ok≥~e; 1vxLr 2012
ok≥~e; =Sekfld
vxLr 2012
lEiknd %
MkWW- ,e- Q+hjkst+ vgen
eksckby % 9044918670eksckby % 9044918670eksckb...
2 ok≥~e; vxLr 2012
ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My %
lElElElElEiknu lg;ksxiknu lg;ksx...
ok≥~e; 3vxLr 2012
vuqÿe
Hkkx ,d
vkys[k@'kks/k vkys[k
MkW- lanhi dqekjMkW- lanhi dqekjMkW- lanhi dqekjMkW- lanhi dqekjMkW- ...
4 ok≥~e; vxLr 2012
MkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrku
euqLe`fr ds ifjizs{; e...
ok≥~e; 5vxLr 2012
izR;sd o"kZ 5 flrEcj dks f'k{kd fnol MkW- loZiYyh jk/kkd`".ku ds tUefnu ds volj
ij euk;k tkrk gSA f'k{kd...
6 ok≥~e; vxLr 2012
vktdy f'k{kk iz.kkyh esa f'k{kk ds izfr v/;kidksa esa dkQh cnyko vk x;k gS
T;knkrj v/;kidksa esa vktdy ...
ok≥~e; 7vxLr 2012
fgUnh y?kqdFkk lkfgR; esa lkaLd`frd psruk
MkW- lanhi dqekj
psruk 'kCn dh fu"ifÙk fpr~ ls gSA ekul eu ij ...
8 ok≥~e; vxLr 2012
vius LoHkko ls ferHkk"kh fdUrq peRd`r djus okyh gksus ds dkj.k ikBdksa us bls
ilan fd;k gSaA---blus yks...
ok≥~e; 9vxLr 2012
x;k gSA Hkkjrh; laLd`fr esa vusd ekU;rk,a gS tks vU; laLd`fr;ksa ls vyx vkSj Js"B
lkfcr djrh gSaA fdlh H...
10 ok≥~e; vxLr 2012
ls m/kkj ij lkeku ysuk iM+rk gSA cfu;k mlds [ksr dh lkjh dekbZ ys tkrk gSA lqjs'k
tkafxM mn; dh y?kqdF...
ok≥~e; 11vxLr 2012
^nku&iq.; esa mldk fo'okl Fkk csVhA* tc fo'okl okyk gh pyk x;k rks
fo'okl fdl ckr dk vHkh rhu&rhu dk tq...
12 ok≥~e; vxLr 2012
vkSjr mlds ;dhu dks rksM+dj mldk lkjk lkeku ys mM+rh gSA ;gh vkt dh laLd`fr
dk uohu fp=k.k gSA
^^vpkud...
ok≥~e; 13vxLr 2012
^^dksbZ ckr ugha] vkt gh vius DydZ ls dgdj ijlksa dk Vwj j[kok ysrk gw¡A ,d
rks ekek ds ejus dk vQlksl ...
14 ok≥~e; vxLr 2012
lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ&
1- cStukFk izlkn 'kqDy] Hkxorh pj.k oekZ ds miU;klksa esa ;qx psru...
ok≥~e; 15vxLr 2012
ejkBh dk igyk nfyr dfo % lar pks[kkesyk
izk- lqjs'k ukenso rk;Ms
egkjk"Vª ohjksa dh larks dh ikou Hkwfe...
16 ok≥~e; vxLr 2012
Lej.k ls tSls Hkxoku dks viuk cuk fy;kA lkjs HkkSfrd lw[kksa ds ijs dk lq[k larksa us
dSls izkIr dj fy...
ok≥~e; 17vxLr 2012
fuekZ.k gq,A lar pks[kkesyk bu HkDrx.kksa esa ls ,d oSf'k"V~;iw.kZ O;fDrRo izkIr HkDrjkt
FksA7
lar pks[...
18 ok≥~e; vxLr 2012
mUgsa tks ;kruk,¡] nq%[k] ihM+k >syuh iM+h ml lanHkZ esa os dgrs gSa&^^dk; gs nq%[k fdrh
gkzk ;kruk@lk...
ok≥~e; 19vxLr 2012
gks ijarq chp&chp esa jks"k] Dys'k gksrk Fkk vkSj Dys'k loZFkk vifjgk;Z FkkA ^^foVkG&foVkG**
¼v'kqHk&v'...
20 ok≥~e; vxLr 2012
vLi`'; gksus ds dkj.k rRdkyhu lekt us pks[kksck ds HkfDr dks Lohdkj ugha fd;k
cfYd ftruk gks lds mruk ...
ok≥~e; 21vxLr 2012
10- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar xkFkk] vHkax Ø- 129 [kaM&1 yk
11- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar x...
22 ok≥~e; vxLr 2012
lkfgR; vkSj lekt dk ljksdkj
MkW- eatqukFk ,u- vafcx
dksbZ Hkh lkfgR; gks mldh jpuk lekt esa gh gksrh g...
ok≥~e; 23vxLr 2012
ugha] u mldk y{; lekt dk euksjatu gS] y{; gS lekt dh #fp ds vuqlkj mlds
fy, ckSf}d lkexzh izLrqr djuk] ...
24 ok≥~e; vxLr 2012
cukrh gSA lkfgR; dh ;g fgr lk/kuk lkekftd iqufuekZ.k dh vo/kkj.kk ds utnhd
gSA lkfgR; lekt ds izfr vfi...
ok≥~e; 25vxLr 2012
lkekftd ifjorZu dk ,d lk/ku gSA lkfgR; ,oa lkfgR;dkj tgk¡ ;qx ds lkFk pyus
rFkk ;qx dks vfHkO;fä djus d...
26 ok≥~e; vxLr 2012
;'kiky dk lektoknh n`f"Vdks.k
MkW- ,y- ih- yek.kh
;'kiky us dsoy vkfFkZd] jktuhfrd {ks=kksa esa gh ugh...
ok≥~e; 27vxLr 2012
tfur dke Hkkouk dks ns[ks rks ;'kiky ds ^nknk dkejsM* miU;kl esa 'kSyh vkSj gjh'k]
'kSy vkSj jkcVZ] jkc...
28 ok≥~e; vxLr 2012
gksrh gSA nq%[k&lq[k esa os lPps lg;ksxh cus jgrs gSaA
3- oSokfgd thou dh leL;k,¡3- oSokfgd thou dh le...
ok≥~e; 29vxLr 2012
4- vartkZrh; fookg dh leL;k4- vartkZrh; fookg dh leL;k4- vartkZrh; fookg dh leL;k4- vartkZrh; fookg dh ...
30 ok≥~e; vxLr 2012
;'kiky us ^fnO;k% esa bl leL;k dks mBk;k gSA fnO;k rdZ ds lkFk vkEcikyh
os';k dk mnkgj.k izLrqr djrh g...
ok≥~e; 31vxLr 2012
pkgrk og ;FkkFkZ O;ogkj esa lPps izse dk okgd gSA ekDlZokn LoLFk izse vkSj LoLFk Hkksx
esa ekurk gSA uk...
32 ok≥~e; vxLr 2012
ledkyhu fgUnh dgkuh % ,d v/;;u
MkW- ,- ds- ik.Ms;
ledkyhu ls rkRi;Z dsoy le; ds gksus ls ugha gSA cfYd...
ok≥~e; 33vxLr 2012
ds fy, ge vU; ns'kksa ij fuHkZj FksA ,sls esa vko';d oLrqvksa dks izkIr djus ds fy,
yksx rjl jgs FksA n...
34 ok≥~e; vxLr 2012
djrs gSA budh lkFkZd lksp gh budh dgkuh dyk dh fo'ks"krk gSA buds dgkuh ds ik=k
v)Zlkearh tM+rk ds f'k...
ok≥~e; 35vxLr 2012
dkO;Hkk"kk vkSj vusdkFkZ
Jh- ekyrs'k LR;Irk- clEeuoj
dfork dk vuqokn ek=k 'kCnksa ds ek;kniZ.k esa vkad...
36 ok≥~e; vxLr 2012
dfBu ekuk tkrk gSA
izrhdksa dk lcls egÙoiw.kZ i{k ;g jgk gS fd os lk/kkj.k ls lk/kkj.k lekt dks
Hkh if...
ok≥~e; 37vxLr 2012
lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡ler...
38 ok≥~e; vxLr 2012
uosa n'kd ds xzke thou ij vk/kkfjr
fganh miU;klksa dk dFkklkj
MkW- rjUuqe ckuks
izsepan th us viuh dgk...
ok≥~e; 39vxLr 2012
'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju'kSys'k efV;kuh&...
40 ok≥~e; vxLr 2012
dks ijaijk ls pyh vk jgh bu lMs+&xys /kkfeZd va/kfo'oklksa ls eqDr djkus dk iz;kl
djrk gSA vkjaHk esa ...
ok≥~e; 41vxLr 2012
lksuk ekVhlksuk ekVhlksuk ekVhlksuk ekVhlksuk ekVh
foosdh jk; us ^lksuk ekVh* miU;kl mÙkjizns'k ds iwoh...
42 ok≥~e; vxLr 2012
rks dkdk dks _.k nssdj fe=krk dk <ksax djrk gS fQj xk¡o ds nkjksxk ls feydj mls
eqdnesckth esa Q¡lkdj ...
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Vangmay august12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vangmay august12

478 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vangmay august12

 1. 1. ok≥~e; 1vxLr 2012 ok≥~e; =Sekfld vxLr 2012 lEiknd % MkWW- ,e- Q+hjkst+ vgen eksckby % 9044918670eksckby % 9044918670eksckby % 9044918670eksckby % 9044918670eksckby % 9044918670 lg&lEiknd % MkW- bdjkj vgen mi&lEiknd % eks-vkflQ [kku eksckby %eksckby %eksckby %eksckby %eksckby % 97193046689719304668971930466897193046689719304668 lykgdkj lEiknd % MkWWW- esjkt vgen lEikndh; lEidZ % 205& vksgn jsthMsalh] fu;j iku okyh dksBh] nksniqj jksM] flfoy ykbu] vyhx<+&202002 eksckby % 9044918670@9719304668eksckby % 9044918670@9719304668eksckby % 9044918670@9719304668eksckby % 9044918670@9719304668eksckby % 9044918670@9719304668 E-mail : vangmaya2007@yahoo.co.in vangmaya @gmail .com lg;ksx jkf'k %lg;ksx jkf'k %lg;ksx jkf'k %lg;ksx jkf'k %lg;ksx jkf'k % ,d izfr % 40 #-] okf"kZd 'kqYd laLFkkvksa ds fy, % 200 #-] f}okf"kZd 'kqYd laLFkkvkas ds fy, % 400 #i;s] fo'ks"k lg;ksx % 501 #i;s] vkthou lnL; % 1500 #i;s] laLFkkvksa ds fy, vkthou % 3]000@& ¼nks izfr½ RNI-UPHIN/2008/29149ISSN0975-8321
 2. 2. 2 ok≥~e; vxLr 2012 ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My %ijke'kZ e.My % lElElElElEiknu lg;ksxiknu lg;ksxiknu lg;ksxiknu lg;ksxiknu lg;ksx MkW- ,- ds- ik.Ms; dkuwuh lykgdkjdkuwuh lykgdkjdkuwuh lykgdkjdkuwuh lykgdkjdkuwuh lykgdkj ,e- ,p- [kku] ,MoksdsV] ,e- ,- [kku] ,MoksdsV¼gkbZdksVZ] bykgkckn½ MkW- lat; flag] ,MoksdsV¼vyhx<+½ lEiknu@lapkyu %lEiknu@lapkyu %lEiknu@lapkyu %lEiknu@lapkyu %lEiknu@lapkyu % ‚ vfu;rdkyhu] voSrfud vkSj vO;kolkf;dA jpukdkj dh jpuk,¡ mlds vius fopkj gSaA muls lEiknd&izdk'kd dk lger gksuk vfuok;Z ugha gSA jpukvksa ij ikfjJfed ns; ugha gksxkA ‚ fdlh fookn ds fy, U;k; {ks=k vyhx<+ gksxkA 'kqYd Hkstus dk irk %'kqYd Hkstus dk irk %'kqYd Hkstus dk irk %'kqYd Hkstus dk irk %'kqYd Hkstus dk irk % euhvkMZj ;k cSad Mªk¶+V % ^MkW- Q+hjkst+ vgen ;kMkW- Q+hjkst+ vgen ;kMkW- Q+hjkst+ vgen ;kMkW- Q+hjkst+ vgen ;kMkW- Q+hjkst+ vgen ;k ok³~e;ok³~e;ok³~e;ok³~e;ok³~e;* ds uke jpukdkjksa ls------ ‚ jpuk,¡ d`frnso 10 esa Vkbi djkdj gh HkstsaA ‚ jpukvksa ds lkFk iksLVdkMZ gksus ij gh izkfIr dh lwpuk Hksth tk,xhA ‚ Mkd fVdV yxk fyQkQk lkFk vkus ij gh vLohd`fr jpuk ykSVk;h tk ldrh gS vU;Fkk u"V dj nh tk,xhA ‚ d`fr;ksa dh leh{kk ds fy, iqLrd dh nks izfr;k¡ Hkstuk vfuok;Z gSA ‚ uewuk izfr voyksdu ds fy, 40-00 #i;s ds Mkd fVdV ;k ,e- vks- Hkstuk vfuok;Z gSA MkW- ,e- Q+hjkst+ vgen dh vksj ls MkW- ,e- Q+hjkst+ vgen }kjk izdkf'kr] MkW- ,e- Q+hjkst+ vgen }kjk eqfnzr rFkk uoeku vkQlsV fizaaVlZ vyhx<+ essa eqfnzr ,oa bZ&3] vCnqYykg DokVlZ] yky cgknqj 'kkL=kh ekxZ vyhx<+ ls izdkf'krA lEiknd&MkW- ,e- Q+hjkst+ vgen izks- jkedyh ljkQ ¼ch-,p-;w½] ewypUn lksudj ¼okjk.klh ½ MkW- /kessZUnz flag ¼vyhx<+ ½] MkW- 'kxq¶+rk fu;kt+ ¼vyhx<+ ½
 3. 3. ok≥~e; 3vxLr 2012 vuqÿe Hkkx ,d vkys[k@'kks/k vkys[k MkW- lanhi dqekjMkW- lanhi dqekjMkW- lanhi dqekjMkW- lanhi dqekjMkW- lanhi dqekj fgUnh y?kqdFkk lkfgR; esa lkaLd`frd psruk 07 lqjs'k ukenso rk;Mslqjs'k ukenso rk;Mslqjs'k ukenso rk;Mslqjs'k ukenso rk;Mslqjs'k ukenso rk;Ms ejkBh dk igyk nfyr dfo % lar pks[kkesyk 15 MkW- eatqukFk ,u- vafcxMkW- eatqukFk ,u- vafcxMkW- eatqukFk ,u- vafcxMkW- eatqukFk ,u- vafcxMkW- eatqukFk ,u- vafcx lkfgR; vkSj lekt dk ljksdkj 22 MkW- ,y- ih- yek.khMkW- ,y- ih- yek.khMkW- ,y- ih- yek.khMkW- ,y- ih- yek.khMkW- ,y- ih- yek.kh ;'kiky dk lektoknh n`f"Vdks.k 26 MkW- ,- ds- ik.Ms;MkW- ,- ds- ik.Ms;MkW- ,- ds- ik.Ms;MkW- ,- ds- ik.Ms;MkW- ,- ds- ik.Ms; ledkyhu fgUnh dgkuh % ,d v/;;u 32 Jh- ekyrs'k LR;Irk clEeuojJh- ekyrs'k LR;Irk clEeuojJh- ekyrs'k LR;Irk clEeuojJh- ekyrs'k LR;Irk clEeuojJh- ekyrs'k LR;Irk clEeuoj dkO; Hkk"kk vkSj vusdkFkZ 35 MkW- rjUuqe ckuksMkW- rjUuqe ckuksMkW- rjUuqe ckuksMkW- rjUuqe ckuksMkW- rjUuqe ckuks uosa n'kd ds xzke thou---fgUnh miU;klksa dk dFkklkj 38 dqekjh ;ksfxrk jkorsdqekjh ;ksfxrk jkorsdqekjh ;ksfxrk jkorsdqekjh ;ksfxrk jkorsdqekjh ;ksfxrk jkors jktsanz ;kno dh dgkuh ydM+gkjk esa efgyk l'kfDrdj.k 45 MkW- uhykafcds ,l~ ikVhyMkW- uhykafcds ,l~ ikVhyMkW- uhykafcds ,l~ ikVhyMkW- uhykafcds ,l~ ikVhyMkW- uhykafcds ,l~ ikVhy dchj vkSj ekuorkokn 48 t; y{eh ,Q~ ikVhyt; y{eh ,Q~ ikVhyt; y{eh ,Q~ ikVhyt; y{eh ,Q~ ikVhyt; y{eh ,Q~ ikVhy fgUnh miU;kl lkfgR; esa fpf=kr ukjh leL;k,a 51 MkW- Vh- ,l- iokjMkW- Vh- ,l- iokjMkW- Vh- ,l- iokjMkW- Vh- ,l- iokjMkW- Vh- ,l- iokj MkW- lq'khyk VkdHkkSjs ds UkkVdksa esa nfyr psruk 55 MkW- 'kadj 'kekZMkW- 'kadj 'kekZMkW- 'kadj 'kekZMkW- 'kadj 'kekZMkW- 'kadj 'kekZ izd`fr dk lgp;Z vkSj dfo Hkxor jkor dk dkO; 65 MkW- ch- ,l- ckscMsMkW- ch- ,l- ckscMsMkW- ch- ,l- ckscMsMkW- ch- ,l- ckscMsMkW- ch- ,l- ckscMs jkgh eklwe jt+k dh /keZfujis{k n`f"V 71 jRus'k dqekj ;knojRus'k dqekj ;knojRus'k dqekj ;knojRus'k dqekj ;knojRus'k dqekj ;kno nfyr cgqtu dh lkaLd`frd ijEijk ds vk/kkjksa dh ryk'k 74 jksgu flagjksgu flagjksgu flagjksgu flagjksgu flag fnudj d`r moZ'kh esa 'kSyh oSKkfud rÙo 80
 4. 4. 4 ok≥~e; vxLr 2012 MkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrkuMkW- uxek lqYrku euqLe`fr ds ifjizs{; esa ukjh /keZ vkSj mldk egÙo 84 MkW- thok HkkbZ Ådk HkkbZ ijekjMkW- thok HkkbZ Ådk HkkbZ ijekjMkW- thok HkkbZ Ådk HkkbZ ijekjMkW- thok HkkbZ Ådk HkkbZ ijekjMkW- thok HkkbZ Ådk HkkbZ ijekj fgUnh Hkk"kk ds fodkl esa i=k&if=kdkvksa dk ;ksxnku 90 fudkyts Hkwisanz ltsZjkofudkyts Hkwisanz ltsZjkofudkyts Hkwisanz ltsZjkofudkyts Hkwisanz ltsZjkofudkyts Hkwisanz ltsZjko ledkyhu fgUnh dfork esa nfyr psruk 96 Jh ch ,l vaMxhJh ch ,l vaMxhJh ch ,l vaMxhJh ch ,l vaMxhJh ch ,l vaMxh lar lkfgR; vkSj orZeku ifjos'k 98 MkW- ijohu dqekjhMkW- ijohu dqekjhMkW- ijohu dqekjhMkW- ijohu dqekjhMkW- ijohu dqekjh vk/kqfud dkO;ksa esa efgyk l'kfDrdj.k 102 Hkkx nks ;k=k o`Ÿkkar@dgkuh@ dfork@ leh{kk jekdkarjekdkarjekdkarjekdkarjekdkar ,- ih- ,Dlizsl 106 MkW- dY;k.h nhf{krMkW- dY;k.h nhf{krMkW- dY;k.h nhf{krMkW- dY;k.h nhf{krMkW- dY;k.h nhf{kr vkHkklh o`{k 109 'kfgnk csxe'kfgnk csxe'kfgnk csxe'kfgnk csxe'kfgnk csxe uke 110 MkW- /keZiky flagMkW- /keZiky flagMkW- /keZiky flagMkW- /keZiky flagMkW- /keZiky flag jks'kuh dh ryk'k esa jks'kuh dk dkjok¡ 114 okM~e; if=dk dk vxyk fo'ks"kkad vkfnoklh lkfgR; ij dsafnzr gksxk ok³~e; if=kdk us vc rd dbZ egÙoiw.kZ fo'ks"kakd izdkf'kr dj pqdk gS tks dkQh pfpZr Hkh jgk gS A¼dchj vad] fgUnh ds eqfLye dFkkdkj vad] ukjh vad] nfyr vad] lk{kkRdkj vad] jkgh eklwe jt+k vad] ukfljk 'kEkkZ vad] cnhmTt+ek¡] dqlqe valy ,oa 'kkuh vadA½ bl vad ds lEHkkfor jpukdkjbl vad ds lEHkkfor jpukdkjbl vad ds lEHkkfor jpukdkjbl vad ds lEHkkfor jpukdkjbl vad ds lEHkkfor jpukdkj • e/kqjs'k] cjsyh • izks- jksfgrk'o] xksok • izks- vkuan izdk'k f=kikBh] lkxj • izks- jke ltu ik.Ms;] jksgrd • izks- jkedyh ljkQ] okjk.klh • izHkkdj] okjk.klh • MkW- uh:] iatkc • MkW- jekdkar] lksuHknz • MkW- bdjkj vgen] vkSjS;k • ewypan lksudj] okjk.klh • MkW- T;ksfr flag] dkuiqj • MkW- esjkt vgen] vyhx<+ • MkW- vkuan 'kqDy] dkuiqj • MkW- fl)s'oj flag] [kVhek • MkW- lat;] okjk.klh • MkW- f'kopan izlkn] vyhx<+ • MkW- n;k nhf{kr] dkuiqj • [kku vgen Qk:[k] dkuiqj vkfnoklh lkfgR; ij vkys[k@'kks/k vkys[k Hkst ldrs gSA vkys[k Hkstus dh vfUre frfFk 28 Qjojhvkfnoklh lkfgR; ij vkys[k@'kks/k vkys[k Hkst ldrs gSA vkys[k Hkstus dh vfUre frfFk 28 Qjojhvkfnoklh lkfgR; ij vkys[k@'kks/k vkys[k Hkst ldrs gSA vkys[k Hkstus dh vfUre frfFk 28 Qjojhvkfnoklh lkfgR; ij vkys[k@'kks/k vkys[k Hkst ldrs gSA vkys[k Hkstus dh vfUre frfFk 28 Qjojhvkfnoklh lkfgR; ij vkys[k@'kks/k vkys[k Hkst ldrs gSA vkys[k Hkstus dh vfUre frfFk 28 Qjojh 2013 rd gksxhA2013 rd gksxhA2013 rd gksxhA2013 rd gksxhA2013 rd gksxhA
