Th so

477 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Th so

  1. 1. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè Ph¹m §µo L©m - VTV
  2. 2. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè  ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  Tiªu chuÈn dvb-t
  3. 3. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè
  4. 4. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  Cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa sai.  TÝnh ph©n cÊp (HDTV + SDTV).  Thu di ®éng tèt. Ng­êi xem dï ®i trªn «t«, tµu ho¶ vÉn xem ®­îc c¸c ch­ ¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Së dÜ nh­ vËy lµ do xö lý tèt hiÖn t­îng Doppler.  truyÒn t¶i ®­îc nhiÒu lo¹i h×nh th«ng tin.  Ýt nh¹y víi nhiÔu vµ c¸c d¹ng mÐo x¶y ra trªn ®­êng truyÒn. b¶o toµn chÊt l­îng h×nh ¶nh. Thu sè kh«ng cßn hiÖn t­îng "bãng ma" do c¸c tia sãng ph¶n x¹ tõ nhiÒu h­íng ®Õn m¸y thu. §©y lµ vÊn ®Ò mµ hÖ ph¸t analog ®ang kh«ng kh¾c phôc næi.
  5. 5. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  Kh¶ n¨ng chèng l¹i can nhiÔu cña tÝn hiÖu truyÒn h×nh t­¬ng tù cïng kªnh
  6. 6. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  Kh¶ n¨ng chèng l¹i can nhiÔu cña tÝn hiÖu truyÒn h×nh t­¬ng tù kªnh l©n cËn:
  7. 7. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  ph¸t nhiÒu ch­¬ng tr×nh trªn mét kªnh truyÒn h×nh: TiÕt kiÖm tµi nguyªn tÇn sè * Mét trong nh÷ng lîi ®iÓm cña truyÒn h×nh sè lµ tiÕt kiÖm phæ nÇn sè * 1 transponder 36 MHz truyÒn ®­îc 2 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh t­¬ng tù song cã thÓ truyÒn ®­îc 10 ÷ 12 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè (gÊp 5 ÷ 6 lÇn) * Mét kªnh 8 MHz (trªn mÆt ®Êt) chØ truyÒn ®­îc 01 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh t­¬ng tù song cã thÓ truyÒn ®­îc 4 ÷ 5 ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh sè ®èi víi hÖ thèng ATSC, 4 ÷ 8 ch­¬ng tr×nh ®èi víi DVBT (tuú thuéc M-QAM, kho¶ng b¶o vÖ vµ FEC)
  8. 8. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  B¶o toµn chÊt l­îng: ChÊt l­îng tÝn hiÖu sè tÝn hiÖu t­¬ng tù Kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y ph¸t vµ m¸y thu
  9. 9. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè  TiÕt kiÖm n¨ng l­îng, chi phÝ khai th¸c thÊp: C«ng suÊt ph¸t kh«ng cÇn qóa lín v× c­êng ®é ®iÖn tr­êng cho thu sè thÊp h¬n cho thu analog (®é nhËy m¸y thu sè thÊp h¬n -30 ®Õn -20dB so víi m¸y thu analog).  m¹ng ®¬n tÇn (Sfn): Cho kh¶ n¨ng thiÕt lËp m¹ng ®¬n kªnh (®¬n tÇn Single Frequency Network ), nghÜa lµ nhiÒu m¸y ph¸t trªn cïng mét kªnh sãng. §©y lµ sù hiÖu qu¶ lín xÐt vÒ mÆt c«ng suÊt vµ tÇn sè.  TÝn hiÖu sè dÔ xö lý, m«i tr­êng qu¶n lý ®iÒu khiÓn vµ xö lý rÊt th©n thiÖn víi m¸y tÝnh.  v.v...
