Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska

1,497 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska

  1. 1. Настанок на карпите и видови карпи Карпите го формират рељефот на Земјата :планини, рамнини,долини, морско дно
  2. 2. Карпи според начинот на настанување  Магматски  Седиментни (напластени)  Именете (метаморфни)
  3. 3. Настанок на магматски карпи  Со истекување на магма при вулканска ерупција  Но и во Земјината внатрешност доколку не се исфрли магмата  А се содаваат и денес при исфрлање на магма при активни вулкани најпознати магматски карпи се:  Базалт  гранит
  4. 4. Настанок на седиментни карпи  Со таложење на ситен раздробен матерјал од песок, варовник,остатоци од мртви животни (нафта), остатоци од растенја (јаглен), според таложењето има три вида седиментни карпи  Механички седимнтни карпи  Хемиски седимнтни карпи  Органски седиментни карпи
  5. 5. Настанок на изменетите (метаморфни) карпи  Настануваат од седиментите и од магматските карпи в внатешноста на Земјината кора под влијани на голем притисок и температури видови изменети карпи  Мермер  Кристални шкрилци
  6. 6. Настанок на изменетите (метаморфни) карпи  Настануваат од седиментите и од магматските карпи в внатешноста на Земјината кора под влијани на голем притисок и температури видови изменети карпи  Мермер  Кристални шкрилци

×