 5. 5. ok≥~e; 5vxLr 2012 izR;sd o"kZ 5 flrEcj dks f'k{kd fnol MkW- loZiYyh jk/kkd`".ku ds tUefnu ds volj ij euk;k tkrk gSA f'k{kd fnol ,d ,slk fnu gS tc ge mu xq#vksa dk /kU;okn djsa tks gesa f'k{kk iznku dj gekjs thou esa jks'kuh Hkj gesa thou thus ds lgh rjhds ls voxr djkrs gSaA jk/kkd`".ku cgqeq[kh izfrHkk o O;fäRo ds /kuh ,oa izfl) fo}ku] f'k{kd] iz[kj oäk] dq'ky iz'kkld] jktuf;d] ns'k&Hkä] nk'kZfud rFkk f'k{kk&'kkL=kh FksA f'k{kk dks ekuo o lekt dk lcls cM+k vk/kkj ekuus okys jk/kkd`".ku dk 'kSf{kd txr esa vfoLej.kh; o vrqyuh; ;ksxnku jgk gSA os lkekftd cqjkb;ksa dks feVkus ds fy, f'k{kk dks gh dkjxj ekurs FksA dsoy lwpuk o tkudkjh dks gh f'k{kk u ekurs gq, os O;fä ds ckSf)d] vk/;kfRed] lkekftd :i ls fodkl dks Hkh f'k{kk dk vfHkUu vax ekurs FksA izR;sd ukxfjd ds eu esa yksdrkaf=kd Hkkouk o lkekftd ewY;ksa dh LFkkiuk f'k{kk dk eq[; dk;Z ekurs FksA muds vuqlkj&f'k{kk dk y{; gS Kku ds izfr leiZ.k dh Hkkouk vkSj fujUrj lh[krs jgus dh vknrA og ,d ,slh izfØ;k gS tks O;fä dks Kku o dkS'ky nksuksa iznku djrh gS rFkk budk thou esa mi;ksx djus dk ekxZ Hkh iz'kLr djrh gSA mUgksauss ,fMucjk fo'ofo|ky; esa fn;s x;s vius O;k[;ku esa dgk Fkk fd&^^ekuo dks ,d gksuk pkfg,A ekuo bfrgkl dk lEiw.kZ y{; ekuo tkfr dh eqfä gS ------A** gdhdr esa os olq/kSo dqVqEcde dh vo/kkj.kk dks ekuus okys FksA iwjs fo'o dks ,d bdkbZ ds :i esa j[kdj 'kSf{kd izca/ku ds i{k/kj FksA os vius vkstLoh ,oa cqf)erk iw.kZ O;k[;kuksa ls Nk=kksa ds chp vR;Ur yksdfiz; FksA f'k{k.k dk;Z esa viuh tcjnLr idM+ j[kus ds dkj.k n'kZu 'kkL=k tSls xaHkhj fo"k; dks Hkh viuh f'k{k.k 'kSyh ls oks jkspdrk iSnk djds ljyre :i esa Nk=kksa dks le>krs&i<+krs FksA f'k{k.k dky esa Nk=kksa ds e/; dqN jkspd izLrqfr;ka] izsjd izlax] gkL;&O;aX; dh dgkfu;ka izLrqr djds Nk=kksa esa ges'kk f'k{kk ds izfr vfHk#fp cuk;s j[kus esa dke;kc jgrs FksA mudk ekuuk Fkk fd f'k{kd mUgha yksxksa dks cuuk pkfg, tks lokZf/kd ;ksX; o cqf)eku gksaA mudk Li"V dguk Fkk fd tc rd f'k{kd f'k{kk ds izfr lefiZr vkSj izfrc) ugha gksrk gS vkSj f'k{kk dks ,d fe'ku ugha ekurk gS] rc rd vPNh f'k{kk dh dYiuk ugha dh tk ldrh gSA f'k{kd dks Nk=kksa dks flQZ i<+kdj larq"V ugha gksuk pkfg,] f'k{kdksa dks vius Nk=kksa dk vknj o Lusg Hkh vftZr djuk pkfg,A dsoy f'k{kd cu tkus ls lEeku ugha gksrk] lEeku vftZr djuk egÙoiw.kZ gSA lEikndh;
 6. 6. 6 ok≥~e; vxLr 2012 vktdy f'k{kk iz.kkyh esa f'k{kk ds izfr v/;kidksa esa dkQh cnyko vk x;k gS T;knkrj v/;kidksa esa vktdy mruh fu"Bk ugha jg xbZ ftruh igys Fkh] u gh fo|kfFkZ;ksa ds izfr mruk yxkoA dkj.k gS fd f'k{kdksa ds ewY;ksa esa ifjorZu vk x;k gSA igys f'k{kd fo|kfFkZ;ksa ds fy, lq[k] lEifÙk lc dqN R;kx dj nsrs Fks ysfdu vc ,slk ns[kus dks ugha fey jgk gS A vkt ;g iz.kkyh vf/kd /ku dekus dk lzksr cu xbZ gSA vkt Nk=kksa ds le{k ,sls cgqr de f'k{kd gS ftuls os izsfjr gksdj dqN u;k dk;Z dj ldrs gksA jktuhfr ds jaxeap esa v/;kid ,oa fo|kFkhZ Hkkx ysus yxs gSaA fo'ofo|ky;ksa esa f'k{kd@Nk=k laxBu gksus ds dkj.k f'k{kk iz.kkyh nwf"kr gks xbZ gSA bu ij ljdkj dks vadq'k yxkuk pkfg,A Q+hjkst+ fgUnh psruk if=kdk dukMkfgUnh psruk if=kdk dukMkfgUnh psruk if=kdk dukMkfgUnh psruk if=kdk dukMkfgUnh psruk if=kdk dukMk fgUnh dh egŸoiw.kZ if=dk vknj.kh; fe=kksa] Jh ';kee f=kikBh ,oa lq/kk vkse <haxjk ds laiknu esa dSusMk ls izdkf'kr =kSekfld lkfgfR;d if=kdk fgUnh psruk dk väwcj & fnlEcj 2012 vad y?kqdFkk fo'ks"kkad vc miyC/k gS] ftlesa lkS ls Hkh vf/kd y?kqdFkk,¡ gSA vfrfFk lEiknd }; Jh jkes'oj dkEckst fgeka'kq rFkk Jh lqds'k lkguh }kjk lEikfnr ,d laxzg.kh; vadA vk/kkjf'kyk] vfoLeyj.kh;] ubZ tehu] lEink] Lokrxre~ vkSj esjh ilan LraHkksa ds varxZr izsepan] misanzukFk v'd ] gfj'kadj ijlkbZ] 'kjn tks'kh] jktsanz ;kno] j?kqchj lgk;] ps[ko] dk¶dk] pkyhZ pkSifyu] vlxj otkgr] vkuan g'kqZy] fp=kk eqn~xy] mn; izdk'k lfgr lkS ls Hkh vf/kd dgkuhdkjksa dh y?kqdFkk,¡ A y?kqdFkk dks ysdj Mk‚ ';kelqanj nhfIr] Mk‚ lrh'kjkt iq"idj.kk] ';ke lqanj vxzoky] lqHkk"k uhjo] Mk‚ lrh'k nqcs] HkxhjFk dh fo'ks"k ifjppkZA y?kqdFkk dh l`tukRed izfØ;k Jh dkEckst dk fo'ks"k ys[kA y?kqdFkk ij ,d lexz nLrkostA lkFk esa iqLrd leh{kk] lkfgfR;d lekpkj] fp=k dkO;'kkyk] foykse fp=k dkO;'kkyk vkSj vkf[kjh iUukA ;g y?kqdFkk fo'ks"kkad vc vkuykbu miyC/k gS] i<+us ds fy;s uhps fn;s x;s fyad ij tk,¡A vku ykbu i<+sa http://issuu-com/hindichetna/docs/hindi_chetna_oct_dec_2012 MkmuyksM djsa http://www-vibhom-com/hindi%20chetna-html
 7. 7. ok≥~e; 7vxLr 2012 fgUnh y?kqdFkk lkfgR; esa lkaLd`frd psruk MkW- lanhi dqekj psruk 'kCn dh fu"ifÙk fpr~ ls gSA ekul eu ij vafdr pyk;eku izfØ;k psruk gSA psruk eu dh og o`fÙk ;k 'kfDr gS ftlls tho vFkok izk.kh dks vkUrfjd vuqHkwfr;ksa] Hkkoksa] fopkjksa vkSj ckg~; rÙoksa dk vkHkkl gksrk gSA psruk gh ekuo dks vU; tho&tUrqvksa ls Js"B vkSj mPp cukrh gSA psruk thou esa lnSo izokfgr gksrh jgrh gSA psruk ekuo efLr"d esa izLQqfVr gksus okyk og Hkko rÙo gS] tks ekuo dks lr~&vlr~] vPNk] cqjk rFkk mfpr&vuqfpr dk Kku djokrk gSA dHkh Hkh dksbZ cqjk ;k vlr~ fopkj gekjs eu esa mBrk gS vkSj ge mls dk;Z :i nsus yxrs gS] rHkh gekjs efLr"d esa xzg.k vkSj R;kx dk vUr}ZU} vkjEHk gks tkrk gSA bl vUr}ZU} ds ihNs tks rÙo dk;Z djrk gS] ogh lksp&fopkj djus ds fy, euq"; dks ck/; djrh gSA psruk gh euq"; dks fpUru'khy o foosd'khy cukrh gSA cStukFk izlkn 'kqDy ds n`f"Vdks.k esa psruk dk vFkZ gS&^^psruk dks Lo;a vkSj vius vkl&ikl ds okrkoj.k dks le>us rFkk mldh ckrksa dk ewY;kadu djus dh 'kfDr dk uke gSA**1 y?kqdFkk dk lEcU/k mu y?kq ?kVukvksa ls gS] ftudks vke vkneh vuns[kk dj nsrk gSA dn dh NksVh vkSj pqLr gksus ds dkj.k ikBdksa dh n`f"V bl ij Nk xbZA bldk QqrhZykiu o NksVk dn blds dke vk;kA bls gj txg LFkku feyus yxkA cM+s ls cM+s vk;kstuksa esa tgka bls txg feyh] cSB xbZ vkSj NksVh ls NksVh cSBdksa esa tgk¡ LFkku feyk] blus xzg.k dj fy;kA y?kqdFkk,¡ vkx esa ?kh Mkyus dk dke djrh gSA ;g iqPNy rkjs dh rjg izHkko Mkyrh gSA y?kqdFkk vkdkj esa y?kq gksrh gSA og dFkk dk foLr`r vFkZ] dlko dh fo'ks"krk] ;FkkFkZoknh o dkyt;h fp=k.k rFkk laosnukRed izlaxksa dks vius vkxks'k esa lesVs gq, izHkko'kkyh <ax ls ikBd dh psruk dks Liafnr djds mlds mRFkku gsrq ijks{k :i ls dksbZ lans'k nsrh gSA y?kqdFkk gekjh viuh /kjrh dh mit gS] ik'pkR; lkfgR; dh eksgrkt ughaA iz|qEu HkYyk us y?kqdFkk dk laca/k thou ls tksM+k gS&^^y?kqdFkk y?kq thou ds lEi`Dr gS] ftlds js'ks&js'ks esa thou ds iy&iy dks igpkuus] vfHkO;Dr djus dh ps"Bk gSA**2 'kks/k vkys[k
 8. 8. 8 ok≥~e; vxLr 2012 vius LoHkko ls ferHkk"kh fdUrq peRd`r djus okyh gksus ds dkj.k ikBdksa us bls ilan fd;k gSaA---blus yksxksa dk de ls de le; fy;kA yksxksa ds ân; dk gkj cu xbZA y?kqdFkk vkt ds ;qok ys[kdksa dh lokZf/kd fiz; fo/kk gSA vk/kqfud y?kqdFkk dk Hkfo"; mTToy gSA ;g orZeku ;qx dh ekax gSA txg&txg blds ppsZ gksus yxsA lekpkj&i=k] if=kdk,a] jsfM;ks o nwjn'kZu }kjk bldk izpkj&izlkj gqvkA vkt vk/kqfud y?kqdFkk vkdkj esa NksVh gksrh gqbZ viuh ;FkkFkZokfnrk ds dkj.k ikBd dh psruk dks Liafnr djds mlds mRFkku gsrq ijks{k :i ls lans'k nsrh gSA laLd`fr 'kCn vR;Ur O;kIkd gS] lHkh izdkj ds vkpkj&O;ogkj] [kkuiku] dyk] yksdxhr] /keZ] n'kZu vkfn laLd`fr ds vUrxZr fufgr gksrs gSa fdUrq ;g O;fDrfu"B u gksdj lewg }kjk fd;k x;k ckSf)d iz;kl gSA ekuo vius vkl&ikl lkekftd okrkoj.k] laLFkkvksa] O;oLFkkvkas] /keZ] n'kZu fyfi Hkk"kk rFkk dykvksa dk fodkl djds viuh fof'k"V laLd`fr dk fuekZ.k djrh gSA lkekftd laLdkjksa ls laLd`fr fodflr gksrh gSA Hkkjrh; laLd`fr izkphu dky ls vfofPNUu gSA ukuk laLd`fr;ksa ds gekjh laLd`fr ij vkØe.k gksrs jgs fQj Hkh vius LFkku ij fLFkj jghA laLd`fr dk laca/k ekuo dh ekul Hkwfe ls gksrk gSA lekt ds fcuk laLd`fr thfor ugha jg ldrh vkSj ;gh dkj.k gS fd izR;sd lekt dh viuh laLd`fr gksrh gSA fgUnh dks'k esa laLd`fr 'kCn jgu&lgu vkSj vkpj.k ijEijk vkfn vFkksZa esa fy;k x;k gSA laLd`fr fdlh ns'k ;k lekt ds fofHkUu thou O;kikjksa] lkekftd laca/kksa ,oa ekuuh; n`f"V ls izsj.kknk;d rÙoksa dh l`f"V dks dgrs gSaA laLd`fr dk vFkZ vPNs fØ;k&dykiksa vkSj laLdkjksa ls gksrk gSA laLd`fr dk vFkZ ioZ&R;kSgkj ,oa esys] os'kHkw"kk] [kkuiku] euksjatu] jhfrfjokt ls Hkh fy;k tkrk gSA laLd`fr euq"; dh fofo/k lk/kukvksa dh loksZÙke ifj.kfr gSA ,d ih<+h vkrh gS og vius vkpkj&fopkj] #fp&v#fp] dyk&laxhr nwljh ih<+h ds fy, NksM+ tkrh gSA fdlh Hkh laLd`fr dks Js"B dguk o nwljh dks gs; le>uk Bhd ugha gSA dksbZ Hkh laLd`fr ewy ekuoh; laLd`fr dh vfofPNUu /kkjk gSA O;fDr ds vkpkj&fopkj] jgu&lgu] os'kHkw"kk] laLdkj] laxhr] u`R; vkfn lc gekjs lkaLd`frd ifjos'k dk gh vax gksrs gSaA lkaLd`frd ifjos'k esa ge euq"; dh fof'k"Vrk dks igpku ldrs gSaA bl ifjos'k esa jgdj euq"; ijEijk ds vuqlkj viuh laLd`fr dks xzg.k djrk gSA lkaLd`frd psruk ls gh euq"; dks iwoZ fodkl gksrk gSA laLd`fr ekuo tkfr dks lqlaLd`r] lH; ,oa jk"Vª dks ,d lw=k esa fijksus dk egÙoiw.kZ dk;Z djrh gSA laLd`fr gh ekuo dks vU; izkf.k;ksa ls vyx djrh gS vkSj ekuo dks l`f"V dk loZJs"B izk.kh fl) djrh gSA Hkkjrh; laLd`fr esa fir`&Hkko vkSj lH; vkpj.k dks egÙoiw.kZ ekuk gSA blesa leUo; ,oa lkeatL; dh izcy Hkkouk gSA Hkkjrh; laLd`fr esa /kkfeZd jhfr&fjokt] nsoh&nsorkvksa dh iwtk vkfn dks cgqr vf/kd egÙo fn;k
 9. 9. ok≥~e; 9vxLr 2012 x;k gSA Hkkjrh; laLd`fr esa vusd ekU;rk,a gS tks vU; laLd`fr;ksa ls vyx vkSj Js"B lkfcr djrh gSaA fdlh Hkh jk"Vª dh laLd`fr esa ifjorZu vkuk LokHkkfod gSA laLd`fr viuk fodkl Hkh djrh gS vkSj og nwljh laLd`fr;ksa ls vPNh rFkk uohu ckrksa dks xzg.k djrh gSA blfy, lekt esa lkaLd`frd psruk dk gksuk vfuok;Z gSA y?kq dFkkdkj viuh y?kqdFkkvksa ds ek/;e ls lekt esa lkaLd`frd psruk tkx`r djus esa vge~ Hkwfedk fuHkkrs gSaA vUrtkZrh; fookg dh leL;kvUrtkZrh; fookg dh leL;kvUrtkZrh; fookg dh leL;kvUrtkZrh; fookg dh leL;kvUrtkZrh; fookg dh leL;k vkt lekt esa vUrtkZrh; fookg dh leL;k fnuksafnu c<+rh tk jgh gSA lekt esa laLd`fr ds cnyko ds dkj.k iqjkuh izFkkvksa dk l[rh ls fojks/k gks jgk gSA lkaLd`frd psruk ls lekt esa fookg viuh euilan ls gks jgk gSA O;fDrxr Lora=krk ds dkj.k vkt vUrtkZrh; fookg ,d QS'ku cu x;k gS lqjs'k tkafxM ^mn;* dh y?kqdFkk ^QdZ* esa blh vUrtkZrh; fookg dh leL;k c<+ xbZ gS& ^^mlus nwljs lEiznk; dh yM+dh ls dksVZ eSfjt dj yhA mlds [kkunku okyksa dks nq%[k rks gqvk ij ,MtLV dj fy;kA dqN fnuksa ckn-------mldh ppsjh cgu us nwljs lEiznk; ds yM+ds ls 'kknh dj yh- -----A [kkunku okyksa dh uhan gjke gks xbZA cksys& ^bl Nksdjh us rks gekjh ukd gh dVk nhA**3 oxZ la?k"kZoxZ la?k"kZoxZ la?k"kZoxZ la?k"kZoxZ la?k"kZ lekt esa nks oxZ gSa& vehj vkSj xjhcA nksuksa oxksZa ds chp vusd vlekurk,a ns[kus dks feyrh gSa rFkk fnuksafnu vUrj c<+rk tk jgk gSA vkt vehj o xjhc ds chp oxZ la?k"kZ 'kq: gks x;k gSA vehj vkSj vehj vkSj xjhc vkSj xjhc gksrk tk jgk gSA foosd fu>kou dh y?kqdFkk ^cM+k vkneh&NksVk vkneh* esa oxZ la?k"kZ dh fLFkfr fn[kkbZ gS&^^Bhd dgrs gks lsBA tc cM+k vkneh dqN ekaxrk gS] rks og vkSj cM+k gks tkrk gS vkSj tc dksbZ NksVk vkneh dqN ekaxrk gS] rks vkSj Hkh NksVk gks tkrk gSA**4 vehj o xjhc ds chp dh [kkbZ fnuksafnu c<+rh tk jgh gS ftlls oxZ la?k"kZ c<+rk tk gSA ^cjkcj ds yksx* y?kqdFkk esa jkew jk;lkgc ds ;gk¡ ukSdjh blfy, NksM+ nsrk gSA D;ksafd ogk¡Wa mls ?kqVu gksus yxrh gS&^^ogkWa¡ cM+s&cMs+ yksxksa ds mBrs&cSBrs] [kkrs&ihrs ns[k eu mnkl gks tkrk gSA ;gk¡ cjkcj ds yksx gS] oDrdkjh gks tkrh gSA**5 lekt esa oxZ la?k"kZ dh fLFkfr cuh gqbZ gSA fdlku] cfu, dk la?k"kZ lfn;ksa ls pyk vk jgk gSA cfu;k fdlku dh etcwjh dk Qk;nk mBkdj mlls vf/kd iSlk ysrk gSA ;g la?k"kZ fnu&izfrfnu c<+rk gh tk jgk gSA ,d fdlku dks etcwjh ds dkj.k cfu,
 10. 10. 10 ok≥~e; vxLr 2012 ls m/kkj ij lkeku ysuk iM+rk gSA cfu;k mlds [ksr dh lkjh dekbZ ys tkrk gSA lqjs'k tkafxM mn; dh y?kqdFkk ^jke Hkyh djsxk* y?kqdFkk esa cfu;k dgrk gS &^^uk HkkbZ vxyh lkf<+;k esa nsxk rks pkj #Ik, lSdM+k C;kt nsuk iM+sxkA**6 :i nsoxq.k dh y?kqdFkk,¡ lkaLd`frd psruk dks tkx`r djrh gSA oxZ la?k"kZ dh leL;k dks izeq[krk ls mBk;k gSA y?kqdFkk ^nwjh* esa nksuksa oxksZa ds vUrj dks n'kkZ;k gS& ^^og n¶rj esa fdlh dke ls vk;k FkkA tc pyus dks gqvk rks eSaus dgk] eSa Hkh pyrk gWaw¡A nksuksa gh lkFkh gh pysaxsA** ^ysfdu ge nksuksa dk esy ughaA* og cksykA ^D;ksa* ^D;ksafd rqEgkjs ikl lkbfdy ugha gS vkSj esjs ikl LdwVjA* bruk dgdj og eq>ls fcuk gkFk feykdj ogka¡ ls pyk x;kA ^^Lkkbfdy vkSj LdwVj ds chp dh nwjh dks eSa Hkhrj gh Hkhrj u tkus fdruh nsj rd ukirk jgkA**7 jhfr&fjoktjhfr&fjoktjhfr&fjoktjhfr&fjoktjhfr&fjokt ekuo dh izR;sd laLd`fr esa O;fDr ds thou ds fofHkUu laØe.k dkyksa dk fo'ks"k egÙo gksrk gSA tUe] fookg ,oa e`R;q rhu eq[; fo"k; gSa] ftuds bnZ&fxnZ ekuo lewg jhfr&fjoktksa vkSj O;ogkjksa dk ,d ,slk tfVy rkuk&ckuk cqu ysrk gS ftlls ijEijk] izFkk] ifjikVh] i)fr] <ax] O;ogkj rFkk jhfr&fjokt lc ,d gh Hkko gSaA vkt xzkeh.k {ks=kksa ls ysdj uxjksa esa jhfr&fjokt rsth ls cnyrs tk jgs gSaA jhfr&fjokt gekjh laLd`fr dh vewY; /kjksgj gS] ysfdu vkt bu jhfr&fjoktksa us 'kks"k.k dk :i /kkj.k dj fy;k gSA jhfr&fjokt fdlh Hkh laLd`fr dh igpku gksrs gaSA y?kqdFkkvksa ds ek/;e ls vkt lekt esa uohu jhfr&fjoktksa ds ckjs esa psruk tkxzr dh xbZ gSA i`Fohjkt vjksM+k dk y?kqdFkk laxzg ^rhu u rsjg* dh y?kqdFkk ^viuh ckj* viuh laLd`fr ds jhfr&fjokt xjhc gksrs gq, Hkh fuHkkrs gSA tc yM+dh ds igyk cPpk gksrk gS rks mlds ekrk&firk dks viuh csVh o yM+ds ds fy, [kkus&ihus dk lkeku t:j nsuk iM+rk gS] pkgs og fdruk Hkh xjhc D;ksa u gks& ^^mlus viuh ek¡Wa dks fy[kk& ek¡] tks dqN eSaus fy[k Hkstk gS] og lkeku t:j vkuk pkfg,A igyk cPpk gS--------og Hkh yM+dkA b/kj cgqr cM+k lekjksg djus tk jgsa gSa] ---- ;g jhfr&fjokt rks fuHkkus gh iM+rs gaSA**8 foosd fu>kou dh y?kqdFkk ^^nqiV~Vk** esa Hkkjrh; laLd`fr ds jhfr&fjoktksa dks mtkxj fd;k x;k gSA lekt ;k ifjokj esa fdlh ds xqt+j tkus ij nku&iq.; fd;k tkrk gS] rkfd ejus okys dh vkRek dks 'kkfUr fey ldsaA ^vuqÙkfjr* y?kqdFkk esa ;gh n'kkZ;k x;k gS&