  10. 10. ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh sè H×nh H×nh TiÕng TiÕng H×nh H×nh TiÕng Phæ tÝn hiÖu t­ ¬ng tù Phæ tÝn hiÖu sè TiÕng
  11. 11. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè
  12. 12. C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  TruyÒn h×nh sè truyÒn qua VÖ tinh: Kªnh vÖ tinh (kh¸c víi kªnh c¸p vµ kªnh ph¸t sãng trªn mÆt ®Êt) ®Æc tr­ ng bëi b¨ng tÇn réng vµ sù h¹n chÕ c«ng suÊt ph¸t. KhuyÕch ®¹i c«ng suÊt cña Transponder lµm viÖc gÇn nh­ b·o hoµ trong c¸c ®iÒu kiÖn phi tuyÕn.  TruyÒn h×nh sè truyÒn qua C¸p: §iÒu kiÖn truyÒn c¸c tÝn hiÖu sè trong m¹ng c¸p t­¬ng ®èi dÔ h¬n, v× c¸c kªnh lµ tuyÕn tÝnh víi tû sè c«ng suÊt sãng mang trªn t¹p (C/N) t­ ¬ng ®èi lín. Tuy nhiªn ®é réng b¨ng tÇn kªnh bÞ h¹n chÕ (8 Mhz), ®ßi hái ph¶i dïng c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ sè cã hiÖu qña cao h¬n so víi truyÒn h×nh theo qua vÖ tinh.
  13. 13. C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  TruyÒn h×nh sè truyÒn qua sãng MÆt ®Êt: diÖn phñ sãng hÑp h¬n so víi truyÒn qua vÖ tinh song dÔ thùc hiÖn h¬n so víi m¹ng c¸p. còng bÞ h¹n chÕ bëi b¨ng th«ng nªn sö dông ph­ ¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ofdm nh»m t¨ng dung l­îng truyÒn dÉn qua 1 kªnh sãng vµ kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng nhiÔu ë truyÒn h×nh mÆt ®Êt t­¬ng tù.  TruyÒn h×nh sè trong c¶ ba m«i tr­êng cã sù bæ sung, hç trî cho nhau. NÕu truyÒn h×nh qua vÖ tinh cã thÓ phñ sãng mét khu vùc rÊt lín víi sè l­îng ch­¬ng tr×nh lªn ®Õn hµng tr¨m th× tÝn hiÖu sè trªn mÆt ®Êt sÏ ®­îc dïng ®Ó chuyÓn c¸c ch­¬ng tr×nh khu vùc, nh»m vµo mét sè l­ îng kh«ng lín ng­êi thu.
  14. 14. C¸c ph­¬ng thøc truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè  §ång thêi, ngoµi viÖc thu b»ng Anten cè ®Þnh trªn m¸i nhµ, truyÒn h×nh mÆt ®Êt cßn cho phÐp thu b»ng Anten nhá cña m¸y thu x¸ch tay, thu di ®éng (trªn « t«, m¸y bay...). TruyÒn h×nh sè truyÒn qua m¹ng c¸p phôc vô thuËn lîi cho ®èi t­îng lµ c­ d©n ë c¸c khu ®«ng ®óc, kh«ng cã ®iÒu kiÖn l¾p Anten thu vÖ tinh hay anten mÆt ®Êt.
  15. 15. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt
  16. 16. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Cho ®Õn n¨m 1997, ba hÖ tiªu chuÈn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt ®· ®­îc chÝnh thøc c«ng bè: - ATSC (A v a nc e d Te le v is io n Sy s te m Co m m ite e ) cña Mü d - DVB - t (Dig ita l Vid e o Bro a d c a s ting - Te rre s tria l) cña Ch©u ¢u - DiBEG (Dig ita l Bro a d c a s ting Ex p e rt G ro up ) cña NhËt  Mçi tiªu chuÈn ®Òu cã mÆt m¹nh, yÕu kh¸c nhau  C¸c cuéc tranh luËn liªn tiÕp næ ra  NhiÒu cuéc thö nghiÖm quy m« tÇm cì quèc gia, víi sù tham gia cña nhiÒu tæ chøc Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh, c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ thËm chÝ c¶ c¸c c¬ quan cña chÝnh phñ.
  17. 17. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Môc ®Ých cña c¸c thö nghiÖm: - Lµm râ c¸c mÆt m¹nh, yÕu cña tõng tiªu chuÈn - Lùa chän tiªu chuÈn truyÒn h×nh sè phï hîp víi mçi quèc gia - Do DiBEG trªn thùc tÕ chØ lµ mét biÕn thÓ cña DVB-t ( v× cïng sö dông ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ OFDM), nªn c¸c cuéc tranh luËn th­êng chØ tËp trung vµo 2 tiªu chuÈn chÝnh ATSC vµ DVB-t.  C¶ hai tiªu chuÈn nµy ®Òu sö dông gãi truyÒn t¶i MPEG 2 tiªu chuÈn quèc tÕ, m· ngoµi Reed-solomon, m· trong Trellis code vµ sö dông ph­ ¬ng ph¸p tr¸o, ngÉu nhiªn ho¸ d÷ liÖu.  Kh¸c nhau ë ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ 8-VSB vµ COFDM.
