Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DE MEDIA-EXPLOSIE  AUTEUR: KEES VAN WIJKMINORMARKETINGCOMMUNICATIE    GROEP E3L3
EIGENSCHAPPEN VAN DEMEDIA-EXPLOSIE● Opkomst meerder communicatie middelen● Groei in aanbod en diversificatie van producten...
COMMUNICATIE BENADERINGENVANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN BEKEKEN● Accent op intentie van de zender● Effectiviteit van de...
MEDIUM EN KANAALHET ONDERSCHEIDKanaalTechnische en fysieke vorm van de ‘boodschapdrager’MediumGebruikt zender en ontvanger...
COMMUNICATIE2 CRUCIAAL VERSCHILLENDE ZIENSWIJZEInformatie Transporteen proces van zakelijke informatie overdracht(transpor...
KLASSIEKE VERSUSMODERNE MASSACOMMUNICATIEKlassieke opvatting:     Moderne opvatting:1. Openbaar          1. ...
UNIFORME MASSA VS MODERNPLURIFORM, VEELKOPPIG PUBLIEKVerleden:    Heden:Homogene massa  Per communicatiesituatie is ...
DE HUIDIGE SITUATIE WORD STEEDSCOMPLEXERDoor toename in media, boodschappen, informatie, kanalenen mediatypes.Hierbij kome...
MEDIABOODSCHAP ASPECTENDEZE ASPECTEN ZIJN BRUIKBAAR BIJ DE ANALYSEReferentieël(betekenislaag, inhoud)Relationeel(manier wa...
CODEREN EN DECODERENVERTALING VAN BOODSCHAP ANALYSERENDe zender ‘codeert’ een boodschap, de ontvanger‘decodeert’ een boods...
DE ROL VAN MEDIAFUNCTIESANALYSERENIntentiefuncties (de bedoeling van de zender)1. Vermeerderen kennis2. beïnvloeden mening...
DE ROL VAN MEDIAFUNCTIESANALYSERENBewust en duidelijke intenties:Manifeste functiesVerborgen intenties:Latente functiesEuf...
15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN1. AfleidingPolitici ontwijken moeilijke vragen2...
15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN5. Cradstacking:met een bepaalde selectie van fe...
15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN8. HerhalingEen boodschap wordt regelmatig herha...
15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN12. Retoriekmooie praatjes zonder veel inhoud. R...
GESCHIEDENIS VANMASSACOMMUNICATIE     DEEL 2   MEDIAREVOLUTIESGROTSCHILDERING TOT INTERNET
DE MEDIAREVOLUTIESDoor de eeuwen heen zijn 3 wereldveranderendemediarevoluties geweest:1. De Ontwikkeling van het schrift2...
MEDIA REVOLUTIE 1DE ONTWIKKELING VAN HET ALPHABET EN DE SCHRIFTCULTUUR1. Ontwikkeling symbolische beeldtekens2. Indirecte ...
MEDIA REVOLUTIE 2DE ONTWIKKELING VAN DE BOEKDRUKKUNST1. Informatiedeling werd veel gemakkelijker2. Zorgde voor wetenschapp...
MEDIA REVOLUTIE 3ELEKTRONISCHE INFORMATICAREVOLUTIE1. De ontwikkeling van massamediafilm, radio, televisie en internet2. O...
INTERNETDE EIGENSCHAPPEN● Open elektronische omgeving● Remedieerde inter-persoonlijke contacten● Plaatsonafhankelijk gebru...
MASSACOMMUNICATIEVANDAAG DE DAGSAMENVATTING● Openbare communicatie● Scheiding met Inter-persoonlijke communicatie vervaagt...
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN MASSACOMMUNICATIE      DEEL 3VISIES, BEGRIPPEN, METHODEN
HET ONDERZOEKEN VAN DEMEDIA-EXPLOSIEDE EIGENSCHAPPEN● Open elektronische omgeving● Remedieerde inter-persoonlijke contacte...
FASES IN THEORIEVORMINGDE GESCHIEDENIS VAN MASSAMEDIATHEORIEENFase 1 De almacht van de media (1900)Fase 2 De inbreng van d...
FASE 1:DE ALMACHT VAN MEDIAOne-step-flow-theory of injectienaald theorie (vanaf 1900)● Invloed van massamedia staat buiten...