 11. 11. ok≥~e; 11vxLr 2012 ^nku&iq.; esa mldk fo'okl Fkk csVhA* tc fo'okl okyk gh pyk x;k rks fo'okl fdl ckr dk vHkh rhu&rhu dk tqxkM+ djuk gS] eq>dksA ^dSlh ckr dgrh gks cgw] gekjk csVk Fkk ogA* ^^esjs Hkh rks ifr FksA**9 :i nsoxq.k us viuh y?kqdFkkvksa ds ek/;e ls yqIr gksrs jhfr&fjoktksa o vkfFkZd [kpZ ds :i esa ,d nwljs dks Hkh u feyus okys jhfr&fjoktksa dk ftØ fd;k gSA budh y?kqdFkk ^;s dSls jhfr&fjokt gS* esa ;gh lc n'kkZ;k x;k gS& ^^jkds'k n¶rj ds fdlh dke ls fnYyh x;k Fkk] tc ykSVdj vk;k rks mlds cM+s csVs us iwNk] ^^ikik vki jkr dks cM+h cqvk ds ?kj Bgjs gksxsa** ^^ugha** muds ;gka¡ ughaA** jkds'k dks ikuh dk fxykl nsrs gq, mldh iRuh us iwNk] rks D;k cM+h fcfV;k ds ;gka Bgjs FksA** ^^ugha] m/kj Hkh ugha tk ldkA ^^rks fQj dgk¡ Bgjs Fks vki ^^/keZ'kkyk esaA** ^/keZ'kkyk esa u Bgjrk rks D;k djrkA vxj ,d ds tkrk rks nwljksa ds Hkh tkuk iM+rk] ugha rks os ukjkt gks tkrsA lc ds tkrk rks gjsd ds ;gka Qy&feBkbZ ---- eSa ehy esa ,d NksVh lh ukSdjh djus okyk O;fDr vius eghus ds ctV dk D;k djrkA** vc iRuh dk Øks/k dkQwj gks x;k FkkA---og cM+cM+k;k----^^lkys] ;s dSls jhfr&fjokt gSa] tks ,d fj'rsnkj dks nwljs fj'rsnkj ls feyus Hkh ugha nsrsA**10 laLd`fr dk uohu fp=k.klaLd`fr dk uohu fp=k.klaLd`fr dk uohu fp=k.klaLd`fr dk uohu fp=k.klaLd`fr dk uohu fp=k.k euq"; ,d lkekftd izk.kh gSA lekt esa jgdj gh og viuh laLd`fr dk fuokZg djrk gSA vk/kqfud ;qx esa laLd`fr esa dqN cnyko vk;k gSA fdlh ,d ih<+h dks Js"B dguk vkSj fdlh dks gs; le>uk Bhd ughaA vkt laLd`fr dk uohu fp=k.k lekt esa mtkxj gks jgk gSA lekt esa os'kHkw"kk [kku&iku] jgu&lgu ds rkSj rjhdksa esa cnyko vk;k gSA y?kqdFkkvksa ds ek/;e ls vkt y?kq dFkkdkjksa us lekt esa laLd`fr dk uohu fp=k.k izLrqr fd;k gSA lqjs'k tkafxM mn;] Hkkjr ujs'k] :i nsoxq.k] jktdqekj futkr] vfuy 'kwj vkt+kn vkfn tSls y?kq dFkkdkjksa dh y?kqdFkkvksa esa laLd`fr dk uohu fp=k.k ns[kus dks feyrk gSA lqjs'k tkafxM mn; dh y?kqdFkk ^;dhu*] ^>wBh dgkuh* esa laLd`fr dk uohu fp=.k fd;k x;k gSA ^;dhu* y?kqdFkk esa vkt fdlh ij Hkjkslk djuk eagxk lkfcr gks ldrk gSA blesa ,d vkSjr nwljh vkSjr ij ;dhu djds mls ?kj esa vkJ; nsrh gS vkSj ogh
 12. 12. 12 ok≥~e; vxLr 2012 vkSjr mlds ;dhu dks rksM+dj mldk lkjk lkeku ys mM+rh gSA ;gh vkt dh laLd`fr dk uohu fp=k.k gSA ^^vpkud ,d v/ksM+ efgyk nqiV~Vs ls flj <+ds gq, lkeus vk [kM+h gqbZ vkSj cksyh& ^cfgu th] eSa ?kj ls tYnh esa lyokj mYVh igu vkbZ Bhd djuh gS] dksbZ gS rks ughaA* ljyk dks dksbZ 'kd ugha gqvk] lgt Hkko ls dg fn;k] ugha ml dejs esa tkdj Bhd dj yksA ml vkSjr us vUnj tkdj eksckby ls ckgj izrh{kk dj jgs vius lkfFk;ksa dks cksy fn;k vk tkvks dksbZ ugha gS] rqjar nks vkneh vanj vk, vkSj pkdw fn[kk dj ljyk dks ywV ys x,A --- fdldk ;dhu fd;k tk,**11 ^gfjxa/kk* ekfld if=kdk esa 'kqHkdj.k xkSM+ dh y?kqdFkk ^ek;k:ih Qy* esa laLd`fr dk uohu :i n'kkZ;k x;k gSA vkt lekt esa vius ekrk&firk dh fØ;k esa iafMr eu pkgs #i, ysrk gSA /kkfeZd vuq"Bku tSls dk;kasZ esa iafMr xjhc yksxksa dh etcwjh dk Qk;nk mBkrk gSA ^^fou; % iafMr th] esjh ekrk th dk nsgkUr gks x;kA ge pkgrs gSa fd mudh jLe fØ;k vkils djok,aA bl lkjs dk;Z dh nf{k.kk D;k ysaxsA iafMr th % Jheku bl dk;Z dh nf{k.kk bDdhl lkS #i, gSA fou; % iafMr th eSa xjhc vkneh gw¡] etnwjh djds xqtkjk djrk gw¡] ek¡ dh fØ;k ds fy, Hkh dtZ ysuk iM+k] dqN de djds ys yhft,A iafMr th % Jheku~ ugha] esjh dksbZ ukSdjh ;k O;kikj FkksM+s gh pyrk gSA xkM+h esa ---Hkh yxsxkA eksckby Qksu gS bu lcdk [kpZ Hkh rks yxrk gSA**12 Hkjr ujs'k dh y?kqdFkk ^egkHkkst* esa n'kkZ;k x;k gS fd vkt dh laLd`fr flQZ vius LVsVl flEcy ds ihNs Hkkx jgh gSA mls viuh laLd`fr dks cpkus dh dksbZ fpUrk ughaA &^^nksuksa cPps cM+s gks x, rks ,d gh psrd LdwVj ij lcdk cSB ikuk eqf'dy gks x;kA** iM+ksfl;ksa ds c<+rs LVsVl dks ns[kdj cPps Hkh dgus yxs& ^ikik ,d dkj rks ys gh yks] vc LdwVj ij ynS vPNs ugha yxrsA iRuh Hkh dgus yxh& ^cPps dg gh jgs gSa rks D;ksa ugha ,d xkM+h [kjhn ysrs] LdwVj ccyw dksfpax ij ys tk;k djsxkA* mlus tSls&rSls yksu ysdj ek:fr dkj [kjhn yhA iRuh us vkl&iM+ksl esa yM~Mw ckaVs rkfd LVsVl flEcy dh c/kkb;ka cVksj ldsA**13 jktdqekj futkr dh y?kqdFkk ^nksgjk ykHk* esa izkphu jhfr&fjokt fuHkkus ds fy, vius ykHk ds ckjs esa igys lkspk tkrk gSA ^^vth lqurs gks---A [kr vk;k gS fd gekjs ekek th dk LoxZokl gks x;k vkSj ijlksa ixM+h dh jLe gSA vkidks rks tkuk gh iM+sxk ojuk fj'rsnkj D;k dgsaxs**
 13. 13. ok≥~e; 13vxLr 2012 ^^dksbZ ckr ugha] vkt gh vius DydZ ls dgdj ijlksa dk Vwj j[kok ysrk gw¡A ,d rks ekek ds ejus dk vQlksl dj vkÅaxk] nwljs Vh-,-] Mh-,- Hkh cu tk,xkA lkgc choh nksuksa bl nksgjs ykHk okyh ckr ls cMs+ [kq'k FksA**14 vkt gj O;fDr vFkZyksyqi gks x;k gSA gj le; vius Qk;ns ds fy, vkrqj jgrk gSA lc dqN fn[kkos ds fy, fd;k tkrk gSA vkt laLd`fr ek=k fn[kkok gSA ijEijkvksa dks yksd fn[kkos ds fy, fuHkk;k tkrk gSA okLrfodrk dkslksa nwj jg xbZ gSaA lqjs'k tkafxM mn; dh y?kqdFkk ^^mudh ek¡** esa laLd`fr ds fc[kjko o fo?kVu rFkk dkeqdrk dh fLFkfr dks n'kkZ;k x;k gSA vkt laLd`fr esa dyk] lkfgR; dh txg dkeqdrk dk cksyckyk gSA ^^;kj ns[k og vkSjr vius cPps dks nw/k fiyk jgh gS fdruh lSDlh yx jgh gSA dy eSa rqEgkjs ?kj x;k Fkk rks rqEgkjh ek¡ rqEgkjs NksVs HkkbZ dks nw/k fiyk jgh Fkh rks og Hkh----A* pqIi rqEgsa esjh ek¡ ds ckjs esa ,slk dgrs 'keZ ugha vkrhA ftl vkSjr ds ckjs esa rqe dg jgs gks oks esjh ek¡ gSA D;k----15 'kqHk rkfjdk esa lrh'kjkt iq"dj.k dh y?kqdFkk ^vikfgt* esa laLd`fr dk uohu fp=k.k izLrqr fd;k x;k gSA vkt laLd`fr esa cnyko fujUrj vk jgk gSA igys fL=k;ka ?kj dk gh lkjk dke djrh FkhA ysfdu vkt ckgj fudydj ukSdjh Hkh djrh gSA ftlds dkj.k yM+dk if'peh jax esa jaxrs gq, mlls 'kknh djuk pkgrk gS&^^if'peh jax esa jaxrs tk jgs ,d iq=k us fdlh rjg lkgl tqVkdj vius Hkkjrh; jax esa jaxs laLdkjh firk ls dgk] ^D;ks* ^eq>s I;kj gks x;k gSA* csVs ! igys vius iSjksa ij [kM+s gks tkvksa] fQj tks th esa vk, djukA ikik ! vxj eSa vius iSjksa ij [kM+k ugha Hkh gks ldrk rks D;k gqvk] og rks vius iSjksa ij [kM+h gSA*16 gekjh laLd`fr ih<+h nj ih<+h cnyrh jgrh gSA euq"; ds fodkl ls ysdj vkt rd dk lkfgR;] dyk ,oa lH;rk rFkk laLd`fr dk lkjk fodkl euq"; vkSj lekt ds fodkl dk gh ifj.kke gSA lkaLd`frd psruk gh euq"; dks lekt esa lqO;ofLFkr djus dk rjhdk crkrh gSA gekjh laLd`fr esa ifr dks ijes'oj ekuk x;k gSA y?kqdFkkvksa ds ek/;e ls lekt esa psruk tkx`r dh xbZ gSA bl izdkj y?kqdFkkvksa ds ek/;e ls lekt esa lkaLd`frd psruk ykbZ tk ldrh gSA laLd`fr ds fofHkUu igyw gSa] ftuesa gekjs lekt esa ifr dks ijes'oj ekuuk] jhfr&fjokt] gekjh cnyrh laLd`fr] miHkksxh laLd`fr ds nq"izHkko fn[kkdj lekt esa psruk ykus dh dksf'k'k dh gSA lkaLd`frd psruk lekt dks fofHkUu lkekftd lEcU/kksa ,oa ekuoh; n`f"V ls izsj.kk iznku djrh gSA
 14. 14. 14 ok≥~e; vxLr 2012 lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ& 1- cStukFk izlkn 'kqDy] Hkxorh pj.k oekZ ds miU;klksa esa ;qx psruk] i`- 6 2- iz|qEu HkYyk] lkjka'k] i`- 9 3- ¼la-½ lqjs'k tkafxM mn;] QdZ] nksgjs psgjs] i`- 63 4- foosd fu>kou] cM+k vkneh NksVk vkneh] nqiV~Vk] i`- 47 5- foosd fu>kou] cjkcj ds yksx] nqiV~Vk] i`- 45 6- lqjs'k tkafxM mn;] jke Hkyk djsxk] ;gh&dgh] i`- 26 7- :i nsoxq.k] nwjh] esjh fiz; y?kqdFkk,¡] i`- 30 8- i`Fohjkt vjksM+k] viuh ckj] rhu u rsjg] i`- 24 9- foosd fu>kou] vuqÙkfjr] nqiV~Vk] i`- 39 10- :i nsoxq.k] ;s dSls jhfr&fjokt] esjh fiz; y?kqdFkk,¡] i`- 19 11- ¼la-½ lqjs'k tkafxM mn;] ;dhu] nksgjs psgjs] i`- 63 12- gfjxa/kk if=kdk] ek;k:ih Qy] i`- 66 13- Hkkjr ujs'k] egkHkkst] pqi er jgks] i`- 86 14- ¼la-½ :i nsoxq.k] jktdqekj futkr] nksgjk YkkHk] vkokt+sa] i`- 117 15- ¼la-½ lqjs'k tkafxM mn;] mldh eka] NksVh lh gypy] i`- 26 16- 'kqHk rkfjdk if=kdk] flrEcj&vDVwcj 2008] i`- 26 Mqej[kk dyk] ujokuk] than] gfj;k.kk 126116Mqej[kk dyk] ujokuk] than] gfj;k.kk 126116Mqej[kk dyk] ujokuk] than] gfj;k.kk 126116Mqej[kk dyk] ujokuk] than] gfj;k.kk 126116Mqej[kk dyk] ujokuk] than] gfj;k.kk 126116 iqLrd izdkf'kr djokus ds fy, lEidZ djsA
 15. 15. ok≥~e; 15vxLr 2012 ejkBh dk igyk nfyr dfo % lar pks[kkesyk izk- lqjs'k ukenso rk;Ms egkjk"Vª ohjksa dh larks dh ikou Hkwfe gSA egku ,oa laiUUk laLd`fr rFkk ijaijk egkjk"Vª dh [kkfl;r gSA egkjk"Vª ds nsork Jh foðy ¼ikaMwjax½ ekus tkrs gSaA lkjs lalkj dks 'kkafr] lR;] d:.kk] ekuork dk lans'k loZ izFke rFkkxr xkSre cq) us fn;kA mlh fopkjksa dks vkxs c<+kus dk dk;Z 11oha 'krh esa clos'oj us fd;kA mUgksaus ekuork ds foLe`fr dks iqu% izLFkkfir fd;kA mUgksaus gh dukZVd vkSj egjk"Vª esa loZizFke Hkkxor laiznk; dh uhao j[khA mlh ijaijk esa 13oha 'krh esa egkjk"Vª esa lar ukenso gq,A dqN yksx oS".ko /keZ ds izorZd ds :i esa mUgsa ekurs gSaA lar ukenso dsoy vkRekuqHkoh lar ugha FksA os yksd laxzg dh vkLFkk ikyus okys] le; dh utkdr dks igpkuus okys rFkk iqjkuh vkLFkkvksa dks ubZ fn'kk dh vksj eksM+ nsus okys Økafrdkjh lekt lq/kkjd FksA mUgksaus dbZ yksxks dks vkReks)kj dh izsj.kk nsdj muds tM+Ro dks u"V fd;kA rRdkyhu lekt esa Å¡p&uhp dk Hkko xgjkbZ rd tk clk FkkA 'kwnzksa ds HkfDr vkSj ijekFkZ ds lkjs }kj can FksA os vkRefo'okl [kks pqds FksA mUgsa lekt esa dksbZ izfr"Bk ugha FkhaA fofHkUu tkfr& /keZ ds yksx muds HkDr FksA muds dk;Z dk izHkko bruk xgjk Fkk fd misf{kr oxZ ds yksax muds opu lqudj vkReks)kj dh vksj eqM+sA ,sls gh yksxksa esa loZJs"B Fks lar pks[kkesykA os 'kwnz tkfr ¼egkj½ esa tUes ijarq lar ukenso dh d`ik ls] f'k";Ro ls lar cusA lar] lRkiq#"k dk ijekfFkZd thou dks ft;sA lar pks[kkesyk Kkus'oj vkSj ukenso ds ledkyhu FksA muds ifjokj esa iRuh lks;jkckbZ] csVk deZesyk cgu fueZyk vkSj cguksbZ cadk Fksa] os lkjs lar FksA pks[kkesyk ds ekrk&firk] tUe] LFkku vkfn ds lanHkZ esa vkt Hkh fookn gSA dgk tkrk gS fd mudk tUe eaxyos<+k esa gqvk FkkA eaxyos<k] ia<iqj ft- lksykiqj ds vXus; fn'kk esa 20 fd- eh- ds nwjh ij gSA eaxyos<+k ;g larks dh Hkwfe gSA lar pks[kkesyk] lar dkUgksik=kk] lar nkekth iar] t;frFkZ fVdkpk;Z] lar xksfoan cqok] lar vDdydksV Lokeh] lar eSuh cqok] ckGd`".k cqok] lar lhrkjke cqok] lar yrhQ cqok] lar xSch lkgsc] vkfn larksa ds pj.kdeyksa ls ;g Hkwfe ikou gqbZ gSA lar pks[kkesyk dks cpiu ls gh bZ'oj HkfDr dh pkg FkhA pks[kksesyk ia<jiqj dks chp&chp esa tkrs Fks vkSj ogk¡ dh HkfDr] mRlo nwj ls ns[krs FksA nwj ls gh foðy dk n'kZu ysrs FksaA mudk eu foðy pj.kkssa esa yhu gksus yxkA lkalkfjd rFkk izkiafpd Hkko ogk¡ tkdj gYdk gksus yxkA dsoy HkfDr Hkko vkSj uke 'kks/k vkys[k
 16. 16. 16 ok≥~e; vxLr 2012 Lej.k ls tSls Hkxoku dks viuk cuk fy;kA lkjs HkkSfrd lw[kksa ds ijs dk lq[k larksa us dSls izkIr dj fy;k Fkk ;g ns[k mUgsa uke Lej.k dk eksg gksus yxkA ml le; lHkh larksa dk ekuuk Fkk fd bZ'oj HkfDr esa lcdk leku vf/kdkj gSA bZÜoj ds njckj esa lc leku gSA e/; dkyhu lar ijaijk esa lHkh tkfr ds lar gq,A muesa cgqtu gh vf/kd FksA bUgha larks esa pks[kkesyk egku lar gq,A ml le; egkjk"Vª esa egkj tkfr tks lcls fiNM+h tkfr ekuh tkrh Fkha xk¡o dh lQkbZ djuk] e`r tkuojksa dks mBkuk] mudh peM+h fudkyuk] ekaxdj [kkuk vkfn lkjs xans dke djus ds fy, mUgsa etcwj fd;k tkrk FkkA lar pks[kesyk ds tUe laca/kh fo'oluh; tkudkjh miyC/k ugha gSA os vLi`'; tkfr esa ¼egkj½ gq, Fks vkSj muds tUe laca/kh dksbZ Hkh izek.k miyC/k ugha gSA1 mudk le; crk;k tkrk gSA muds tUe ds lanHkZ esa vusd fdaonafr;k¡ miyC/k gS dqN yksxks dk ekuuk gS fd os v;ksfut FksA fdlh dks yxrk gS fd os bZ'oj ds d`ik ds Qy gSA ijarq ;g lp gS fd muds ekrk&firk vkSj laca/k dh tkudkjh miyC/k ugha gSA ijarq mudh e`R;q frfFk oS'kk[k iapeh 'kds 1260 gksus dk izek.k izkIr gksrk gSA egkjk"Vª esa ;ouh lkezkT; izkajHk gksus ds 20 o"kZ i'pkr~ ¼b-l-1338½ mudh e`R;q gqbZA bldk rkRi;Z ;g gS fd os Kkus'oj vkSj ukenso ds ledkyhu FksA Kkus'oj ds i'pkr~ 40 lky rFkk ukenso ds 12 lky igys mudk fu/ku gqvk FkkA ukenso dk lRlax mUgsa vf/kd le; rd izkIr gqvk FkkA2 muds pfj=k laca/kh tks tkudkjh miyC/k gS og fdaonafr;k¡] yksddFkk rFkk iqjk.k dFkkvksa ij vk/kkfjr gSA mlesa lar ukenso] lar tukckbZ] deZesyk] xksjk dqaHkkj] lar ,dukFk] lar rqdkjke] lar cadk] lar lks;jkckbZ buds vHkaxksa }kjk pks[kkesyk ds pfj=k ij izdk'k Mkyk tkrk gSA mUgksaus Lo;a vkSj larksa dh rjg vius ckjs esa dqN Hkh ugha fy[kk gSA mudk tUe cM+k gh peRdkfjd <ax ls gksus dk mYys[k gSA ,d vHkax feyk gS ¼og ukenso dk gksus dk HkDr yksx nkok djrs gSa½ mlds vuqlkj pks[kksck dk tUe dksjsxk¡o ¼ia<jiqj ds ikl½ esa gqvk FkkA3 firk dk uke lqnkek rFkk ekrk dk uke lkfo=kh FkkA muds xks=k ds lanHkZ esa dgha Hkh mYys[k ugha gSA muds firk xkao dh lsok djrs FksA ikVhy dh lsok djuk gh mudk /keZ FkkA t- xks- lar dk dFku gS fd ^^pks[kkesyk ;g pks[k vkSj esy 'kCn dk lwpd gSA pks[kkesyk okLro esa pk[kfeyk ,slk gS] ftldk vFkZ gS ifo=k&ikihA lekt }kjk vifo=k le>k x;k ifo=k vkRek vFkkZr~ czkãz.k 'kqnzk**4 ftUgsa nh{kk udkjh tkrh gS] mUgsa efyu dgk tkrk gSA ejkBh lar lkfgR; eas Hkh miu;u ik=k tuksa ds fy, ^pks[ks* laKk dk iz;ksx gqvk gSA miu;u dks vik=k 'kwnzksa dks ^efyu* vFkkZr~ ^^eSyk** dgk x;k gSA5 dbZ fo}ku ;g fu"d"kZ fudkyrs gSa fd pks[kkck eaxyos<+k ds gh FksA bldh fo'okluh;rk pks[kksck ds vHkaxksa ls gh fl} dh tk ldrh gSA muds dbZ vHkaxksa ls ;g fl} gks pqdk gSA6 Hkkxor /keZ ds HkfDr dk fopkj cgqtu lekt ds vafre O;fDr rd igq¡pus dk dk;Z lar ukenso us vius lh/ks&lkns vkSj e/kqj dhrZu ijaijk ds }kjk fd;kA bl egku~ foHkwfr ds fn'kk funsZ'ku rFkk lRlax ls d`rkFkZ cus vusd lar