  18. 18. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  Mçi tiªu chuÈn ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm kh¸c nhau, ®Òu cã kh¶ n¨ng ph¸t kÕt hîp víi truyÒn h×nh ®é ph©n gi¶i cao (HDTV + SDTV).  §Òu cã d¶i tÇn sè kªnh RF phï hîp víi truyÒn h×nh t­¬ng tù NTSC, PAL M/N, D/K, B/G... lµ 6, 7 hoÆc 8 MHz.  ViÖc lùa chän tiªu chuÈn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt cho mçi quèc gia ph¶i dùa vµo nhiÒu yÕu tè vµ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Êt n­íc ®ã.  DVB-T n»m trong hÖ thèng Tiªu chuÈn DVB cña ch©u ©u : DVB-S, dvb-c, dvb-si - Tiªu chuÈn truyÒn sè liÖu theo TH sè, DVB-TXT - Tiªu chuÈn Teletext sè, ...  ATSC chØ lµ mét tiªu chuÈn vµ cho ®Õn nay ë mü vÉn cßn cã c¸c cuéc tranh luËn quyÕt liÖt vÒ tiªu chuÈn nµy.
  19. 19. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt  ATSC cã 3 ®iÓm ­u viÖt h¬n tiªu chuÈn DVB-T :   Kh¶ n¨ng chèng nhiÔu ®ét biÕn.   Tr¸o d÷ liÖu vµ m· söa sai (RS) Møc c­êng ®é tr­êng tiªu chuÈn t¹i ®Çu thu. DVB-T cã 7 ®iÓm ­u viÖt h¬n tiªu chuÈn ATSC :  Kh¶ n¨ng ghÐp nèi víi m¸y ph¸t h×nh t­¬ng tù hiÖn cã.  Kh¶ n¨ng chèng nhiÔu ph¶n x¹ nhiÒu ®­êng.  Chèng can nhiÔu cña m¸y ph¸t h×nh t­¬ng tù cïng kªnh & kªnh kÒ.  M¹ng ®¬n tÇn (SFN) vµ tiÕt kiÖm d¶i phæ.  Kh¶ n¨ng thu di ®éng.  §iÒu chÕ ph©n cÊp.  T­¬ng thÝch víi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c.
  20. 20. C¸c hÖ tiªu chuÈn truyÒn dÉn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt kÕt luËn chung vÒ 3 tiªu chuÈn  ATSC - ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ 8-VSB cho tû sè tÝn hiÖu trªn t¹p ©m... tèt h¬n nh­ng l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng thu di ®éng vµ kh«ng thÝch hîp l¾m víi c¸c n­íc ®ang sö dông hÖ PAL.  DiBEG cã tÝnh ph©n líp cao, cho phÐp ®a lo¹i h×nh dÞch vô, linh ho¹t, mÒm dÎo, tËn dông tèi ®a d¶i th«ng, cã kh¶ n¨ng thu di ®éng nh­ng kh«ng t­¬ng thÝch víi c¸c dÞch vô truyÒn h×nh qua vÖ tinh, c¸p.  DVB-T víi ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ COFDM tá ra cã nhiÒu ®Æc ®iÓm ­u viÖt, nhÊt lµ ®èi víi c¸c n­íc cã ®Þa h×nh phøc t¹p, cã nhu cÇu sö dông m¹ng ®¬n tÇn (SFN - Single Frequency Network) vµ ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thu di ®éng.
