Treball preparatori de la prova extraordinària 2012-13 plàstica

1,260 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
499
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Treball preparatori de la prova extraordinària 2012-13 plàstica

 1. 1. TREBALL PREPARATORI DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA Educació visual i plàstica
 2. 2. El puntEl punt és l’element del’expressió plàstica méssimple i petit. La primerafinalitat del punt és indicaruna posició. Capacitat expressiva:Encara que el punt es – Com a creador de líniesconsidera rodó, es pot – Com a element compositiu.representar amb diferentsformes segons la funció que (Concentració i dispersió).tingui; per exemple,els punts – Com a focus d’atenció ogramaticals són quadrats imolt petits per no distreure d’indicació.l’atenció. Tanmateix, el punt – Com a element per crear ungràfic emprat plàsticamentpot tenir la superfície i els efecte de profunditat.contorns irregulars.
 3. 3. Possibilitats expressives del punt làmina 1Tot el que veiem i dibuixem es pot descompondre en punts.Treballa amb diferents tipus de punts per crear imatges.Dibuixa diferents tipus de punts, en primer lloc amb color negre, idesprés utilitzant dos o més colors. Recorda que la mida d’aquestssignes ha de sermolt petita. MATERIALS: retoladors, llapis de colors làmina de dibuix DIN A4 PUNTS AMB COLOR NEGRE PUNTS AMB DOS O MÉS COLORS
 4. 4. El punt dóna color: el puntillismeObserva la següent obra puntillista. Fixa’tque l’artista va pintar punts més foscosper crear zones d’ombra i punts més clarsper representar les zones il·luminades. El puntillisme és una tècnica pictòrica que es va utilitzar per primer cop cap al final del segle XIX. Els artistes puntillistes feien servir minúsculs punts de colors com a element fonamental en la composició de l’obra. Quan s’observa una obra puntillista a certa distància, els punts de colors es barregen òpticament composant una imatge definida. Georges Seurat, detall de La Parade (1889).
 5. 5. • PUNTILLISMElàmina 2 Elabora una imatge utilitzant la tècnica del puntillisme. MATERIALS: retoladors, làmina de dibuix DIN A4
 6. 6. El punt com a element compositiu El punt aïllat és un element visual estàtic. Només quan marquem un punt sobre un pla o el situem en un espai determinat, es creen tensions visuals que suggereixen direcció i moviment.Un punt situat en el centre d’un pla Si desplacem el punt fora delatrau la nostra atenció i deixem de centre, apareix un gran espaipercebre l’espai que ll’envolta. buit, de manera que es produeixAquesta posició produeix una una sensació visual de tensió isensació visual d’ordre i equilibri moviment cap a l’extrem del pla on se situa el punt.
 7. 7. CARACTERÍSTIQUESESTRUCTURALS: • LA LÍNIAForma, gruix, color i Es defineix en l’expressió plàstica com un punttextura. en moviment. Té posició i direcció en l’espai; i una de lesCLASSIFICACIÓ: funcions de la línia és delimitar el contorn•LÍNIES SIMPLES: són les línies rectes o de les formes.les corbes. Formades per un sol traç,es perceben directament amb una solamirada.•LÍNIES COMPOSTES: Es tracta de leslínies trencades, ondulades o mixtes( les que combinen trencades iondulades). Formades per fragmentsde dues o més línies corves oondulades, no es perceben amb unasola mirada, ja que la vista s’ha dedesplaçar en una o més direccions pertal d’apreciar-les. • Com a element compositiu: horitzontals,•CAPACITAT EXPRESSIVA DE LA LÍNIA: verticals, inclinades. • Com a element gràfic: per crear sensació de volum i transmetre emocions. La línia delimita el contorn dels objectes i poseeix una gran capacitat expressiva. Segons sigui la direcció, el gruix o l’estructura, el valor expressiu i comunicatiu de la línia variarà.
