Bai giang autocad2004

317 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Bai giang autocad2004

  1. 1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH BAØI GIAÛNG AUTOCAD 2004 (PHAÀN CAÊN BAÛN) Tp.Hoà Chí Minh, 03/2004
  2. 2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH BAØI 1 VEÀ 1.GIÔÙI THIEÄU AUTOCAD 2004 2.CAÙCH KHÔÛI ÑOÄNG CHÖÔNG TRÌNH AUTOCAD 3.CAÁU TRUÙC MAØN HÌNH ÑOÀ HOÏA
  3. 3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 5.HEÄ TOÏA ÑOÄ TRONG AUTOCAD 6.CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NHAÄP ÑIEÅM TRONG AUTOCAD 7.LEÄNH VEÕ VAØ HIEÄU
  4. 4. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ 2. CAÙCH KHÔÛI ÑOÄNG AUTOCAD 2004 CHÖÔNG TRÌNH AUTOCAD  Double click vaøo bieåu töôïng treân neàn desktop.  Choïn START / Programs / Autodesk / Mechanical Desktop 2004 / AutoCAD
  5. 5. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Sau khi khôûi ñoäng, hoäp thoaïi START UP xuaát hieän:  Choïn Metric  Nhaán OK
  6. 6. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Chuù yù: Neáu khi khôûi ñoäng maø khoâng thoaïi xuaát hieän STARTUP, baïn hoäp coù theå khaéc phuïc baèng caùch sau:
  7. 7. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Tools / Options… Treân hoäp thoaïi Options, choïn trang SYSTEM Taïi doøng Startup, choïn Show Startup dialog box
  8. 8. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH
  9. 9. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 3. CAÁU TRUÙC MAØN HÌNH ÑOÀ HOÏA AUTOCAD 2004 Thanh coâng cuï Con troû Bieåu töôïng heä toïa ñoäï Cöûa soå leänh vaø doøng leänh Ñoùng chöông trình Thanh danh muïc leänh coâng cuï Thanh chuaån Thanh tính chaát ñoái töïông VUØNG VEÕ Thanh traïng thaùi Phoùng to ch. trình Thu nhoû ch. trình
  10. 10. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH aùch goïi caùc thanh coâng cuï:  View / Toolbars…  Hoäp thoaïi Customize xuaát hieän:  Choïn trang Toolbars  Click vaøo thanh coâng cuï naøo caàn duøng.  Nhaán nuùt Close
  11. 11. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH
  12. 12. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH ùch thay ñoåi maøu maøn hình ñoà  Tools / Options… xuaát hieän hoäp thoaïi Options  Choïn trang Display  Click vaøo nuùt Colors… Colors ñeå thay ñoåi maøu neàn maøn hình ñoà hoïa.
  13. 13. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH
  14. 14. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Caùch thay ñoåi ñoä lôùn sôïi toùc cuûa con troû:  Tools / Options… xuaát hieän hoäp thoaïi Options  Choïn trang Display  Di chuyeån con chaïy taïi doøng Crosshair Size ñeå thay ñoåi ñoä lôùn cuûa
  15. 15. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH
  16. 16. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH aùch thay ñoåi ñoä lôùn oâ con troû  Tools / Options… xuaát hieän hoäp thoaïi Options  Choïn trang Drafting  Di chuyeån con chaïy taïi doøng Aperture Size ñeå thay ñoåi ñoä lôùn oâ con
  17. 17. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH
  18. 18. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH  Caùch thay ñoåi ñoä lôùn cuûa oâ choïn ñoái töôïng:  Tools / Options… xuaát hieän hoäp thoaïi Options  Choïn trang Selection  Di chuyeån con chaïy taïi doøng Pickbox Size ñeå thay ñoåi ñoä lôùn cuûa oâ
  19. 19. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH
  20. 20. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 4. CAÙC CAÙCH GOÏI LEÄNH Ví duï caàn söû duïng leänh LINE ñeå veõ ñoaïn thaúng. Baïn coù theå söû duïng moät trong caùc caùch goïi leänh sau:
  21. 21. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH  Goïi leänh töø danh muïc thöïc ñôn.
  22. 22. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH  Goïi leänh töø thanh coâng cuï veõ. LINE
