Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoriteti dhe pushteti ligj 8 Mr.Driton Sylqa

5,924 views

Published on

Autoriteti dhe pushteti ligj 8

 • Be the first to comment

Autoriteti dhe pushteti ligj 8 Mr.Driton Sylqa

 1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË BIZNESIT Tema: Pushteti dhe Autoriteti Driton Sylq aDec 2, 2012
 2. 2. Pushteti dhe Autoriteti Pushteti (fuqia) dhe Autoriteti janë dy nocione bazë, mbi të cilat mbështeten menaxherët;Dallimet në mes Autoritetit dhe Pushtetit: Pushteti ka të bëje me fuqinë e një personi për të ndikuar në mendimet e të tjerëve; Autoritetiështë e drejtë zyrtare e një personi që mban një pozitë vendimmarrëse për të urdhëruar dhe për të kërkuar bindje nga vartësit. Dec 2, 2012
 3. 3. Pushteti dhe llojet Pushteti është aftësia e individëve për të nxitur ose influencuar mbi besimet apo veprimet e individëve të tjerë.Llojet e Pushtetit janë: Dec 2, 2012
 4. 4. Pushteti i Pozitësa. Pushteti legjitim; Çdo vartës i pranon si të natyrshme urdhrat dhe direktivat e eprorit të tij, sepse ai ka të drejtën legjitime që i jep pozita për të komanduar;b. Pushteti shpërblyes; Ka të bëjë me kompetencat e disa njerëzve për të dhënë shpërblime, si shpërblimi material, stimulimi moral, ngritja në detyrë, etj;c. Pushteti shtrëngues; Ky pushtet është pushteti i menaxherit për të dënuar vartësit, bazohet në frikën e vartësve para eprorit;d. Pushteti i informacionit Ky lloj pushteti buron nga privilegjet e menaxherit për të pasur qasje Dec dhe kontroll mbi informacionin e rëndësishëm. 2, 2012
 5. 5. Pushteti Personala) Pushteti i ekspertit: Rrjedh nga njohuritë profesionale prej eksperti të eprorit, gjë që i “detyron” vartësit të kenë respekt e t’i binden atij.b) Pushteti referent (karizmatik); Pushteti referent bazohet në influencën që njerëz të veçantë (karizmatik) ushtrojnë mbi të tjerët për shkak të besimit që ata kanë në idetë dhe direktivat e tyre;c) Pushteti i lidhjeve: Bazohet tek lidhjet / marrëdhëniet e menaxherit me njerëz me influencë brenda dhe jashtë organizatës; Dec 2, 2012
 6. 6. Autoriteti dhe përkufizimetH.Fayol: Autoriteti është e drejta e një personi për të dhënë urdhra dhe për të kërkuar bindje të plotë nga vartësit;H.Simoni: autoriteti është pushteti që ka menaxheri për të marrë vendime të cilat shërbejnë si udhëzime për veprimet e të tjerëve;H.Weihrich dhe H.Koontz: autoriteti në organizatë është e drejta e një pozite dhe nëpërmjet saj e një personi që ka atë pozitë, për të dhënë gjykimin e tij për marrjen e vendimeve që influencojnë tek të tjerë; AUTORITETI Cilësitë e Autoritet Llojet e Autoritetit Llogaridhënia Përgjegjësia (përgjegjësia për Linear Stafit Funksional veprimet e kryera) Dec 2, 2012
 7. 7. Cilësitë dhe llojet e autoritetitCilësitë e autoritetit:a. Përgjegjësia: Përgjegjësia është një obligim që ka menaxheri për të ushtruar autoritetin me qëllim që të realizojë detyrat e saj/tij.b. Llogaridhënia: Çdo person që gëzon autoritet duhet të jetë i përgjegjshëm për veprimet që kryen. Secili përgjatë zinxhirit skalar i jep llogari eprorit të tijLlojet e autoritetit: Autoriteti linear – përfshin pozitat lineare me të drejtën e vendimmarrjes; Autoriteti i stafit - përfshin pozitat e stafit që nuk posedojnë me të drejtën zyrtare të vendimmarrjes; Autoriteti funksional - atëherë kur personat vendimmarrës u delegojnë autoritet personave në pozita të stafit Dec 2, 2012
 8. 8. Për të dalluar autoritetin dhe pushtetin në praktikë, jepen situatat në vijim:1. Një situatë kur ka autotitet dhe pushtet: p.sh. Kur eprori kërkon nga punëtorët të punojnë 2 orë më tepër dhe ata dakordohen;2. Një situatë kur ka autoritet por jo edhe pushtet p.sh. Kur vartësit nuk ju binden urdhrit të eprorit;3. Një situatë kur s’ka as autoritet e as pushtet p.sh. Kur sekretarja e drejtorit nuk lejon një kontabilist të vizitojë shefin e tij/saj;Dec 2, 2012
