Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120523 virtual action learning bij master pedagogiek v2

Presentatie over Virtual Action Learning

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

20120523 virtual action learning bij master pedagogiek v2

 1. 1. Virtual Action LearningEsther van Popta, 23 mei 2012Van Popta Consultants | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 2. 2. Programma• VAL in vogelvlucht• Verdieping peer feedback• Opdracht peer feedback• Afsluiting
 3. 3. VAL in vogelvlucht• Resultaten• GEEN• Uitgangspunten• Nieuw leren?• 11 VAL-stappen• Virtuele leerinteractie• De praktijk• Promotieonderzoeken
 4. 4. Resultaten VAL (onderzoek Citowoz)• Docenten werken met meer plezier en resultaat• Cursisten zijn anders en meer met hun studie bezig• Opleidingskosten kunnen omlaag• Eindniveau wordt hoger
 5. 5. Theoretische achtergrond• Samen leren verleidt tot actief en productief leren• Meer informatie, meer media – persoonlijke leerinterface – andere informatieverwerking – beïnvloedt formeel leren• Theoretische basis = connectivistische en sociaal constructivistische leertheorieën (Vygotsky, Dewey, Piaget)• Individuele kennisconstructie die zich in interactie met medeleerlingen ontwikkelt
 6. 6. en ook…Community of Inquiry• Cognitive presence: betekenis construeren door reflectie en dialoog met anderen• Social presence (affectief) verbonden voelen met elkaar binnen de online gemeenschap (vertrouwen en transparantie)• Teaching presence: onderwijsontwerp, de begeleiding en sturingGarrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000)
 7. 7. Uitgangspunten van leren in VAL• Samenlerend produceren gericht op competentieontwikkeling• Kennis als student informatie kan expliciteren• Competentie als student kennis kan toepassen• Betekenisvolle interactie rond kennisverwerving• Leerinteractie bij samen produceren leerproducten• Studenten leren van en door elkaar• Leerproces transparant
 8. 8. Is VAL een vorm van nieuw leren?Mening van Robert Jan Simons (video 2:40)• http://www.youtube.com/watch?v=1Mrn ZXpzB7o
 9. 9. de 11 VAL-stappen van de student kiest leerarrangement spreekt verzamelt compentieprofiel af informatie maakt doet assessment leerproduct virtuele publiceert op plaza leerinteractie neemt deel aan participeert in editorial review bijeenkomsten verbetert & bestwordt beoordeeld en practising krijgt feedback leerprocesanalyse
 10. 10. Virtuele leerinteractie• portfolio• verbetersuggesties• mededelingen• dialoog• stellingname• leerprocesanalyse• voortgangstoets• best practising• waarderen virtuele leerinteractieMaar hoe activeer je studenten tot interactie?
 11. 11. Hoe activeer je studenten totinteractie (samen leren) in een ELO?Inrichting• door het ontwerp/inrichting van de ELO geschikt te maken voor interactie• door de interactie expliciet te integreren in onderwijsleerproces (contextuele inbedding – de 11 stappen)• door de interactie te belonen, vb door te koppelen aan bewijslast (beoordeling) & feedback te valideren• door voldoende activerende (digitale) opdrachten die expliciet stimuleren tot interactie in de ELO
 12. 12. Hoe activeer je studenten totinteractie (samen leren) in een ELO?Uitvoering• door duidelijk te communiceren naar studenten wat van hen wordt verwacht (Start is cruciaal!!)• door ervoor te zorgen dat er voldoende en geschikte objecten (content) zijn die uitnodigen tot interactie• door een brug te slaan tussen bijeenkomsten en virtueel leren• door modereren
 13. 13. Bespiegelingen uit de praktijk• Fontys Hogescholen ▫ o.a. Minor de Jeugd van Tegenwoordig• HRO ▫ o.a. derdejaar AGZ HBO-V• HAN ▫ o.a. Master Neurorevalidatie en Master Social Workmaar ook bij NHTV, Belastingdienst, VAL- Junior etc.
 14. 14. Fontys: Minor de Jeugd van Tegenwoordig• websiteResultaten evaluatie, o.a.:• docenten allen enthousiast• studenten moeten wennen aan ‘cultuuromslag’• docenten hebben moeite met vinden van evenwicht tussen wanneer en hoe in te grijpen in het leerproces van de student
 15. 15. HRO: 3e jaar Algemene gezondheidszorgHBO-VResultaten evaluatie o.a.:• studenten leren meer vanmede-studenten• alle docenten geven aan beter in staat te zijn om de studievoortgang te volgen en te begeleiden• studenten willen niet meer terug naar ‘oude’ model
 16. 16. HAN: Master Neurorevalidatie• aanpak via Action Learning (casuïstiek uit eigen praktijk)• functionaliteiten voor VAL ingebouwd in Sharepoint (ALE-sjabloon – Action Learning Environment)• website en artikel