  23. 23. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH  Goïi leänh tröïc tieáp töø baøn phím baèng caùch goõ teân taét cuûa leänh vaøo cöûa soå leänh. Goõ L 
  24. 24. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 5. HEÄ TOÏA ÑOÄ TRONG 5.1 Heä toïa Y AUTOCAD ñoä Ñeàcaùc: yo O M xo Ñieåm M trong heä toïa ñoä Ñeàcaùc coù daïng toïa ñoä X
  25. 25. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 5.2 Heä toïa ñoä Cöïc: r : baùn kính cöïc ϕ : goùc cöïc Ox : truïc cöïc M r ϕ Ñieåm M trong heä toïa ñoä cöïc coù daïng toïa ñoä laø : X
  26. 26. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 5.3 Bieåu töôïng heä toïa ñoä maùy vaø heä toïa ñoä do ngöôøi söû Coordinate WCS (World duïng thieát laäp: System) Heä toïa ñoä maùy
  27. 27. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH UCS (User Coordinate System) Heä toïa ñoä do ngöôøi söû duïng thieát laäp
  28. 28. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH  Caùc thieát laäp lieân quan ñeán bieåu töôïng heä toïa ñoä: View Display UCS Icon
  29. 29. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH  Caùc löïa choïn trong UCS Icon: bieåu töôïng heä On : Baät toïa ñoä treân maøn hình hay khung nhìntöôïng luoân Origin : Bieåu luoân di chuyeån theo goác toïa ñoä (ñieåm (0,0,0) cuûa UCS) Properties : Caùc tính chaát caøi ñaët bieåu
  30. 30. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Hình aûnh bieåu töôïng xem tröôùc Kieåu bieåu töôïng Kích côõ UCS bieåu töôïng UCS Maøu bieåu töôïng UCS
  31. 31. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 6. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NHAÄP ÑIEÅM TRONG AUTOCAD a. Duøng phím choïn b. Duøng toïa ñoä (Pick) tuyeät ñoái :  Nhaäp toïa ñoä (X,Y) cuûa ñieåm theo goác O  (0,0,0). toïa ñoä (D< α) Nhaäp cuûa ñieåm theo goác O
  32. 32. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH c. Duøng toïa ñoä töông ñoái : Nhaäp toïa ñoä cuûa ñieåm theo ñieåm cuoái cuøng nhaát xaùc ñònh treân baûn veõ.  Toïa ñoä Ñeàcaùc töông ñoái : Taïi doøng nhaéc nhaäp @X,Y Giaù trò cuûa X,Y coù theå mang daáu (+) hoaëc (-) tuøy thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm
  33. 33. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH  Toïa ñoä Cöïc töông ñoái : Taïi doøng nhaéc nhaäp @D< α D: chieàu daøi ñoaïn thaúng caàn nhaäp. α : goùc hôïp bôûi ñoïan thaúng vaø truïc chuaån.
  34. 34. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Tröôøng hôïp ñaëc bieät: khoaûng caùch tröïc Nhaäp tieáp baèng caùch ñònh höôùng veõ baèng cursor (keát hôïp vôùi cheá ñoä veõ vuoâng goùc (ORTHO,F8)) vaø nhaäp tröïc tieáp giaù trò chieàu daøi
  35. 35. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 7. LEÄNH VEÕ VAØ HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN 7.1 . Leänh  LINE: Line duøng ñeå veõ Leänh ñoaïn Draw / Line thaúng. L Toolbar
  36. 36. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Doøng leänh: first Specify point: Nhaäp toïa ñoä ñieåm ñaàu tieân. Specify next point or [Undo]: Nhaäp toïa ñoä
  37. 37. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Specify next point or [Close/Undo]: Nhaäp toïa ñoä ñieåm tieáp theo hay söû duïng löïa choïn. Caùc löïa choïn Undo : U khaùc:  Huûy boû moät ñoaïn thaúng vöøa veõ Close : C  Ñoùng kín ña giaùc baèng
  38. 38. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 7.2 . Leänh ERASE:  Leänh Erase duøng ñeå xoùa ñoái töôïng. Modify / Erase E Toolbar
  39. 39. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH Doøng leänh:objects: Select Choïn ñoái töôïng caàn xoùa (baèng caùch objects: Select Click chuoät) Tieáp tuïc choïn ñoái töôïng hay nhaán Enter
  40. 40. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH 8. BAØI TAÄP VÍ DUÏDUÏ VÍ 1:
  41. 41. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH VÍ DUÏ 2:
  42. 42. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG HOØA BÌNH VÍ DUÏ 3:

  ×