Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SPITALUL CLINIC DE URGE
GRIGORE ALEXANDRESCU

 

NTA PENTRU COPII

E APROBA, 

ANEXA 1

ORDONÅTOR D DITE lERARHlC SUPERIOR...
32 43.10 Subventll de la alie adm straçll 0 3313 0 1293 1147 B73
Subventii pentru Institutii publioe - Sume alocate din
bu...
Contributii de asigurari pt accidenle de munca sl boli prof
Prime de asiurare viatä Iatite de ana ator enlru ana
Contribut...
30 | A|te chelluieli ou bunuri sl servlcii 05 93,82 33,82 S0 0
TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0
Alte dobánzl 0 0 0 0 0
Dobânzi...
Indemnizaçii de conduoers

Sar de veohime
sporuri penlru conditil de munca

16 -
_

Alle srun

ore suplimentare

159 DB
m”...
210 Medicamenle ; i materiale sanitare 8156,15 6897.51 1743,55 1997.6 2405 31 751 5
m 02 | Hraná pentru animale 0 -
01 Med...
[Rçparann capitale aferente achvebr ñxe l 0 0
um mm Chohuloll ao clphll, CHELTUIELI PENTRU FONDUL n: nszvoums 537 o
Masi...
Locuintá de serviciu folositá de salanat si familia sa

Alte orepturi salariale in naturá

Contribu ii
Contnbutii pentru a...
cheltuieli judlclare sl sxtrajudlclaro pentru lnternnle statulul
Tichete cadou

27
Reolamå i ublicilate
°° E
03
D4

Prime ...
D1

 

cheltuieli aalarlala ln han]

01 Salariioebazá
D2 Salarii dement

_i

 

D3 lndemnlzatil de conduoere

D4 Spor de v...
Reparaul curema

  
 

Hranå

 

Hraná pentru oameni

 
 
 

Hranä entru animale
Medicamentegi materiale sanitare

 

M...
479 02 Masini, echipamente si miiloace de transport O

480 03 Mobiiier, a ratura birotica I site active cor ovale 0

481...
01 ichete de masa
 cheltuieli salariala In naturi
I- “° “m”
522 D3 Uniforrne Sl ecniament Obll atoriu
04 Locuintá de seiv...
| 11 Icartl, publlcgii al materiale documnntare
I 12 Consullan si expertizä
| 13 Pregatire protealunalä
14 Prolec ia mun...
Excedeni din anul curent
Deñcit din anul curent
; -2 Exoedent din anul precedent , 

258M 1290,84 EEE-IEEE

 