 17. 17. ok≥~e; 17vxLr 2012 fuekZ.k gq,A lar pks[kkesyk bu HkDrx.kksa esa ls ,d oSf'k"V~;iw.kZ O;fDrRo izkIr HkDrjkt FksA7 lar pks[kkesyk fuEu tkfr esa iSnk gq, misf{kr lar FksA muds fy, fodkl ds lkjs }kj can gks pqds FksA nSU; vkSj vKku tky esa vVds pkS[kksck dks dSlh f'k{kk vkSj dSlh fo|k 'kwnz tkfr esa iSnk gksus ls lo.kkZsa dh lsok djuk ;gh mudk dk;Z FkkA mudks jgus ds fy, uk ?kj] u [kkus ds fy, vUuA cpiu esa gh 'kknh gqbZA iRuh dk uke Fkk lks;jkckbZA mUgsa ,d yM+dk gqvk ftldk uke deZesykA vLi`'; tkfr esa iSnk gksus ds dkj.k rRdkyhu lekt O;oLFkk esa mUgas [kwc lrk;k x;kA vieku] vogsyuk ;gh mudh ft+anxh FkhA muds thou esa xjhch] Hkw[k] mis{kk buds flok dqN ugha FkkA os vui<+ ugha FksA os vui<+ fdarq dchj dh rjg ^^rw dgrk dkxt+ dh ys[kh eSa dgrk vk¡[ku ns[kh** mudk fl)kar FkkA fQj Hkh mUgksaus vHkax jpuk dhA ¼os xkrs Fks vkSj vuar HkÎ uked czkã.k fy[k ysrk FkkA½ mudk lkjk /;ku ,sfgd lq[k dh ctk; ikjekfFkZd o vk/;kfRed lq[k dh vksj gh FkkA blfy, mUgksaus tudY;k.kkFkZ lekt dh lsok esa vius vki dks lefiZr dj fn;k FkkA8 pks[kkesyk deZdkaM] vkMacj rFkk :f<+oknh ds fo:) Fks] mUgksaus tkr&ikr rFkk o.kZ O;oLFkk dk fojks/k fd;kA mUgksaus viuk thou fgUnw lekt dh dqjhfr;ksa ds fo:) ft;kA mUgksaus viuh O;Fkk] ihM+k] vius vHkaxksa ds ek/;e ls lekt ds lkeus j[khA pkS[kksck dh dfork] lSadM+ksa lkyksa ls gq, vR;kpkj] vU;k; vkfn ds fo:) fonzksg gS] fu"ks) gSA ;qxksa&;qxksa ls lgs osnukvksa dk izLrqfrdj.k gSA lkjh ijaijk os Bqdjk nsrs gSaA pks[kksck dh dfork esa mudh nfyr lekt dh ;krukvksa dk fp=k.k gSA ijarq mudh dfork esa vkos'k ugha gSA mudh osnuk] mudk nq%[k ;g Fkk fd os 'kwnz tkfr esa iSnk gq, Fks&^^;kfr fgu et Eg.krh nsokA@u dGs rqeph lsokAA**9 ¼vHkax Ø- 128½ vFkkZr~ Hkxoku yksx eq>s fuEu tkfr dk dgrs gSaA eq>s le> eas ugha vkrk eSa vkidh lsok dSls d: ^^fgu ;krh ek>h nsokA dSlh ?kMs rq>h lsokA@etcwj&nwj gks Eg.krhA rq> HksV do.;k jhrhA10 ¼vHkax 129½ vFkkZr~ esjh tkfr 'kwnz gSA vkidh lsok dSls gks ik,xhA yksx eq>s nwj gksus ds fy, dgrs gS] eSa rqEgsa dSls fey ldrk gw¡ bu iafDr;ksa esa ghu tkfr esa iSnk gksus dk fo"kkn gSA mudk ekuuk gS fd fdlh Hkh tkfr esa iSnk D;ksa u gq, gks ;k i'kq ;ksuh esa D;ksa u iSnk gq, gks fQj Hkh Hkxoku~ HkfDr dk va'k vius esa gksuk gh pkfg,A Hkxor~ HkDr dk lRlax izkIr gksuk pkfg, ;g mudh vkfRed bPNk Fkh&'oku vFkok 'kwdj gks dk ektZj@ifjoS".kokps ?kj nsbZ nsokA11 ¼v-Ø-5½ /kekZps lkdMs+ ukgh ek>s dksMs+@ts.ks rqEgk iM+s vks>s nsokA12 ¼v-Ø-5½ dks.kkR;kgh dqG map&uhp o.kZ@gs et dkj.k ukgh R;kps@pks[kk Eg.ks t;k u ?kMs ia<jhph okjh@r;kph, ?kjh i'kq ;ksuhA13 ¼v-Ø-4½ mijksDr vHkax esa O;fDrxr osnuk ds lkFk&lkFk lkekftd nq%[k dk Hkh fp=k.k gSA
 18. 18. 18 ok≥~e; vxLr 2012 mUgsa tks ;kruk,¡] nq%[k] ihM+k >syuh iM+h ml lanHkZ esa os dgrs gSa&^^dk; gs nq%[k fdrh gkzk ;kruk@lksMoh ukjk;.k ;soksfu;kA14 dSlk ;g nq%[k gS] fdruh gS ;kruk,¡A blls ukjk;.k vki Lo;a vkdj eq>s eqDr djksA bl vHkax ls muds nq%[kh thou dh ge dYiuk dj ldrs gSaA nq%[k dks feVkus ds fy, mUgksaus ukukekxZ viuk, rks Hkh dksbZ Qk;nk ugha gqvkA var esa panzHkkxk ds fdukjs ij ¼unh ds jsr esa½ mUgsa ,d vk'kk dh fdj.k fn[kkbZ nhA HkfDr laiznk; esa mudk fpÙk fLFkj gqvkA foðy n'kZu ls muds lkjs nq%[k feV x,A os ekurs Fks fd mudh tkfr lkekftd n`f"V ls ghu le>h tkrh gSA ;g gksrs gq, Hkh var%dj.k dh HkfDr Hkkouk ghu ugha gksrhA muds eu dh tkrh;rk dh ghu Hkkouk u"V gks pqdh FkhA mudk ekuuk Fkk fd ckg~; phtsa vFkok bykt budk dksbZ egÙo ugha gksrk] Hkko egRoiw.kZ gksrk gSA ^^ml Mksaxk ijh jl uOgs MksaxkA@dk; Hkwyyklh ojyh;k jaxkAA@deku Mksaxh ijh rhj uOgs MksaxkA@dk; Hkwyyk lh ojyh;k jaxkAA@unh Mksaxh ijh tG uOgs MksaaxsA@dk; Hkwyyk lh ojyh;k jaxkAA@pks[kk Mksaxk ijh Hkko uOgs MksaxkA@dk; Hkwyuk lh ojyh;k jaxkAA15 os ,dckj HkfDr ds vkosx esa ia<jiqj ds Jh foGy eafnj esa izos'k dj x, ijarq HkfDr 'kwU; ogk¡ ds iqtkfu;ksa us mldh [kwc fiVkbZ dhA pksjh dk bYtke yxk;k vkSj /kDds nsdj ckgj dj fn;kA os ;gha rd gh ugha :dsa] pks[kksck ds gkFk&iSj cka/ks vkSj cSyksa }kjk ?klhVrs gq, ejrs ne rd ?kqek;kA os jDrjaftr gks x,A nnZ vlg~; gks jgk FkkA lkjk 'kjhj fNy x;k FkkA ijarq v/;kfRed 'kfDr ds dkj.k og Øwj ltk dk;Z :i esa ifjofrZr gks x;h] os cp x,A ,dk lh dnké ,dk lh fe"Vké@,dk u feG dkjké ekxrkafpAA@,dk lh oSHko jkT;kph inohA@,d xkoksxkoh Hkhd ekxsAA@gkp U;k; rqeps fnlrks dh ?kjhA@pks[kk Eg.ks gfj deZ ek>sAA16 ¼gs Hkxoku ;g dSlk U;k; gS rqEgkjk ,d dks Hkwdk I;klk j[krs gks vkSj nwljk fe"Bku dk Hkksx ysrk gSA ,d dks ,d dkSj Hkh ekxus ij ugha feyrkA ,d dks lkjk oSHko fn;k vkSj jktk dh mikf/k iznku dh vkSj nwljk xkao&xkao HkVddj Hkh[k ek¡xrk gSA ;gh U;k; vkids ?kj esa gSA pks[kk dgrk gS 'kk;n ;gh esjk deZ gS] HkkX; gSA½ balku balku gS] tUe vkSj dqy ds vk/kkj ij ml ij Js"B&dfu"Brk dk BIik yxkus dh dYiuk ewyr% voSKkfud gS] euq"; dk 'kwnzRo vFkok cM+Iiu mlds drZO; ij vk/kkfjr gksrk gSA lar viuh f'kdk;r] euksxr foðy ds njckj esa] ijekFkZ fo"k;d mikyEHk ls ;kus vykSfdd jhfr ls dgrs gSA muds bl i)fr esa vkSj ,d vkykSfddrk gqvk djrh FkhA dgrs gS fd os vius Hkko vHkax ok.kh }kjk izdV djrs FksA17 lar pks[kkesyk us ;gh fd;kA mUgksaus viuh ihM+k] nq%[k] ;kruk,¡] vieku vkfn cM+s ykM+ ls] brjkrs gq,] f'kdk;r Hkjs ygts esa vHkax ok.kh }kj foðy dks crk;kA Hkys gh mlds dkO; esa d:.kk
 19. 19. ok≥~e; 19vxLr 2012 gks ijarq chp&chp esa jks"k] Dys'k gksrk Fkk vkSj Dys'k loZFkk vifjgk;Z FkkA ^^foVkG&foVkG** ¼v'kqHk&v'kqHk½ ;g 'kCn mUgsa bruk lrk jgk Fkk fd vUr esa ^^foVkG ukgh dks.kkP;k vaxkl** ¼fdl dk 'kjhj v'kq} ugha gSA½ ,slk mUgksaus loky fd;kA os ,d iafMr dks dgrs gS&^^iafMr th esjk dFku cM+k dM+ok yxsxk ijarq nsf[k, foðy ewyr% lksoGk ¼'kqHk½ gSA mls ftl rjg ns[kksxs ml rjg og fn[krk gSA v'kqHk ¼foVkG½ n`f"V ls ns[kk rks og v'kqHk gksrk gS&^^nso nksghaP;k osxGkA@rkfp E;k nsf[kyk n`f"V HkjhA**18 ¼Hkxoku nksuksa vxy&vyx gSA mlh dks eSaus vk¡[k Hkj dj ns[kk½ vkxs os dgrs gSa&^^osnklh foVkG] 'kkL=kklh foVkGA@iqj.ks veaxG foVkGkaphaAA@thoklh foVkG] f'koklh foVkGA@dk; veaxG foVkGphAA@czãh;k foVkG]fo".kwlh foVkGA@'kadj foVkG veaxGAA@pks[kk Eg.ks foVkG vkfnvarhaAA [osn v'kq) gks ldrs gS] 'kkL=k v'kq) gks ldrs gS] iqjk.k v'kq)&veaxy gks ldrs gS] tho v'kq) gks ldrk gS] f'ko v'kq} gks ldrk gS] dSlk veaxy v'kq)rk dh okg~;v'kq) gks ldrk gS] fo".kq v'kq) gks ldrk gS] 'kadj Hkh v'kq) vkSj veaxy gks ldrk gSA iSnk gksrs gh v'kq) gks ldrk gS vkSj ejrs le; HkhA pks[kk dgrk gS v'kq)rk rks vkfn varh gksrh gSA] mudh osnuk ;g gS fd yksx 'kwnz vkSj vLi`'; le>rs gSa] dksbZ Hkh 'kwnz gksus ds dkj.k utnhd ugha vkus nsrs] ;fn mUgs Li'kZ gks Hkh tk, rks os rqjar Luku dj ysrs gSaaA ,sls ghu tkfr esa iSnk gqvk] ;gh nq%[k] ;gh ,glkl muesa FkkA bruk lc lgdj Hkh] vius ijekfFkZd rkdr ds cycwrs ij mUgksaus rRdkyhu larksa esa cM+k eku lEeku izkIr dj fy;k FkkA tks&tks Hkko] fopkj&eu esa vkrs Fks os lc vHkax ds :i esa O;Dr djrs FksA muds vHkxksa esa dsoy ijekFkZ fo"k;d vkSj HkfDr fo"k;d vHkax vf/kd gSA ;g lp gS ijarq pks[kksck ds eu ds lkekftd nq%[k O;Dr djus okys cgqr lkjs vHkax gSA ;s vHkax pks[ksckus vfr'k; rU;erk O;fFkr eu ls fy[ks gSaA19 pks[kksck ejkBh lkfgR; dks cgqr cM+h nsu gS] os vfoLej.kh;] vrqyuh; ,oa vykSfdd gSA mUgksaus vius thou esa vHkax ds vykok Hkh dqN fy[kk gksA ;g ge vkt nkos ds lkFk ugha dg ldrsA vkt muds 341+9 vHkax gh miyC/k gSA ^^vusd lkfgR; l`tu esa larksa dk lRlax egÙoiw.kZ gSA rRdkyhu o.kkZJe i)fr esa lekt ds va/kfo'oklh yksxksa us mUgsa Hkys gh nwj j[kk gks ijarq larksa us mUgsa cM+s I;kj ls lhus ls yxk;kA**20 ge ns[krs gS fd muds HkfDr esa iyk;uokn ugha gSA vius thou ds nq%[kksa dks Hkwyus ds fy, mUgksaus HkfDr dk lgkjk ugha fy;kA cfYd os ;g fl) djuk pkgrs Fks fd lqfeju ds fy, Å¡p&uhp vkfn Hksn ugha gksrk&^^vkEgk vf/kdkj mfPN"V lsou larkps iwtu gsfp cjsA**21 ¼gesa rks vkSjks dh twBu lsou djus dk vf/kdkj izkIr gS] ijarq gekjs fy, rks larksa dh iwtk dh loZJs"B gSA½
 20. 20. 20 ok≥~e; vxLr 2012 vLi`'; gksus ds dkj.k rRdkyhu lekt us pks[kksck ds HkfDr dks Lohdkj ugha fd;k cfYd ftruk gks lds mruk mUgsa lrk;kA ;gh mudh ihM+k FkhA dHkh foðy dk n'kZu ugha ysus fn;kA blfy, muds O;fFkr ekufldrk ds ihNs lkekftd vkØks'k gSA ekuo fufeZr HksnHkko ls os misf{kr] viekfur rFkk twBu [kkrs gq, thou thrs jgsA e`rizk; ijaijk vkSj lM+h&xyh :f<+;ksa ds ca/ku rksM+dj dbZ ckj pks[kksck dh vfLerk txh gS vkSj lkekftd vU;k; ds f[kykQ mudk vlarks"k ,oa fonzksg HkM+d mBk gSA fQj nqfu;k ds fo"kerk dh ehekalk djus okyk osnkUrh rdZ&fordZ mUgsa 'kq"d vkSj csdkj yxrk gSA xr tUeksa ds ikiksa ds <sj jpus okys vaR;t tkfr esa iSnk gksus okyk O;fDr bl tUe esa bruk HkfDroku lRo`fÙk okyk dSls blds foijhr nqjkpkj djusokyk] fo"k; Hkksxksa esa vkdaB Mwcus okyk lq[kklhu O;fDr xr tUe ds cM+s iqU;kRek gksxsa] bu ckrksa ij dSls fo'okl fd;k tk; ,sls dbZ lokyksa ds tckc mUgs :<+ fopkj/kkjk esa ugha feysA lar pks[kksck okjdjh laiznk; ds fljeksj Fks] ukenso dk dk;Z os vkxs c<+k jgs FksA lxqu] fuxqZu nksuksa ij mudk fo'okl FkkA mUgkssus vkReKku fojghu dekZpj.k dk fu"ks/k fd;kA os ekurs Fks fd deZ djrs&djrs lqfeju djuk pkfg,A mudk ekuuk Fkk fd ^^gj ,ddk eu fo'kky] Hksnkarhr gksuk t:jh gS] rc tkdj czãKku izkIr gksxkA gj balku esa Hkxoku gS ijarq mls izdV gksus dh riL;k t:jh gSA**22 ,sls egku lar dks ia<jiqj ls osfBfcxkj ds :i esa tcju idM+ yk;k Fkk eaxyos<s esa] ml le; ogk¡ bLykeh gqder Fkha] vR;kpkj c<+ jgs Fks] eaxyos<s ds fdys dh laj{kd nhokj cka/kh tk jgh FkhA os cw<+s gks pqds FksA dke djrs&djrs ,d fnu vpkud nhokj ¼xkaodql½ fxj xbZ vkSj mlds uhps ;g egku Økafrdkjh] fonzksgh lkfgfR;d] HkDr] nc x;k vkSj mudh bl csjge nqfu;k ls ges'kk ds fy, eqfDr gks xbZA ijUrq os vkt Hkh vius vHkaxks}kjk vej gS vkt ds nfyr dfo;ksa ds vkn'kZ cudj lPps ejkBh ds igys nfyr dfo FksA lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ& 1- funs'k dkGs] Hkkjrh; lar] i`- 36 2- ¼laik-½ eq- Jh- dkuMs] izk- Hkkypanz [kkaMsdj] lar pks[kkesyk% vHkaxok.kh] i`- 6 3- ¼laik-½ l- Hkk- dne~] Jh lar pks[kkeGk pfj=k vkf.k vHkax] i`- 24 4- lfjrk tkaHkqGs] pks[kksckph dfork] i`- 79 5- ogh 6- ¼laik-½ l- Hkk- dne~ Jh lar pks[kkesGk pfj=k vkf.k vHkax] i`- 34 7- ¼laik-½ eq- Jh- dkuMs o Hkkypanz [kkaMsdj] ¼fuosnu½] pks[kkeGk vHkaxok.kh] i`- 127 8- fnus'k dkGs] Hkkjrh; lar] i`- 36&37 9- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar xkFkk] vHkax Ø- 128 [kaM&1 yk
 21. 21. ok≥~e; 21vxLr 2012 10- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar xkFkk] vHkax Ø- 129 [kaM&1 yk 11- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar xkFkk] [kaM ifgyk] v-Ø 5 12- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar xkFkk] [kaM ifgyk] v-Ø 5 13- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar xkFkk] [kaM ifgyk] v-Ø 4 14- ¼laik-½ j- jk- xkslkoh] ldy lar xkFkk] [kaM ifgyk] v-Ø 50] 15- iz- ua- tks'kh] pks[kk] pks[kk Mksaxk ijh--------] i`- Ø- 84 16- fueZydqekj QMdqys] lar pks[kkesG% vJqaph dgk.kh ¼Hkwfedk½ 17- Jh- e- ekVs] lar iar o rar] i`- 79 18- iz- u- tks'kh] pks[kk Mksaxk ijh ----------] i`- 52 19- Jh- e- ekVs] lar iar o rar] i`- 42 20- MkW- vIiklkgsc iqtkjh] Jh lar pks[kkeGk lexz vHkax xkFkk o pfj=k] i`- 31 21- eq- Jh- dkuMs] Hkkypanz [kkaMsdj] lar pks[kkesGk vHkaxok.kh] i`- 12 22- izk- f'kokth Hkkslys dk ys[k] nS& xkodjh] 12 ekpZ 1994] i`- 7 vHkax&vHkax&vHkax&vHkax&vHkax& ,d dkO; izdkj] izkphu ejkBh dkO; esa vHkax fy[ks x, gSA mudk mYys[k ,d jpuk izdkj ds :i esa fd;k x;k gSA vHkax&,d Nan gSA egjk"Vª ds lar viuh dfork vHkax vkSj vksoh bu v{kj Nanksa esa fy[krs FksA blfy, vHkax ,d jpuk izdkj gSA og ,d yksdfiz; Nan jgk gSA og dfo eu dh o`fÙk gSA v/;{k] Lukrd ,oa LukrdksÙkj fganh foHkkx] ew- ts- egkfo|ky;] tyxkaov/;{k] Lukrd ,oa LukrdksÙkj fganh foHkkx] ew- ts- egkfo|ky;] tyxkaov/;{k] Lukrd ,oa LukrdksÙkj fganh foHkkx] ew- ts- egkfo|ky;] tyxkaov/;{k] Lukrd ,oa LukrdksÙkj fganh foHkkx] ew- ts- egkfo|ky;] tyxkaov/;{k] Lukrd ,oa LukrdksÙkj fganh foHkkx] ew- ts- egkfo|ky;] tyxkao