 8. 8. Crea sensació de profunditat amb línies: làmina 3 Fes una composició lliure amb línies trencades, ondulades o mixtes que produeixi sensació de profunditat.Pots començar per traçar línies suaus i mig difuminades i de colors freds per tal de que semblique són al fons de la làmina i així mica en mica anar marcant més fort les línies per tal de que esvegin cada cop més properes.Finalment, les línies del davant hauran de ser molt més gruixudes amb textura o sense i elscolors hauran de ser més càlids .MATERIALS: llapis de colors, regle, làmina de dibuix DIN A4
 9. 9. Possibilitats expressives de la línia làmina 4 Dibuixa diferents tipus de línies. Modula les línies canviant-ne el gruix o l’amplada. Procura deixar pocs espais en blanc.LÍNIES PARAL·LELES:rectes, ondulades, trencades i mixtesLÍNIES ENCREUADES:rectes, ondulades, trencades i mixtesLÍNIES CONVERGENTSO EN DISPOSICIÓ RADIAL
 10. 10. La línia a l’artEscull una obra d’art on la línia sigui protagonista del quadre i fes la tevainterpretació.Pots escolllir reproduir la totalitat del quadre o només un detall.MATERIALS: tècnica lliure, làmina de dibuix DIN A4 làmina 5
 11. 11. La línia en la història de l’art La línia ha estat aplicada en l’art per crear ombres, volum i espai. Ara veiem tres obres d’artistes de diferents èpoques i estils que han utilitzat la línia com a element de representació. Analitza les imatges i explica si han emprat la línia per crear ombra, volum o espai. Fernando Botero, Dona i lloro, 1973. Juan Gris, L’escocesa, 1910. Leonardo da Vinci, Autoretrat, c. 1513. volum espai ombraLa línia ha estat aplicada per crear…
 12. 12. Juan Gris, L’escocesa, 1910. làmina 6Fixa’t en l’obra cubista de Juan Gris. Fesla teva pròpia obra cubista fent servirceres.Dibuixa i dóna color a la imatge que hascreat utilitzant línies horitzontals, verticals,inclinades i en espiral.
 13. 13. La línia com a valor expressiu• Tota línia té una direcció i Així, les línies verticals donen sensació una tensió que exerceix d’equilibri. La línia vertical és activa i tendeix sobre ella una força que li cap a l’elevació més que cap a la caiguda. dóna vigor i fermesa. La línia horitzontal és el repós absolut, la• La línia en ocasions es torna màxima estabilitat. Determina en l’espectador subtil i delicada, creant la sensació de calma, repós, serenitat, línies suaus que generen tranquilitat, placidesa, etc. moviment És per tant una línia estàtica.• Les diferents posicions que poden adoptar les línies en La línia oblíqua tendeix a la caiguda i és el pla creen diferents inestable. A causa de la seva inestabilitat sensacions en l’espectador. determina dinamisme i acció. És una línia activa, genera moviment i en ocasions és agressiva i violenta. Les línies que convergeixen en un punt tendeixen a expandir-se i generen sensació de profunditat
 14. 14. El pla Superfície de dues dimensions, alçària i amplària, que té posició i direcció en l’espai. Teòricament, el pla ésinfinit, però per poder descriure’l visualment se li posen límits i això dóna lloc a les formes planes. Hi ha diveres maneres de delimitar un pla: Pla delimitat per una línia de contorn Pla delimitat per la textura de la seva superfície Per definir aquest pla, s’ha emprat una tinta plana de diferent color que el fons.
 15. 15. Classificació de les formes planes:• FORMES PLANES • FORMES PLANES GEOMÈTRIQUES ORGÀNIQUES• Obeeixen a lleis matemàtiques, i • Obeeixen a lleis naturals i poden és per aquest motiu que arriben a adoptar infinites aparences. La donar gran sensació d’ordre i sensació visual que produeixen és d’estabilitat. Hi ha tres formes de més dinamisme que la de les geomètriques bàsiques: quadrat, formes geomètriques. cercle i triangle equilàter.
 16. 16. Capacitat expressiva del pla• Com a receptor dels altres elements plàstics.• Com a element compositiu.• Com a element estructurador de formes volumétriques.El pla és l’element plàstic que rep l’acció de tots els altres, perquè espot treballar sobre d’aquest espai amb punts, línies, colors i textures.Per això reuneix un gran poder d’espressió.El pla és el més indicat per transmetre sensacions de volum,clarobscur, profunditat, etc. Aquestes qualitats el converteixen enpart fonamental per l’elaboració d’obres artístiques en qualsevo`ldels seus mitjans d’expressió.
 17. 17. El pla i la sensació d’espai tridimensional.• DIFERÈNCIA DE MIDA• DIFERÈNCIA DE COLOR• DIFERÈNCIA DE TEXTURA• SUPERPOSICIÓ• CURVATURA O PLEC• OMBREJAT
 18. 18. làmina 7L’estergitL’estergit és una tècnica Utilitzant la tècnica de l’estergit, crea unaque consisteix a acolorir original composició.es quitxant sobre un suport, En una cartolina, dibuixaja sigui tela, fusta, llautó, vàries figures que formin part d’un mateix temaparets, etc. S’han de fer servirplantilles de formes lliures o o conjunt, com per exemple l’oceà, i retalla-les.geomètriques per tapar les Després, reparteix-les sobre una làmina de dibuixzones que no es volen pintar. que ha de servir de base per a la teva creació.Habitualment es fa servir un Amb un raspall de dents amarat de pintura,raspall de dents, una esponjao un esprai per empolvorar esquitxa les figures movent els filaments perla pintura. sobre. Deixa assecar la pintura i retira les figures per obtenir la teva creació. Materials: Làmina DIN A4 Tèmperes, raspall de dents, esponja o similar, tisores, cutter…
 19. 19. Possibilitats expressives del pla: làmina 8 la llei de compensació de massesRealitza una composició amb plans de colors,ordenant-los segons la llei de compensació de masses.Dibuixa plans orgànics i geomètrics amb diferentsformes en cartolines, retalla’ls i pinta’ls amb ceres.Tingues en compte que la mida més petita no ha detenir menys d’1 cm i la més gran no ha de tenir més de5 cm. Prepara un fons de colors senzills perenganxarhia sobre els plans i les figures que has dibuixat. Gustave Caillebote, La Place de l’Europe a París, 1877. A La Place de l’Europe a París, de Gustave Caillebote, l’espai s’ha estructurat segons la llei de compensació de masses. En aquest exemple, el pes de l’obra es troba a la dreta.