') se inclu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buget 2009

1,150 views

Published on

Buget 2009

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buget 2009

 1. 1. SPITALUL CLINIC DE URGE GRIGORE ALEXANDRESCU NTA PENTRU COPII E APROBA, ANEXA 1 ORDONÅTOR D DITE lERARHlC SUPERIOR BLIGETUL DE VENITURI SI pentru ah ul 2 9 TOTAL VENITURI PROPRII 441 91,55 LTUIELl Prevederl Perugia' Denumirea indicotorilor te de an a anuale Trlm I 'lrlm II D E 1 2 3 4 55493.07 /7 w Trlm I| I Trlm IV 113424 I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C1 VENITURI DIN PROPRIETATE Vemlun din concesium si inchinen 44157 5G 4419156 45490.28 5 s “m” 12536.09 1231563 719545 7139,25 o 13442.09 13.397,09 Alte venituri din propnetele c2 VANZÅRI DE BUNURI VENITURI DIN PREST l DE SERVICII $I ÅLTE ÅCTIV Vemlurr din resfän de SBNICII Vemluri dIfl vaIoriñcarea produseIcr obçinute din activmatea mrie sau anexá Vennurl din cercelare Venltun din contractele ou casele de asiguräri de sánätal Alle venitun din reslán de serwcn I aIfe aClIVllátI " Alte venltun din euntracte privind an 20GB D 7139,25 F5 u a ur aa uo 604.8 'I 1555,57 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÅT SUBVE Donajri §i spcnsorizán Alte transieruri volunlare O O 0 D lil 05 Alle hansleruri volunlare m ll. VENITURI DlN CAPITAL [n 39,1 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 20 01 Veruturi din valonlicarea unor bunurr ale rnstltujlllor public 0 21 04 Vennuri din nvarizare 0 22 Alle venitun din vaIonfIcares unor hunun G 23 0 , o 1157,51 319,2 II_ n o 3 m op o N , M T4” U mo oNNou Acjlunr de sänálale - aratura medlcaIa I echiamenle de oomunicarir Tn ur 3554,82 0 å S s O60 s1 ra
 2. 2. 32 43.10 Subventll de la alie adm straçll 0 3313 0 1293 1147 B73 Subventii pentru Institutii publioe - Sume alocate din bugetul constiluit din oonlribufiile pentru producerea, 33 9 rmpcnul si publrcitafea pentru produse dm tutun si alcool 0 0 0 34 Inlrastructurä sanitará O 0 D 0 E omg; . o u' i' 544 Programs nationale de sánátale 0 0 0 15 37 10 Subvenfii de la bugelele Iocale pentru spllale 0 93 73 74 38 Infrastruuurä sanrtarä 0 0 0 D 39 | Actium de sanafate D 1200 1074 240 40 45.10 Sumo prlmlfe de la UE In cadrul plnfllor eloctuate 0 0 0 0 41 Titlu › 'co Alinial Denumlrea indicatorllor I II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRIH ll.2 + ll.3 1- ll.4) 45066,15 58997 77 1858194 158815 15540.79 8881 54 01. CHELTUIELI CURENTE 45068.15 575315 1825734 1551535 15424.34 I TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONÅL 29540 37778.02 11040 5 1141136 8983,97 01 Cheltulell aalariale in han! 22170 2B394,39 8478.52 8522,29 8486,84 01 Salam de bazå 11280 1446197 3985,03 4405 04 3693 24 02 Salam de ment 250 299,75 90,25 97 52.5 03 Indemnizafii de wnducere 100 102,99 35,99 31 5 04 Sor de vechime 1500 2249,26 554,26 E95 495 05 Spomn pentru condinl de munca 3750 4848,39 1348,39 1400 1100 06 Alte s orun 1300 1419 51 894,51 252 72 201 07 01s supllmenlare 450 568,31 181,31 316 51 0 08 Fond de remii 2250 2865.97 599,97 B52 812 602 09 Pnma de vacanga o c o o 0 0 10 Fond pentru poslun' ocupate prin cumul 0 0 0 0 o| 0 11 Fond aferent platin cu ora 0 o o 0 o 0 12 Indemmzatn plante unor persoane din afara umtalu 0 0 0 0 0 0 13 Indemnizaçi de delggare 40 90,35 34 32,25 24,1 0 14 Indemnizajn de detaiare 0 0 o o 0 o 15 Alocgii Enlru transponul la §i de la Iocul de muncá 0 0 0 0 o D 1G Alocajii gentru Iocuinje __] 0 0 0 0 0I 0 30 Alle dreplun salanale in bani 1150 1488,79 654,79 622 172| 40 Chellulell salirlils ln naturi 1100 1302 295 405 307 295 - 01 Tichele de masá 1100 1302 295 405 307 295 02 Norma de hranä 0 0 0 0 D 03 Umlamis si achipamenf ohllgatonu 0 O 0 0 0 04 Locum z de serviclu folosrtä de salanat si familia sa O 0 O 0 0 j D5 Transonul Ia s: de Ia locul de munca D 0 0 o| 0 30 Alte drggtli salaiwale in naturá O 0 O OI 0 03 Contrlbu l 8270 8081 ,83 2267 2584,57 2190,13 1239,93 01 Contribujii penlru asiggggri sociale de stat 4520 5713.62 1500 1802 51 897.93 02 Conlribu 'i enlru asiguránle de gonna' 110 174.18 57 86,07 27 O3 Contribyju pentru aslguränle sociale de sänálata 1125 1505.35 420 430,71 288