  21. 21. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn
  22. 22. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn C¸c n­íc lùa chän tiªu chuÈn ATSC gåm : Achentina, Mexico, Hµn quèc, §µi loan, Cana®a, ...  Mü: - 1995: C«ng bè tiªu chuÈn (ATSC) - 1997: B¾t ®Çu ph¸t sãng thö nghiÖm truyÒn h×nh sè - 2006: ChÊm døt c«ng nghÖ truyÒn h×nh t­¬ng tù, chuyÓn hoµn toµn sang ph¸t sãng sè  Achentina : Ph¸t sãng sè vµo n¨m 1999.  Mexico : Ph¸t sãng sè vµo n¨m 2002.  Hµn quèc : - Lùa chän tiªu chuÈn tõ 1997 ®Õn 1998 - Ph¸t thö nghiÖm tõ 1998 ®Õn 2001. - ChÝnh thøc ph¸t sãng sè vµo n¨m 2001. - ChÊm døt truyÒn h×nh t­¬ng tù vµo 2010
  23. 23. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn NhËt b¶n ban hµnh tiªu chuÈn ISDB-T vµ chñ tr­¬ng sÏ ph¸t sãng sè theo hÖ tiªu chuÈn riªng cña m×nh  1997: Ban hµnh tiªu chuÈn vµ b¾t ®Çu ph¸t sãng thö nghiÖm  2010: ChÊm døt c«ng nghÖ truyÒn h×nh t­¬ng tù C¸c n­íc lùa chän tiªu chuÈn DVB-T gåm :  N­íc Anh lµ n­íc ®Çu tiªn cã 33 tr¹m ph¸t sè DVB-T vµo th¸ng 10/1998, phñ sãng kho¶ng 75 % d©n sè. §Õn 1999 sè tr¹m t¨ng lªn lµ 81, phñ sãng kho¶ng 90 % d©n sè. Dù kiÕn chÊm døt truyÒn h×nh t­¬ng tù vµo 2015.  T©y ban nha, Thuþ ®iÓn : Ph¸t sãng 1999, chÊm døt t­¬ng tù vµo 2010 ÷ 2012.
  24. 24. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  Ph¸p, §an m¹ch, PhÇn lan, Hµ lan, Bå ®µo nha, Na uy : Ph¸t sãng sè 2000, chÊm døt t­¬ng tù vµo 2010 ÷ 2015.  §øc, BØ : Ph¸t sãng sè 2001, chÊm døt t­¬ng tù vµo 2010 ÷ 2015.  Thuþ sÜ, Italia, ¸o : Ph¸t sãng sè 2002, thuþ sÜ dù kiÕn chÊm døt t­¬ng tù vµo 2012.  Australia : TiÕn hµnh thö nghiÖm DVB-T & ATSC tõ 3/10/1997 ®Õn 14/11/1997. C«ng bè kÕt qu¶ thö nghiÖm 7/1998, chÝnh thøc lùa chän DVB-T. Tõ 1998 ÷ 2001 quy ho¹ch tÇn sè, ®Õn 1/1/2001 ph¸t sãng chÝnh thøc t¹i mét sè thµnh phè lín, ph¸t trªn ph¹m vi toµn quèc vµo 2004. ChÊm døt t­¬ng tù vµo kho¶ng 2008 ÷ 2010
  25. 25. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  Singapore : TiÕn hµnh thö nghiÖm c¶ 3 tiªu chuÈn tõ 6÷9/1998. Lùa chän DVB-T vµ Ph¸t sãng sè chÝnh thøc vµo 2001.  Ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc phÇn tr¨m sè n­íc lùa chän tiªu chuÈn nh­ sau : DiBEG 3% DVB-T 84% ASTC 13%
  26. 26. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn Dù kiÕn lé tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ cña ViÖt Nam ( Dù th¶ q uy ho ¹ c h THVN ® Õ n n¨m 2 0 1 0 ) o  1997 ÷ 2000: Nghiªn cøu lùa chän tiªu chuÈn  2001: QuyÕt ®Þnh lùa chän tiªu chuÈn (DVB-T). Ngµy 26/3/2001 Tæng gi¸m ®èc §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam quyÕt ®Þnh lùa chän tiªu chuÈn DVB-T cho ViÖt Nam. Mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn THVN.  2003: Ph¸t sãng thö nghiÖm t¹i Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh  2005: TruyÒn thö nghiÖm ch­¬ng tr×nh TH trªn internet  Hoµn chØnh, ban hµnh tiªu chuÈn DVB-T, DVB-S, DVB-C  X©y dùng m¹ng Quy ho¹ch tÇn sè, c«ng suÊt, ...