 17. 17. VAL-junior= VAL voor PO (video 3:10)• http://youtu.be/Vhw3PaHhsfA
 18. 18. Promotieonderzoeken1. Onderzoek naar de relatie tussen virtuele leerinteractie en leerresultaten2. Onderzoek naar de kwaliteit van online peer feedback
 19. 19. www.e-peerfeedback.nl• Doel: verbeteren kwaliteit online peerfeedback1. Analyse feedback2. Toets en aanscherpen analysemodel3. Interventies4. Verbeteren VAL-methodiek
 20. 20. Peer feedback in VAL• Functies van peer feedback• Wat is goede peer feedback?• Waarderen en valideren
 21. 21. Functies van Peer Feedback• Voordelen: meer feedback, meer onzekerheid, dieper leren• Leren van geven en ontvangen van feedback• Geen Peer Assessment, maar Peer Assisted Learning | Peer Tutoring• Formatieve en summatieve functie van peer feedback
 22. 22. Wat is goede peer feedback (VAL)?• Gericht op inhoud, in samenhang bekijken• Voegen beknopte relevante informatie toe• Blijkt dat gever ‘deskundig’ is1. Inhoudelijke verrijking/toevoeging2. Als …. dan …. –redeneringBv. als je methode X had gebruikt dan had je een betere probleemanalyse gemaakt
 23. 23. Voorbeelden goede peer feedback1. Je had bij je gesegmenteerde doelgroepanalyse met een T-toets moeten werken ipv een Z-toets want het is een binominale verdeling2. Ik mis de emancipatiegolf in de jaren 60 als verklaring voor deze ongelijkheid want als je dat wel had gedaan had de beleidsverklaring meer conformistisch geweest
 24. 24. 3 fasen en statussen van feedback Gewenning Verdieping Verrijking Begrips-Compliment Leesbewijs Aanvulling Verbetering Verrijking vorming Bewijsmateriaal voor competentieontwikkeling
 25. 25. Opdracht: ‘waarderen, valideren en lerenvan online peer feedback’1. Vorm duo’s2. Formuleer een definitie van ‘Self-efficacy’ (op het formulier)3. Geef de definitie aan je duopartner4. Formuleer feedback op de definitie van je duopartner (op het formulier)5. Geef de feedback aan je duopartner6. Heeft je buurman/vrouw goede feedback gegeven? check mbv achterkant formulier ‘status gevalideerde peerfeedback’7. Plenaire bespreking
 26. 26. Formulier: geven/beoordelen peerfeedbackDefinitie Self-efficacy Feedback op definitie Ik gradeer deze suggestie als: compliment| leesbewijs| begripsvorming| aanvulling | verbetering | verrijking
 27. 27. AfsluitingImpact VAL op studenten en opleidersOpenstaande punten?Ben je tevreden over dit college?Zijn je leervragen beantwoord?Wil je met VAL aan de slag?Contact opnemen met Esther van Popta via info@vpconsultants.nl en www.e- peerfeedback.nl
 28. 28. Impact VAL op studenten• Moeten ook wennen• Meer met studie bezig• Leert meer van medestudent dan van opleiders• Meer gemotiveerd, studeert intensiever• Meer en betere vragen / hoger niveau• Bagagedragergedrag verdwijnt• Werken in community gaat makkelijk af• Gebruikt meer buitenschoolse leerervaringen
 29. 29. Impact VAL op opleiders• Grote omschakeling / verandering• Nieuwe vaardigheden• Wordt weer zichtbaar• Is meer met zijn vak en actualiteit bezig• Communiceert anders met student• Moet leren niet in te grijpen• Professionalisering• Focus op competenties
 30. 30. Fase De status van gevalideerde feedback kan zijn: compliment: uit de feedback blijkt overduidelijk dat de student het Leerproduct positief waardeertGewenning leesbewijs: uit de feedback blijkt dat de student het Leerproduct serieus heeft gelezen begripsvorming: uit de feedback blijkt dat de student een begripsvolle relatie kan leggen tussen verschillende aspecten van het LeerproductVerdieping aanvulling: uit de feedback blijkt dat de student een relevante aanvulling op het Leerproduct heeft geleverd verbetering: uit de feedback blijkt dat de student met nieuwe informatie binnen dit kennisobject heeft aangegeven hoe en met welk resultaat het Leerproduct wordt verbeterd verrijking: uit de feedback blijkt dat de student met nieuwe, relevante informatie buiten dit kennisobject heeft aangegevenVerrijking hoe en met welk resultaat het Leerproduct substantieel wordt verbeterd of uit de feedback blijkt dat de student in staat is aan te geven met welke achterliggende theorie het Leerproduct kan worden verbonden en hoe daardoor de kwaliteit van het Leerproduct substantieel wordt verrijkt
 31. 31. Sociaal constructivisme• Uncertainty is a crucial component of learning and knowing (Dewey)”

×