Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monopoli

Monopoli

 • Be the first to comment

Monopoli

 1. 1. Monopoli
 2. 2. Fuqia e tregut· Në konkurrencën e plotë shitësit janë “çmimpranues” · Asnjë shitës [apo blerës] nuk ka mundësin që të ndikojë në çmimin e tregut.· Në shumicën e tregjeve, së paku një apo më shumë kushte që kërkohen për konkurrencën e plotëshkelën. Kjo I jap shitësve apo blerësve mundësin për të ndikuar në çmimin e tregut dhe në alokimin e resurseve.
 3. 3. Fuqia e tregut· Fuqia e tregut është mundësia e agjentit të ndikojënë çmimin e së mirës që e shesin apo e blejnëdhe ndryshojnë në alokimin e resurseve.· Burimet e fuqis së tregut: · monopoli, oligopoli, monopoli konkurrues · monopsoni, oligopsoni · Struktura Institucionale {ligjet, regulloret, etj…}
 4. 4. Monopoli· Monopoli · Një shitës · Të mirat që prodhohen dhe shiten nuk kanë zavëndesime · Barierat për hyrje parandalojnë të tjerët të konkurrojnë · Në përiudhë afatshkurtr firma mund ta ndryshoj çmimin dhe outputin; firma është “çmimë vendosëse”
 5. 5. Barierat për hyrje· Institucionet sociale apo politike, apo kushtet ekonomike të cilat parandalojnë firmat për të hyrë në treg: · ligjet, rregulloret, patentat, drejtat e autorit, shenjat dalluese, . . . · lokacion, mundësit natyrale, informacioni, shkalla e ekonomisë (monopli natyral)
 6. 6. Funksioni I të ardhurave për monoplistetPasi që është një shitës, kërkesa e tregut është kërkesa që e ka edhefirma. Kërkesat e tregut & kërkesaMonopolisti mund ta vendos $ e monopolistitÇmimin e cila do të përcaktonsasinë që mund ta shesin. AR = D .Në pikën e mesit të kërkesës,elasticiteti i kërkesës ep = - 1, TR = max,, ep = - 1. Në këtë sasië MR=0TR është në maksimum.Në max. të TR pjerrtësi është0. Prandaj, MR = 0. D = AR MRMR “ndanë në dysh” fushën ndër AR, X/2 Xpjerrtësia e saj është2X më e pjerrtë se AR. Q/ut
 7. 7. Lineare, pjerrtësi negative efunksionit kërkesës; P = a - mQTR = PQ =(a - mQ) Q TR TR = aQ - m Q2TR = aQ - m Q2 ështëfunksion jolinear. ∂TR P TRMR = = a - 2mQ ∂Q aMR = a - 2mQPjerrtësia e MR është dy herë D = ARmë pjertë se AR apo kërkesa.Te maksimumi i TR,pjertësi është 0; MR = 0 MR Q
 8. 8. Maksimizimi i profitit në afatshkurt Kërkesa e tregut e përcakton funksionin e të ardhurave të monopolistit. MC dhe ATC janë të $ Firma Monopolistike përcaktuara nga funksioni i MC prodhimit dhe çmimi i PM > MC Inputeve. P Për ta maksimizuar π, firma M AC to të prodhojë ku . MC=MR. CM Monopolistet do të CMin prodhojnë QMqë mund , MR D = AR shitet me çmimë PM. AC te outputi QM është CM. QM QC Outputi më koston minimale për njësi është te QC , që është Q/ut outputi i ekuilibrit në konkurrencën e plotë.
 9. 9. Profiti MonopolitDuke e marrur të ardhurat dhe funksionin e kostove që përballetMonopolisti, firma maksimizon π kur MC = MR.Outputi është QM me çmim PM. $ Monopoly Firm MCTë ardhurat llogariten:TR = PM QM PM > MCAC është CMKosto totale është; PM AC .TCM = QM CM TR = PM QMMbani në mend “normal π” π CMështë I përfshir në kosto.“Economik π” = TR - TC TCM= QM CM MR D = ARNë monopol ka barierra të hyrjes,nuk ka hyrje që të kapin mbi π normal ; firma vazhdon të QMfitojnë mbi normale apo “monopl π.” Q/ut
 10. 10. Humbja e mirëqenjes (humbja neto) në MonopolProfiti i monopolit është:(PM - CM ) QM = πMonopoly Firma Monopolistike MCMC për të gjitha njësit deri të $Q* është më pak se që blerësitdëshirojnë dhe janë në gjendjeTa paguajn. Blersit “vlersojn”të gjitha njësit deri tëQ* P m ACma shumë se MC për prodhimin Me atyre njësive. πMB > MC. h C MHumbja neto në shoqëri është ffusha mbi MC dhe nën funksionin MR D = ARe kërkesës. [fusha fhm.] QM Q*Monopolisti ka kufizuar outputindhe ka ngrit çmimin mbi MC. Q/ut
 11. 11. Fuqia e tregut· Kur firmat përballen me pjerrtësi negative të funksionit të kërkesës për produktin e tyre, ato mund ta ngrisin çmimin mbi MC dhe zvogëlojn outputin· Blersit dëshirojnë të blejnë të mirën deri sa benefiti marginal është baraz apo më I madhë se çmimi, ata blejnë deri MB =P· MB = P > MC; Benefitii I njësis së fundit të shitur tejkalonë koston ë prodhimit të asaj njësie.
 12. 12. Fuqia e tregut· Se sa çmimi monopolistik është mbi koston margjinale kjo varet nga pjerrtësia e kurbës së kërkesës.· Lerner indeksi p − mc =− 1 p ε
 13. 13. Kërkesa dhe t’ardhurat margjinale· Kërkesa dhe AR janë të njejta.· MR është ndryshimi në TR i asocuar me ndryshimin ne sasin e shitur.· Mbani mend kur një vler margjinale është më e vogël se mesatarja, mesatarja zvogëlohet. Në figura, kur AR zvogëlohet, MR duhet të jetë nën AR.· Kur funksioni i kërkesës është me pjertësi negative është njëjt si kur AR zvogëlohet.
 14. 14. Politikat shtetërore për kontrollin e monoplit· Ligji Antitrust- kundër shkrirjeve të kompanive (integrim horizontal)· Vendosja e çmimeve tavan· Monopoli Natyral
 15. 15. Politikat shtetërore për kontrollin e monoplit· Antitrust- Agjencioni per konkurrence. P.sh. Rasti i kacave fiskale N· Herfindal Indeks : H = ∑ si2 i =1· s= pjesa e tregut që zotëron një firm· N= numri I firmave në tregFall ‘ 97 Principles of Microeconomics
 16. 16. Politikat shtetërore për kontrollin e monoplit· Franshizat qeveritare- zakonisht janë subjekte të komisioneve të cilat e rregullojn çmimin.· Çmimet tentohen të barazohen më koston mesatare (ATC)· Mbulohen kosto kontabel dhe kosto oportune
 17. 17. Monopoli natyror· Monopol natyror konsiderohet atëherë kur një firmë mund të prodhojë me një kosto për njësi më të vogël se sa shumë firma.· P.sh. Ujësjellësi AC = m + F Q

×