  27. 27. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn Th«ng tin vÒ kÕt qu¶ nghiªn cøu thö nghiÖm t¹i ViÖt Nam  Th¸ ng 5 /2 0 0 0 : LÇn ®Çu tiªn truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt ph¸t sãng thö nghiÖm t¹i §µi THVN trong khu«n khæ ®Ò tµi NCKH cÊp Nhµ n­íc thuéc Ch­¬ng tr×nh §iÖn tö – ViÔn th«ng KHCN-01-05B  GhÐp nèi thµnh c«ng bé ®iÒu chÕ sè víi m¸y ph¸t h×nh t­¬ng tù 5KW t¹i §µi PT-TH tØnh H­ng Yªn  Th¸ ng 1 2 /2 0 0 0 : Ph¸t sãng thö nghiÖm trªn diÖn réng (c«ng suÊt t­¬ng tù 2KW) – C«ng ty VTC  Th¸ ng 7 /2 0 0 1 : Ph¸t sãng thö nghiÖm trªn diÖn réng (c«ng suÊt t­¬ng tù 30KW) – C«ng ty VTC
  28. 28. Xu h­íng chuyÓn ®æi vµ lùa chän tiªu chuÈn  N 2 0 0 2 : Nghiªn cøu thö nghiÖm kh¶ n¨ng chèng l¹i ph¶n x¹ nhiÒu ®­ ¨m êng, can nhiÔu gi÷a sè – t­¬ng tù , t­¬ng tù – sè trong khu«n khæ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®éc lËp cÊp Nhµ n­íc (Trung t©m Tin häc vµ §o l­êng chñ tr×)  N 2003: ¨m + Nghiªn cøu thö nghiÖm chÊt l­îng thu tÝn hiÖu ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¸c nhau + Kh¶ n¨ng chèng l¹i can nhiÔu gi÷a c¸c kªnh truyÒn h×nh sè (cïng kªnh, l©n cËn) + Nghiªn cøu viÖc lùa chän c¸c tham sè c¬ b¶n cña hÖ thèng truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë ViÖt Nam + X©y dùng Th­ viÖn ®iÖn tö vÒ truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt
  29. 29. TruyÒn dÉn TruyÒn h×nh sè Tiªu chuÈn dvb-t
  30. 30. Tiªu chuÈn dvb-t Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt  So víi truyÒn h×nh t­¬ng tù th× truyÒn h×nh sè : ®ßi hái tû sè C/N nhá h¬n, cã kh¶ n¨ng chèng nhiÔu tèt h¬n.  C¸c bé khuÕch ®¹i cña m¸y ph¸t sè yªu cÇu ph¶i cã ®é tuyÕn tÝnh cao.  ®iÒu chÕ sè sö dông biÓu ®å chßm sao, trong ®ã c¸c sãng mang kh¸c nhau c¶ vÒ pha vµ biªn ®é. NÕu nh­ cã sù sai lÖch vÒ pha hay biªn ®é sÏ g©y cho ®Çu thu gi¶i ®iÒu chÕ sai so víi tÝn hiÖu ban ®Çu. chÝnh v× vËy viÖc sö lý tÝn hiÖu trong ph¸t sè dvb-t yªu cÇu ®é tuyÕn tÝnh cao h¬n nhiÒu so víi ph¸t t­¬ng tù ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ång ®Òu c¶ vÒ biªn ®é (hÖ sè khuÕch ®¹i) vµ vÒ pha cña c¸c sãng mang khi ph¸t ®i.  NÕu kh«ng tuyÕn tÝnh, ch¾c ch¾n sÏ g©y ra sai lçi bÝt rÊt lín cho ®Çu thu, thËm chÝ sÏ kh«ng t¸ch c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®­îc.
  31. 31. Tiªu chuÈn dvb-t Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt  c¸c h·ng m¸y ph¸t hiÖn nay th­êng sö dông ®Ìn IOT (Inductive Output Tube) hoÆc ®Ìn klystron.  §èi víi c¸c m¸y ph¸t b¸n dÉn (solid state), dï c¸c bé khuÕch ®¹i cã lµm viÖc ë chÕ ®é A th× ®é tuyÕn tÝnh vÉn cã thÓ ch­a ®¹t yªu cÇu. V× vËy ng­êi ta ph¶i chó ý ®Õn hiÖu chØnh, söa lµm sao tho¶ m·n ®é tuyÕn tÝnh.  Khi ph¸t c¸c ch­¬ng tr×nh sè sdtv, tÝn hiÖu nÐn video sè ®­îc lùa chän lµ MPEG-2 Main Profile @ Main Level (4 : 2 : 0) víi tèc ®é mét ch­¬ng tr×nh tõ 2 ®Õn 4 Mbit/s. Mçi ch­¬ng tr×nh cÇn mét bé MPEG-2 encoder riªng, ph¸t bao nhiªu ch­¬ng tr×nh cÇn bÊy nhiªu bé.  NhiÒu ch­¬ng tr×nh sau khi nÐn ghÐp l¹i thµnh mét dßng truyÒn t¶i MPEG-2 víi tèc ®é cã thÓ lªn ®Õn 24Mbps.
