มนุษย์ ชาติ เผ่าพันธ์

480 views

Published on

Thinking

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มนุษย์ ชาติ เผ่าพันธ์

  1. 1. มนุษย ชาติ เผาพันธ     การที่ผมชอบถายรูป เพียงแคอยากใหทกคนไดเห็น อยางที่ผมเห็น ผมแอบมองเด็กคนนี้ อยูในรถโดยสาร ุที่กําลังเดินทางไป เกาะสมุย ดวยความบริสุทธ ของเคาทําใหผมตองเก็บภาพเคาไว และ เกิดความคิดมากมายวิ่งอยูในหัวของผม วา อะไรกันแนที่เปนตัวแบง คนทุกคน ถูกอะไรกําหนดกันแน คุณเปนคนชาติใหนเวลาที่คุณจะไปที่ใดในโลก คุณตองขออนุญาติ อยางนั้นดี อยางนี้ถูกตอง ใชอะไรเปนเครื่องบงชี้กันแนผมเขาใจในเรื่องของสังคม และตองเปนไปตามกฏระเบียบขอบังคับตางๆมากมาย คุณลองมองดูเด็กคนนี้ เคาเปนผาผืนสีขาวเด็กทุกคน คือผาผืนสีขาว แมกะทั้งตัวคุณเอง ทุกๆ คนเคยเปนผืนสีขาวกันทั้งนั้น นักโทษ เด็กที่อยูในสถานกักกันทุกคนลวนมาจากผาขาว แลวอะไรทําใหคุณ กลายเปน สีแดง กลายเปนสีเหลือง กลายเปนหลากสี ได ทั้งที่เราทั้งหมดมาจากเผาเดียวกัน เราคือมนุษย เราเปนสัตว ที่ตางกวา สัตวทั่วไปคงเปน “สมอง” เรียนรูที่จะอยูใน(อดีต) กับเรียนรูเพื่อ แยงชิงใน (ปจจุบัน) พวกเราสราง วัฒนะธรรมการ แยงชิงใหกับเด็กๆ การสอบเพื่อ แยงโรงเรียนตั้งแตสมัยปฐมสอบเพื่อแยงชิงเพื่อเปนนักศึกษามหาลัย หลังจากจบออกมา เราก็มาแยงงานกันทํา แยงกันหมดทุกอยางจนที่มีปญหากันทั้งโลกทั้งแผนดิน นักการเมืองก็แยงเกาอีแยงความเปนใหญ ้แลวเมื่อมันเลยมาถึงจดนี้แลวเราจะแกปญหากันอยางไร.   ุ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกวันก็เพราะฝมือมนุษย เรานี่แหละ ธรรมชาติกอกําเนิดมาดวยเหตุและผลมนุษยเกิดมาดวยเหตุผลทางธรรมชาติ แตแทนที่เราจะอยูภายใตกฎระเบียบของธรรมชาติแตเรากลับอยูภายใตกฏระเบียบและของบังคับ ของสังคม คงอีกไมนานที่ธรรมชาติจะใหเรากลับไปอยูที่ศูนย ไมมีอะไรเลยไมมี วัฒนะธรรม ไมมชนชั้น มีแคผาผืนสีขาวผืนเดิม หรือไมก็ไมมี อีกแลวสัตว ตัวนี้ฉลาดมากเกินที่จะอยูบนโลก,   ี ความคิดของผมตอนนี้ อยากใหมนุษย พัฒนาจิตใจมากกวาพัฒนาเศรษฐกิจ   ขอบคุณธรรมชาติทําใหเรามีอากาศหายใจ มีน้ําดื่ม มีอาหาร ทําใหเรามีชีวิต Danai Thongsin Jan 2011    

×