 9. 9. Delegimi i Autoritetit Delegimi i Autoritetit – ë sht ë një proces i cili zbatohet vet ë m n ë nj ë departament t ë caktuar ; Domosdoshmëria e delegimit të autoritetit buron nga fakti se ekziston një limit i caktuar i numrit të njerëzve që mund të drejtojë me efektivitet një menaxher e të marrë vendime në emër të tyre; Delegimi është procesi i përcaktimit të detyrave vartësve, i dhënies së autoritetit të nevojshëm për zbatimin e këtyre detyrave dhe i obligimit të tyre për t’i realizuar detyrat e ngarkuara në një nivel të kënaqshëm; Dec 2, 2012
 10. 10. Avantazhet e realizimit efektiv të delegimit Së pari, delegimi ndihmon në rritjen e efektivitetit të koordinimit vertikal, sepse ai bën të mundur rritjen e efikasitetit të hierarkisë nëpërmjet lejimit që një pjesë e punës të kryhet në nivelet e ulëta; Së dyti, rrit kohen në dispozicion të menaxherëve dhe lejon vartësit që të marrin vendime në fushat ku janë më kompetentë; Së treti, procesi i marrjes se vendimeve nga vartësit ka tendencë të realizohet me shpejtë; Së katërti, delegimi i autoritetit tek vartësit u jep atyre mundësi për zhvillimin e aftësive e për rritjen e nivelit të kualifikimit, duke i përgatitur ata kështu për karrierën e ardhshme menaxheriale; Dec 2, 2012
 11. 11. Disa momente të rëndësishme Menaxherët duhet t’u japin vartësve udhëzime të qarta për punët që duhet kryer, si dhe të sigurohen se udhëzimet e dhëna janë kuptuar qartë nga vartësit; Menaxherët duhet të lejojnë aplikimin e ideve të vartësve në zgjidhn e problemeve, t’i nxisin dhe t’i stimulojnë efektivisht kur idetë e tyre janë të suksesshme; Menaxherët nuk duhet t’i kritikojnë vartësit për çdo gabim qe bëjnë, me qëllim që të mos kultivohet ndjenja e frikës tek ta; Delegimi nënkupton besueshmërinë e eprorit tek vartësit, ndryshe ai nuk mund të realizohet. Kjo kërkon një njohje të mirë të cilësive profesionale të vartësve nga eproret e tyre; Dec 2, 2012
 12. 12. Centralizimi / Decentralizimi i Autoritetit Centralizimi i referohet shkallës në të cilën autoriteti është i përqendruar në majën e piramidës së menaxhimit; Ndërsa decentralizimi si termi i kundërt i tij, është madhësia në të cilën autoriteti për marrjen e vendimeve është deleguar në nivelet më të ulta të menaxhimit.Decentralizimi i Autoritetit-eshte i lidhur ngushte me delegimin pornënkupton më tepër dhe është më i gjerë se ai. Përfshin delegimin eautoritetit në t ë gjitha fushat e menaxhimit dhe kërkon:1. Së pari, seleksionimin e vendimeve që do të merren nga kreu i organizatës dhe të atyre që do merren në nivelet më të ulëta.2. Së dyti, përcaktimin e politikave që do të shërbejnë si udhëheqje për marrjen e vendimeve.3. Së treti, zgjedhjen e kujdesshme të njerëzve, trajnimin dhe kontrollin e punës dhe të rezultateve të tyre. Dec 2, 2012
 13. 13. Faktorët q ë ndikojn ë n ë shkall ë n e centralizimit t ë autoritetit1. Kostoja e vedimeve2. Nevoja për një p olitik ë uniforme të nd ë rma r rjes3. Historia dhe kultura e organizates4. Filozofia e menaxhimit5. Madh ë sia e organizates6. Të disponuarit me menaxherë të aftë7. Teknikat e kontrollit Dec 2, 2012
 14. 14. Faktorët që ndikojnë mbi madhësinë e decentralizimit Madhësia e organizatës Kompleksiteti i aktiviteteve Shkalla e ndryshimit të mjedisitDec 2, 2012
 15. 15. Avantazhet e decentralizimit Lehtëson punën e menaxherëve të niveleve të larta duke rritur kështu kohën në dispozicion të tyre; Ofron mundësi për të nxitur iniciativën dhe për të rritur shkallën e motivimit të njerëzve në punë; Aftëson menaxherët e rinj për të marrë detyra e përgjegjësi më të mëdha në organizatë; Vendimet merren më shpejtë e më cilësi më të lartë, sepse personeli ndodhet më afër problemeve dhe i njeh më mirë ato; Decentralizimi shpesh çon në krijimin e njësive relativisht të pavarura, gjë që bën më të lehtë gjykimin mbi performancën e menaxherëve përgjegjës.Dec 2, 2012
 16. 16. Disavantazhet e decentralizimit Rritja e kostos administrative, për shkak të dyfishimit të burimeve, siç është rasti i krijimit të njësive të decentralizuara; Mund të ndodh që menaxherët përgjegjës të interesohen më shumë për njësitë e tyre dhe të humbasin lidhjet me objektivat e përgjithshme të organizatës; Kontrolli i vartësve nga qendra e organizatës është më i dobët. Kjo theksohet kur organizata operon në një territor të madh gjeografik / në disa shtete të ndryshme.Dec 2, 2012
 17. 17. URIME FESTËN E MADHE KOMBËTARE!Dec 2, 2012

×