FASE 2:DE INBRENG VAN DE OPINIELEIDERTwo-step-flow-theory / Multi-step-flow-theory● Houd rekening met sociale context● Mas...
FASE 3:INSPELEN OP DE ONTVANGERSVanaf 2de wereld oorlog wereld de vraag: niet meer watmedia met mensen doen, maar andersom...
FASE 4:DE STURENDE MACHT VAN DE MEDIAAandacht voor soort informatie verschaffing,Specifieke mediawerkingbewerking en manip...
MEDIAMACHT BEKRITISEERDVANAF 1965 DOORMarxistische maatschappij kritiekMensen gingen zich opzetten tegen alle daagse dinge...
FASE 5: NAAR EEN NIEUW DENKENOVER MASSACOMMUNICATIEComplex en gevarieerde omstandigheden:● Communicatie situaties● Soorten...
OPTIMISTISCHE BLIK OP INTERNETBIJ DE INTRODUCTIE VAN INTERNET● Optimistische visie zag internet/digitale technologie alsmo...
PESSIMISTISCHE BLIK OP INTERNETBIJ DE INTRODUCTIE VAN INTERNET● De aangekondigde veranderingen van optimistenbreekt niet a...
VOORBIJ OPTIMISME ENPESSIMISME● De beginfase van internet is inmiddels voorbij.● Het is een volwassen medium geworden met ...
TRENDS IN MASSACOMMUNICATIE      DEEL 3DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN ONDERWERPEN IN ONZE TIJD
WAT ZIJN TRENDS?Trends zijn algemene, tamelijk zelfstandigeontwikkelingslijnen die in het heden zichtbaar zijn en detoekom...
SOORTEN TRENDSMacro- megatrends 10-20 jaarZelfstandige maatschappelijke ontwikkelingenGeen individuele invloedMeso-trends ...
INDELING VAN TRENDSSchaalgrootteLokaal, nationaal, continentaal of mondiaalTrendsoortenMacro, meso of microSoortomgeving e...
MONITORING VAN TRENDSOM TRENDS OP TE SPORENMonitoringSystematisch patronen van verandering in kaart brengenTrendwatchingOp...
TRENDS EN ISSUES       DEEL 4IN KAART BRENGEN, BEOORDELEN,   (CRISIS) EN MANAGEN
WAT IS EEN ISSUE?2 VOORGESTELDE DEFINITIESEen issue is een maatschappelijk probleem dat door deoverheid moet worden opgelo...
ISSUES IN TRENDSDE ABSTRACTIE VAN EEN ISSUE UIT TRENDSVerschillende issues zijn afleidbaar uit trends:● Een belangrijke is...
DE PUBLIEKSISSUE● Is een brandende maatschappelijke kwestie die inopenbaarheid komt● Conflict tussen organisaties en publi...
10 KENMERKEN VAN EEN ISSUEER IS SPRAKEN VAN EEN ISSUE, ALS 3 KENMERKEN AANWEZIG ZIJN1. Een issue concretiseert en symbolis...
FASERINGSSCHEMA ONTWIKKELING1. Voorfase2. Geboorte3. Uitbreiding en verscherping4. Vergroting en verbreding5. Consolidatie...
DE ISSUEMANAGERVANUIT BEDRIJFSCOMMUNICATIE● Monitoren en scannen omgeving op gevoeligeonderwerpen en belangrijke trends● G...
ISSUE ONDERZOEK● Centrale probleemstelling● Aandachtspunten voor interne en externe analyse● Analyse van fasering van het ...
PER FASE DE VOLGENDE STAPPENMonitoring(periodiek volgen)Scanning(verzamelen van indrukken en opinies)Framing(Prioriteiten ...
STAPPENPLAN VOORISSUEMANAGEMENT● Uit de resultaten van het Issueonderzoek kan eenstappenplan voor het issuemanagement gema...
ISSUE ONDERZOEK● Centrale probleemstelling● Aandachtspunten voor interne en externe analyse● Analyse van fasering van het ...
DE REPUTATIE● Is de wijze waarop anderen over iemand of iets denken● Een belangrijke maatstaf om het succes van eenorganis...
KERNBEGRIPPENREPUTATIEMANAGEMENTImagoHet beeld van de organisatie, dat extern bestaat bij depublieksgroepen van de organis...