 3. 3. Contributii de asigurari pt accidenle de munca sl boli prof Prime de asiurare viatä Iatite de ana ator enlru ana Contributii pentru concedii si lndemnizatii 501,21 Contribuçii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0,05 TITLUL II BUNURl $I SERVICII 19753,58 Bunurl gl servicll 6528 Fumitun de birou 329 Materiale pentru curâtenie 542 Iluminat, incälzit iforta motricä 1134,31 Apa, Canal si salubritate Carburanti si Iubriñanti Piese de schimb 514,85 321,22 Transport 0 0 Po§tá, ielecomunicatil, radio, tv, internet 250 355,35 134,35 Materiale 5x prestári de sewicii cu caracter funcçonal 405 100 Alte DUHUFQLSEFWCII pentru Tntretinere si functionare 2150 2842,49 1013 ggaratll curente 50 90 55 Hranå 1100 1150 550 Hraná pentru oameni 1100 1150 550 Hranä pentru animale D 0 0 Medicamente çl materiale sanllare 8166,15 10532,8 3280,84 3197,6 2981,31 Medicamente 3988,35 4791,! 1655,96 896,31I 1818,31 Materiale sanitare 2488,28 3118.59 827,77 1851,29| Reactlvl 1339,52 1773,01 597,11 30M 600 Dezinfectanti 350 350 200 50 100 Bunuri' de natura oblectelor da inventar 295 516.06 315 101,08 Uniicrrne SI Echlament 20 20 15 5 Lenjerle si accesorii de pat 5 5 5 0 Alte obiecte de Inventar 270 491,06 Z95 96,06 Deplasarl, delaçärl, translerlrl JL Deplasári interne, detagan, transierari Delasán In strainatate Materiale de Iaborator Cercetaredezvolure Cärti, publicatii si materiale documenlare Consultanta si expertizá Prentlre proiesionalá Protectla muncll Ctieltulell udlclare sl extra udlclare - ntru Interesele Alte chelluiell I Reclama ; i publicitate Prime de asigurare non-vista Chirii Executarea siliia a creantelor bugetare
 4. 4. 30 | A|te chelluieli ou bunuri sl servlcii 05 93,82 33,82 S0 0 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0 Alte dobánzl 0 0 0 0 0 Dobânzi la opeiatiunile de leasing 0 0 0 0 0 TITLUL VIII FROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 0 0 O 0 0 TITLUL IX ÅSISTENTA SOCIALA 0 0 0 0 Asigurari sociale D 0 0 0 Autoars sociale 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O D D 0 O O Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 1466,17 330 372,15 216,45 547,57 TITLUL X ACTIVE NEFINÅNCIÅRE 1455,17 330 372,15 216,45 547,57 1455,17 330 372,15 216,45 547,57 Constructii 0 0 Masini, ecnipamente si miiloace de transport 592,17 Mobilier, aaraiurâ birotica SI alte active corærale 330 02 IMasini, echipamente si miiloace de transport 03 | Motzilier, aparatura birotica s« alte active corporale 30 IAlte active iixe Servicil medlcale nmhulator Asistenta medicalá pentru specialitati clinice Alte servicu medicale ambulaionu Servlcll de urgentâ prespitalicesti ; i transport sanllar Servicll medlcaie In unitatl sanitare cu paturl Spitale generale Sanatorii balneare ide recuerare Cercetare aplicatlvå sl dezvoltare experlmenuiå in sinåtate Alte ctieltuieli in domenlul sanata il Activiiati de ergolerapie in unitaçi sanitare Alte institutii si actiuni sanitare II.1. CHELTUlELi DIN VENITURI PROPRII (altele declt 45066,1E ›r1ico Alinlat Denurnirea indicatorilor I. CHELTUIEU CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONÅL 45066, 1 5 29540 9598,85 7425,45 Icheituieli Ialariale in han! 22170 7310,29 5192,24 01 | Sa| ani de bazä 11280 1195515 02 | Sa| ani de merit 250 50
