Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tregtia elektronike

Sisteme Informacioni

 • Login to see the comments

Tregtia elektronike

 1. 1. E - Biznesi
 2. 2. Është procesi i blerjes dhe shitjes së mallrave dheshërbimeve në rrugë elektronike.Ai përfshinë transaksionet që përdorin rrjetet,internetin dhe teknologji tjera digjitale.  
 3. 3. Teknologjitë që operojnë përmes Internetit polindin modele të reja biznesi që po ndryshojnërrënjëshisht strukturat bazë funksionuese nëkompanitë që për dekada kanë ecur mirë nëtreg.Për shembull, nga kompjuteri i shtëpisë mund tëblini online muzikë, videokaseta, libra dhe njësërë gjërash të tjera, pa pasur nevojë të shkoninë dyqan pakice.
 4. 4. Një numër kompanish, si amazon.com dhe eBaykanë hyrë në skenën tregtare për t’u kujdesurpër nevoja të tilla.Vlera e IT-së dhe e Internetit gjendet nëkapacitetin e tyre për të magazinuar, rifituar,analizuar dhe për të komunikuar informacionemenjëherë, kudo, me kosto të papërfillshme.
 5. 5. Nëse IT dhe Interneti duhet të vendosen në tënjejtën kategori me revolucionet e mëparshmeteknologjike duhet tu jepen përgjigje tri pytjevekryesore.
 6. 6. Sa rrënjësisht e ndryshon teknologjia jetën epërditshme?Sa u duhet bizneseve të riorganizojnë procesin eprodhimit për tu bërë më efiçiente dhe mëpranë konsumatorit?Kush është impakti i teknologjisë së re në biznesnë të gjithë ekonominë, qoftë duke lejuar qëproduktet ekzistuese të bëhen më efiçente, qoftëduke krijuar produkte tërësisht të reja?
 7. 7. Disa prirje kyçe po lindinKompanitë po transformohen në shkallë të madhe.Bizneset e themeluara po i nënshtrohenrindërtimit rrënjësor në strategji, stukturë dhenë proces që përmbushin nevojat e ekonomisëdixhitale.
 8. 8. Për shembull, pothuaj të gjithë distributorët eautomobilave në amerikë kanë futur menaxherëshitjesh me Internet.Roli i tyre është të caktojnë që më parë çmimin nëInternet për klientët që kërkojnë të blejnë njëautomobilë specifik dhe të mos kenë përvojëblerjeje me telashe.
 9. 9. Klientët po bëhen më të zgjuar dhe më kërkues.Me sasinë e madhe të informacionit nëdispozicion ...Mund të qëndroni para kompjuterit dhe të lidhenime Autobytel-in dhe të kërkoni, të blini ose tëshisni automobilë në bazë të kushteve specifikeindividuale.
 10. 10. Biznesi po bëhet më i shkathët.Njohuria është pasuria kryesore.Bollëku i informacioneve dhe shpejtësia ekomunikimit nënkuptojnë se shpikja e bazuarnë këtë dije dhe shpejtësia do të jenë çelësi isuksesit të biznesit.
 11. 11. Pse duhet të dini për E-Biznesin?
 12. 12. Përdorimi i Internetit është duke u rritur mëshpejtë se cilado teknologji tjetër në histori. Nëmes të vitit 1993 dhe 1997, numri ikompjuterëve që janë lidhur në internet ështërritur prej 1 milion në 20 milion.Në vitin 2001 rreth 250 milion.Një prej faktorëve me të cilin matet zhvillimiekonomik i një vendi do të jetë edhe intensiteti ipërdorimit të internetit.
 13. 13.  Përdorimi i internetit zvogëlon: Çmimin e komunikimeve, Kohën që duhet për shitjen e mallit oseshërbimeve, Mundëson dërgimin e shumë llojeve tëinformatave në format digjitale, Zvogëlon koston e transportit, shpërndarjes etj.
 14. 14. Tregtia elektronike - Interneti
 15. 15. Tregtia elektronikeParaqet formën e biznesit kur transaksionetkomerciale kryhen më shumë përmespërdorimit të teknologjisë të avancuarinformatike se sa përmes përballjeve tëdrejtpërdrejta në tregje të caktuara.Para njëzetë e pesë vjetesh, vetëm kompanitë emëdha kanë përdorur kompjuter.Për kompanitë mesatarisht të vogla, kompjuterëtkushtonin shumë. Kjo gjendje ndryshoj, në vitete hershme të tetëdhjeta të shekullit të kaluar,me paraqitjen e kompjuterëve personal.
 16. 16. Evolucioni i tregtisë elektronike
 17. 17. E-tregtia vepron në tri nivele:- BtekB,- BtekC dhe- BtekBtekC.Shpesh herë këto ju do t’i shihni të shkruara si:B2B, B2C.
 18. 18. Në B2B - business to businessTregohet aftësia e shitjes elektronike, ose ekëmbimit të informacioneve midis furnitorëvedhe konsumatorëve.Në B2B, transakcioni paraqet në mënyrë direkte,më tepër në mes të kompanive, se sa midisindividëve.
 19. 19. Disa nga përparësitë e shfrytëzimit të modelit B2Bjanë: Menaxhimi i inventarit më me efektivitet, Përshtatja dhe realizimi i kërkesave të klientëvenë mënyrë më të shpejtë, Distribuimi i produkteve dhe shërbimeve nëtreg më shpejtë, Minimizimi i kostos së prodhimit, Realizimi i kontratave me furnitorë me çmimemë të lira.
 20. 20. Në B2C - business to consumerTransakcioni ndodh drejtpërdrejtë midis biznesitdhe konsumatorit individual, duke përdorur faqete Internetit dhe forma tjera elektronike.Karakteristikë është se duhet të ekzistojë një ueb faqee kompanisë e cila i stimulon dhe motivon klientëtme ofertat e veta.
 21. 21. Disa nga përparësitë e B2C janë: mundësohet qasja në zgjidhje më të gjerë tëprodukteve dhe të shërbimeve, qasja në produkte me kosto më të ulët, kursim ikohës, kryerje më e shpejtë e transaksioneve, etj
 22. 22. Në B2B2C, një biznes ofron një shërbim i cili imundëson një biznes tjetër që të kontaktojëdrejtpërdrejtë me konsumatorin.Shembull i mirë për këtë model (nivel) të funditështë ajo kur një prodhues i automobilit imundëson konsumatorit të kërkojë personalishtëopcionet dhe specifikimet që i pëlqejnë përmakinën e tij.
 23. 23. Kur konsumatori të ketë bërë zgjedhjen, të cilënmund ta mbështesë prodhuesi, ai prapë shkon teshitësi (dileri), për përfundimin respektivisht përpërmbylljen e transakcionit të shitblerjes.
 24. 24.  Ju faleminderit per vemendje

×