MEEBEPALENDE FACTOREN● De omvang van de organisatie.● Het soort bedrijfstak of branche.● De mate van bekendheid.● Het land...
5-STAPPENPLANISSUEMANAGEMENT● Identificeren van issues:Bepaal de relevante issues.Monitor de trends.Zorg voor informatieve...
BRIDGING EN BUFFERINGBridgingHoe bouw je een brug?BufferingHoe blijf je buiten schot?
CRISISCOMMUNICATIE● Hiervan spreek je op het moment dat negatieve publiciteiten acties van stakeholders de voortgang van h...
DE LAATSTE OPMERKINGEN● Als een organisatie niet open communiceert over eenbelangrijke issue, dan zorgen journalisten en s...
CREDITSMinor Marketingcommunicatie Avans Hogeschool,najaar 2012Mochten er onduidelijkheden zijn in de slideshare, horen we...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De Media-Explosie

4,684 views

Published on

Our sincere apologies to our foreign visitors, this Slideshare was made in our awesome Dutch language, sorry!

Deze Slideshare staat in het teken van het boek ’de Media-Explosie’ van Kees van Wijk. In dit boek zoomt Dhr. Van Wijk in op de ‘explosie’ in hoeveelheid media, de geschiedenis het heden en de toekomst van het gebruik van massacommunicatie. Het boek is kort en kernachtig samengevat in de sheets. De achtergronden geven meestal een extra clue waarover de sheets gaan. De kern van het boek draait volgens mij om de ontwikkeling van interactiviteit in alle mediavormen. Interactiviteit wordt de spil van alle nieuwe media. Een erg verwant thema aan dit onderwerp is Gamification, een manier waarop interactiviteit praktisch word toegepast.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, horen we dit graag.

Veel plezier

Published in: Education
 • Be the first to comment

De Media-Explosie

 1. 1. DE MEDIA-EXPLOSIE AUTEUR: KEES VAN WIJKMINORMARKETINGCOMMUNICATIE GROEP E3L3
 2. 2. EIGENSCHAPPEN VAN DEMEDIA-EXPLOSIE● Opkomst meerder communicatie middelen● Groei in aanbod en diversificatie van producten en boodschappen● Scheidslijn tussen inter-persoonlijke communicatie en massacommunicatie vervaagd● Digitalisering van media● Uitbreiding zintuiglijke ervaring● Groei communicatiespecialismen
 3. 3. COMMUNICATIE BENADERINGENVANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN BEKEKEN● Accent op intentie van de zender● Effectiviteit van de communicatie● Interactiviteit (nieuwe ontwikkeling) (wederkerigheid van contact, dit is de nieuwste grote ontwikkeling binnenmassacommunicatie, de ontvangers zijn in staat binnen de massamedia tezenders te worden, waardoor de rollen steeds omdraaien.Gelijk aan inter-persoonlijke communicatie)
 4. 4. MEDIUM EN KANAALHET ONDERSCHEIDKanaalTechnische en fysieke vorm van de ‘boodschapdrager’MediumGebruikt zender en ontvanger, voorbrengen vanbetekenis(‘de boodschapdrager’)
 5. 5. COMMUNICATIE2 CRUCIAAL VERSCHILLENDE ZIENSWIJZEInformatie Transporteen proces van zakelijke informatie overdracht(transport gedachte)Cultureel RitueelEen symbolisch Proces van gemeenschappelijkebetekenisgeving en betekenisuitwisseling
 6. 6. KLASSIEKE VERSUSMODERNE MASSACOMMUNICATIEKlassieke opvatting: Moderne opvatting:1. Openbaar 1. Openbaar2. Door technische middelen3. Indirect4. Eenrichtingsverkeer5. Verspreid publiekBij moderne massacommunicatie zijn interactiviteit encultureel-ritueel belangrijke invalshoeken.
 7. 7. UNIFORME MASSA VS MODERNPLURIFORM, VEELKOPPIG PUBLIEKVerleden: Heden:Homogene massa Per communicatiesituatie is een onderscheid te maken in:Elite VS massa publieksgroepen doelgroepen en stakeholders.