 22. 22. 22 ok≥~e; vxLr 2012 lkfgR; vkSj lekt dk ljksdkj MkW- eatqukFk ,u- vafcx dksbZ Hkh lkfgR; gks mldh jpuk lekt esa gh gksrh gSA lekt ds fcuk lkfgR; vius vfLrRo dks [kks cSBrk gSA lkfgR;dkj lekt esa jgrk gSA og ftl lekt esa jgrk gS mlh dk gwcgw fp=k.k izLrqr djus dk iz;kl djrk gSA lkfgR; euq"; dh laosnukRed {kerk dk ifj.kke gSA euq"; ds vuqHko vuqHkwfr vkSj laosnuk dk foLrkj mldh lkekftd voLFkk esa gh gksrk gSA lkekftd vr% fØ;kvksa ls vuL;wr] ekuoh; vuqHkwfr;ksa dh Hkkoe;h vfHkO;fDr gh lkfgR; gSA og ekuo ds fopkjksa] Hkkoksa dh lef"V gSA lkfgR; dks Hkk"kk ds ek/;e ls thou dh vfHkO;fDr ekurk gSA og dgrk gS&^^lkfgR; mu lc dk ltho ys[k gS tks dqN ekuo ds thou esa ns[kk gS] tks dqN mlds ckjs esa vuqHko fd;k gS vkSj tks dqN mu igyqvksa ds ckjs esa vuqHko fd;k gS vkSj tks dqN mu igyqvksa ds ckjs esa lkspk gS ftldk ge lHkh ls rRdkyhu LFkk;h laca/k gSA bl izdkj og Hkk"kk ds ek/;e ls thou dh vfHkO;fDr gSA1 bl izdkj lkfgR; dYiuk dh jpukRed vfHkO;fDr vkSj thou dh iqujZpuk dk ifj.kke ekurk gSA izsepan dh n`f"V esa ^^lkfgR; thou dh vkykspuk gSA** xqykcjk; ds 'kCnksa esa lkfgR; lalkj ds izfr gekjh ekufld izfrfØ;k vFkkZr~ fopkjksa] Hkkoksa vkSj og gekjs fdlh u fdlh izdkj ds fgr dk lk/ku djus ds dkj.k laj{k.kh; gks tkrh gSA**2 vr% lkfgR; dk laca/k ekuo thou ls gSaA og ekuoh; fØ;kvksa ls fodflr lkekftd vuqHkwfr;ksa dh jpukRed o jkxkRed vfHkO;fDr gSA ftldk y{; ekuo fgr ,oa lkHkko dh LFkkiuk gSA bl izdkj og thou dh O;k[;k gS] vkykspuk gSA fgr lk/ku ds dkj.k ekuo ,oa lekt }kjk xzá gSA vr% lkfgR; lkekftd Hkkoksa] fopkjksa ,oa thou ds fofo/k :i O;kikjksa dh Hkkoe;h o vkykspukRed vfHkO;fDr gSA lkfgR; 'kCn dk izpyu nks vFkZ esa gqvk gS] ,d vksj rks bldk vFkZ gS 'kCn vkSj vFkZ ds lkFk&lkFk dne feykdj pyuk] nwljh vksj bldk vFkZ gS O;fDr vkSj lekt ds fgr dk ,dkdkj gksukA ;gk¡ ;g Lej.kh; gS fd O;fDr ds /;ku dsUnz esa lekt ls vf/kd lekt dk fgr gSA ;fn lekt esa dksbZ fo:irk gS rks lkfgR;dkj ds fy, vko';d gks tkrk gS fd og lekt ls fonzksg djsa] lekt ds fgr ds fy, fo:irk dk fujkdj.k djsa vkSj lekt dks mlds lgh :i dk izR;{k djk;sA bl rjg lekt ls lkfgR; dk cM+k gh tfVy fj'rk gSA lkfgR; dk y{; lkekftd izfØ;k dk fo'ys"k.k ek=k djuk 'kks/k vkys[k
 23. 23. ok≥~e; 23vxLr 2012 ugha] u mldk y{; lekt dk euksjatu gS] y{; gS lekt dh #fp ds vuqlkj mlds fy, ckSf}d lkexzh izLrqr djuk] lkfgR; lekt dk ifj"dkj djus okyk gSA lkfgR; lekt dh ml laHkkouk] cspSuh dh ryk'k gS] tks ekuo lekt dks mÙkjksÙkj mRd`"V ewY;ksa ds fy, izsfjr djrh gS vkSj lekt dh vkRe larqf"V dks mlds vgadkj dks mlds naHk vkSj mlds >wB dks rksM+rh jgrh gSA lkfgR; dk lekt ls ljksdkj cgqr xgjk vkSj fof'k"V gSA Qyr% lkfgR; dks iwjh le> rHkh laHko gks ldrh gS tcfd mlds bl ljksdkj dks Hkh le>k tk;A og lekt dh ,d Hkhrjh le> gSA lg le> ,d lkFk lekt ds Hkhrj o ckgj jgus ls vkrh gS] blfy, lkfgR; leh{kk esa ftruk ;g tkuuk vko';d gS fd lkfgR; fdruk lekt ds Hkhrj gS mruk gh ;g tkuuk vko';d gS fd lkfgR; lekt ds fdruk ckgj gSA vFkkZr~ lkfgR; lekt dh lhfer vkSj tM+ fLFkfr ds ckgj tkdj mlds izHkko] fo".kq :i dk lk{kkRdkj djus esa leFkZ gSA MkW- xqIr us vusd izek.kksa ds vk/kkj ij bl LFkkiuk dks leFkZu fd;k gSA muds vuqlkj ^^izR;sd lkfgfR;d rF;] ,d ys[kd] ,d d`fr vkSj ,d ikBd dh laHkkouk djrk gS ;k ftls lkekU;r% ,d ys[kd] ,d mRiknd vkSj ,d turk ds :i esa Li"V fd;k tk ldrk gSA ;g lkfgfR;d fp=kdyk izkS|ksfxdh vkSj O;olk; dks ijLij laca/k djrk gS rFkk bu rhuksa ds ikjLifjd laca/kksa dh tfVy lajpuk dk fuekZ.k djrk gSA ftldk v/;;u lkfgR; ltZu izfØ;k dks cks/kxE; cuk ldrk gSA**3 bl izdkj ge dg ldrs gZS fd lkfgR; dk ,d fo'ks"k izdkj dk lkekftd nkf;Ro Hkh gSA lkfgR; thou dk L=kksr gS thou ls mn~Hkwr lkfgR; thou ds fodkl ,oa mRFkku dk vk/kkj xzg.k djrk gSA lkfgR; ekuoh; psruk dk tud gSA vkpk;Z gtkjh izlkn f}osnh dgrs gSa&^^lkfgR; dh lk/kuk rc rd ck/; gh jgsxh tc rd ge ikBdksa esa ,d ,slh vnE; vkdka{kk tkxzr u dj nsa tks lkjs lekt dks Hkhrj ls vkSj ckgj ls lqUnj rFkk lEeku ;ksX; ns[kus ds fy, O;kdqy jgsaaaA**4 lkfgR; thou esa vkus okyk mrkj&p<+ko] la?k"kZ] ruko ,oa fo"ke ifjfLFkfr;ksa ls tw>us dh {kerk iznku dj mls eqfä iFk ij mxzlj djrk gSA bl eqfä iFk dk vFkZ jktuSfrd eqfä ls ysdj Kku ds eqfä rd gSA lkfgR;] laLd`fr] jktuhfr] lekt vkfn ,d nwljs ls ijLij tqM+s jgrs gSa vkSj ekuork ds fodkl esa ,d nwljs ds lgk;d gksrs gSaA lkfgR; ekuo thou esa ifjorZu dk izsjd Hkh gSA ;g euq";ksa dks laxfBr djus muds thou dks ifjofrZr djus dk ,d lk/ku Hkh gSA lkfgR; lekt dk iqufuZek.k dk egÙoiw.kZ midj.k gSA bldk y{; lekt dh fgr lk/kuk ls gSA fgr dk laiknu pkgs vko';drk iwfrZ ds :i esa gks] pkgs lkSUn;kZuqHkwfr }kjk ;k ekuo dY;k.k ds :i esa ;gh fgr lk/kuk lkfgR; dks laj{k.kh;
 24. 24. 24 ok≥~e; vxLr 2012 cukrh gSA lkfgR; dh ;g fgr lk/kuk lkekftd iqufuekZ.k dh vo/kkj.kk ds utnhd gSA lkfgR; lekt ds izfr vfiZr Hkko gS lkfgR; vkSj lekt dk ?kfu"V laca/k] lkfgR; dh lkekftd mRifÙk] lR; ,oa lqUnje dk y{; lkfgR; dks lkekftd iqufuZek.k ds ;a=k ds :i esa izfrf"Br djrk gSA lkfgR; dk dk;Z fxjrs gq, dks lgkjk nsuk gS] vlarqfyr dks larqfyr cukuk gS] th.kZ&'kh.kZ dk iqu:RFkku djuk gSA blls lkekftd iqufuZek.k ds fy, lgk;rk feyrk gSA lkfgR; thou dh laLFkkvksa ,oa fuekZ.k dk fo'ys"kd Hkh gSA bl ij izsepan dk dFku egÙoiw.kZ gS&^^vc lkfgR; dsoy eu cgyko dh pht+ ugha gS] euksjatu ds flok mldk vkSj Hkh mn~ns'; gSA vc og dsoy uk;d&ukf;dk ds la;ksx dh dgkuh ugha lqukrk fdUrq thou dh leL;kvksa ij Hkh fopkj djrk gSA**5 lkfgR; dk lekt ds lkaLd`frd thou ls ?kfUk"B laca/k gSA laLd`fr dk lapj.k] laj{k.k ,oa fuekZ.k lkfgR; djrk gSA mls LFkkf;Ro iznku dj ekuoh; O;ogkj ds Lo:i ds fu/kkZj.k esa lgk;d gksrk gSA lkfgR; dsoy lkaLd`frd izfriknu dk izfrfcac gh ugha cfYd og ubZ ijaijkvksa dk l`tu Hkh djrk gSA lkfgR; laLd`fr dk okgd gS og uohu Kku ls vkyksfdr dj iqutkZxj.k dk lans'k lekt dks nsrk gSA lkfgR; esa ;qx fuekZ.k dh {kerk gSA Hkxorhpj.k oekZ ds 'kCnksa esa ^^dykvksa esa dsoy lkfgR; ,slk gS] ftldk mn~ns'; ek=k vkthfodk ugha gksrk og bl dkj.k gS fd ek=k ckSf)d gksus ds dkj.k lkfgR; esa ;qx fuekZ.k vkSj fopkj usr`Ro dh {kerk gSA**6 ;qx ds lkFk ;g O;fDr dk lokZxh.k fodkl Hkh djrk gSA lkfgR; ekuo laca/kksa] ekuo laLd`fr ,oa eukso`fÙk;ksa dk fp=k.k] fo'ys"k.k o ifj"dj.k dj ekuo ds lkekthdj.k dk egÙoiw.kZ vk/kkj curk gS vkSj mldh vknrksa dk fuekZ.k dj mlds O;fDrRo dk l`tu djrk gSA lkekftd vkanksyuksa esa lkfgR; dh Hkwfedk dks fu:fir djrs gq, izsepan dgrs gSa ^^nqfu;k esa ekuo tkfr ds dY;k.k ds ftrus vkanksyu gq, mu lHkh ds fy, lkfgR; us gh tehu rS;kj dh cht Hkh cks, vkSj mudh flapkbZ Hkh dhA**7 bl izdkj ge dg ldrs gSa fd ,d egku~ lkekftd vkanksyu ds ihNs ,d egku~ lkfgR; dk laca/k jgk gSA lkfgR; izR;{k ;k vizR;{k :i ls ekufld lewgksa esa lkekftd ,drk] laxfBr Hkkouk dk l`tu djrh gSA lkfgR; Økafr dk vfHké vax gS tks turk dks ,drk c) vkSj f'kf{kr djus rFkk nq'eu ij izgkj djus vkSj mls u"V dj nsu okyk 'kfDr'kkyh gfFk;kj gSA og turk dks bl ;ksX; cuk nsa fd ,d fny gksdj nq'eu dk eqdkcyk dj ldsaA lkfgR; HkkoukRed ,dhdj.k dks xfr iznku dj O;fä vkSj lekt dks y{kksUeq[k djrk gSA xqykcjk; ds 'kCnksa esa ^^lÙkk lkfgR; thou ds O;kid {ks=k esa fofo/krk esa ,drk LFkkfir djus okyk fodklokn ds pje dks pfjrkFkZ djrk gSA**8 ifjorZu lekt dh vfuok;Z vko';drk gSA lekt esa ifjorZu LokHkkfod ,oa ;kstukc) vk/kkj ij lnSo ls gksrk jgk gSA vU; lk/kuksa ds lkFk&lkFk lkfgR; Hkh
 25. 25. ok≥~e; 25vxLr 2012 lkekftd ifjorZu dk ,d lk/ku gSA lkfgR; ,oa lkfgR;dkj tgk¡ ;qx ds lkFk pyus rFkk ;qx dks vfHkO;fä djus dk iz;kl djrs gS ogk¡ mu dkjdksa dks Hkh izfrfcafcr djus dk iz;Ru djrs gSa tks lkekftd thou esa ifjorZu mRié dj lekftd lajpuk ,oa laca/kksa dks izHkkfor djrs gSaA lkfgR; ,d lkekftd ?kVuk gS ftlds fuekZ.k esa lkekftd ifjfLFkfr;k¡ gh dkj.k gSA lkfgR; vkSj lekt ds vkilh vVwV laca/k gS lkfgR; ds fcuk lPpk lekt vkSj lekt ds fcuk lkfgR; dk vfLrRo gh ugha D;ksafd lkfgR;dkj lkekftd izk.kh gSA og lekt dk vfHké vax vkSj izfrfuf/k gS] og lR; dk mn~?kkVu dj ekuoh; vkRek dk f'kYih cu dj lekt dks ubZ psruk iznku djrk gSA lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ& 1- oh- Mh- xqIrk] lkfgR; dk lekt'kkL=k vo/kkj.kk fl)kar ,oa i)fr] i`- 61 2- ogh] i`- 61 3- fo|k Hkw"k.k] Mh- vkj- lpnso&lekt'kkL=k ds fl}kar] i`- 40 4- oh- Mh- xqIrk] lkfgR; dk lekt'kkL=k vo/kkj.kk fl}kar ,oa i}fr] i`- 40 5- ogh] i`- 52 6- ogh] i`- 53 7- ogh] i`- 54 8- ogh] i`- 84 mPp f'k{kk vkSj 'kks/k laLFkku] nf{k.k Hkkjr fgUnh izpkj lHkk] /kkjokM&580001mPp f'k{kk vkSj 'kks/k laLFkku] nf{k.k Hkkjr fgUnh izpkj lHkk] /kkjokM&580001mPp f'k{kk vkSj 'kks/k laLFkku] nf{k.k Hkkjr fgUnh izpkj lHkk] /kkjokM&580001mPp f'k{kk vkSj 'kks/k laLFkku] nf{k.k Hkkjr fgUnh izpkj lHkk] /kkjokM&580001mPp f'k{kk vkSj 'kks/k laLFkku] nf{k.k Hkkjr fgUnh izpkj lHkk] /kkjokM&580001
 26. 26. 26 ok≥~e; vxLr 2012 ;'kiky dk lektoknh n`f"Vdks.k MkW- ,y- ih- yek.kh ;'kiky us dsoy vkfFkZd] jktuhfrd {ks=kksa esa gh ugha vfirq lkekftd {ks=k esa Hkh ekDlZoknh n'kZu dks ysdj pys gSaA ekDlZ ds vuqlkj Li"V gS fd euq"; lkekftd izk.kh gSA vr% thou esa lkekftd psruk dk egÙo gSaA ;'kiky dh Hkh ;gh /kkj.kk gS] ^^vkt eSa tks dqN Hkh gw¡ og viuh lkekftd ifjfLFkfr;ksa] lekt ls ik;s laLdkjksa vkSj psruk dh fØ;k vkSj izfrfØ;kvksa ds izHkko ls cu x;k gw¡A lekt ls fHké esjk dksbZ vfLrRo vFkok psruk ugha jgh gS vkSj u gks ldsxhA esjk thou vFkok pfjrRo vFkok lekt ds fojkV 'kjhj ds vla[; thou dks.kksa esa ls ,d gSA**1 ;gk¡ ;'kiky dh /kkj.kk mfpr gSa D;ksafd lekt vkSj O;fä nksuksa ijLijkoyEch gSaA 1-uj&ukjh lEcU/k1-uj&ukjh lEcU/k1-uj&ukjh lEcU/k1-uj&ukjh lEcU/k1-uj&ukjh lEcU/k& uj&ukjh lEcU/k esa Hkh ;'kiky dk ekDlZoknh n`f"V izdV gqvk gSa os Økafrdkjh gksus ds ukrs muds fopkj ,d ne fonzksgkRed gSaA muds lkfgR; esa ijEijkxr thou ekU;rkvksa dk [kaMu dj rFkk lkekftd ewY;ksa dk eaMu djus dk iz;Ru fd;k x;k gSA lekt esa mBus okys ukjh thou ds iz'u] uj vkSj ukjh] izse vkSj fookg] /keZ rFkk v/keZ vkfn iz'uksa dks ekDlZoknh n`f"V ls ns[kk x;k gSA thou dh xqfRFk;k¡ lqy>k;h x;h gSaA uj&ukjh thou jFk ds nks ifg;s gSaA bUgha nksuksa ds lgdkj ,oa lg;ksx ls thou :ih jFk xfr'khy gksrk gSA uj vkSj ukjh vusd lkekftd laca/kksa ls tqM+s gq, gSaA dke laca/k eq[; ekuk tkrk gSA ijUrq ekDlZokn uj&ukjh ds laca/k dks iqj$"k dh lEifÙk vkSj /keZ ds Hk; ls tdM+ nsus ds i{k esa ugha gSaA gekjs vkyksP; ys[kd dk Hkh ;gh fo"k; gSA 2- uj&ukjh dk vkd"kZ.k tUe izse2- uj&ukjh dk vkd"kZ.k tUe izse2- uj&ukjh dk vkd"kZ.k tUe izse2- uj&ukjh dk vkd"kZ.k tUe izse2- uj&ukjh dk vkd"kZ.k tUe izse& lektokn uj&ukjh ds laca/k dks izkd`frd vko';drk vkSj drZO; dk laca/k ekurk gSA blfy, mu nksuksa esa ls fdlh dks ,d nwljs dk nkl cu tkuk vko';d ughaA ;'kiky dh n`f"V ls Hkh ukjh dks nkl ;k lk/ku ds :i esa iqj$"k ;k ifr ekus ;g vuqfpr gSaA nksuksa esa ikjLifjd Lusg ,oa vuqjkx gksuk vko';d gSA nksuksa esa ls dksbZ ghu ugha gSa] nksuksa leku&led{k gSaA izk;% izse dk vkd"kZ.k dke izsfjr gksrk gSA ijUrq r`f"V gks tkus ds ckn vkd"kZ.k ugha jgrkA ogk¡ izse vkSj vuqjkx dh ctk; dke Hkw[k dh iz/kkurk gksrh gSA iqj$"k ifr ds :i esa vuqjkx ls iRuh dks j{kk rFkk vkJ; nsdj vf/kdkj izkIr djrk gS ijUrq ogk¡ lPpk izse ugha gSaaA uj&ukjh vkd"kZ.k 'kks/k vkys[k
 27. 27. ok≥~e; 27vxLr 2012 tfur dke Hkkouk dks ns[ks rks ;'kiky ds ^nknk dkejsM* miU;kl esa 'kSyh vkSj gjh'k] 'kSy vkSj jkcVZ] jkcVZ vkSj iysjk vkfn vkd"kZd tUe izse gSaA oSlk gh vkd"kZd euq"; ds :i miU;kl esa euksjek vkSj dkejsM /kuflag vkSj lksek rFkk ljksyk vkSj lksek esa fn[kk;h nsrk gSaA ^fnO;k* miU;kl esa fnO;k vkSj iFkqlsu dk vkd"kZ.k Hkh dkeewyd ekuuk pkfg,A ^ckjg ?kaVs* ds fo/kqj ,oa fo/kok vFkkZr~ isaVe vkSj fouh esa leku fLFkfr ds dkj.k ijLij vkd"kZ.k gqvk gSA oSls ^>wBk lp esa dud vkSj iqjh esa] dud vkSj fxy esa] vln vkSj rkjk esa lgt vkd"kZ.k gqvk gSaA bl izdkj izFke vkd"kZ.k ds ckn iz.k; Hkkouk tkx`r gksrh gSA yksjsUl us bl izse ds laca/k ess dgk&^^varjre~ vko';drk dh ijLij iwfrZ dk laca/k gSA**2 ,slk ^ns'knzksgh* esa Hkh cnzhckcw vkSj jkt] pUnzk vkSj MkW- [kék ;equk ds lqtku blh vkd"kZ.k ls vuqä gq, gSA uj&ukjh vkd"kZ.k tUe izse lQy gh gksrk gS ,slk dksbZ ugha dg ldrkA ekDlZoknh n`f"V ls izse esa /keZ uhfr dks LFkku ugha gksuk pkfg,A izse Lora=k oLrq gSA dke uSlfxZd Hkkouk gSa] bldk neu ugha djuk pkfg,A ;'kiky th L=kh Lokra=k ds leFkZd FksA ftl izdkj iq#"k dksbZ Hkh L=kh ds lkFk izse dj ldrk gS mlh izdkj L=kh Hkh viuh bPNkuqlkj dksbZ Hkh iqj$"k ds lkFk izse dj ldrh gSaA lekt esa cgqr ls nEifÙk ,sls gSa ftlus fof/k fo/kku ds vuqlkj fookg fd;k gSa ijUrq mldk nkEiR; thou lq[kh ugha gSA ^^nknk dkejsM** dh 'kSyh bl dksfV dh fL=k;ksa esa LFkku j[krh gSa] tks iqj$"kksa ds leku ;kSu laca/k LFkkfir djus dk vf/kdkj pkgrh gSaA ,d LFkku ij og fookg lacU/k esa mikyEHk ds Loj esa gjh'k ls dgrh gS&^^rqEgkjk Hkh [;ky gS u] L=kh dks fdlh u fdlh O;fä dh lEifÙk cu tkuk pkfg, vkSj ---- ijUrq xqyke mls t+:j cuuk gSA vkxs dgrh gS fd] iqj$"k dHkh L=kh ds n`f"Vdks.k ls leL;k dks ns[k ugha ldrkA L=kh dh lcls cM+h eqlhcr rks ;g gS fd mls larku iSnk djuh gSA blfy, iqj$"k tehu ds VqdM+s dh rjg ml ij fefYd;r tekus ds fy, O;kdqy jgrk gSA**3 okLro esa ns[kuk pkfg, fd oa'k j{kk ds vykok Hkh cgqr dqN thou esa gSaA ekDlZ us Bhd dgk gS] ^^;fn izse dk fuf'pr :i esa var gks tk; vkSj mldk ,d u;k rhozre izse ys ys] rks ifr&iRuh dk vyx gksuk gh bu nksuksa ds fy, vkSj lekt ds fy, Js;Ldj gSA**4 ekDlZokn us lPps izse dk Lo:i LFkkfir djrs gq, dgk gS fd tks loZgkjk oxZ gS ml oxZ esa L=kh iqj$"k esa lPpk izse gksrk gSA os yksx ,d fookg esa ugha ekursA ,d fookg ds ihNs rks iwathifr;ksa dk LokFkZ gksrk gSA lEifÙk dh j{kk vkSj mÙkjkf/kdkjh dh fpUrk jgrh gSA ;'kiky Hkh ;gh ekurs gSa fd lk/ku lEié iq#"k L=kh dks dBiqryh ds leku vius b'kkjs ij upkrs gSA iqj$"k mls f[kykSuk ekudj mlds lkFk [ksyrk gS] tcfd loZgkjk oxZ esa ,sls iz'u mifLFkr gh ugha gksrs] D;ksafd ogk¡ izse ckg~;kMEcj dh pht+ ugha gSaA mu yksxksa ds lPps izse dks Hk; lrkrk ugha gSA ogk¡ uj&ukjh esa lPps lkFk dh Hkkouk