 5. 5. Indemnizaçii de conduoers Sar de veohime sporuri penlru conditil de munca 16 - _ Alle srun ore suplimentare 159 DB m” _- °7 170 Fond de premii Pnma de vacamä 171 10 Fond pentru poslun ocupate pnn cumul Fond alerent aiii cu ora Indemnizaçgplams uner persoane din afara unitaçii Indemnizatn de del- Tmnsponul la §I de la Iocul de muncá å a ë å' . n E'. Q i o 5 3 2 c i« 6724.79 1508,57 1953,22 Conlribuqii pentru asjgurán sociale de stat Contnbu n enrru asiuránle de oma Contribuçii pentru asigurarila sociale de sânätate 4534.78 121655 320 1452.51 1352.27 45,07 25,11 330.71 350,64 Contnbu ii de asiurân t sccidente de munca iboli ro! Prime de asigurare vnaiâ plante de ariggalor penlru ans 91.21 O 45 0 25,12 20,09 0 O Ccntribu ii enlru oonoedu si indemnizani 460.21 0,06 195 0 O 55.12 205,09 5 0.04 0,02 0 1 5412.97 5039! 5863,43 2810,49 5694 37 1244 68 : smaa 496,83 2519,05 n 26 25 Iluminal. incálzit gi luna moinca Aa, canal si salubritale Carburanti si lubnfianL' Fiese de schimb Poçg. lelecomunrcatii, radio, tv, internet O9 Matenale si resiån de servicu cu caraner fun Iønal Hraná enlru oamenl
 6. 6. 210 Medicamenle ; i materiale sanitare 8156,15 6897.51 1743,55 1997.6 2405 31 751 5 m 02 | Hraná pentru animale 0 - 01 Medicamente 3985,35 2979,59 677,97 696,31 1605.31 0 02 Matenale sanitare 2485.28 24254 565,55 1051,29 300 511,53 O3 Reactivi 1339,52 1 139, 52 300 200 400 239,52 04 Dezintectanti 350 350 200 50 100 0 Bunuri de natura obieclelorde Inventar 295 516,06 315 101 OSL 100 0 Uniforme si echipament 20 20 15 5 0 0 O3 Lenene si acoesoni de at 5 5 0 0 0 30 Alte obiecte de inventar 491,06 295 96,06 100 0 Deplasâri. detgjjri. transferiri 0 0 0 0 0 01 lDeplasán interne, detasan, transterári O 02 Iüeplasån in strainatate 0 I I Materiale de Iaborator 450 410 220 50 2oo| 0 Cercetare-dezvoltare 0 | Ca ' ublica 'i si materiale documentare 35 25 0 10I 0 Consultançä sl axpcrtlzá n | Pregatire profesionalå 40 75 25 10 30 10 Prolectla muncll 0 Cneltuieli udiciare sl extrfudiciare entru interesele statulul 0 Tlchete cadou Alte chelmiell 140 140 40 70 30 0 D1 Reclamá sl publicilate D D 0 O D 03 IPrime de asigurare non-vista D 0 o 0I D D4 Chini 55 55 15 10 30 D D9 Executarea silita a creantelor bugetare O 0 O o D 30 Alte cneltuieli cu bunuri i servicii 85 S5 25 60 0 D TITLUL l| | DOBANZI 0 0 0 0 0 Alte dohånzl 0 0 0 0 0 Dobânzi la ogeratiunile de leasing 0 0 O 0 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DlN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTÅDERÅRE TITLUL | X ASISTENTA SOCIÅLÅ Aslgurarl sociale A utoare sociale 01 A utoare sociale in nurnetar 02 A utoare sociale in natura Ticnete de cresa Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL 0 922,17 330 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIÅRE 0 922,17 330 Active flxe D 921,17 330 Ccnstructii 0 0 Masini, ecnipamente si milloace de transport 592,17 0 Mobilier, aaratura birotica l alte active corporale 330 330 30 Alte active tixe 0 0
 7. 7. [Rçparann capitale aferente achvebr ñxe l 0 0 um mm Chohuloll ao clphll, CHELTUIELI PENTRU FONDUL n: nszvoums 537 o Masini. echigamente si mncaoe de transgort 537 0 Mobilier. aparalura bnrotica s« ane active carporals 0 0 Alte active ñxe 0 0 DIN CHELTUIELI TOTÅLE: N TATE servlcll medical. amhulator Asastenta meducalá ggntru specialnah clinice Alle servicn medicale ambulatom Servicii de uren å res izancggüi tmnsært sanlIa_r[_ Mining! medlcalä In unltâçl sanitare cu paturl 0 0 Sgvtale generale Sanatom balneare s: de recuperare cercaure uplicauvå 9| dezvolure exürimenlali In så o Ane chenulell In domenlul sånålajil Actnvitagi de ergolerapus m unitam medicwsanltare 0° ooeiâooooooeo 01 50 Ane institum gu agium sanilare II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT* 7659.81 TMU nien Alinlat 01. CHELTUIELI CURENTE 7589,81 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONÅL 54493 D1 Cholmlell salnrlale In hanl 3990,36 O1 Satani de bazä 1536,89 02 Salam de ment 43,75 