 8. 8. DE HUIDIGE SITUATIE WORD STEEDSCOMPLEXERDoor toename in media, boodschappen, informatie, kanalenen mediatypes.Hierbij komen kwantitatieve en kwalitatieve aspecten kijkenOm de invloed en werking te achterhalen is een goedeanalyse nodig
 9. 9. MEDIABOODSCHAP ASPECTENDEZE ASPECTEN ZIJN BRUIKBAAR BIJ DE ANALYSEReferentieël(betekenislaag, inhoud)Relationeel(manier waarop de zender de ontvanger aanspreekt)Expressief(Uitspraak, kleur, lijnspel en montage)Appellerend(aansporing tot actie)
 10. 10. CODEREN EN DECODERENVERTALING VAN BOODSCHAP ANALYSERENDe zender ‘codeert’ een boodschap, de ontvanger‘decodeert’ een boodschapDenotatie:Deel van de betekenis van het woord of beeld datvoor iedere taalgebruiker op de zelfde verwijst naar ietsuit de werkelijkheid.Conotatie: (interpretatie)Betekenis die persoonlijk word gegeven aan woorden beeld, wat komt er in je op als je een reclame ziet?
 11. 11. DE ROL VAN MEDIAFUNCTIESANALYSERENIntentiefuncties (de bedoeling van de zender)1. Vermeerderen kennis2. beïnvloeden mening, houding, gedrag3. streven naar ontspanningGevolg functies (het effect van de boodschap)1. Berichtgeving en nieuws2. Opinievorming en commentaar3. Cultuuroverdracht en educatie4. Amusement en ontspanning
 12. 12. DE ROL VAN MEDIAFUNCTIESANALYSERENBewust en duidelijke intenties:Manifeste functiesVerborgen intenties:Latente functiesEufunctioneelMaatschappelijk goede organisatieDisfunctioneelMaatschappelijk slechte organisatieOpzettelijke ‘slecht’ effect is een manifeste functie,onbedoeld ‘slecht’ effect is een latente functie
 13. 13. 15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN1. AfleidingPolitici ontwijken moeilijke vragen2. Aperte bewering:enkele voorbeelden zijn ‘voetbal is oorlog’ en ‘Leontien en Inge zijn dekoninginnen van de Olympische spelen’3. Bandwagoneffect:Emotioneel beroep op de ontvanger om een bepaalde partij te steunen.4. Belachelijk maken:De spot met iemand drijven
 14. 14. 15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN5. Cradstacking:met een bepaalde selectie van feiten slechts één kant van de zaak belichten6. Etikettering en stereotypering:Je doet een emotioneel beroep op je publiek om je eigen positie te versterken.Bij een issue probeer je hiermee de voostelling van de concurrent of tegenpartijin diskrediet te brengen.7. Getuigenis afleggen:in de reclame wordt vaak de getuigenis van een beroemd persoon aangehaaldom de aangeprezen producten aantrekkelijker te maken.
 15. 15. 15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN8. HerhalingEen boodschap wordt regelmatig herhaald in de media omhet beoogde effect te krijgen.9. IdentificatieIs een vereenzelviging met een bewonderde persoon, groep, product of ideologie.Je wilt het zelfde gedrag vertonen als dat van je aanbeden voorbeeld.10. Ongeoorloofde stilteBewust verzwijgen belangrijke feiten en opzettelijkverkondigen van halve waarheden.11. RationalisatieMet logisch klinkende verklaringen worden fouten goed gepraat.
 16. 16. 15 COMMUNICATIE TECHNIEKENEEN HULPMIDDEL OM DE BOODSCHAP TE CATHEGORISEREN12. Retoriekmooie praatjes zonder veel inhoud. Retorische middelen zijnironie, sarcasme en overdrijving.13. Simplificatieingewikkelde zaken eenvoudiger voorstellen dan ze zijn.14. SuggestieJe weet mensen tot andere gedachten te brengen, waarin ze zelf gaan geloven.15. ZondebokmechanismeEen persoon of groep wordt verantwoordelijk gesteld voor een vervelendesituatie waar je in terecht bent gekomen.