  32. 32. Tiªu chuÈn dvb-t Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt  Dung l­îng cña dßng truyÒn t¶i phô thuéc d¶i th«ng cao tÇn cña m¸y ph¸t Vµ c¸c tham sè lùa chän kh¸c n÷a (ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ, m· b¶o vÖ ..).  §é ph©n gi¶i ¶nh tèi ®a 720 x 576 ®iÓm ¶nh.  Dù ¸n DVB kh«ng tiªu chuÈn ho¸ d¹ng thøc HDTV nh­ng hÖ thèng truyÒn t¶i ch­¬ng tr×nh cã kh¶ n¨ng vËn dông víi d÷ liÖu HDTV.  Sö dông kü thuËt COFDM dùa trªn kü thuËt ®iÒu chÕ QPSK vµ QAM, cã kh¶ n¨ng chèng l¹i hiÖn t­îng fading nhiÒu ®­êng.  DVB-T cã hai sù lùa chän 2K (1705 sãng mang) vµ 8K (6817 sãng mang).  Cã thÓ dïng ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ, m· hãa ph©n cÊp.
  33. 33. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm  COFDM (coding orthogonality frequency division multiplexing) lµ mét ph­¬ng thøc ghÐp kªnh ®a sãng mang trùc giao trong ®ã vÉn sö dông c¸c h×nh thøc ®iÒu chÕ sè c¬ së t¹i mçi sãng mang.  COFDM s½n sµng ®­¬ng ®Çu víi hiÖn t­îng ph¸t nhiÒu ®­êng, thËm chÝ c¶ khi cã ®é trÔ lín gi÷a c¸c tÝn hiÖu thu ®­îc. ChÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn kh¸i niÖm m¹ng ®¬n tÇn (Single Frequency Network), n¬i cã nhiÒu m¸y ph¸t cïng göi tÝn hiÖu gièng nhau trªn cïng mét tÇn sè.  ChÝnh nhê c¸c ­u ®iÓm trªn mµ COFDM ®· ®­îc chän cho tiªu chuÈn ph¸t sãng DVB-T. Tuy nhiªn ­u thÕ ®Æc biÖt cña COFDM vÒ hiÖn t­ îng nhiÒu ®­êng vµ nhiÔu chØ ®¹t ®­îc khi cã sù lùa chän tham sè cÈn thËn vµ quan t©m ®Õn c¸ch thøc sö dông m· söa lçi.
  34. 34. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm         VËy thùc tÕ COFDM nghÜa lµ g× ? Cofdm: chia luång d÷ liÖu thµnh c¸c ®o¹n nhá, mçi ®o¹n d÷ liÖu ®­îc ®iÒu chÕ sè trªn 1 sãng mang. Kªnh rf ®­îc chia thµnh rÊt nhiÒu sãng mang tuú theo chÕ ®é lùa chän (2k hay 8k). C¸c sãng mang lµ trùc giao nhau vÒ pha (v u« ng g ã c )- orthogonality. ChÌn thªm c¸c kho ¶ b¶ v Ö (guard interval) gi÷a c¸c sãng mang. ng o Sö dông m · s ö a lç i cho d÷ liÖu ®iÒu chÕ. §iÒu chÕ OFDM : D÷ liÖu ®­îc ®Þnh vÞ (MAP) vµo N vector. IFFT biÕn ®æi N vector thµnh N tæ hîp sãng mang ®· ®­îc ®iÒu chÕ sè I/q N sãng mang ®­îc ®iÒu chÕ I/Q trong ®ã 2 sãng mang c¹nh nhau thi trùc giao nhau, ghÐp thµnh tÝn hiÖu OFDM.