oe Indemnizagil de ccndncere i 1.49 04 S orde vechime 389,26 D5 S run pentru oondnpi de munca 843351 06 Alte særuri 112,51 O7 Ore suglimentare 115.31 06 Fond de premii 489,97 09 Prima de vacamá 0 10 Fond pentru postun ocupate pnn cumul 0 11 Fond alerem Elam cu ora 12 Indemnnzagplánle unor persoane din afara unilavu 13 Indemnuzaw de delegare mdemnizaxil de delägre Aloca ni pentru uansgonul la §| de la Iocul de muncá ooo D 0 Alocaul pentru Iocumje 0 Ane drepturi salariale in bani 157,79 Cnelwloll salarlnla ln nllurl 102 102 01 Tichete de mase D2 Norma de nrana 0 03 Uniforme si eclgaament obligatoriu 0
 8. 8. Locuintá de serviciu folositá de salanat si familia sa Alte orepturi salariale in naturá Contribu ii Contnbutii pentru asiguräri sociale de stat Contnoutii pentru asiguránle de samar Contnbutii pentru asiguránle sociale de sanälate Contnhutii de asigurári pt accidente de munca si boli proves Prime de asigurare viatáplatile de anggjator pentru ana ati Contributii penuu concedii si indemnizarii Contnbutii la Fondui de arantare a crean elor salariale TITLUL II BUNURI Si SERVICII Bunuri si sarvicil Matenale pentm curátenie Ilumlnat. incáizit si fortâ motricá Apá, Canal si salubritate Piese de schimb Transport Po ta, teieccmunicatil, radio. IV lnternet Materiale si prestári de servicii cu caracter functional Alte bunuri si 5efVlCl| pentru intretlnere si lunctionare Reparagll curente Hranå Hraná pentru oameni Hranä entru animals Madicamonta gl matarlala sanitare Medicamente Materiale sanitare Reaclivi Dezintectanti Eunuri de natura ohlectelor de Inventar Uniiorme si echipament Lenierie si accesoni oe pat Alte obiecte de inventar Deplasarl. detasärl. translerárl Deplasäri interne, detasari, transferäri Deplasan in strainatale Materiale de Iahorator Cercatare-dazvoltare cam. publicaçii ai materiale documentare Consultan : sl ex min Pro atire Eofesionalå Protec la iriuncll
 9. 9. cheltuieli judlclare sl sxtrajudlclaro pentru lnternnle statulul Tichete cadou 27 Reolamå i ublicilate °° E 03 D4 Prime de asigurare nonaviatá Chlrli Executarea silitá a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI 355 56.10 356 57 Asigurari sociale Auloare sociale A'uloare sociale in numerar 02 A utoare sociale in natura 361 D3 Tichete de cresa n Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 353 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL Masini. echiamenle si mi loace de transon D3 Mcbilier. aparatura birotica si alle active ccrporale 30 Alte active iixe - M1624 364 11 TITLUL X ACTIVE NEFlNANCIÅRE 355 01 Active flxe 365 Constructii 367 Masini, echipamente si miiioace de transport 368 | M0bilier_ aparatura birotica si alle active corporaie IAlte active iixe 370 o: lneparaiii capitale aierente acliveior iixe Idln rmi cheltuieli u. upiui. CNELYUIELI PENTRU FDNDUL os DEZVOLIARE 372 71 01 Paragra DIN CHELTUIELI TOTÅLEZ Servlcll medlcale ambulator Asisten á medicala entru secialitati clinice Alle servlcll medicale arnbulatorii servicii de urgentá prespitalicegti gl transport samar Aslstenp medlcala In unltaçl sanitare cu Egturl Spitale generale Sanatorii baineare ide recuerare H. J. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCÅL "' 01. CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