 17. 17. GESCHIEDENIS VANMASSACOMMUNICATIE DEEL 2 MEDIAREVOLUTIESGROTSCHILDERING TOT INTERNET
 18. 18. DE MEDIAREVOLUTIESDoor de eeuwen heen zijn 3 wereldveranderendemediarevoluties geweest:1. De Ontwikkeling van het schrift2. De Uitvinding van de boekdrukkunst (rond 1650)3. De Ontwikkeling van massamedia en digitalisering vande media
 19. 19. MEDIA REVOLUTIE 1DE ONTWIKKELING VAN HET ALPHABET EN DE SCHRIFTCULTUUR1. Ontwikkeling symbolische beeldtekens2. Indirecte vorm van communicatie ontstond3. Tekengebruik leidt tot alfabetisering4. Schrijf en leescultuur ontwikkelen5. Schrift cultuur zorgt voor ideeverspreiding
 20. 20. MEDIA REVOLUTIE 2DE ONTWIKKELING VAN DE BOEKDRUKKUNST1. Informatiedeling werd veel gemakkelijker2. Zorgde voor wetenschappelijke ontplooiing3. 19de eeuw kwam printmedia tot grote bloei4. Pas begin 20ste eeuw was alfabetisme voorde hele bevolking weg gelegdDe ‘elite’ willen de revoluties tegenhouden om demacht te kunnen behouden.
 21. 21. MEDIA REVOLUTIE 3ELEKTRONISCHE INFORMATICAREVOLUTIE1. De ontwikkeling van massamediafilm, radio, televisie en internet2. Ontwikkeling van beeldcultuur3. Nieuwe elektronische media verbind de continenten direct4. Eenrichtingsverkeer word tweerichtingsverkeer5. Digitalisering van media grijpt diep in maatschappij6 Interactiviteit ontwikkeld zich op massacommunicatie niveau
 22. 22. INTERNETDE EIGENSCHAPPEN● Open elektronische omgeving● Remedieerde inter-persoonlijke contacten● Plaatsonafhankelijk gebruik● Multimediaal aanbod
 23. 23. MASSACOMMUNICATIEVANDAAG DE DAGSAMENVATTING● Openbare communicatie● Scheiding met Inter-persoonlijke communicatie vervaagt● Interactief● Cultureel-ritueel als invalshoek
 24. 24. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN MASSACOMMUNICATIE DEEL 3VISIES, BEGRIPPEN, METHODEN
 25. 25. HET ONDERZOEKEN VAN DEMEDIA-EXPLOSIEDE EIGENSCHAPPEN● Open elektronische omgeving● Remedieerde inter-persoonlijke contacten● Plaatsonafhankelijk gebruik● Multimediaal aanbod
 26. 26. FASES IN THEORIEVORMINGDE GESCHIEDENIS VAN MASSAMEDIATHEORIEENFase 1 De almacht van de media (1900)Fase 2 De inbreng van de opinie leider(1940)Fase 3 Inspelen op de ontvanger(1950)Fase 4 De sturende macht van de media (1965)Fase 5 Naar een nieuw denken over massamedia(1990-2012)
 27. 27. FASE 1:DE ALMACHT VAN MEDIAOne-step-flow-theory of injectienaald theorie (vanaf 1900)● Invloed van massamedia staat buiten kijf● De ontvangers zullen als weerloze sponsjes reageren● Er is direct verband tussen de inhoud van het aanboden de effecten op de ontvangers● Massamedia bereiken de massa heel effectief
 28. 28. FASE 2:DE INBRENG VAN DE OPINIELEIDERTwo-step-flow-theory / Multi-step-flow-theory● Houd rekening met sociale context● Massamedia zouden beperkte effecten hebben● De opinieleiders beïnvloeden de mening en houdingvan de mensenOpinieleiders zijn:● Invloedrijke adviseurs (Influentials)● Publieke figuren/leiders die gezag hebben over depublieke opinie
 29. 29. FASE 3:INSPELEN OP DE ONTVANGERSVanaf 2de wereld oorlog wereld de vraag: niet meer watmedia met mensen doen, maar andersom.Zwamvlokken model:● Verwachtingen van de gebruikers bepalen mediagebruik● Mediagebruikers kiezen bewust mediumtype enboodschap● Waarden, motieven en verlangens van ontvangerszijn uitgangspunten● Mediagebruikers geven zelf betekenis aan mediabeleving
 30. 30. FASE 4:DE STURENDE MACHT VAN DE MEDIAAandacht voor soort informatie verschaffing,Specifieke mediawerkingbewerking en manipulatie van publiek.● Verscheidene Theorieën:● Agendasetting● Culturele indicatoren● Kenniskloof● Kritische mediatheorie: Cultuurindustrie enmedia-imperialisme● Culturele studies
