Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bazat e marketingut LIGJ 6

7,634 views

Published on

Bazat e marketingut Ligjerata 6

  • Be the first to comment

Bazat e marketingut LIGJ 6

  1. 1. SISTEMI DHE MJEDISI I MARKETINGUT SISTEMI I MARKETINGUT 1
  2. 2. Sistemi është tërësi e elementeve të ndryshme të lidhura mes veti.Sistemet në minimum duhet ti kenë dy lidhje: hyrësen (inputin) dhe dalësen (outputin). 2
  3. 3. 3
  4. 4. Sistemi i marketingut nuk e ka vetëm rolin intern, brendapërbrenda në ndërmarrje, në sinkronizimin e instrumenteve themelore, por i krijon dhe I mban lidhjet me mjedisin.Me sistemin e marketingut nënkuptohet grumbull i aktiviteteve, institucioneve, i elementeve bazë, që janë në interaksion në mes veti dhe ndërmarrjes i krijojnë lidhje me tregun. 4
  5. 5. Sistemi i marketingut me lidhjet që i krijon me mjedisin, ndërmarrjes i mundëson që ofertën ta bëjë sa më adekuate, më të përshtatshme dhe atraktive për konsumatorin. 5
  6. 6. Këto qëllime arrihen duke i përqendruar aktivitet në treg, ku me analizat dhe kërkimet përkatëse, ndërmarrjes i definohet oferta, e cila është e pranueshme për konsumatorët.Pranimi i ofertës nga konsumatorët, reagimet pozitive në të, dëshmojnë se cilësia dhe struktura, sinkronizimi i elementeve të marketingut miks janë në nivel të duhur.Kënaqja e nevojave të konsumatorëve është burim I realizimit të fitimit në ndërmarrje. 6
  7. 7. Faktorët që e rrethojnë sistemin e marketingutFaktorët e brendshëm të ndërmarrjes (marketingMIX- produkti, çmimi, distribuimi dhe promovimi)Faktorët më të rëndësishëm në ndërmarrje, të cilëtkanë ndikime të ndërsjella me sistemin emarketingut janë: prodhimi, financat, organizimi, kuadrot, kërkimetdhe zhvillimi, lokacioni dhe reputacioni.
  8. 8. Faktorët e mjedisit (e vecante dhe pergjithshem)a) f.vecante
  9. 9. Faktorët e mjedisit (e vecante dhe pergjithshem)b) f.e pergjithshem• faktori demografk (popullsia, madhesi, struktura)• ekonomik (zhvillimi ekonomik, punesimi, etj)• teknologjik,• politik dhe• shoqëror (kulturor).

×