 10. 10. D1 cheltuieli aalarlala ln han] 01 Salariioebazá D2 Salarii dement _i D3 lndemnlzatil de conduoere D4 Spor de vechime Soniri - ntru condi de munca Alte sporuri 07 Ore sulimantare 08 Fond de premii O9 Prima de vacanta 10 Fond pentÆmstun ocugate prin oumul 11 Fond aferent platii : u ora 12 lndemniza 'i Ialite unor - rsoane din afara unitai 13 lndemnizatii de delegare 14 lndemniza 'i de delasire oooooooooooocoo 15 Alocatii pentru transportul la i de la Iocul de niuncá 16 Alocatii pentru iocuinte 30 Alte dreptun salariale in bani chaltulsii Ialarlalo In naturi 01 Tichete de masa D2 Norme de hrana 03 Uniforme si echiament obliatoriu Locuintä de serviciu folositâ de satanat si familia sa Transportul la si de la looul de munca ooooooooo Contnbu ii entru asi urän sociale de stat Conmbulii pentru asigyanle de some] Contnbutii enlru asiuránle sociale de sánálate Alte drepturi salanale in naturâ Contrtbgçg Conlributigantru concedii si indemnizaçii TITLUL II EUNURI SI SERVICII Contributii de asigurari pt accidente de munca si bolt protes. Prime de asi urare via a Iatite de an a'ator entru an a e Contnbutii la Fondul de garantere a creantelor salanale II n › eoooooooao Bunurl ; I servicll Furnituri de birou å Materiale pentru curátenie lluminat, incâlzit i lo á rriotrica Apâ. canal si salubritate T Carburanti si Iubrifiami Piese de schimb Transport Po ta. telecomunicatii. radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter iunctlgial 3D Alte bunun si servicii entru lntre inere si lun ionare oooooooåoa
 11. 11. Reparaul curema Hranå Hraná pentru oameni Hranä entru animale Medicamentegi materiale sanitare Medicamenle Materiale sanitare Resictivl Dezinfectanti Bunuri de natura obiecmelor de inventar Uniforme si echipament Lenierie Sl accesoru de pat Ane obiede de inventar Deplasári. detagåri. uansferárl Deplasåri interne. delagan. lransferári Deplasäri in strainatate Materiale de Iaborator Cercelare-dezvoltare cargl, publlcagn sl materiale documentzre Consulun si ex rtizå Pregatlre prcfeslonalá Prolec ia muncii Cheiwlell judlclare sl extrajudlclarejantru inlereaele alatulul oeoeaceooeoooeooooeoooo Tichele cadou Alte chelluieli Reclamá ; i publicitale Prime de asiurare nonrvia å Alte chelluieh cu buni_i_ri_§i servicii TITLUL III DOBÅNZ| Ane dubânzl Dobanzi la cperaçiunile de Weasigg 0 0 0 0 0 0 467 56.10 TITLUL VIII FROIECTE cu FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMEURSABI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA LE FOSTÅDE 468 57 469 01 Asl urarl sociale az j A utoare sociale A utoare sociale m numerar A uloare sociale in nature Tichete de cresa 04 Tichele cadou acordale entru cheltuieli sociale TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINÅNCIÅRE Active flxe D1 Consirugii
 12. 12. 479 02 Masini, echipamente si miiloace de transport O 480 03 Mobiiier, a ratura birotica I site active cor ovale 0 481 30 Alte active iixe 0 482 03 Reparazii capitake eferente activelor ñxe I 0 483 din Total cheltuieli de capital. CHELTulELt PENTRU FONDUL DE DEZVDLTARE o 0 0 o D 484 71 01 02 Masini. echipamente si MIJIOSCe de transport I 0 485 03 Mobilier, a aralura birotica si ane active oorgoraie | 0 486 3D Alte active fixa I 0 487 Din cheltuieli totale. O 488 aplto ubca Paragra 0 489 SÅNÅTÅTE l! 0 0 0 0 490 04 |5ervici| medlcale ambulator 0 o 0 0 0 491 02 IÅSlSteMå medicala pentru speciaiimi clinice D 492 50 IAIte serviui medicale ambulatorii o 493 05 lscrvlcll da urgengâ presplmllceçtl gi transport sanltar 0 494 06 Asistentå medicalá in unita ' sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 495 01 spiiaie generaie o 1 496 06 Sanatorii balneare si de recu rare 0 CONSTITUIT DIN CONTRIEUTHLE CU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA PENTRU FRODUSE 497 DlN TUTUN I ÅLCOOL "" 3073 0 1200 1074 199 498 499 01. CHELTUIELI CURENTE 2529 0 1200 1014 255 500 10 TITLUL | CHELTUIEL! DE PERSONÅL 569 0 0 429 240 501 01 cheltuieli ulariala in bani 869 0 0 429 240 502 01 Salam de baza 559 429 240 503 02 Saiani de merit 0 504 Ividemriizalii de conduoere 0 505 Spor de vechime 0 | 505 D5 sporuri pentru condiçii de munca 0 I 507 06 0 505 Ore suplimentare 0 509 Fond de premii __ 0 510 09 Prima de vacanra 0 511 10 Fond penim postun ocupate prin cumul _ 0 512 11 Fond aierent Iatii cu ora O 513 12 Indemnizatii plátite unor persoane din aiara unitatii 0 514 13 | Indemnizatii de delegare 0 515 14 Ilndemnizatii de detasare O 515 15 Alocatii entru Irans ortul la ide la Iocul de muncá D 517 16 ÅIOCEUi pentru iocuinte O 51B 30 IAIte drepturi salanale in bani 0