 31. 31. MEDIAMACHT BEKRITISEERDVANAF 1965 DOORMarxistische maatschappij kritiekMensen gingen zich opzetten tegen alle daagse dingen, zoals de emancipatievan de vrouw, democratisering van universiteiten etc. Veel sociologen en filosofengeloofden dat de massamedia de maatschappijveranderingen tegenhielden.Culturele studiesIn de laatste twintig jaar werd er onderzoek gedaan naar sociale achterstand en ongelijkheid in mediaboodschappen.Overeenkomsten en verschillen:● Zetten zich beiden af tegen de traditionele wetenschapsbeoefening.● Letten allebei sterk op het verzwijgen of verbergen van machtsbelangen● Gaan uit van lange termijnwerking● Publiek is homogeen of Juist veel verschillende soorten publiekgroepen
 32. 32. FASE 5: NAAR EEN NIEUW DENKENOVER MASSACOMMUNICATIEComplex en gevarieerde omstandigheden:● Communicatie situaties● Soorten media● En het soort communicatie spel, dat zender en ontvangermet elkaar spelen● Effecten worden sterk bepaald door sociale omgeving enpersoonlijke ervaringVeranderende invulling van mediafuncties● Verguizing van de massa● Voorkeur voor woordcultuur en afkeer van beeldcultuur● Professionalisering van mediaorganisaties
 33. 33. OPTIMISTISCHE BLIK OP INTERNETBIJ DE INTRODUCTIE VAN INTERNET● Optimistische visie zag internet/digitale technologie alsmotor van de maatschappelijke verandering● Een duidelijk positieve breuk met het industriële verleden● De aantocht van de Postmoderne samenleving zal leidentot een ‘computopie’ zo verwachten de optimisten● Techniek als oplossing van alle sociale problemen
 34. 34. PESSIMISTISCHE BLIK OP INTERNETBIJ DE INTRODUCTIE VAN INTERNET● De aangekondigde veranderingen van optimistenbreekt niet aan.● Ze wantrouwen vooruitgangsoptimisme● Communicatie zal onpersoonlijker worden● De kloof tussen arm en rijk zal nog groter worden(op internationaal niveau)● Mensenrechten worden bedreigd door toepassing van ICT
 35. 35. VOORBIJ OPTIMISME ENPESSIMISME● De beginfase van internet is inmiddels voorbij.● Het is een volwassen medium geworden met vele miljoenengebruikers● Mensen hebben leren omgaan met internet en weten devoor- en nadelen● Ook zijn de verwachtingen niet overspannen en realistischer● Doorbreken vooroordelen van de beginsituatieTechnologiepositieve consumenten(negatieve kanten nemen ze op de koop toe)● Of internet voor vereenzaming en vervlakking zorgen,kan onderzocht worden.
 36. 36. TRENDS IN MASSACOMMUNICATIE DEEL 3DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN ONDERWERPEN IN ONZE TIJD
 37. 37. WAT ZIJN TRENDS?Trends zijn algemene, tamelijk zelfstandigeontwikkelingslijnen die in het heden zichtbaar zijn en detoekomst richting geven.De belangrijkste kenmerken van trends zijn:● Trends geven een ontwikkelingslijn aan.● Trends zijn algemene en tamelijk zelfstandige ontwikkelingen.● Trends dienen zichtbaar en liefst meetbaar te zijn.● Trends spelen zich in een bepaald tijdsbestek af.● Trends zullen zich voortzetten en de nabije toekomstrichting geven.
 38. 38. SOORTEN TRENDSMacro- megatrends 10-20 jaarZelfstandige maatschappelijke ontwikkelingenGeen individuele invloedMeso-trends 5-10 jaarConsumenten trends die berusten op langzaam veranderendepatronen van voorkeuren ,wensen en behoeftenMicrotrends 1 tot 2 jaar,maximaal 5Gaan over concrete consumenten producten
 39. 39. INDELING VAN TRENDSSchaalgrootteLokaal, nationaal, continentaal of mondiaalTrendsoortenMacro, meso of microSoortomgeving en sector● Interne omgeving (organisatiemodel): De wereld van de organisatie zelf.● Externe omgeving (transactioneel): De wereld van stakeholders enpublieksgroepen.● Maatschappelijke omgeving (contextueel):Deze omgeving bestaat uit alle relevante ontwikkelingen op politieke, economische,culturele en technologisch gebieden, die hun weerslag hebben op de organisatie.
