Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ushtrime 4

1,836 views

Published on

Ushtrime KF4

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ushtrime 4

  1. 1. Me datën: 19.03.2012 Ushtrimi për kolokfiumin e parë në lëndën “Kontabiliteti Financiar”Kompania “N” me 31.12.2011, ka pasur bilancin vertetues perpara rregullimeve si nevijim:Emërtimi i llogarive DEBI KREDINdertesat 120.000Pajisjet 50.000Parapagimet e qerase 3.000Llogarite e arketueshme 4.000Parapgimet e sigurimeve 5.000Keshi 7.000Furnizimet per zyre 1.000Zhvleresimi akumuluar 8.000Kapitali i pronarit 152.000Terheqjet e pronarit 2.000Llogarite e pagueshme 8.000Te hyrat e shtyera 10.000Pagat e pagueshme 2.000Te hyrat nga shitjet 30.000Shpenzimet e pagave 5.000Shpenzimet e qerase 7.000Shpenzimet e sherb.publike 5.000Shpenzimet e sigurimeve 1.000TOTALI 210.000 € 210.000 € Gjatë muajit maj firma “N” ka kompletuar transakcionet ne vijim: 1) Me 03 maj ka marre nje kredi afatshkurter nga banka duke e nenshkruar pronari nje deftese premtuese ne vlere prej 10.000 €. 2) Me 7 maj pagoi ne kesh 500 € per furnizime te imta. 3) Me 10 maj bleu nje lokal afarist per 11.000 € ne kesh. 4) Me 15 maj nga sherbimet e kryera ndaj nje klienti arketoi ne kesh 5.000 €. 5) Me 17 maj pagoi ne kesh 1.000 € detyrimin ndaj nje furnitori (llog.pag.). 6) Me 20 maj kreu sherbime ndaj nje bleresi (lienti) me afat pagese ne vlere prej 7.000 €. 7) Me 22 maj jane arketuar 3.000 € ne kesh prej nje bleresi. 8) Me 25 maj jane paguar ne kesh: shpenzimet e pagave 1.500, shpenzimet e qirase 1.000 dhe shpenzimet e sigurimit 500. 9) Me 28 maj jane pranuar faturat per sherbimet publike: per uje 150 euro, per rryme 200 euro dhe per mbeturina 50 euro. Faturat e ketyre shpenzimeve duhet te paguhne pas 10 diteve.
  2. 2. 10) Me 29 maj pronari i kompanise ka terhequr ne kesh 1.000 euro per nevoja personale.11) Me 30 maj jane kryer sherbime ndaj klienteve ne vlere prej 2.000 euro. Sherbimet jane kryer me afat pagese per 1 muaj.Te dhenat e nevojshme per veprimet rregulluese pas bilancit vertetues te paregulluarjane si ne vijim:12) Zhvleresimi i ndertesave dhe pajisjeve eshte 6.000 (4.000 ndertesa, 2.000 pajisje).13) Furnizimet e paharxhuara ne fund te vitit jane 500.14) Ne emer te parapagimeve te sigurimeve jane njohur si shpenzime te sigurimit 3.000.15) Pagat e perfituara, por te papaguara jane ne vlere prej 1.000 euro.16) Ne emer te te hyrave te shtyera jane kryer sherbime ne vlere prej 8.000 euro.17) Ne emer te parapagimeve te qerase per kete vit jane njohur shpenzimet ne vlere prej 1.000 euro.Kerkoheta) Rregjistroni ne konto te gjitha transakcionet e procesit kontabel dhe rregullues.b) Bartni ne bilancin vertetues me rregullime.c) Pergatitni pasqyren e te ardhurave, ndryshimit ne ekuit, bilancin e gjendjes dhe pasqyren e rrjedhes se parase me metoden direkte.

×