 28. 28. 28 ok≥~e; vxLr 2012 gksrh gSA nq%[k&lq[k esa os lPps lg;ksxh cus jgrs gSaA 3- oSokfgd thou dh leL;k,¡3- oSokfgd thou dh leL;k,¡3- oSokfgd thou dh leL;k,¡3- oSokfgd thou dh leL;k,¡3- oSokfgd thou dh leL;k,¡& oSokfgd thou dh folaxfr;k¡ nkEiR; thou esa fo"kerk ,o dVqrk Hkj nsrh gSaA fo'ks"k :i ls ;g leL;k cqf}thoh oxZ esa mRié gksrh gS bl leL;k ds vusd dkj.k gksrs gSaA ftuesa fookg iwoZ vkd"kZ.k] nkEiR; thou dh vkfFkZd vkSj euksoSKkfud fo"kerk,¡] 'kks"k.k dk la=kl vkSj vueksy fookg vkfn dk lekos'k gksrk gSA bl dkj.kksa ds }kjk ;'kiky us izse fookg dks izksRlkgu fn;k gSaA 3-1 fookgksÙkj vkd"kZ.k3-1 fookgksÙkj vkd"kZ.k3-1 fookgksÙkj vkd"kZ.k3-1 fookgksÙkj vkd"kZ.k3-1 fookgksÙkj vkd"kZ.k& nkEiR; thou esa fookgksÙkj vkd"kZ.k dh leL;k Hkh thou dks dVq cuk nsrh gSA ^ns'knzksgh* ds ifr&iRuh esa lkeatL; LFkkfir u gksus dk dkj.k ;gh gSA pank vkSj jktkjke dk nkEiR; thou lq[kh ugha cu ldkA D;ksafd pank dks MkW- [kék ls Lusg ,oa vknj feyrk gS pank cjkcj mldh x.kuk djrh gSA ^rqe* lacksf/kr mls vf/kd fiz; gS ,slk vki u dgdj ^rqe* gh dguk pkgrh gSA og gj ,d ckr esa [kék dh ckr dk leFkZu djrh gSA pank ds bl O;ogkj ls jktkjke dks bZ";kZ gksrh gSA lkFk gh lkFk lansg iôk gks tkrk gSA** ifj.kke Lo:i pank vkSj jktkjke nksuksa esa fnu&izfrfnu la?k"kZ c<+rk x;k vkSj ml lhek rd igq¡p x;k fd pank] vkRegR;k dk iz;Ru djrh gSA ijUrq jktkjke rFkk MkW- [kék dh lsok ls cp tkrh gSA pank vius O;ogkj dks fo'kq) ekurh gS blfy, [kék dks ;gk¡ jgus dk vkxzg djrh gSA** pank ds pfj=k }kjk ;'kiky us ukjh&Lora=krk dk leFkZu fd;k gSA 3-2 vueksy fookg dh leL;k3-2 vueksy fookg dh leL;k3-2 vueksy fookg dh leL;k3-2 vueksy fookg dh leL;k3-2 vueksy fookg dh leL;k& ekDlZ ds n'kZu ls izHkkfor lkfgR;dkj ekurs gSa fd vuesy fookg dkj.k vFkZ ladV rFkk lekt esa O;kIr fookg lacU/kh ijEijk gh gSA o.kZHksn ds dkj.k vueksy fookg fu"ié gksrs gSaaA ^fnO;k* esa izHkqlsu dk lhjks ds lkFk fookg gqvk mls vuesy fookg dk mnkgj.k dguk gksxkA /ku vkSj lÙkk ds ykyp esa Qldj thou dk vkuUn D;k gS vkSj dSlk gS mldk vuqHko ugha dj ldkA nkEiR; thou esa lq[k&'kkafr ugha ik ldkA QyLo:i mldh thou&ukSdk chp esa gh vVd tkrh gSaA 3-3 rykd dh leL;k3-3 rykd dh leL;k3-3 rykd dh leL;k3-3 rykd dh leL;k3-3 rykd dh leL;k& thou tc folaxfr;ksa ls Hkj tkrk gS rc izse] lq[k vkSj 'kkafr ds ctk; nkEiR; thou esa Dys"k] nq%[k vkSj v'kkafr QSy tkrh gSA thou vlarks"k vkSj dVqrk ds dkj.k u"V gks tkrk gSA ifj.kkeLo:i rykd dk iz'u mifLFkr gksrk gS&^euq"; ds :i* esa bl izFkk dks egÙo fn;k x;k gSA blesa iz/kku dkj.k ;gh gS fd euksjek dk ifr lqryh okyk uiqlad gSA fgUnw dksM fcy ds vuqlkj blh dkj.kksa esa ls dksbZ dkj.k gks rks rykd fn;k tk ldrk gSA ;k rks ifr dk nwljh L=kh ls lEcU/k gks] og] uiqlad gks] ;k iRuh ls ekjihV djrk gksA**5 dgus dk rkRi;Z ;gh gS fd oSokfgd thou dh fo"kerkvksa ls eqfä ikus dk ;gh ekxZ gSa vkSj bl ekxZ ij vxzlj gksdj u;k lacU/k tksM+dj [kq'kh gks ldrs gSaA bl izdkj ^^>wBk lp** esa Hkh rykd izFkk dk leFkZu fd;k x;k gSaA
 29. 29. ok≥~e; 29vxLr 2012 4- vartkZrh; fookg dh leL;k4- vartkZrh; fookg dh leL;k4- vartkZrh; fookg dh leL;k4- vartkZrh; fookg dh leL;k4- vartkZrh; fookg dh leL;k& lekt esa bl leL;k dk lek/kku lkfgR; ds ek/;e ls djus dk iz;Ru fd;k x;k gSA fookg tSls egÙoiw.kZ izlax esa /keZ&tkfr dks ck/kk :i ugha ekuuk pkfg,A ^^euq"; ds :i** esa fookg lEcU/kh ckr mBrh gS rks euksjek mldk fojks/k dj lqryhokyk ls fookg dj ysrh gSA bl laokn esa ikjlukFk feJ dk dguk gS fd ^^fopkjksa ds Lrj ij lkE;oknh euksjek [kks[kys vkSj futhZo izfrf"Br ewY;ksa ls vukLFkk j[kus okyh Økafrdkfj.kh ukjh gSA ,d rks mldh bPNk ls vkSj nwljs vartkZrh; fookg djds og ,d lkFk gh nks&nks Økafrdkjh dne mBkrh gSA** ijEijk esa dksbZ Hkh u;h iz.kkyh LFkkfir djuk eqf'dy gks tkrk gSA izkjaHk esa fojks/ k gh gksrk gS ijUrq 'kuS% 'kuS% yksx vuqdwy curs tkrs gSaA vartkZrh; fookg rRdkyhu lkekftd] uSfrd n`f"V ls vuwfpr ekuk x;k FkkA ^>wBklp* esa bl lEcU/k foLr`r ppkZ ds ckn izxfr'khy fopkj/kkjk dks ekU;rk nh gSA dud vkSj iwjh dk fookg mldk ltho mnkgj.k gSA lektoknh ys[kd lekt esa ls tkfr&ikafr dh Hkkouk dk mUewyu djuk pkgrs gSaA 5- fo/kok thou dh leL;k5- fo/kok thou dh leL;k5- fo/kok thou dh leL;k5- fo/kok thou dh leL;k5- fo/kok thou dh leL;k& oS/kO; ukjh dk lcls cM+k dyad gSaA fo/kok ukjh ds nq[kksa dk vkj&ikj ugha gSA bl leL;k dks Hkh ekDlZoknh thou n'kZu ds vuqlkj lqy>kus dh dksf'k'k dh x;h gSA orZeku f'k{kk ,oa tu tkx`fr ds dkj.k iqufoZokg dks izksRlkgu feyus yxk gSA ^ns'knzksgh* esa fo/kok leL;k ij dykRed <ax ls fopkj O;ä fd, x, gSaA ifr dh e`R;q ds lekpkj ls jkt dks vk?kkr yxrk gS vkSj og fo"kiku dj ysrh gS] ijUrq yksdkiokn ds cpus ds fy, ifjokj okys mls cpk ysrs gSaA ijUrq thou mlds fy, vfHk'kki cu tkrk gSA vc mls dgh izse ugha feyrk] pkjksa vksj ls vkard vkSj la=kkl lgu djuk iM+rk gSaA tc ifjfLFkfr ijkdk"Bk ij igq¡prh gSa rc og fu%ladksp :i ls cnzhckcw ds lkFk fookg dj ysrh gSA vc og cnzhckcw dh iRuh vkSj csVs dh ekrk curh gSA vc og iRUkhe; rFkk ekr`Ro dk in u NksM+dj iwoZ ifr [kék dk vLohdkj dj nsrh gSaA oSls gh ^euq"; ds :i* dh lksek ?kj Hkj dk vR;kpkj lgu djrh gSA ijUrq tc ekywe iM+rk gSa fd mlds llqj mudks <kbZ&rhu lkS j$i;s esa iatkch ds ogk¡ csp nsuk pkgrs gSa rc og /kuflag] tks mlds izfr lgkuqHkwfr izdV djrk gS] mlds lkFk Hkkx tkrh gSA ;gk¡ ys[kd us lkekftd fLFkfr vkSj ijEijk ij O;aX; fd;k gSA 6- os';k thou dh leL;k6- os';k thou dh leL;k6- os';k thou dh leL;k6- os';k thou dh leL;k6- os';k thou dh leL;k& ;fn lekt esa dksbZ lcls fodV leL;k gS rks og os';k dh leL;k gSA iq#"k iz/kku lekt dh lcls cM+h detksjh gS fd fujkfJr ukjh dks lEeku ugha nsrk] ijUrq os';k ds lkeus >qd tkrk gSA vkfFkZd fo"kerkvksa ds dkj.k rFkk ijEijk dk fuokZg djus ds fy, etcwj gksdj os';ko`fÙk dks viuk;k tkrk gSA ukjh fdlh u fdlh foo'rk ds dkj.k gh os';k curh gSA ekDlZoknh ys[kd os';ko`fÙk dk leFkZu dHkh ugha djrsA
 30. 30. 30 ok≥~e; vxLr 2012 ;'kiky us ^fnO;k% esa bl leL;k dks mBk;k gSA fnO;k rdZ ds lkFk vkEcikyh os';k dk mnkgj.k izLrqr djrh gS rc fcgkj dk LFkfoV dgrk gS fd ^os';k Lora=k ukjh gSA**7 blfy, Hkxoku rFkkxr us os';k vkEcikyh dks la?k esa 'kj.k fn;k FkkA ekfj'k Hkh ekrk ds in dk xkSjo djds os';k thou dk fojks/k djrk gSA ;'kiky ds fopkj ls os';k 'kks"kd lekt mit gSA thfodk dh n`f"V ls og vo'; gh Lora=k ukjh gS ijUrq lk/ku lEié yksxksa dh dkeo`fÙk ds fy, os';k ek=k lk/ku gS os os';ko`fÙk dks izksRlkgu ugha nsrsA ukjh dk os';k :i mls ilan ugha gSA Hkksx dks is'kk cukuk Hk;adj vijk/k gSA blesa vkfFkZd vkSj iwathoknh lekt ds laLdkjksa dk vijk/k gSA bl izdkj ekDlZoknh L=kh dks fookg] izse vkfn esa Lora=krk nsrk gSA dsoy Hkksxo`fÙk dh mPN`a[kyrk rFkk os';ko`fÙk dks Hk;adj vijk/k ekurk gSA okLro esa lektoknh lekt jpuk ds vuqlkj L=kh&iqj$"k esa ,Dl LFkkfir gksuk pkfg,A ukjh dks iqj$"k ds ekxZ dk jksM+k u cudj izsj.kknk;h cuuk pkfg,A rc nksuksa dk ikjLifjd thou lq[kh cu ldrk gSA ;'kiky us vkc:] nyky dk VqdM+k] eaMsjh vkfn dgkfu;ksa esa os';k thou dk d:.k fp=k mifLFkr fd;k gSA 7- ukjh dk izsj.kknk;h :i7- ukjh dk izsj.kknk;h :i7- ukjh dk izsj.kknk;h :i7- ukjh dk izsj.kknk;h :i7- ukjh dk izsj.kknk;h :i& lq[kh nkEIkR; thou ds fy, gSaA 'kSy vkSj gjh'k dk laca/k vkd"kZ.k vkSj izse ds :i esa ns[kk tk; rks 'kSy gjh'k ds fy, izsj.kknk;h cuh gSA8 var esa lkekftd Økafr ds fy, og viuk loZLo cfynku dj nsrk gSA ;'kiky us 'kSy dk Hkh lektoknh ukjh ds :i esa fp=k.k fd;k gSA mlus gjh'k ls voS/k xHkZ /kkj.k fd;k gS] ijUrq og Mjrh ugha gSA ;gk¡ uj&ukjh ds laca/k esa ;'kiky dk ekDlZoknh n`f"Vdks.k izdV gqvk gSA 'kSy ds LFkku ij dksbZ lkekU; ukjh gksrh rks lekt ds lkeus viuk flj Å¡pk u dj ldrh vius xHkZ dks iki ekudj og vkRegR;k dh jkg ysrhA ijUrq ;gk¡ ekDlZoknh n`f"Vdks.k gSA 'kSy us izFke xHkZ dks nok ds iz;ksx ls fxjk fn;k Fkk] vc gjh'k ls xHkZorh cuh gS vkSj bl oä og xHkZ dh j{kk djuk pkgrh gSA L=kh fdlh dh xqyke cudj jgs ;g ;'kiky dks fcYdqy ilan ugha gSA esjh rsjh mldh ckr dk ^^vej** miU;kl ds izkjEHk esa MkW- vej ds :i esa ikBdksa ds eu esa ,d lEekuuh; pfj=k cu tkrk gS] ijUrq Å"kk ds lkFk fookg gks tkus ds ckn vej 'kôh cu x;kA blls fnu&izfrfnu nksuksa esa la?k"kZ c<+rk x;kA ifjfLFkfr ijdk"Bk ij igq¡ph rc Å"kk dk /kS;Z NwV x;kA og ?kj NksM+dj Hkkx x;hA fQj iNrkok djds vej Å"kk dh [kkst esa tkrk gSa rks ekxZ esa vdLekr gksrk gS vkSj mldh e`R;q gksrh gSA ;gk¡ Hkh ikBd dh lexz lgkuqHkwfr m"kk dh vksj gS vej dh vksj ughaA ;'kiky ;kSu lacU/k esa vkRe fu.kZ; dks tUe nsrh gSa] ijEijk dks ugha ^^euq"; ds :i** esa lksek dk izse ifjofrZr gSA blesa mudk HkkSfrdoknh n`f"Vdks.k Li"V :i ls mHkj vk;k gSA fo/kok lksek /kuflag ds ckn ljksyk vkSj mlds ckn fQYe izksM~;wlj lrqyhokyk ls izse djrh gSA ^^>wBklp** dk fxy dsoy Le`fr ;k dYiuk esa lQy izseh cuuk ugha
 31. 31. ok≥~e; 31vxLr 2012 pkgrk og ;FkkFkZ O;ogkj esa lPps izse dk okgd gSA ekDlZokn LoLFk izse vkSj LoLFk Hkksx esa ekurk gSA ukjh dks vius fookg ds fy, Lo;a dks fu.kZ; djuk gksxkA 8- vkfFkZd n`f"V ls ukjh LokoyEcu8- vkfFkZd n`f"V ls ukjh LokoyEcu8- vkfFkZd n`f"V ls ukjh LokoyEcu8- vkfFkZd n`f"V ls ukjh LokoyEcu8- vkfFkZd n`f"V ls ukjh LokoyEcu& ;'kiky ukjh&Lokra=; ds i{kikrh FksA mUgkssaus ukjh dh vkfFkZd rFkk lkekftd lekurk dks egÙo fn;k gSA bl laca/k esa Hkh mu ij ekDlZokn dk izHkko gksrk gSA os ekurs Fks fd ;g vko';d ugha fd ukjh ,d gh iqj$"k ds lkFk lacU/k LFkkfir j[ksA lekt esa ukjh dks viuk vfLrRo cuk;s j[kus ds fy, Lora=k vkSj LokoyEch cuuk cgqr t+:jh gSA ekDlZokn dh n`f"V ls og ifr;ksa ds nqjkpkj ,oa vR;kpkj dks blfy, lgu ugha djrh gS fd vius lkeus viuh thfodk rFkk cPpksa ds ykyu&ikyu dk iz'u gksrk gSA bu iz'uksa dks lqy>kus ds fy, ukjh dks f'kf{kr cudj LokoyEch cuuk vfr vko';d gSA lekt ds fodkl ds fy, ukjh dks ukSdjh djds iqj$"k dks vkfFkZd lgk;rk djuh pkfg,A bl lEcU/k esa ;'kiky dk ;gk¡ rd ekuuk gS fd L=kh dh Lora=krk] L=kh dk ekuoh; vf/kdkj gSA vkfFkZd Lora=krk ds fcuk Lora=krk dk dqN vFkZ ughaA iwathoknh O;oLFkk esa ukjh dk 'kks"k.k gksrk gSA bl laca/ k esa ;'kiky us dgk gS& ^^;fn L=kh vkfFkZd :i ls iq#"k ds v/khu vkSj vkfJr jgsxh rks lekt esa mudh fLFkfr iqj$"k ds leku dHkh ugha gks ldsxhA lekt esa iq#"k ds leku vf/kdkj vkSj fLFkfr ikus ds fy, L=kh dk vfFkZd :i ls vkRe&fuHkZj gksuk vko';d gSA10 ;'kiky us ijEijkxr ;k :f<+xr laLdkj dk [kaMu fd;k gS ukjh n;uh; gksdj ifr dh nklh cuh jgs] vFkok oks ifr dks ijes'oj ekudj iwtk djrh jgs ,slk mUgsa Lohdk;Z ugha FkkA ^vIljk dk 'kki* esa 'kdqUryk dks esudk }kjk 'kki fn;k x;k gS D;ksafd ukjh dk vieku os lgu ugha dj ldrs FksA ukjh tc vkfFkZd :i ls Lora=k gks tk,¡xh rc iq#"k ds vR;kpkj izfrdkj dj ldsxhA lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ& 1- ;'kiky] xka/khokn dh 'ko ijh{kk] i`- 139 2- ogh] i`- 139&140 3- ogh] jkejkT; dh dFkk] i`- 33 4- ogh] vferk] i`- 227 5- ogh] xka/khokn dh 'ko ijh{kk] i`- 102&103 6- ;kstuk&29 tuojh 1961] i`- 58] 7- ;'kiky] nknk dkejsM] i`- 30&31 8- ogh] ns'knzksgh] i`- 279
 32. 32. 32 ok≥~e; vxLr 2012 ledkyhu fgUnh dgkuh % ,d v/;;u MkW- ,- ds- ik.Ms; ledkyhu ls rkRi;Z dsoy le; ds gksus ls ugha gSA cfYd ledkyhu gksus dk vk'k; gS le; ds oSpkfjd jpukRed nckoksa dks >syrs gq, muls mRiUu rukoksa vkSj VdjkgVksa ds chp viuh jpuk'khyrk }kjk vius vkids thfor gksus dks izekf.kr djuk gSA ledkyhu ys[kd dh igpku ;gh gks ldrh gS fd vius le; ds lokyksa ds izfr og fdl rjg dh izfrfØ;k djrk gS vkSj vius ys[ku esa ml lokyksa ds fy, tks txg og fu/kkZfjr djrk gS] mu lokyksa ds fy, og fdruk xEHkhj gS dgha u dgha bu lcesa gh mldh ledkyhurk lqfuf'pr gksrh gSA1 u;h ih<+h ds dFkkdkj us lkfgR; txr esa ,d ukxfjd ds :i esa izos'k fd;kA bl ih<+h ds lHkh dFkkdkj e/;e oxZ ls vk;s FksA ,sls ?kjksa ls ftuds <+kps pjekdj VwV jgs Fks ijUrq viuh iqjkru xfjek esa Hkwys gq;s Fks e/; oxZ viuh [kksy ls vkt Hkh ckgj ugha fudyk gSa] ijUrq ?kj ls fudy dj vkt dh ubZ ih<+h ml [kksy ls fudyh gh ugha oju~ reke deZdk.Mksa ls eqfDr Hkh ik;h] /keZfujis{krk ds fl)kUr dks viuk;k vkSj ekuoh; lUrqyu dh [kkst dhA bl [kkst esa vkS|ksfxd fodkl vkSj 'kgjh ft+Unxh us cgqr lgkjk fn;kA bl ft+Unxh us pkgs mls u;k lUrqyu u fn;k gks ijUrq iqjkus ls u;s fopkjksa dks lkspus ds fy;s ck/; vo'; fd;k vkSj ;g ck/;rk u;s dh igyh pqukSrh cuhA2 mijksDr dgh ckrksa esa dgha u dgha ledkyhu dgkuh dk izLQqVu gedks fn[kkbZ nsrk gSA okLro esa ledkyhu gS D;k ;g xjhc] frj"d`rksa viekfurksa dk lkfgR; gS] D;k vf'k{kk xjhch csxkjh Hkq[kejh vkSj VwVu tks vc gekjh lkekftdrk cu xbZ gS blh esa ge ledkyhu dks <w<+sa ;k vk/kqfud thou ds tfVy izos'k ds dkj.k ifjokj esa fo|Vu dks ledkyhurk ekuk tk;sA gdhdr esa ledkyhu dk foospu vkSj fo'ys"k.k djuk vR;f/kd dfBu dk;Z gSA ledkyhu dgkuh lkfgR; txr esa 1960 ls 1970 esa viuk Lo:i xzg.k djrs gq;s fn[kkbZ nsrh gSA3 ml le; fgUnqLrku eas vusd ifjorZu gq, gSaA vkt+knh ls feyus okys lq[k dh dYiuk ls ubZ ih<+h mcj pqdh FkhA ;q)ksa dk mUekn B.Mk iM+ pqdk FkkA mldh foHkhf"kdk ls yksx ifjfpr gks x;s FksA ns'k esa vdky tSlh fLFkfr FkhA yksx =kkfg&=kkfg dj jgs FksA [kk|kuksa dk vklUu ladV fn[kkbZ ns jgk FkkA [kk|kuksa dh iwfrZ 'kks/k vkys[k