 13. 13. 01 ichete de masa cheltuieli salariala In naturi I- “° “m” 522 D3 Uniforrne Sl ecniament Obll atoriu 04 Locuintá de seiviciu tolositá de salariat si familia sa 05 Transportul la ide la Iocul de muricá Alte drepturi salariale in naturá Contribuçll Ccntribuglgnim asigurári sociale de stat Contributii pentru asiguranle de omaj Contnbutil pentru asigurärile sociale de sánatate Contributii de asigurari pt accidente oe munca si boli profes. Prime de asiurare via á lalite de ana alor - ntru ana'a i Contnbutii pentru concedii si indemnizatii Contnbutu la Fondul de garantere a creantelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri gi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curátenie Illuminat, lncálzlt ; i forta motricá IApä, canal si salubritate lcarburanti si Iuhrifianli IPiese de schimb ITransporX IPostá, teleoomunicalii, radio, tv, internet IMateriaIe si prestari de servicii cu caracter luncttonal IAlte bunuri si servicii pentru iritlgtinere SI functionare IReparatII curonts Hraná pentru oameni Hraná pentru animale Medlcamenta gl materiale nnltare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunurl de natur: ohlectolor de Inventar Uniforme si echipament m Lenigte si accesorii de pat E 3 Alte oniecte de inventar Iasarl. data årl, transierin S 0 560 Deplasan interne, detasari, translerári 551 O2 Delasan in strainatate -B- 10 - Materiale du Iaborator Cercstare-dozvoltare
 14. 14. | 11 Icartl, publlcgii al materiale documnntare I 12 Consullan si expertizä | 13 Pregatire protealunalä 14 Prolec ia muncii 25 Cheltuieli judlclare sl extrajudlclareyentru lnoemsele statului 27 Tichete cadou 30 Alte cheltuieli 0 01 Reclamá si_publicitate 0 03 Prime de asigurare nonrvialá 0 04 Chirll 0 09 Executarea siiilå a crearitelor bugetare 0 0 0 0 0 30 Alte cheltuieli ou bunuri si servicii TITLUL I| I DOBANZ| 03 Alte dohânzl oe 5 8 Dobânzi la oeratiunila de Ieasin 579 56.10 TITLUL VIII FROIECTE CU FINÅNTÅRE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSÅBILE POSTADERÅRE 580 57 I TITLUL IX ASISTENTÅ SOCIALA 581 01 Asi - urari sociale A utoare sociale A utoare sociale in numerar Aiutoare sociale in natura Tlchete de cresa Tichete oadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL 7D CHELTUIELI DE CAPITAL I 544 TITLUL X ACTIVE NEFINÅNCIARE I 544 Activa tlxe I 544 Constructii Masini, echipamente sl miiloace de transport 54 O 4 Mubiliei, aaratura birotica i alte active co crale 0 Aite active lixe 0 Reparalii capitale aierente activelor tixe I 0 am Total cheltuieli u. capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL us DEZVOLTARE t) Masini, echipamente si FHIJIOECE de transport I 0 03 Mobilier, aparatura birotica i alte active corporale | O O 0 O 0 0 0 0 eee , l mp 1 30 Alte active lixe | Din cheltuieli (anale : uhca Parajra s- NÅTATE 04 servicii medlcala ambulator O2 Asistenta medicala pentru specialitet« clinice Alte servicii medicale ambulatcrii 05 0G spiiaiejenaraie SBHBCOFII balneare SI de YQCLIEEFETE
 15. 15. Excedeni din anul curent Deñcit din anul curent ; -2 Exoedent din anul precedent , 258M 1290,84 EEE-IEEE ') se includ sl actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asiguran de sanatate ") se detaliaza pe surse "") se detaliaza pe structure clasiñcatiei bugetare Mota Veniturile din cercetare sunt cele prevazute in contracte cu lerte persoane ñzice si Juridice, conform legii, Sumele afererite programelor de sanatate se detalca pe ñecare program, subprcigram sau acliune sanitara ocnlcrm clasiñcatiei bugetare' MANAGER / Prof. Dr. Dan Mlyn; /Enescu

×