Förbättra dina retrospektiv

2,260 views

Published on

Föresläsning på Valtech kring hur du kan förbättra dina retrospektiv. Baserat på en workshop med Esther Derby och Diana Larsen.

 • Be the first to comment

Förbättra dina retrospektiv

 1. 1. RETROSPEKTIV<br />Anna Kagebeck, Terese Lindberg, Tony Collander<br />
 2. 2. Agenda <br />Ramverket<br />Tips på övningar<br />Att leda retrospektiv<br />Diskussion<br />
 3. 3. Varför Retrospektiv <br />Förbättra processen <br />Förbättra team-work<br />
 4. 4. Ramverket<br />Skapaförutsättningar(Set the stage)<br />Samla in data (Gather data)<br />Skapainsikter(Generate insights)<br />Bestämvad du skagöra(Decide what to do)<br />Stäng retrospektivet (Close the retrospective)<br />
 5. 5. Förberedelser<br />Förbestämttema<br />Anpassadeövningar<br />Bra möteslokal<br />Deltagarnasplacering<br />Material<br />
 6. 6. 1. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGARSet the stage<br />
 7. 7. 1. Skapaförutsättningar<br />Syfte: Samlateametsåattallastårpåsammascen<br />Klargörsyfte, målochfokus<br />Agenda med tidsschema<br />Låtallakomma till talsibörjan<br />Working agreements<br />
 8. 8. 1. Working agreements<br />Syfte: Allaskavetavadsomgällerpåretrospektivet<br />Exempel<br />Stängavmobilerna/ha påtyst<br />Hålltiderna<br />Alladeltarhelatiden<br />Ingenkritik under brainstorming<br />Passitivitet = samtycke<br />
 9. 9. 2. SAMLA IN DATAGather data<br />
 10. 10. 2. Samla in data<br />Syfte: Skapa en gemensambild<br />Hjälpateametattminnasiterationen/perioden<br />Deltagarnasolikaperspektiv<br />Konkret, objektivt data<br />Subjektivt data (känslor)<br />
 11. 11. 3. SKAPA INSIKTERGenerate insights<br />
 12. 12. 3. Skapainsikter<br />Syfte: Analyseradatatochhittagrundorsaker<br />Betraktahelabilden<br />Analysera data<br />Fördjupa sig ochfåinsikt<br />Hittagrund-orsaker<br />Betraktaolikalösningar<br />
 13. 13. 4. BESTÄM VAD DU SKA GÖRADecide what to do<br />
 14. 14. 4. Bestämvad du skagöra<br />Syfte: Bestämmavilkaförändringarsomskainföras<br />Väljvilkaförbättringar (1-2 st)<br />Övningar<br />Se till att de blirgjorda<br />
 15. 15. 5. STÄNG RETROSPEKTIVETClose the retrospective<br />
 16. 16. 5. Stäng retrospektivet<br />Syfte: Sammanfattaoch ha en tydligavslutning<br />Bestämhurförbättringarföljsupp<br />Retro påretrot<br />Avsluta<br />
 17. 17. Ramverket<br />Skapaförutsättningar(Set the stage)<br />Samla in data (Gather data)<br />Skapainsikter(Generate insights)<br />Bestämvad du skagöra(Decide what to do)<br />Stäng retrospektivet (Close the retrospective)<br />Merän + ochΔ<br />
 18. 18. Övningar<br />Varförövningar?<br />Uppmuntra till deltagande<br />Rama in samtal<br />Uppmuntra till nyaperspektiv<br />Väljövningarsomstödjermålet med retrospektivet<br />
 19. 19. 1. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGARSet the stage<br />ÖVNINGAR<br />
 20. 20. Övning: Check-In<br />Syfte<br />Läggaundanandratankar. Fokuserapåretrospektivet.<br />Tidsombehövs<br />5-10 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
 21. 21. Övning: WOW<br />Wishes<br />Obstacles<br />Worries<br />
 22. 22. Övning: ESVP<br />Syfte<br />Förstådeltagarnasinställning till retrospektivet<br />Tidsombehövs<br />10-15 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
 23. 23. 2. SAMLA IN DATAGather data<br />ÖVNINGAR<br />
 24. 24. Övning: Tidslinje<br />Syfte<br />Fåframgemensamminnesbildavvadsomhäntunder sprinten<br />Tidsombehövs<br />30 (-90) min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
 25. 25. 3. SKAPA INSIKTERGenerate insight<br />ÖVNINGAR<br />
 26. 26. Övning: Story cards<br />Skriv en user story påettindexkort<br />Kasta sedan denna(!)<br />Syftetärattpåminna sig omstoryformatet<br /> As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>.<br />Börjaom med attskriva en user story… men<br />Skrivbaravem (vilkenanvändare)<br />Skickakortetvidare till nästaperson…somfyllerivad(måletsomskauppnås)…<br />Skickakortetvidare till nästaperson…somfyllerivarför (orsaken)<br />
 27. 27. Övning: Story cards<br />Skriv en user story… men iomvändordning<br />Skrivbaravarför(orsaken)<br />Nästa person fyller sedan ivad(måletsomskauppnås)…<br />Tredjepersonenfyller sedan ivem (vilkenanvändare)<br />detkantänkasgälla<br />
 28. 28. Övning: Five Whys<br />Syfte<br />Upptäckabakomliggandeorsaktill nuläge<br />Tidsombehövs<br />15-20 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
 29. 29. 4. BESTÄM VAD DU SKA GÖRADecide what to do<br />ÖVNINGAR<br />
 30. 30. Övning: Short Subjects<br />Syfte<br />Upptäckaolikaperspektivpåhurteametfungerar<br />Tidsombehövs<br />20-30 min<br />Beskrivning<br />Vadsomfungerade bra?<br />“Keep / Drop / Add”<br />“Stop doing / Start doing / Keep doing”<br />“Mads / Sads / Glads”<br />Material ochförberedelse<br />
 31. 31. 5. STÄNG RETROSPEKTIVETClose the retrospective<br />ÖVNINGAR<br />
 32. 32. Övning: Return on Time Invested (ROTI)<br />Syfte<br />Generera feedback påretrospektivet <br />Tidsombehövs<br />10 min<br />Beskrivning<br />Material ochförberedelse<br />
 33. 33. ATT LEDA RETRO – COACHING<br />
 34. 34. “Everything you do for the group is one thing you take away from them to do themselves”<br />
 35. 35. Deltagarnaäger retrospektivet<br />Försökintetolka<br />Rätta/förändrainte<br />Resultatetärderas<br />
 36. 36. Förbered<br />Det tar tid!<br />Varieraderetrospektiv<br />Ska du leda? <br />
 37. 37. Presentera en övning<br />Mål med övningen<br />Tid<br />Förklaraettsteg<br />Utförettsteg<br />
 38. 38. Värderainte<br />Säginte “bra”, “snyggt” ellerliknande<br />Om du tackarnågon, måste du tackaalla<br />
 39. 39. Diskussion<br />

×