Τςακνάκθ Βαλζνια
Οπτικι Επικοινωνία & Νζα Μζςα Ψθφιακισ Εποχισ
ΑΜ 1688
 Η Michelin αποτελεί μια μάρκα ελαςτικών θ οποία πιρε τθν
ονομαςία τθσ από τουσ αδερφοφσ Michelin.
 Η ιδζα του λογοτφπου...
 Το λογότυπο τθσ Michelin κρίνεται επιτυχθμζνο
κακώσ οπτικά απεικονίηει και τθν ιδζα των
δθμιουργών του αλλά και τον ρόλο...
Michelin logo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Michelin logo

236 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Michelin logo

  1. 1. Τςακνάκθ Βαλζνια Οπτικι Επικοινωνία & Νζα Μζςα Ψθφιακισ Εποχισ ΑΜ 1688
  2. 2.  Η Michelin αποτελεί μια μάρκα ελαςτικών θ οποία πιρε τθν ονομαςία τθσ από τουσ αδερφοφσ Michelin.  Η ιδζα του λογοτφπου ςυνελιφκει το 1894 ςτθν παγκόςμια ζκκεςθ τθσ Λυών όταν τα αδζρφια παρατιρθςαν μια ςτοίβα από λάςτιχα θ οποία τουσ δθμιουργοφςε τθν μορφι ενόσ άνδρα.  Έτςι γεννικθκε το λογότυπο τθσ Michelin το οποίο δείχνει ζναν άνδρα φτιαγμζνο από ελαςτικά.
  3. 3.  Το λογότυπο τθσ Michelin κρίνεται επιτυχθμζνο κακώσ οπτικά απεικονίηει και τθν ιδζα των δθμιουργών του αλλά και τον ρόλο τθσ εταιρίασ, θ οποία πουλά ελαςτικά.  Ο Bibendum όπωσ ονομάηεται ο κφριοσ τθσ Michelin είναι θ πιο επιτυχθμζνθ μορφι αφοφ ζχει κάνει τθν Michelin γνωςτι ςε 150 χώρεσ.

×