Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interconectarea Semantica A Datelor In Contextul Managementului Informatiilor Personale

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Interconectarea Semantica A Datelor In Contextul Managementului Informatiilor Personale

 1. 1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Informatică Interconectarea semantică a datelor în contextul managementului informaŃiilor personale Coordonator: Conf. Dr. Sabin Corneliu Buraga Candidat: Ecaterina Valică
 2. 2. Date Interconectate • Termen introdus de Tim Berness-Lee în 2006 • Se referă la publicarea şi interconectarea datelor structurate în cadrul Web-ului • Încurajează reutilizarea datelor • Reduce redundanŃa acestora
 3. 3. Date Interconectate • Principalele reguli aflate la baza Datelor Interconectate sunt: • folosirea modelului de date RDF pentru publicarea datelor structurate pe Web; • folosirea legăturilor RDF pentru interconectarea datelor provenite din surse diferite.
 4. 4. Proiectul Linked Open Data (LOD) • IniŃiat în anul 2007 • Suport din partea ConsorŃiului Web W3C • Preia seturi de date existente, • publicate sub licenŃe deschise, în format RDF şi • interconectează aceste seturi.
 5. 5. “Norul” LOD - Mai 2007
 6. 6. “Norul” LOD – Septembrie 2008
 7. 7. “Norul” LOD - Mai 2009 • conŃine peste 4.7 miliarde de triple RDF, • interconectate cu mai mult de 142 milioane de legături RDF. <http://dbpedia.org/resource/Iaşi> owl:sameAs <http://sws.geonames.org/675810/>. Predicate: owl:sameAs, rdfs:seeAlso. http://esw.w3.org/topic/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/DataSets/Statistics
 8. 8. Navigare LOD: DereferenŃiere URI <foaf:based_near rdf:resource=“http://dbpedia.org/resource/Iaşi”/> Resursa: http://students.info.uaic.ro/~evalica/foaf.rdf#evalica
 9. 9. Navigare LOD: DereferenŃiere URI îmbinare grafuri <skos:subject rdf:resource=“http://dbpedia.org/resource/ Category:Municipalities_of_Romania”/> Resursa: http://dbpedia.org/resource/Iaşi
 10. 10. Navigare LOD: DereferenŃiere URI Resursa: http://dbpedia.org/resource/Category:Municipalities_of_Romania
 11. 11. Separarea TBox - ABox • ABox • TBox Assertions Box Terminology Box • obiectele şi indivizii • concepte, clase; care apar în domeniu; • vocabularul • RDF. domeniului (structură, schemă conceptuală); • RDFS şi OWL.
 12. 12. Separarea TBox - ABox • Componenta ABox este • Componenta TBox este reprezentată de reprezentată de instanŃele conŃinute, ontologiile utilizate, extrase sau oferite de împreună cu clasele, către furnizori, care ierarhiile şi relaŃiile dintre populează structura acestea. definită de TBox.
 13. 13. Separarea TBox - ABox • “Norul” LOD • “ConstelaŃia” LOD
 14. 14. “ConstelaŃia” LOD - octombrie 2008
 15. 15. “ConstelaŃia” LOD - octombrie 2008 • interconectează 21 de seturi de date; • concentrată asupra legăturilor la nivel de clasă; • Predicate: • rdfs:subClassOf; • owl:equivalentClass; • umbel:superClassOf; • umbel:isAligned. http://esw.w3.org/topic/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/DataSets/Statistics
 16. 16. Separarea TBox - ABox • Avantaje: • O mai bună performanŃă prin păstrarea separată a modului de realizare a inferenŃelor si a raŃionamentelor; • Scalabilitate şi flexibilitate crescută, atunci când avem o separare a funcŃiilor; • Creşterea modularităŃii arhitecturii, atunci când informaŃiile atributelor sunt Ńinute separat de relaŃiile conceptuale şi de structură;
 17. 17. Separarea TBox - ABox • Datelor Interconectate le lipseşte o structură de referinŃă coerentă pentru conceptele şi subiectele care descriu conŃinutul – TBox standardizat; • Este necesar atât un ABox, cât şi un TBox pentru a completa cadrul logic şi pentru a crea un sistem de reprezentare a cunoştiinŃelor.
 18. 18. Separarea TBox - ABox • Toate datele trebuie descrise conform formalismelor Web-ului Semantic; • Toată funcŃionalitatea trebuie descrisă utilizând ontologii; • Asigură: • Separarea datelor de logica aplicaŃiilor; • Manipularea datelor folosind orice altă aplicaŃie.
 19. 19. TranziŃii de la Concepte spre Clase Cloud Computing
 20. 20. Managementul InformaŃiilor Personale Calendare şi evenimente date; participanŃi; invitaŃii; evenimente anuale; notificări; managementul timpului liber; Managere de contacte persoane; adrese; numere de telefon; avatare; relaŃii între grupuri de indivizi; roluri; LocaŃii corelate de evenimente şi de persoane de contact; Gestiunea fluxului de lucru managementul proiectelor; liste de obiective; liste de sarcini;
 21. 21. Managementul InformaŃiilor Personale Email-uri şi mesaje instante primirea şi transmiterea de email-uri, integrate cu informaŃiile adiacente; gestiunea mesajelor instante; Gestiunea fişierelor pagini Web; documente text; foi de calcul; fişiere multimedia (foto, video, audio); Categorii şi interese care se pot asigna oricărui element menŃionat; Analiza datelor RaŃionamente; extragerea de cuvinte cheie; sortare şi grupare;
 22. 22. Clase Interconectate
 23. 23. Interconectare Persoane http://xmlns.com/foaf/spec/ ; http://ebiquity.umbc.edu/ontology/publication.owl
 24. 24. Interconectare ComunităŃi Online http://rdfs.org/sioc/spec/; http://www.w3.org/TR/skos-reference/; http://rdfs.org/sioc/types
 25. 25. Interconectare Evenimente şi LocaŃii http://www.w3.org/2002/12/cal/ ; http://www.w3.org/2003/01/geo/
 26. 26. Interconectare Email-uri şi Ataşamente http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/03/22/nfo/
 27. 27. Interconectare Documente http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/03/22/nmo/
 28. 28. Interconectare ConŃinut Media http://dev.w3.org/2008/video/mediaann/mediaont-1.0/mediaont-1.0.html
 29. 29. Vă mulŃumesc

×