 40. 40. MONITORING VAN TRENDSOM TRENDS OP TE SPORENMonitoringSystematisch patronen van verandering in kaart brengenTrendwatchingOppikken van belangrijke trends die nog niet duidelijkzichtbaar zijn
 41. 41. TRENDS EN ISSUES DEEL 4IN KAART BRENGEN, BEOORDELEN, (CRISIS) EN MANAGEN
 42. 42. WAT IS EEN ISSUE?2 VOORGESTELDE DEFINITIESEen issue is een maatschappelijk probleem dat door deoverheid moet worden opgelost en onderwerp van politiekediscussie is.Een issue is de gezamenlijke noemer van de ondernemingen het grote publiek. Een issue is derhalve hetgeen eenonderneming en het grote publiek gemeen hebben.
 43. 43. ISSUES IN TRENDSDE ABSTRACTIE VAN EEN ISSUE UIT TRENDSVerschillende issues zijn afleidbaar uit trends:● Een belangrijke issue voor een bedrijf en zijn stakeholdersword een ‘beleidsissue’● Een beleidsissue in de publiciteit kan overgaan in eenpublieksissue
 44. 44. DE PUBLIEKSISSUE● Is een brandende maatschappelijke kwestie die inopenbaarheid komt● Conflict tussen organisaties en publieksgroepen● Kan een eigen leven gaan leiden● De rol van mediapubliciteit is doorslaggevend voor debeeldvorming bij publieksgroepen
 45. 45. 10 KENMERKEN VAN EEN ISSUEER IS SPRAKEN VAN EEN ISSUE, ALS 3 KENMERKEN AANWEZIG ZIJN1. Een issue concretiseert en symboliseert een maatschappelijk probleem.2. Een issue haakt in op belangrijke normen en waarden, welke vaak verpersoonlijktworden door bepaalde mensen.3. Een issue heef een hoge attentiewaarde en vormt een onderwerp voor de ontvangersagenda van de publieksgroepen.4. Een issue heeft nieuwswaarde: het is actueel, wijkt af van het gangbare patroonen zorgt voor veel media-aandacht.5. Een issue heeft vergeleken met een trend een kortere levensduur en doorloopdoorgaans een vaste fasering: voorfase, geboorte, verscherping, verbreding, consolidatie en verdwijning.6. Een issue is affectief geladen en roept hevige emoties op bij publieksgroepen.7. Een issue bevat conflictstof en roept tegengestelde meningen op bij stakeholders.8. Een issue leidt tot opinievorming onder grote publieksgroepen.9. Een issue maakt deel uit van een meer omvattende trend en is daaruit af te leiden.10. Een issue kan de reputatie van een organisatie versterken of doen verminderen.
 46. 46. FASERINGSSCHEMA ONTWIKKELING1. Voorfase2. Geboorte3. Uitbreiding en verscherping4. Vergroting en verbreding5. Consolidatie6. Verbleken en verdwijnen
 47. 47. DE ISSUEMANAGERVANUIT BEDRIJFSCOMMUNICATIE● Monitoren en scannen omgeving op gevoeligeonderwerpen en belangrijke trends● Geeft aan wat een brandende kwestie kan worden● Kansen of bedreigingen voor het imago van het bedrijf● Leid issues af uit markttrends, producttrends, enconsumenten trends● Goed omgaan met publieke opinie
 48. 48. ISSUE ONDERZOEK● Centrale probleemstelling● Aandachtspunten voor interne en externe analyse● Analyse van fasering van het issueverloopFase 1: Trendanalyse en issuetrackingFase 2: Issuescanning van uitbrekenFase 3: Issuescanning van verscherpingFase 4: Issuescanning van vergroting en verbredingFase 5 en 6: Issuescanning van consolidatie en verdwijning.● Slot
 49. 49. PER FASE DE VOLGENDE STAPPENMonitoring(periodiek volgen)Scanning(verzamelen van indrukken en opinies)Framing(Prioriteiten en opties vastleggen)Labeling(hoe je een issue benoemt)Framing en vooral Labeling stuurt de manier waaropstakeholders de emotionele aantrekkingskracht van eenorganisatie beoordelen.