  35. 35. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm X bit D.L ®Çu vµo nt BiÕn ®æi n.Ts.s Ph¸ch lªn tÇn sè cao d0 d1 ®Þnh vÞ tÝn hiÖu dn-1 IFFT BiÕn ®æi ssnt Ph¸ch xuèng tÇn sè thÊp Kªnh truyÒn ChÌn kho¶ng bµo vÖ D/ A LPA D/ A LPA BiÕn ®æi n.Ts.s X bit IFFT M¹ch söa mét nhÞp ®Þnh vÞ tÝn hiÖu BiÕn ®æi ssnt D÷ liÖu NT ®Çu ra
  36. 36. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm           §iÒu chÕ COFDM nh­ thÕ nµo : Ph©n chia kªnh trong COFDM ®­îc biÓu diÔn trªn trôc thêi gian & tÇn sè : Trôc tÇn sè biÓu diÔn tÇn sè cña b¨ng con. Trôc thêi gian biÓu diÔn c¸c ®o¹n d÷ liÖu theo thêi gian. Mçi mét phÇn tö trªn trôc tÇn sè/thêi gian lµ mét sãng mang con. trong kho¶ng thêi gian ®o¹n d÷ liÖu (Time segment) sãng mang con ®­ îc ®iÒu chÕ b»ng mét vµi bit sè liÖu. sè bit truyÒn dÉn bëi mét sãng mang con : 2 bit nÕu lµ ®iÒu chÕ 4 QAM 4 bit nÕu lµ ®iÒu chÕ 16 QAM 6 bit nÕu lµ ®iÒu chÕ 64 QAM
  37. 37. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm      1 nhãm sãng mang con trong 1 ®o¹n d÷ liÖu gäi lµ 1 symbol. trong 1 symbol C¸c sãng mang con trùc giao nhau nh»m tr¸nh giao thoa. D÷ liÖu ®­îc m· ho¸, chÌn kho¶ng phßng vÖ vµ ®Þnh vÞ lªn c¸c sãng mang con. §Ó m¸y thu gi¶i ®iÒu chÕ chÝnh x¸c cÇn cã c¸c tÝn hiÖu pilot : Lµ c¸c t/h ®ång bé khung, ®ång bé tÇn sè, ®ång bé thêi gian, ... Cã 45 sãng mang pilot - Mode 2K vµ cã 177 sãng mang pilot - Mode 8K
  38. 38. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm RF Channel bandwidth frequency sub-band time segment
  39. 39. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm time OFDM symbol frequecy
  40. 40. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm      Víi ph¸t sãng mÆt ®Êt, th­êng x¶y ra hiÖn t­îng ph¶n x¹ hoÆc tÝn hiÖu can nhiÔu cña m¸y ph¸t cïng kªnh l©n cËn trong m¹ng sfn. kh¾c phôc: chÌn thªm kho¶ng b¶o vÖ gi÷a c¸c symbol ofdm. T¹i ®ã, khi cã tÝn hiÖu ph¶n x¹ tíi sÏ ®­îc céng thªm vµo symbol ngay tr­íc kho¶ng b¶o vÖ ®ã Gi¸ trÞ kho¶ng b¶o vÖ nµy cµng lín th× kho¶ng thêi gian chê tÝn hiÖu ph¶n x¹ cµng lín song dung l­îng kªnh sÏ gi¶m ®i. Gi¸ trÞ kho¶ng b¶o vÖ cµng nhá th× kh¶ n¨ng nhËn biÕt tÝn hiÖu ph¶n x¹ cµng kÐm nh­ng sÏ t¨ng ®­îc dung l­îng kªnh. Kho¶ng b¶o vÖ (tg) th­êng ®­îc tÝnh theo tû lÖ víi kho¶ng thêi gian cña 1 symbol (Ts) víi c¸c gi¸ trÞ lµ 1/4 hoÆc 1/8, 1/16, 1/32
  41. 41. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm Guard Interval duration Useful symbol duration time OFDM symbol frequency
  42. 42. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm
  43. 43. Tiªu chuÈn dvb-t ®iÒu chÕ cofdm
  44. 44. Tiªu chuÈn dvb-t m¸y ph¸t h×nh dvb-t
  45. 45. Tiªu chuÈn dvb-t m¸y ph¸t h×nh dvb-t  Phèi hîp ghÐp kªnh truyÒn t¶i vµ ngÉu nhiªn hãa d÷ liÖu ®Ó ®ång ®Òu møc n¨ng l­îng.  M· hãa ngo¹i (Reed Solomon).  Xen ngo¹i (outer interleaving).  M· hãa néi (m· xo¾n punctured).  Xen néi (inner interleaving).  Mapping vµ ®iÒu chÕ.  TruyÒn dÉn OFDM.  TÝn hiÖu ®Çu vµo m¸y ph¸t lµ dßng truyÒn t¶i MPEG-2 vµ ®Çu ra lµ tÝn hiÖu RF ®i tíi anten.

  ×