 20. 20. Possibilitats expressives del pla: la llei de la làmina 9 balançaRealitza una composició abstracta amb plansgeomètrics i orgànics i pinta’ls ambceres. Retalla i enganxa els plans en la part posteriord’aquesta làmina, col·locantlossegons la llei de la balança.
 21. 21. LÀMINAAconsegueix sensació de profunditat amb formes planes: làmina 10Divideix en dues parts la làmina i crea una composició amb formes planes on hi hagi sensacióde profunditat. En una costat les formes planes poden ser orgàniques o geomètriques i a l’’altrabandacal que les formes siguin tridimensionals.MATERIALS: llapis de colors, làmines de dibuix DIN A4, regle, compàs…Per crear formes que donin sensació de profunditat a partir de formes planes, pots seguiraquest procediment: 1.Dibuixa formes planes amb llapis de colors utilitzant la diferència de grandària i la superposició. 2. Difumina o suavitza els perfils de les formes que estiguin més lluny. Per al fons utilitza colors suaus.
 22. 22. Materials: Làmina DIN A4 Cartolina negra o de color, tisores, pegament, llapis. làmina 11Una forma plana pot engendrar per descomposició rítmica, composicions altament interessants. Per això només cal tallar unaforma plana elemental (quadrat, rectàngle, cercle...) i separar una mica las parts resultants. Es necessari que aquestaseparació es fagi amb el criteri d’ “expansió” es a dir, les formes resultants no poden variar de lloc ni canviar-se per altres.
 23. 23. LA TEXTURA: és una qualitat de les superfíciesdeguda a l’estructura material de l’objecte i queprodueix diferents sensacions visuals i tàctils. ES DEFINEIX COM ‘ASPPECTE VISUAL O LA SENSACIÓ TÀCTIL DE LES SUPERFÍCIES.
 24. 24. SEGONS L’ORIGEN ES CLASSIFIQUEN EN: TEXTURES NATURALS: les que es troben a la natura. TEXTURES ARTIFICIALS: les elaborades per mitjans manuals.
 25. 25. Les textures tàctils, són les que es poden percebre per mitjà del tacte.Les textures gràfiques o visuals: són les que només es perceben amb la vista.
 26. 26. Frottagetextures visuals
 27. 27. Crea una composició lliure amb textures tàctils. Reuneix diversosmaterials de distinta forma , textura o color i crea una composició. MATERIALS: làmines de dibuix DIN A4, pegament, tisores… làmina 12
 28. 28. Composició amb diferents textures visuals làmina 13Quan toquem superfícies diferents en podempercebre els entrants i els sortints. Farem serviraquestes qualitats per realitzar una composició.Col·loca fulls de paper, de mida A-5, sobrediverses superfícies (la taula, el terra, la paret,el ratllador…) i frega cada full amb un colordiferent, tal com et mostrem. Pots utilitzarceres o llapis de colors.A continuació, fes una composició amb lesdiverses textures que has realitzat.
 29. 29. Crea una composició lliure amb textures gràfiques o visuals. Fes un disseny amb diverses formes planes, textura algunes formes mitjançant la tècnica del frottageemprant teles, fustes i fins i tot trames de la paret. làmina 14
 30. 30. làmina 15Textures perforadesAquesta proposta consisteix a fer textures diferentsen una làmina de dibuix per mitjà d’incisions iperforacions amb diversos instruments.• Selecciona làmines de dibuix diferents, dediverses mides i colors.•Col·loca-les sobre un drap plegat.• Fes diversos tipus de perforacions ambobjectes que punxin: agulles, escuradents,talladors de trames, bisturís, tisores, etc.,per obtenir superfícies homogènies ambdiferents textures.
 31. 31. Fes la teva pròpia textura visualFent servir papers de diferents colors i estampats quetrobis en revistes, o fi ns i tot paper de regal,crea lateva pròpia habitació. Utilitza la teva imaginació percrear el sostre, les catifes, les parets, els mobles, leslàmpades, etc. Observaatentament l’exemple que et mostrem tot seguit perveure el recursos que s’han utilitzat per crearla composició. làmina 16

×