 33. 33. ok≥~e; 33vxLr 2012 ds fy, ge vU; ns'kksa ij fuHkZj FksA ,sls esa vko';d oLrqvksa dks izkIr djus ds fy, yksx rjl jgs FksA ns'k esa fnuksafnu c<+rh vf'k{kk] csjkstxkjh ls {kqC/k ;qok vkØks'k vkSj {kksHk pkjksa vksj fn[kk;h ns jgk FkkA dgk tkrk gS fd ^^lkfgR; lekt dk niZ.k gS** bl dFku dh lkFkZdrk gesa ledkyhu dgkfu;ksa ,oa dgkuhdkjksa esa fn[kkbZ nsrh gSA blds }kjk jfpr dgkfu;ksa esa Hkz"V jktuhfrd usrkvksa] lekt esa iui jgh foLkaxfr;ksa ,oa ikfjokfjd O;oLFkk ij lh/kk dVk{k fd;k x;k gS vkSj ;s orZeku ifjfLFkfr;ksa dk lk{kkRdkj djkrs gq;s fn[kkbZ nsrs gSaA4 izeq[k :i ls eqfDrcks/k] Kkujatu] eerk] johUnz dkfy;k] eghi flag] nw/kukFk flag] fxfjjkt] dk'khukFk flag] egsUnz HkYyk] xksfcUn feJ] jes'k pUnz 'kkg] v'kksd vxzoky] d`".k cYnso] lqnZ'ku] 'kf'k] izHkk 'kkL=kh vkfn dk uke fy;k tk ldrk gSaA ewY;ksa esa ifjorZu ds lkFk thou Lrj esa rhoz cnyko vk;kA bl ifjorZu dks ge ledkyhu lkfgR; esa ns[k ldrs gSa izse fookg ifjokj esa eka&cki] HkkbZ&cgu] firk&iq=k vkfn ds lEcU/kksa esa vUrj vk;k gSA O;fDrxr Lora=krk dks c<+kok feyk gS rFkk bl Lora=krk us ewY;ghurk dks c<+k fn;k gSA yksx vius gh fgr ds fpUru esa yxs fn[kkbZ nsrs gSa ftlls la;qDr ifjokj VwVus dh fLFkfr esa vk x;kA ifj.kkeLo:i dy rd tks vius Fks og vkt ijk;s gks x;sA5 ledkyhu dgkuh esa lEcU/kksa dk ;g jhrkiu bruh rhozrk ls vfHkO;Dr gqvk fd tSls lEcU/kksa dks <+kps ij fo"k/kj liZ dqaMyh ekj dj cSB x;k gSA yksx lEcU/kksa dks ,sls th jgs gS ekuks <+ks jgs gksA ledkyhu dgkfu;ksa esa ,sls ifjorZu ewY; n`f"V dk vkdayu foLrkj ls fn[kkbZ nsrk gSA tSls fxfjjkt fd'kksj dh dgkuh ^^'kgj nj 'kgj** xksfoUn feJ dh dgkuh ^pdkpkS/k*] e`nqyk xxZ dh dgkuh ^^fdruh dSns]** fu:iek lksorh ^^vkradcht** jes'k mik/;k; dh ^^nwljh if=kdk** esa ledkyhu dgkuh dk Loj fn[kkbZ nsrk gSA bu dgkfu;ksa esa fj'rksa dh fQj ls O;k[;k dh xbZ gS vkSj fookg vkfn ds lEcU/k esa fodflr u;h lksp dks fn[kk;k x;k gSA lEcU/kksa ds VwVu] ruko] tfVyrk] tcjnLrh ds lEcU/kkas dks <ksus dh ykpkjh ls tks fLFkfr;ka iSnk gks xbZ gS mu fLFkfr;ksa dk ;FkkFkZ fp=k.k fd;k x;k gSA6 mijksDr dFkkdkjksa dh lksp vkSj ljksdkj dks tkus fcuk bl nkSj dh dgkuh dks le>uk FkksM+k eqf'dy gS blfy, buesa ls izeq[k dgkuhdkjksa dks Hkh tku ysuk t:jh gSA fxfjjkt fd'kksj us uhes ds Qwy vkSj isijosV vkfn esa ladfyr viuh dgkfu;ksa esa lkekftd vk'k;ksa vkSj jktuhfrd Hkz"Vkpkj dks dsfUnzr djds viuh jpuk ;k=kk 'kq: dh Fkh ysfdu lkrosa n'kd vkSj mlds ckn izxYHk jktuhfrd psruk ds nkSj esa Hkh vius dks cpkrs pyrs jgsA xksfoUn feJ us viuh dgkfu;ksa esa ,d lhek rd vius futh vuqHko lalkj dk vfrØe.k djus dh dksf'k'k dcwy djrs gSA egsUnz HkYyk dh vf/kdrj dgkfu;ka ifjos'kxr lkekftd jktuSfrd ncaxks ds fy, yxHkx dksbZ xqatkb'k ugha gSA7 jes'k mik/;k; u;h dgkuh dh vuqHkooknh ijEijk ds fojks/k esa viuh jpuk ;k=kk izkjEHk
 34. 34. 34 ok≥~e; vxLr 2012 djrs gSA budh lkFkZd lksp gh budh dgkuh dyk dh fo'ks"krk gSA buds dgkuh ds ik=k v)Zlkearh tM+rk ds f'kdkj gSA ftuds fo:) mudk la?k"kZ dkfcys rkjhQ gSA ledkyhu dFkkdkj }kjk ;FkkFkZ dks u;h n`f"V ls ns[kus ls vkt dh dgkuh esa thou dh fofo/k o.khZ leL;k;sa vius iwjs vkst vkSj varl rd lekbZ gqbZ gSA buds dF;ksa dk ewY;kadu tgka buds ifjos'k dks igpkus dk iz;kl gS rks lekt ds fofHkUu :iksa dk thoar o.kZu budh igpku gSA buds u;s ewY; n`f"V ls budks tkuk tk ldrk gSA ns'k dh cnyrh gqbZ vFkZO;oLFkk us ns'k esa vusd rjg dk ifjorZu fd;kA jksth jksVh dekus ds pDdj esa xkao ls iyk;u dj 'kgj esa clus dk pyu ftlus vkReh; fj'rksa dks lekIr dj fn;kA lekt dh cnyrh ;g ewY; n`f"V gesa ledkyhu dgkuh esa vR;f/kd izHkkfor djrh gSA ;gh ugha bu dgkuhdkjksa us lEcU/kksa ds ijEijkxr :i dks udkj dj ,dy ifjokj ds nq'okfj;ksa dks Hkh fn[kk;k gS rFkk thou ds vkfFkZd i{k dks iz/kkurk nhA fo"kerj ifjfLFkfr;ksa esa th jgs lkekU; euq"; dh vkfFkZd yM+kbZ dks dFkkdkjksa us viuh dgkuh dk vk/kkj cuk;k rFkk Hkz"Vkpkj vkSj lkekftd O;oLFkk esa gks jgh [kkfe;ksa dks viuh dgkuh ds ek/;e ls jksdus dk iz;kl fd;kA8 thou dh xEHkhj leL;kvksa ls tw>us ds dkj.k dgkuh vkt ,d ,slh fo|k cu pqdh gS ftls ge fpUru fo|k dg ldrs gSA vkt dh dgkuh fpUru iz/kku gS ftlesa lEosnu dks dksbZ LFkku ugha feyk gSA vkt dh dgkuh lkekftd] jktuSfrd] vkfFkZd thou ds lHkh igyqvksa dk tk;tk gh ugha ys jgh gS cfYd muls mRiUu leL;kvksa dk lek/kku [kkstus eas Hkh rRij fn[kkbZ ns jgh gSA vkt ds dgkuhdkjksa us ijEijkxr <+kps dks rksM+k gS vkSj dgkuh dks ,d l'kDr lkfgR; fo|k ds :i esa izfrf"Br fd;k gSA lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ& 1- e/kqjs'k] fgUnh dgkuh dk fodkl] yksd Hkkjrh; izdk'ku bykgkckn] i`- 176 2- /kuat; flag] ledkyhu dgkuh fn'kk vkSj n`f"V] vfHkO;fDr izdk'ku] bykgkckn] i`- 76 3- ledkyhu dgkuh dh lksp le>] i`- 11 4- ogh] i`- 13 5- ogh] i`- 15 6- ogh] i`- 14 7- e/kqjs'k] fgUnh dgkuh dk fodkl] i`- 170 8- iq"iky flag] ledkyhu dgkuh ^jpuk eqnzk*] jk/kk izdk'ku] ubZ fnYyh vfl- izksQslj] fgUnh foHkkx] gyhe eqfLye ih-th- dkWyst] dkuiqjvfl- izksQslj] fgUnh foHkkx] gyhe eqfLye ih-th- dkWyst] dkuiqjvfl- izksQslj] fgUnh foHkkx] gyhe eqfLye ih-th- dkWyst] dkuiqjvfl- izksQslj] fgUnh foHkkx] gyhe eqfLye ih-th- dkWyst] dkuiqjvfl- izksQslj] fgUnh foHkkx] gyhe eqfLye ih-th- dkWyst] dkuiqj
 35. 35. ok≥~e; 35vxLr 2012 dkO;Hkk"kk vkSj vusdkFkZ Jh- ekyrs'k LR;Irk- clEeuoj dfork dk vuqokn ek=k 'kCnksa ds ek;kniZ.k esa vkaduk u gksdj ,d riL;k gS tks fujUrj lk/kuk ls lk/; gSA laLd`r oSKkfud vkSj 'kkL=kh; Hkk"kk gSA Hkkjrh; lHkh Hkk"kkvksa dk ewy laLd`r Hkk"kk gh gSA vr% Li"V gS fd déM+ vkSj fgUnh Hkk"kkvksa dk ewy laLd`r dk ,d 'kCn gS&^lalkj*A bldk vFkZ déM+ esa ?kj&ifjokj gS ogh rfye esa ^ppkZ* gSA blhfy, vuqoknd dks 'kCnksa dh fcEc ,oa izrhdkRedrk dks tkuuk t+:jh gksrk gSA fcEckuqokn dh leL;k,¡fcEckuqokn dh leL;k,¡fcEckuqokn dh leL;k,¡fcEckuqokn dh leL;k,¡fcEckuqokn dh leL;k,¡ fcac&fo/kku dkO; lajpuk dk ,d egÙoiw.kZ igyw gSA O;kid vFkZ esa dkO;& fo/kku vkSj fcac&fo/kku i;kZ;okph Bgjkrs gSa ,slk eq>s yxrk gSA dkO; Hkk"kk esa fcackRed vuqHkwfr dk gksuk vko';d gSA vr% ,sls fcacksa dk vuqokn djuk furkar dfBu gSA ;g rks Li"V gS fd fcac dk xzg.k vfHk/kk }kjk gh gksrk gSA ^^,aasnzh; cks/k ds vuqlkj lkekU;r% ik¡p izdkj ds fcac gksrs gS % lzksr ;k ukn fcac] vLokn fcac] pk{kq'kk ;k n`'; fcac] Li'kZ fcac rFkk ?kzk.k ;k xa/k fcacA buesa n`'; fcacksa dk vusd ewrZ:iksa ds dkj.k Hkk"kkarj lcls ljy gksrk gS % panz&lw;Z] u{k=k&fdj.k] izdk'k] va/kdkj] ioZr] unh] futZj] fnok&jkf=k] _rq] fofHké jaxksa ds izkd`frd miknku vkdk'k] es?kekyk] ou&laink vkfn lHkh n`';&fcac gSaA**1 budk mi;qZDr iz;ksx }kjk vuqokn djuk dfBu ugha gksrkA uhyk vkdk'k dk déM esa vuqokn uhfy ckuq gksrk gSA ';key us=k déM+ esa ';key us=k gh gksrk gSA dkyh jkr dk eqLlats ;k djkG jkf=k gksrk gSA vkLokn fcac dk vuqokn Hkh mi;qZDr i;kZ;ksa ds }kjk izk;% gks tkrk gS % dMoh ckr&dMqekrq] [kkj uqfM] Li'kZ fcac esa % pqacd xkfG dk fganh esa vuqokn 'khry lehj] xa/k fcac esa % nqxZa/kiw.kZ okrkoj.k fganh esa nqxZa/kiw.kZ okrkoj.k gh gksxkA izrhdkuqokn dh leL;k,¡izrhdkuqokn dh leL;k,¡izrhdkuqokn dh leL;k,¡izrhdkuqokn dh leL;k,¡izrhdkuqokn dh leL;k,¡ lkfgR; esa izrhd fdlh ewrZ ds ek/;e ls vewrZ dh igpku djkrs gSaA bl n`f"V ls izrhdkssa dks vfHkO;fä dk l'kDr ek/;e dg ldrs gSaA izrhdksa dh O;kidrk dh dkssbZ lhek ugha gksrhA izR;sd lekt esa izrhd leku :i ls fo|eku gksaxs] ;g ugha dgk tk ldrk D;ksafd izrhd lanHkZ lkis{k gksrs gSaA ;gh dkj.k gS fd izrhdksa dk vuqokn cM+k 'kks/k vkys[k
 36. 36. 36 ok≥~e; vxLr 2012 dfBu ekuk tkrk gSA izrhdksa dk lcls egÙoiw.kZ i{k ;g jgk gS fd os lk/kkj.k ls lk/kkj.k lekt dks Hkh ifjfpr gksrs gSaA dbZ ckj lkekU; vkneh Hkh ckrphr esa budk iz;ksx dj cSBrk gSA lkfgR; esa izrhdksa dks vfHké vax ekuk tkrk gSA bl 'kCn ds dbZ vFkZ gS&^^y{k.k] fu'kku] izfrek] ladsr] vkd`fr] :i] irkdk] fp=k] Vksdu] igpku] eksuksxzke] yscy] cS;tarh] flacy] /ot vkfnA**2 Li"V gS] nks fHké Hkk"kkvksa dk lekt Hkh fHké&fHké gksrs gSaA ,d Hkk"kk&Hkk"kh lekt o lkfgR; esa izpfyr izrhd nwljs lekt esa nqyZHk gksrs gSaA ;gh dkj.k gS izfrdksa ds vuqokn lkFkZd fl) ugha gksrkA y{;Hkk"kk dk ikBd ml izrhd ls vifjfpr gksrk gSA og vuwfnr d`fr dks i<+rk gS] exj ewy jl ls nwj jg tkrk gSA Hkkjrh; lkfgR; esa izrhdksa dk eq[; iz;ksx gksrk jgkA tk;lh ds ^inekor* esa lkjs ds lkjs i=kksa dh ;kstuk izrhdksa dks /;ku esa j[k dj gh dh xbZ gSA budk vuqokn dSls fd;k tk ldrk gS ;fn dj Hkh fn;k tk, rks og izrhd ;kstuk fons'kh ikBdksa ds le> eas ugha vk;sxhA lkaLd`frd leL;k,¡lkaLd`frd leL;k,¡lkaLd`frd leL;k,¡lkaLd`frd leL;k,¡lkaLd`frd leL;k,¡ Hkkjr ,d cgqHkk"kh ns'k gSA ;gk¡ ij fofo/krk esa ,drk gSA vyx&vyx tkr] iaFk] Hkk"kk ds yksx gksus ds dkj.k lkaLd`frd fHkérk lgt mHkjdj vkbZ gSA vuqokn ,d ,slk lk/ku gS tks nks Hkk"kkvksa dks] nks laLd`fr;ksa dks tksM+rk gSA vkt vuqokn ds tfj, lkaLd`frd nwjh de gksrh tk jgh gSA fo'kky Hkkjr ns'k dks ,d lw=k esa ck¡/kus dk iz;kl Hkk"kk dk jgk gSA fdlh us lp gh dgk gS fd gj ipkl fdyks ehVj ds ckn Hkk"kk viuk :i cnyrh gSA blds QyLo:i vusd cksyh micksfy;ksa dk tUe gqvk gSA déM+ Hkk"kk esa gh fofo/krk gSA /kkjokMh déM+h] eaxyksj vkSj csaxy: déM+ ls vyx gSA /kkjokM esa gh vpZdksa dh Hkk"kk ¼HkV~Vj Hkk"ks½] Xokyksa dh Hkk"kk ¼xksYyj Hkk"kss½] Hkafx;ksa dh Hkk"kk vyx&vyx gSaA blh ds vk/kkj ij muds xhrksa esa vius gh laLd`fr ls lacaf/kr 'kCn lekfgr gSaA déM+ yksdxhrkas esa ^garhgkMq* lqizfl} gSaA bu xhrksa dks [ksr&[kfy;kuksa esa xk;k tkrk gSA ;s d`"kdksa ds xhr gksus ds dkj.k blesa [ksrhckM+h ds midj.k ,oa muds ikfjHkkf"kr 'kCn lekfgr gksrs gSaA ,sls 'kCnksa ds i;kZ;ksa dks fganh esa <w¡<+uk eqf'dy gksrk gSA mlh rjg ^xhxhin* tks fuEu tkfr ds yksx xkrs gSa] mlesa Hkh muds fo'ks"k 'kCn gksrs gSaA ^MksfYyuin* eosf"k;ksa ds ¼dq:c&HkhM+] cdfj;ksa dks ikyus okyh ,d tkrh½ }kjk xk;s tkus okys xhr gSaA bu xhrksa esa Hkh muds cksfy;ksa ds 'kCn tSls&laxVh ¼vkgkj½] xksaxMh ¼dacy½] vkfn fo'ks"k 'kCnksa dk iz;ksx gksrk gS] tks vke vneh le> ugha ikrkA ,sls 'kCnksa ds vuqokn vlaHko ugha ijarq dfBu gSA
 37. 37. ok≥~e; 37vxLr 2012 lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡lerqY; 'kCnksa dh leL;k,¡ ^lerqY;rk* vuqokn dk egRoiw.kZ ekunaM gSA lzksrHkk"kk vkSj y{; Hkk"kk nksuksa ds izfr U;k; djkus dk dke bl lerqY; fl)kar dk jgk gSA Hkk"kk vfHkO;fDr dk ek/;e gSA fdlh fo"k; ds xzg.k vkSj laizs"k.k esa Hkk"kk vfuok;Z lk/ku gSaA Hkk"kk eas 'kCnksa dk vR;ar egRoiw.kZ LFkku jgk gSA 'kCnksa esa ,slh 'kfDr gS tks ek=k ek;k niZ.k u gksdj l`tu dh lsrq gSA vuqokn esa fo'ks"kdj dkO;kuqokn esa lerqY; 'kCnksa dk p;u djuk furkar vfuok;Z gSA vkerkSj ij vuqokn djrs le; lerqY; 'kCnksa dk vHkko ns[kus dks feyrk gSA ;g vHkko gekjh Hkk"kk esa ugha gSaA xkSj ls ns[kus ls irk pyrk gS fd gekjh Hkk"kk esa gekjh laLd`fr vkSj gekjh ijaijk dk HkaMkj gSaA blds fy, panzdkar dqluwj vkSj léIrk doyh th ds }kjk pfjr ^déM+ dLrwjh* ,d vPNk mnkgj.k gSA bl 'kCndks'k esa vusd lerqY; 'kCn feyrs gSA lerqY; 'kCnksa dks ikus ds fy, ikl ds ckt+kj eas tkuk iM+rk gSA xk¡o ds [ksrks ls xqtjuk iM+rk gSA ewy ,oa y{; nksuksa Hkk"kkvksa dks thuk iM+rk gSA fu"d"kZr% gesa yxrk gS fd vuqokn esa lerqY; 'kCnksa dk egÙoiw.kZ LFkku gSA 'kCnksa ds Lo:i dks tkus fcuk vuqokn djuk ew[kZrk gksxhA eq>s yxrk gS fd ,sls 'kCnksa dk vuqokn djus ds fy, vuqoknd dks ekufld :i ls dkQh rS;kjh djuh iM+rh gSA lzksrHkk"kk dh vkapfydrk dks vuqHko djds] ml vapy fo'ks"krk dks y{; Hkk"kk esa vfHkO;Dr djus gsrq okrkoj.k dk fuekZ.k djuk iM+rk gSA vkt HkweaMyh;dj.k ds dkj.k] laidZ ek/;eksa dh lfØ;rk ls lkaLd`frd nwjh de gks jgh gSA Hkkjr ds lHkh Hkk"kk&Hkk"kh ,d nwljs dh laLd`fr dks tku pqds gSaA vkt] os"k&Hkw"kk] [kku&iku] jgu&lgu lHkh dk vknku&iznku gks jgk gSA vkt vuqoknd vklkuh ls ewy Hkko dk laizs"k.kh; dke dj jgk gSA vk'kk djrk gw¡ fd vkxkeh vuqoknd vkSj Hkh u, fopkjksa dk vfo"dkj djsaxsA lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ&lUnHkZ& 1- MkW- uxsUnz] vuqokn foKku % fl)kar ,oa vuqiz;ksx] i`- 165 2- Hkkjrh xksjs] vuqokn fu:i.k] i`- 265 'kks/kkFkhZ&fgUnh foHkkx] dukZVd fo'ofo|ky;] /kkjokM+'kks/kkFkhZ&fgUnh foHkkx] dukZVd fo'ofo|ky;] /kkjokM+'kks/kkFkhZ&fgUnh foHkkx] dukZVd fo'ofo|ky;] /kkjokM+'kks/kkFkhZ&fgUnh foHkkx] dukZVd fo'ofo|ky;] /kkjokM+'kks/kkFkhZ&fgUnh foHkkx] dukZVd fo'ofo|ky;] /kkjokM+
