานะ หรือ ผลที่ได้ verification falsification modification
 17. 17. <ul><li>จัดกลุ่ม </li></ul><ul><li>เลือก หัวข้อ กลุ่ม เดี่ยว </li></ul><ul><li>สำรวจ ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น </li></ul><ul><li>กำหนด คำถามวิจัย (research question) </li></ul><ul><li>ส่งงาน </li></ul>งานที่ต้องทำ 15 มิ . ย . 53
 18. 18. คำถามวิจัย (research question) 1. ขั้นต้น (exploratory) 2. บรรยาย (descriptive) 3. อธิบาย (explanatory)
 19. 19. The Research Process Writing a research report Processing data Collecting data Writing a research proposal Selecting a sample Constructing an instrument for data collection Conceptualising a research design Formulating a research problem
 20. 20. The Research Process Writing a research report Processing data Collecting data Writing a research proposal Selecting a sample Constructing an instrument for data collection Conceptualising a research design Formulating a research problem Step I Step VI Step V Step IV Step III Step II Step VIII Step VII 1.Reviewing the literature 2.Formulating a research problem 3.Identifying variables 4.Constructing hypotheses 7.Selecting a method of data collection 8.Establishing the validity and reliability of research instrument 9. Steps in collecting data 11.Writing a research proposal 13.Processing data 14.Displaying data 5.The research design 6.Selecting a study design 10.Sampling 12.Considering ethical issues in data collection 15.Writing a research report
 21. 21. The Research Process Writing a research report Processing data Collecting data Writing a research proposal Selecting a sample Constructing an instrument for data collection Conceptualising a research design Formulating a research problem Consideration and steps in formulating a research problem Principle of scientific writing Methods of data processing:Use of computers and statistics Sampling theory and designs Methods and tools of data collection Research design:function Literature review Variables and hypotheses:definition and typology Study design Validity and reliability of the research tool Contents of the research proposal Field test of the research tool Editing of the data Developing a code book Coding Operational steps Required theoretical knowledge Required intermediary knowledge Conducting of the study What How
 22. 22. กระบวนการวิจัย Phenomena Theoretical concept Ideology Curiosity Identified the research problem Problematic variable
 23. 23. Problematic variable Hypothesis Variables Index , scale Population Sampling Sample Data
 24. 24. Instrument Collecting data Data edit Analysis Qualitative analysis Quantitative analysis Descriptive statistics Inferential statistics Interpretation Research report
 25. 25. สังคมศาสตร์ : แนวทางการศึกษา - สังคมศาสตร์เชิงปฏิฐาน (Positivist Social Science) - สังคมศาสตร์เชิงตีความ (Interpretative Social Science) -  สังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Social Science)
 26. 26. การแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Frame) -  กระบวนการย่อยแนวความคิด (Conceptualization) -   นิยามเชิงแนวคิด (Conceptual Definition) -  ตัวแปรในการวิจัย -  นิยามเพื่อการวัด (Operational Definition) -  การวัดในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Measurement)
 27. 27. Type of Research Type of information sought Application Objective Descriptive research Exploratory research Correlational research Explanatory research Quantitative research Qualitative research Pure research Applied research
 28. 28. ขั้นตอนการสร้างปัญหาการวิจัย <ul><li>การระบุแนวความคิดและคำถามเกี่ยวกับแนวความคิดนั้นๆ ( บอกสิ่งที่อยากจะรู้ให้ชัดเจน ) </li></ul><ul><li>การระบุหน่วยการวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>การตรวจสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>การให้นิยามแนวความคิดและการระบุ / กำหนดตัวแปร </li></ul><ul><li>การระบุ / กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร / การกำหนดสมมุติฐานเพื่อการทดสอบ </li></ul>
 29. 29. ทฤษฎีกับการวิจัย Data Analysis Hypothesis Abstract theoretical structure Formulation of concepts and proposition High-level proposittion Generalization of empirical data Generalization of empirical data Data transformation Measurement Instrumentation Observation Inductive Deductive
 30. 30. Reviewing the literature <ul><li>Reasons for reviewing the literature </li></ul><ul><ul><li>Bring clarify and focus to your research problem </li></ul></ul><ul><ul><li>Improve your methodology </li></ul></ul><ul><ul><li>Broaden your knowledge base in your research area </li></ul></ul>
 31. 31. Reviewing the literature <ul><li>Procedure for reviewing the literature </li></ul><ul><ul><li>Search for existing literature </li></ul></ul><ul><ul><li>Review the literature selected </li></ul></ul><ul><ul><li>Develop a theoretical framework </li></ul></ul><ul><ul><li>Develop a conceptual framework </li></ul></ul>
 32. 32. Characteristics of Hypothesis <ul><li>A hypothesis should be simple,specific,and conceptually clear </li></ul><ul><li>A hypothesis should be capable of verification </li></ul><ul><li>A hypothesis should be related to the body of knowledge </li></ul><ul><li>A hypothesis should be operationalizable </li></ul>
 33. 33. Types of hypothesis Alternative hypothesis Hypothesis of difference Hypothesis of association Hypothesis of point-prevalence Research hypothesis Null hypothesis Null hypothesis

×