Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu hướng dẫn lộ trình thực hiện cho Doanh nghiệp sau cổ phần hóa

404 views

Published on

Hướng dẫn miễn phí trình tự thủ tục cho các Doanh Nghiệp sau Cổ phần hóa

Published in: Investor Relations
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tài liệu hướng dẫn lộ trình thực hiện cho Doanh nghiệp sau cổ phần hóa

 1. 1. CTCP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ KẾT NỐI VIỆT www.lienketnhadautu.vn HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC CHO DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA
 2. 2. Các nghĩa vụ Doanh nghiệp phải thực hiện sau CPH 1 3 2 4 5 Đại hội đồng cổ đông lần đầu Đăng ký công ty đại chúng Đăng ký lưu ký chứng khoán Nghĩa vụ công bố thông tin Đăng ký giao dịch UPCoM 2
 3. 3. Ngày hoàn thành bán cổ phầnT0 Báo cáo UBCKNN & công bố thông tin T1 Xác nhận của UBCKNN T2 ≤T1 + 03 ngày làm việc - Danh sách nhà đầu tư đã mua cổ phần IPO, CBCNV & Công đoàn đã mua ưu đãi, nhà đầu tư mua cổ phần chào bán tiếp,… - Kết quả đợt chào bán - Xác nhận của NHTM nơi mở tài khoản phong tỏa) - Văn bản xác nhận của UBCKNN Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và Đăng ký giao dịch UPCoM T4 ≤T2 + 60 ngày làm việc - Hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán ≤T0 + 10 ngày Đại hội đồng cổ đông lần đầu Đăng ký kinh doanh CTCP T3 ≤T0 + 30 ngày làm việc - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lần I - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lộ trình thực hiện sau cổ phần hóa 3
 4. 4. Các vấn đề quan trọng DN cần thông qua tại ĐHĐCĐ lần đầu: - Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2016-2020; - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 và các năm tới (bao gồm kế hoạch trả cổ tức); - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; - Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét bán niên 2016 và Báo cáo kiểm toán năm 2016; - Bầu thành viên HĐQT, BKS. Tổ chức Đại hồi đồng cổ đông lần đầu 1..Đại hội cổ đông lần đầu 2. Đăng ký công ty đại chúng 3. Đăng ký lưu ký chứng khoán 4. Đăng ký giao dịch UPCoM 5. Nghĩa vụ công bố thông tin 4
 5. 5. Đăng ký công ty Đại chúng 1..Đại hội cổ đông lần đầu 2. Đăng ký công ty đại chúng 3. Đăng ký lưu ký chứng khoán 4. Đăng ký giao dịch UPCoM Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm: - Điều lệ công ty; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Bản tóm tắt thông tin công ty; - Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập. (Trong trường hợp DN chưa kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 thì sử dụng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính quý gần nhất nếu có); - Báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm gần nhất. 5. Nghĩa vụ công bố thông tin 5
 6. 6. Quy trình đăng ký lưu ký chứng khoán: - In và phát giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu; - Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký; - Lựa chọn mã chứng khoán; - Chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu ký; - Công bố thông tin theo quy định. - Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của UBCKNN; - Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán; - Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán; - Giấy đề nghị cấp mã chứng khoán; - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; - Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty; - Mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán; - Báo cáo kiểm toán vốn; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; - Bản sao Hợp đồng quản lý cổ đông và Biên bản thanh lý hợp đồng quản lý cổ đông; - Nghị quyết HĐQT về đăng ký giao dịch trên UPCoM. Đăng ký lưu ký chứng khoán 6 1..Đại hội cổ đông lần đầu 2. Đăng ký công ty đại chúng 3. Đăng ký lưu ký chứng khoán 4. Đăng ký giao dịch UPCoM 5. Nghĩa vụ công bố thông tin
 7. 7. Hồ sơ đăng ký giao dịch UPCoM bao gồm: - Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký; - Công văn chấp thuận Đăng ký công ty đại chúng của UBCKNN; - Sơ yếu lý lịch của HĐQT, BKS, BGĐ, Kiểm toán nội bộ, Người ủy quyền CBTT, Kế toán trưởng; - Bản Công bố thông tin; - Báo cáo kiểm toán vốn; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất và báo cáo tài chính quý gần nhất; - Nghị quyết HĐQT về đăng ký giao dịch trên UPCoM. Đăng ký giao dịch UPCoM 7 1..Đại hội cổ đông lần đầu 2. Đăng ký công ty đại chúng 3. Đăng ký lưu ký chứng khoán 4. Đăng ký giao dịch UPCoM 5. Nghĩa vụ công bố thông tin
 8. 8. Nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng bao gồm: - Đăng ký công bố thông tin qua hệ thống CBTT điện tử của UBCKNN; - Xây dựng quy chế công bố thông tin; - Công bố thông tin định kỳ; - Công bố thông tin bất thường; - Công bố thông tin của cổ đông nội bộ. Nghĩa vụ công bố thông tin (1/2) 8 Trong trường hợp không thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, DN sẽ bị xử phạt hành chính theo các mức khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng được quy định tại Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 1..Đại hội cổ đông lần đầu 2. Đăng ký công ty đại chúng 3. Đăng ký lưu ký chứng khoán 4. Đăng ký giao dịch UPCoM 5. Nghĩa vụ công bố thông tin
 9. 9. Cơ sở xây dựng quy chế công bố thông tin: • Điều lệ Công ty; • Quy chế quản trị Công ty; • Thông tư 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; • Quy chế CBTT của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh; • Quy chế CBTT trên cổng CBTT điện tử của UBCKNN. Đăng ký CBTT qua cổng thông tin điện tử của UBCK Công bố thông tin định kỳ Công bố thông tin bất thường Công bố thông tin bất thường trong 24h • Thay đổi trong ngành nghề kinh doanh; • Thay đổi vốn điều lệ, tổng tài sản/vốn góp bị giảm trừ trong BCTC năm/bán niên; • Quyết định đầu tư, vay, cho vay, mua bán tài sản với giá trị lớn; • Thay đổi thông tin trong Bản cáo bạch sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán; • Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan; • Các vấn đề trọng yếu liên quan đến BCTC và đơn vị kiểm toán. CBTT của cổ đông nội bộ Báo cáo tài chính Quý 20 ngày kể từ ngày kết thúc Quý Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 45 ngày kể từ 30/06 Báo cáo tài chính năm kiểm toán 90 ngày kể từ 31/12 110 ngày kể từ 31/12 Công bố thông tin định kỳ Báo cáo thường niên Công bố thông tin của cổ đông nội bộ Cổ đông nội bộ và người có liên quan của DN phải thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho UBCK và DN về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của DN trước và sau khi thực hiện giao dịch. 9 Nghĩa vụ công bố thông tin (2/2)
 10. 10. THANK YOU FOR WATCHING! Bà Vũ Thanh Vân – Chuyên gia Tư vấn Tài Chính vanvuthanh@gmail.com Để tư vấn Miễn phí về trình tự thủ tục sau Cổ phần hóa vui lòng liên hệ: 091.21.54.176

×