 38. 38. 38 ok≥~e; vxLr 2012 uosa n'kd ds xzke thou ij vk/kkfjr fganh miU;klksa dk dFkklkj MkW- rjUuqe ckuks izsepan th us viuh dgkfu;ksa rFkk miU;klksa esa xzke thou ds ;FkkFkZ dks vR;ar Lktho :i esa izLrqr fd;k gSA bl n`f"V ls izsepan dk ^xksnku* miU;kl vR;ar pfpZr jgk gSA izsepan ;qx ds Ik'pkr~ NBs o lkrosa n'kd esa xzke thou ij fy[kus okys dbZ miU;kldkj mHkjs ftUgkasus dbZ izfl) xzkeijd miU;kl fy[ks tSls ukxktqZu& ^nq[kekspu*] ^jfrukFk dh pkph*] ^cypuek*A Q.kh'ojukFk js.kq& ^eSyk vkapy*] ^ijrh ijhdFkk*A jkgh eklwe jtk+ d`r vk/kk xkaoA Jhyky 'kqDy d`r jkx njckjhA f'koizlkn flag d`r vyx vyx oSrj.khA jkenj'k feJ d`r ikuh ds izkphj] ty VwVrk gqvk] lw[krk gqvk rkykc bR;kfnA bl vkys[k esa uosa n'kd esa izdkf'kr xzke thou ij vk/kkfjr dqN izeq[k miU;klksa dh dFkkoLrq dks la{ksi esa izLrqr djus dk iz;kl fd;k x;k gSA izeq[k miU;klksa dk lkekU; ifjp;izeq[k miU;klksa dk lkekU; ifjp;izeq[k miU;klksa dk lkekU; ifjp;izeq[k miU;klksa dk lkekU; ifjp;izeq[k miU;klksa dk lkekU; ifjp; v/;;u dh lqfo/kk ds fy, uosa n'kd esa izdkf'kr xzke thou ls lacaf/kr fganh miU;kl lkfgR; dks fuEu 'kh"kZdksa ds vk/kkj ij foHkDr fd;k tk ldrk gS& Lora=krk izkfIr ds vkl&ikl ds ifjos'k ij fy[ks x, miU;kl&Lora=krk izkfIr ds vkl&ikl ds ifjos'k ij fy[ks x, miU;kl&Lora=krk izkfIr ds vkl&ikl ds ifjos'k ij fy[ks x, miU;kl&Lora=krk izkfIr ds vkl&ikl ds ifjos'k ij fy[ks x, miU;kl&Lora=krk izkfIr ds vkl&ikl ds ifjos'k ij fy[ks x, miU;kl& blds varxZr fuEufyf[kr miU;klksa dks lfEefyr fd;k tk ldrk gS& 'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju ¼1981½] iz.kodqekj ca/kksik/;k;&xksihxat laokn ¼1981½] cVjksgh&egj Bkdqjksa dk xk¡o ¼1984½] txnh'kpan&?kkl xksnke ¼1985½A lkBksÙkj ifjos'k ds laca/k esa fy[ks x, miU;kl&lkBksÙkj ifjos'k ds laca/k esa fy[ks x, miU;kl&lkBksÙkj ifjos'k ds laca/k esa fy[ks x, miU;kl&lkBksÙkj ifjos'k ds laca/k esa fy[ks x, miU;kl&lkBksÙkj ifjos'k ds laca/k esa fy[ks x, miU;kl& blds varxZr uosa n'kd esa izdkf'kr xzke thou ls lacaf/kr fuEufyf[kr miU;klksa dks 'kkfey fd;k tk ldrk gS & jkenso 'kqDy&xzke nsork ¼1982½ foosdh jk;&lksuk ekVh ¼1983½] Jo.kdqekj xksLokeh& Hkkjr cuke bafM;k ¼1983½ ns'k ft+ankckn ¼1985½] 'kSys'k iafMr& naM fo/kku ¼1986½] eqnzkjk{kl& ladYik ¼1987½] jkenso 'kqDy& lej 'ks"k gS ¼1988½] foosdh jk; &fodYi ¼1988½] jkenso 'kqDy&vfXuioZ ¼1990½ _rk 'kqDy&vkaxu ufn;k ¼1990½ vUukjke&lqnkek bR;kfnA Lora=krk izkfIr ds vkl&ikl ds ifjos'k ij fy[ks x, xzke thou ls lacaf/kr miU;klksa dk laf{kIr ifjp; vkys[k
 39. 39. ok≥~e; 39vxLr 2012 'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju'kSys'k efV;kuh&xksiqyh xQwju ^xksiqyh xQwju* miU;kl esa efV;kuh us igkM+h xk¡o dh ,d fuEuoxhZ; L=kh dh dFkk dks gekjs le{k j[kk gS] ftls xjhch rFkk izfrdwy ifjfLFkfr;ksa dh ekj us xksiqyh ls xQwju cuus dks etcwj dj fn;k gSA izFke fo'o;q) dh i`"BHkwfe esa fy[kk ;g miU;kl igkM+h bykds ds uSykxk¡o dh jgus okyh xksiqyh uke dh ,d f'kYidkfju dh dFkk gS] tks ?kkl cspdj vius lkFk viuh cw<+h lkl rFkk csVs fd'ku dk thou&fuokZg djrh gSA mldk ifr Hkjh tokuh esa ,d iq=k ds lkFk mls cslgkjk NksM+dj QkSt ls rhu o"kZ ls ykirk gSA bl chp Bkdqj ?kjkus ds NksVs iq=k foØe ds lkFk mldk vuSfrd 'kkjhfjd laca/k LFkkfir gks tkrk gS] ftlls og xHkZorh gks tkrh gSA lekt ds Hk; ls foØe xk¡o ls Hkkx tkrk gSA lekt ds O;aX;&ck.k ls cpus ds fy, xksiqyh 'kgj ls xk¡o esa vkdj pwM+h cspus okys ln~nw fe;k¡ ls fookg djds xksiqyh ls xQwju cu tkrh gSA bl izdkj bl miU;kl esa Hkkjrh; vkJ;ghu L=kh dh vlgk;rk&nqnZ'kk ds lkFk fganw lekt dh ladh.kZrk rFkk cky fookg&tSlh dqjhfr;ksa ds nq"ifj.kkeksa dks izLrqr fd;k x;k gSA xksihxat laoknxksihxat laoknxksihxat laoknxksihxat laoknxksihxat laokn ^xksihxat laokn* miU;kl Hkkjrh; Lok/khurk laxzke dh i`"BHkwfe ij fy[kk x;k gS] ftldk izHkko xksihxat&tSls vusd vU; xk¡oksa ij Hkh iM+kA bl xk¡o esa ,d vksj fefMy ikl vghj tkfr dk pju gS tks QkSt dh ukSdjh NksM+dj] iM+ksl ds xk¡o [kkuiqj ds dkyw dlkbZ ds lkFk feydj] tylk vk;ksftr djrk gS rFkk xzkeh.kksa dks Lok/khurk dh yM+kbZ yM+us ds fy, izsfjr djrk gS rks nwljh vksj lk/kq xqlkbZ] dqaMu yqgkj gSa tks fNidj Økafrdkjh xfrfof/k;ksa esa egÙoiw.kZ Hkwfedk fuHkk jgs gSaA blh xksihxat esa txUukFk pkS/kjh] ukuw vghj] ikl ds xk¡o ds Hkksxy ds tehankj lwjtHkku flag rFkk foØeHkku flag tSls vaxzstksa ds fiV~Bw Hkh gSa tks pan Åaps vksgnksa dh izkfIr ds ykyp esa] vaxsztksa ds lkFk feydj bu Økafrdkfj;ksa dks dqpyus esa tqVs gSaA Lok/khurk laxzke ds nkSjku xzke ij iM+h jktuhfrd xfrfof/k;ksa ds izHkko ds lkFk&lkFk] bl miU;kl esa rRdkyhu xzkeh.k lekt rFkk laLd`fr ij Hkh i;kZIr izdk'k Mkyk x;k gSA xksihxat xk¡o esa vghjksa dh la[;k vf/kd gSA mPpoxhZ; pkS/kjh txUukFk }kjk fuEuoxZ dk 'kks"k.k] nkjksxk }kjk mldk cMs+ ls cM+k vijk/k nck nsuk] xk¡o ds fuEuoxZ ds lkFk NwrkNwr] fuEuoxhZ; fL=k;ksa ds lkFk] vklkuh ls] 'kkjhfjd laca/k] cky fookg] cgq fookg] fo/kok leL;k] os';ko`fÙk /keZ ifjorZu] va/kfo'okl] lkaiznkf;d naxs vkfn rRdkyhu lkekftd rFkk /kkfeZd leL;kvksa dks Hkh bl miU;kl esa mHkkjk x;k gSA egj Bkdqjksa dk xk¡oegj Bkdqjksa dk xk¡oegj Bkdqjksa dk xk¡oegj Bkdqjksa dk xk¡oegj Bkdqjksa dk xk¡o bl miU;kl esa miU;kldkj us mÙkj izns'k ds lqnwjorhZ lhekapyksa esa vYeksM+k dqek;w¡ dh xgjh ioZrh; ?kkfV;ksa esa fuokl djus okyh ^egj Bkdqj* uked tutkfr ds Lora=krkiwoZ ds lkekftd&lkaLd`frd thou dh fo'ks"krkvksa ,oa folaxfr;ksa dks fpf=kr fd;k x;k gSA bl miU;kl dk uk;d egj Bkdqj tutkfr dk gjnk vius xk¡o ds yksxksa
 40. 40. 40 ok≥~e; vxLr 2012 dks ijaijk ls pyh vk jgh bu lMs+&xys /kkfeZd va/kfo'oklksa ls eqDr djkus dk iz;kl djrk gSA vkjaHk esa mlds fopkjksa dk iafMr lfgr leLr fcjknjh }kjk fojks/k fd;k tkrk gS] fdarq /khjs&/khjs mldh fcjknjh ds yksx mldh bl uohu fopkj/kkjk ls dqN izHkkfor gksus yxrs gSaA ?kkl xksnke?kkl xksnke?kkl xksnke?kkl xksnke?kkl xksnke ^?kkl xksnke* miU;kl dh dFkkoLrq foHkktu ds ckn fnYyh ds vkl&ikl ds iatkch xk¡oksa ds 'kgj esa cnyus ij vk/kkfjr gSA xk¡o ds uxjhdj.k ds fy, ljdkj }kjk fnYyh ds ikl cls clbZ nkjkiqj uked xk¡o ds yksxksa dh tehu [kjhn yh tkrh gSA [ksr u jgus ds dkj.k xzkeh.kksa dks vius <ksj&Maxj rFkk [ksrh ds vkStkj cspus iM+rs gSaA ljdkj }kjk feys iSls ls dqN fnu rks ft+anxh dV tkrh gS fdarq 'kh?kz gh xzkeh.kksa ds lkeus csjkstxkjh dh leL;k [kM+h gks tkrh gS ftls bl miU;kl esa Qgyknflag vkfn ik=kksa ds izlaxksa }kjk fpf=kr fd;k x;k gSA xk¡o esa rsth ls ifjorZu gksus yxk gSA dPps edku iDds cuus yxs gSA ljdkj )kjk rsth ls fctyh] ldM+ dk fodkl fd;k tk jgk gSA uxjh; QS'ku] [kku&iku] O;kikj] jktuhfr vkfn ds xk¡o esa izos'k gksus ls] xk¡o dh ljy laLd`fr dk 'kh?kzrk ls gkzl gksus yxk gSA bl miU;kl dh Hkk"kk esa iatkch Hkk"kk dk izHkko gSA lkBksÙkjh ifjos'k ds laca/k esa fy[ks x, xzke thou ls lacaf/kr miU;kl xzke nsorkxzke nsorkxzke nsorkxzke nsorkxzke nsork ^xzke nsork* miU;kl vkt+knh ds ckn vk/kqfud xk¡o dh folaxfr;ksa dks js[kkafdr djus okys ,d ,sls xk¡o dk izfrfuf/kRo djrk gS] tgk¡ czkã.kksa dk ckgqY; gSA bUgha czkã.kksa esa ls vkSrkj ckck] lrqvk ckck] fcjtw ckck vkfn xk¡o ds iapk;r ds fu.kkZ;d gSaA bl miU;kl dk uk;d gj[kw ewl tkfr dk] izxfr'khy fopkj/kkjk dk ;qod gS] tks viuh f'k{kk ds fy, ljdkjh othQs dk ykHk mBkdj 'kgj ls odkyr dh i<+kbZ djds xk¡o okil vk;k gSA gj[kw ckckvksa )kjk iapk;r esa xjhcksa ij vR;kpkj] ljdkjh deZpkfj;ksa }kjk xk¡o ds fodkl ds uke ij /kks[kk/kM+h vkfn vU;k; ns[kdj Hkh eu gh eu rM+idj jg tkrk gSA bu vU;k;ksa ds fo#) og vkokt+ ugha mBk ikrk gSA ;gh vkt ds bZekunkj tkx:d O;fDr;ksa dh ihM+k gSA bl miU;kl esa nwljh vksj eksgu] xksiky&tSls gj[kw ds gemez ik=k gSa tks Hkz"Vkpkj] csbZekuh rFkk usrkvksa dh pepkfxjh djds dkQh rjDdh dj tkrs gSaA pquko thrus ij ea=kh f=kikBh] eksgu rFkk xksiky feydj vius jkLrs dk dk¡Vk gj[kw dks uDlyh lkfcr djds] iqfyl }kjk idM+okdj tsy Hkstus dk "kM~;a=k jprs gSaA jktuhfrd thou ds lkFk] xzkeh.k lekt] lekt esa fcjknjh dk Hk;] fotkrh; oSokfgd leL;k] vuSfrd ;kSu laca/k] os';ko`fÙk] nsoh&nsorkvksa ds izfr va/kJ)k] czkã.kksa dk /kkfeZd ik[kaM] lkekftd laca/kksa esa ewY;ghurk] _.kxzLrrk vkfn leL;kvksa ij Hkh i;kZIr izdk'k Mkyk x;k gSA
 41. 41. ok≥~e; 41vxLr 2012 lksuk ekVhlksuk ekVhlksuk ekVhlksuk ekVhlksuk ekVh foosdh jk; us ^lksuk ekVh* miU;kl mÙkjizns'k ds iwohZ vapy fo'ks"kdj cfy;k xkthiqj tuin ds ^djby {ks=k* dh dgkuh gSA bl miU;kl dk dsanzh; ik=k jke:i ekLVj gS] ftlds ek/;e ls ikBd mÙkj Hkkjrh; xzkeh.k ;FkkFkZ dk lk{kkRdkj djrs gSaA bl miU;kl esa xzkeh.k lekt ds nks oxZ Li"V fn[kkbZ nsrs gSaA ,d oxZ gS& xfB;k ds ckcw guqekuizlkn mQZ ^djby*] pVkbZ Vksyk ds uoho ckcw] egqvkjh ds ckcw nhun;ky vkfn Hkwfeifr;ksa dk] tks tehu vkSj ykBh dh rkdr ls leLr xk¡o ij viuk vkrad tek, gq, gSaA nwljs oxZ esa jke:i] lhjhHkkbZ vkSj vla[; NksVs fdlku gSa] tks bu Hkwfeifr;ksa ds vkrad vkSj 'kks"k.k ds uhps ncs iM+s gSa] djkg jgas gSa vkSj lqyx jgs gSaA ljdkjh vQljksa vkSj usrkvksa ls budh feyh Hkxr gS] D;ksafd ;s usrkvksa dks turk dk oksV vius iSls vkSj ykBh ds cy ij fnyk ldrs gSaA xk¡o ds yksx vkt lqfo/kkHkksxh gks x, gSaA vkn'kZ dks <ksdj pyus okys ekLVj jke:i dk lkFk u dsoy mldk voljoknh fe=k Hkkjrsanq NksM+ nsrk gS cfYd mldh iRuh] iq=k&iq=kh rd mlds fojks/k esa tkdj mlds lkys Hkqous'oj ds pquko izpkj esa th&tku ls yx tkrs gSaA ;g miU;kl iSalB NksV&NksVs v/;k;ksa esa foHkDr gSA miU;kl dh lkjh ?kVuk,¡ jke:i ds ekul&niZ.k esa fcafcr gksdj gekjs lkeus vkrh gSaA blfy, Hkk"kk dk Lo:i o.kZukRed u gksdj fcackRed gSA Hkkjr cuke bafM;kHkkjr cuke bafM;kHkkjr cuke bafM;kHkkjr cuke bafM;kHkkjr cuke bafM;k ^Hkkjr cuke bafM;k* miU;kl esa xksLokeh th us Lora=krk ds ckn ds iPphl o"kksZa esa Hkkjrh; xk¡o dh >k¡dh dks izLrqr djus dk iz;kl fd;k gSA bl mn~ns'; ls mUgksaaus bl miU;kl esa tSd fQfyi uked fons'kh ik=k dh jpuk dh gS ftls Hkkjrh; Lora=krk ds jtr t;arh ds volj ij baXySaM ls Hkkjr Hkstk tkrk gS ftlls fd og 1947 bZ- ls 1972 bZ- ds chp Hkkjr ds lgh fodkl dh tk¡p dj ldsA Hkkjr vkus ij og ;g vuqHko djrk gS fd Lora=krk ds bu iPphl o"kksZa esa dsoy Hkkjrh; 'kgjksa dk fodkl gqvk gSA Hkkjrh; xk¡o T;ksa&dk&R;ksa fiNM+k gSA 'kgj dks ^bafM;k* rFkk ^ xk¡o* dks ^Hkkjr* dk izrhd ekurs gq, tSd fQfyi bl fu"d"kZ ij igq¡prk gS fd vkt+knh bafM;k dks feyh gS vkSj mlh dh izxfr gqbZ gSA Hkkjr vkt Hkh xqyke gSA Hkkjr ;k=kk dks leLr dFkk dks bl miU;kl esa tSd }kjk vkRedFkkRed 'kSyh esa izLrqr fd;k x;k gSA ns'k ft+ankcknns'k ft+ankcknns'k ft+ankcknns'k ft+ankcknns'k ft+ankckn ^ns'k ft+ankckn* miU;kl esa ys[kd us xk¡o esa uSfrd ewY;ksa dk iru fn;k[kk gSA fdl izdkj xk¡o esa /kks[kk&Qjsc bZ";kZ&}s"k c<+rk tk jgk gSA fdl izdkj xk¡o esa lkear oxZ }kjk lkekU; xzkeh.kksa dks vius paxqy esa Q¡lk;k tkrk gSA ,sls vijk/kh yksxksa dk lkFk xk¡o ds Hkz"V iqfyl&nkjksxk Hkh nsrs gSaA bl miU;kl ds uk;d dkdk gSaA cnys dh Hkkouk ls xk¡o dk tehankj 'kf'k igys
 42. 42. 42 ok≥~e; vxLr 2012 rks dkdk dks _.k nssdj fe=krk dk <ksax djrk gS fQj xk¡o ds nkjksxk ls feydj mls eqdnesckth esa Q¡lkdj cjckn dj nsrk gSA dkdk lHkh txg ls ek;wl gksdj vius csVs 'kjr dks _.k pqdkus ds fy, 'kgj ls cqykrk gSA 'kjr u dsoy vius firk dh enn djrk gS cfYd xk¡ookyksa dks 'kf'k ds 'kks"k.k ds fo#) laxfBr Hkh djrk gSA 'kjr dk xk¡o ij c<+rk izHkko ns[kdj 'kf'k ckcw xk¡o esa lkaiznkf;d naxs djk nsrs gSa rFkk bl naxs dk ftEesokj Hkh 'kjr o mlds lkfFk;ksa dks Bgjkrs gSaA ifj.kkeLo:i 'kjr dks vius lkfFk;ksa ds lkFk xk¡o NksM+dj nwljh txg tkuk iM+rk gS ftlls fd os viuh dk;Zfof/k dks vkxs c<+k ldsaA jktuhfrd vjktdrk ds Hkhrj th jgs vkneh dh csclh dks Loj nsus dk iz;Ru bl miU;kl )kjk fd;k x;k gSA bl miU;kl dh dFkk dks dkdk ds iq=k 'kjr }kjk vkRedFkkRed 'kSyh esa izLrqr fd;k x;k gSaA naM&fo/kkunaM&fo/kkunaM&fo/kkunaM&fo/kkunaM&fo/kku ^naM fo/kku* miU;kl esa eqnzkjk{kl us Hknzk xk¡o ds eqlgjksa ds ;FkkFkZ n;uh; thou ds fp=k.k ds lkFk xk¡o esa mPp rFkk fuEuoxZ ds la?k"kZ dk rFkk bl la?k"kZ esa fuEuoxZ ds dqpys tkus ds dkj.kksa dh [kkst dk iz;kl fd;k gSA bl miU;kl ds mPpoxZ ds ik=k yPNw iafMr ] t;iky] tus'oj] tksxs'oj vkfn ds vR;kpkj ds f[kykQ 'kgj ls xk¡o vkdj cls dE;wfuLV ekLVj Hkwjsyky }kjk fuEuoxZ dks vR;kpkj dks laxfBr fd;k tkrk gSA fuEuoxZ vkokt+ mBkus dk iz;kl djrk gS rks ykBh vkSj canwd ds cy ij mudh vkokt+ dks ges'kk ds fy, can dj fn;k tkrk gSA xk¡o dh iqfyl] nkjksxk Hkh mPpoxZ ds lkFk gksrs gSa ftlls os fuMj gksdj [kqysvke fuEuoxZ ij u dsoy vR;kpkj djrs gSa cfYd mudh fL=k;ksa ds lkFk cykRdkj Hkh djrs gSaA Hkh[ke dh iRuh] Nsnh dh iRuh] vUuw dh fo/kok bl miU;kl esa ,slh gh fuEuoxhZ; fL=k;k¡ gSa tks mPpoxZ }kjk cYkkRdkj dk f'kdkj gSaA vU;k; ds f[kykQ mBus okyh gj vkokt+ dks ^uDlyoknh* dgdj mls [kkeks'k dj nsrs gSA bUgsa fuEuoxZ ij c<+rs vR;kpkj dks jksdus ls vf/kd] mUgsa tkx`r djus okys ckck thounkl] ekLVj Hkwjsyky&tSls tuusrk dh fpark gSA mUgsa viuh lÙkk ds cycwrs ij uDlyoknh djkjk dj] iqfyl }kjk ?ksjko djds] ges'kk ds fy, [kRe dj fn;k tkrk gS ladYikladYikladYikladYikladYik miU;kl dk izkjaHk 'kgj ls rhu o"kZ i'pkr~ NqfV~V;ksa esa xk¡o vk, v:u ls gksrk gSA mldk cM+k HkkbZ 'kks"kd tehankj gksus ds lkFk&lkFk is'ks ls odhy Hkh gSA og 'kgj esa i<+kbZ dj jgs v:u ds fgLls dh tk;nkn Hkh gM+iuk pkgrk gSA HkkHkh ds Lusg ds dkj.k gh v:u dk xk¡o ls vc rd laca/k tqM+k gSA v:u dh HkkHkh us vius ?kj esa dey uked nwljs xk¡o dh vHkkfxu yM+dh dks iukg nh gSA dey ,d lkglh] izxfr'khy fopkj/kkjk dh yM+dh gSA miU;kl ds var esa og lHkh lq[k lqfo/kk dks R;kxdj] xk¡o dh 'kksf"kr fL=k;ksa dks tkx`r djus dk ladYi djrh gSA bl miU;kl esa jktuhfrd leL;kvksa ds lkFk vU; dbZ leL;kvksa tSls xk¡o ds ikfjokfjd laca/kksa esa ruko] uxjh; QS'ku dk xk¡o ds ;qodksa ij izHkko] xk¡o ds ;qodksa dk

×