 50. 50. STAPPENPLAN VOORISSUEMANAGEMENT● Uit de resultaten van het Issueonderzoek kan eenstappenplan voor het issuemanagement gemaakt worden.● Om met oog op de nabije toekomst lering uit het verledente trekkenZie het 5 stappenplan verderop in de slides
 51. 51. ISSUE ONDERZOEK● Centrale probleemstelling● Aandachtspunten voor interne en externe analyse● Analyse van fasering van het issueverloopFase 1: Trendanalyse en issuetrackingFase 2: Issuescanning van uitbrekenFase 3: Issuescanning van verscherpingFase 4: Issuescanning van vergroting en verbredingFase 5 en 6: Issuescanning van consolidatie en verdwijning.● Slot
 52. 52. DE REPUTATIE● Is de wijze waarop anderen over iemand of iets denken● Een belangrijke maatstaf om het succes van eenorganisatie te bepalen● Verhogen of verliezen van reputatie speelt omgang metmaatschappelijk issues een belangrijke rol
 53. 53. KERNBEGRIPPENREPUTATIEMANAGEMENTImagoHet beeld van de organisatie, dat extern bestaat bij depublieksgroepen van de organisatie.IdentiteitDe objectief waarneembare werkelijkheid van deorganisatie (zoals die door deskundige buitenstaanders ofdoor interne waarnemers vastgesteld wordt)StakeholdersVertegenwoordigers van verschillende bedrijven, instituten,of georganiseerde publieksgroepen, die voor een bepaaldeorganisatie van direct belang zijn.OrganisatiereputatieDe waarneming, beoordeling en waardering van een organisatie door alleinterne en externe stakeholders.
 54. 54. MEEBEPALENDE FACTOREN● De omvang van de organisatie.● Het soort bedrijfstak of branche.● De mate van bekendheid.● Het land van herkomst.ReputatievormingDe subjectieve, collectieve waarderingvan de betrouwbaarheid en oprechtheid van organisaties.
 55. 55. 5-STAPPENPLANISSUEMANAGEMENT● Identificeren van issues:Bepaal de relevante issues.Monitor de trends.Zorg voor informatieverzameling.● Arena-analyse:Bepaal de knelpunten voor je organisatie.Geef de positie van stakeholders en publieksgroepen.● Strategie:Stel communicatiedoelen vast.Kies de te benaderen stakeholders.Wat voor benadering kies je (bridging*/overbruggen of buffering*/afhouden)?● Uitvoering:Formuleer kernidee (framing en labeling).Kies communicatiemiddelen en mediacontacten.Maak planning en begroting.● Evaluatie:Evalueer met geselecteerde stakeholders.Bepaal wat goed en fout ging.
 56. 56. BRIDGING EN BUFFERINGBridgingHoe bouw je een brug?BufferingHoe blijf je buiten schot?
 57. 57. CRISISCOMMUNICATIE● Hiervan spreek je op het moment dat negatieve publiciteiten acties van stakeholders de voortgang van hetorganisatieproces bedreigen● Crisiscommunicatie heeft vaak een relatie metissuesmanagement.● Keuze tussen bridging en buffering speelt een hoofdrol
 58. 58. DE LAATSTE OPMERKINGEN● Als een organisatie niet open communiceert over eenbelangrijke issue, dan zorgen journalisten en stakeholdersvoor openheid van zaken● Communiceer zo gericht mogelijk met stakeholders,media en publieksgroepen● Je kunt stellen dat goed issuemanagementcrisiscommunicatie weet te voorkomen
 59. 59. CREDITSMinor Marketingcommunicatie Avans Hogeschool,najaar 2012Mochten er onduidelijkheden zijn in de slideshare, horen we dit graag van u.Groep E3L3Job van Hooff - VoorzitterFleur de LaatFleur Vugs - Coordinatie samenvattingenDenise GroenewegenKay van MeelNiels van Giessen - Slideshare inhoud & productie

×