Automobilul electric

432 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Automobilul electric

 1. 1. <ul><li>Desigur ati aflat despre efectele contamin ă rii aerului pe care-l respir ă m zi de zi . (Mai ales in marile ora ș e) </li></ul><ul><ul><li>Aten ţ ie, ast ă zi poluarea este ridicat ă , </li></ul></ul><ul><li>Î n unele ora ș e ca México , Santiago, Moscova, etc., emisia de noxe este anun ţ at ă : </li></ul><ul><ul><li>B ă tr â nii ș i copiii s ă r ă m â n ă î n case, </li></ul></ul><ul><ul><li>Astmaticii s ă utilizeze rezerve de oxigen, </li></ul></ul>
 2. 2. <ul><li>Pentru rezolvarea acestei situa ţ ii care î ncepe s ă devin ă o calamitate mondial ă , deja exist ă o solu ţ ie !... Nu credeti? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Î n 1996 , primele automobile electrice de produc ţ ie î n serie, EV1 (Electric V ehicle 1) , au fost fabricate î n SUA de c ă tre General Motors, ș i au circulat pe drumurile Californiei. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Erau suficient de rapide: ajungeau de la 0 la 100 km/h, î n mai pu ţ in de 9 secunde ! </li></ul><ul><li>Ş i erau extrem de silen ţ ioase ! </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Nu exista nici un fel de poluare (nici m ă car nu aveau ţ eav ă de e ş apament!). </li></ul>
 6. 7. <ul><li>U ş or de î nc ă rcat cu energíe electric ă î n garajul de acasa . </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Cum a fost posibil? </li></ul><ul><li>Trei ani mai t â rziu, aceste automobile disp ă reau... </li></ul><ul><li>Î n primul r â nd, aceste automobile nu puteau fi cump ă rate, ci doar î mprumutate!!! . </li></ul><ul><li>Contractele de î nchiriere, pur ş i simplu, n-au fost prelungite . </li></ul>
 8. 9. <ul><li>… LE-AU DISTRUS… </li></ul><ul><li>General Motors ş i-au adunat toate EV1,( î n ciuda protestelor celor care le-au folosit ) ş i apoi… </li></ul>
 9. 10. TOATE ACESTE MA Ş INI !!!
 10. 11. <ul><li>Î n 1997 , Nissan a prezentat un model electric Hypermini la salonul de la Tokyo. </li></ul><ul><li>Prim ă ria ora ș ului Pasadena (California) a achizi ţ ionat aceast ă ma ș in ă ca vehícul de serviciu pentru angaja ţ ii s ă i. </li></ul>
 11. 12. Erau foarte apreciate pentru u ș urin ţ a de manevrare ș i parcare , dar mai ales pentru u ș urin ţ a de a se mi ș ca î n ora ș ul aglomerat.
 12. 13. <ul><li>Municipalitatea a î ncercat s ă cumpere automobilele, dar Nissan a refuzat s ă le v â nd ă ; </li></ul><ul><li>Î n august 2006, a expirat contractul de î nchiriere dintre Municipiul Pasadena ș i Nissan. </li></ul>
 13. 14. DISTRUGE ! <ul><li>Nissan ș i-a recuperat toate ma ș inile pentru </li></ul><ul><li>a le... </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Este un 4x4 electric, un produs de mare rafinament tehnologic, foarte apreciat de c ă tre doritori î nc ă din 1997. </li></ul><ul><li>Î n 2003 , Toyota decide s ă produc ă RAV4-EV . (EV=Electric Vehicle) </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Pre ţ ul consumului era de 0.09 dolari pe kwh, iar î nc ă rcarea complet ă costa 2,70 dolari </li></ul><ul><li>Î n 2005, contractele de î nchiriere au expirat . </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Toyota imediat ș i-a recuperat automobilele ș i a trecut la... </li></ul>DISTRUGEREA LOR !
 17. 18. <ul><li>Finalmente , VICTORIE ! Toyota a autorizat ca cei care au î nchiriat automobilele s ă le ș i cumpere  . </li></ul><ul><li>Atunci, cet ăţ enii americani au î nceput s ă se organizeze: </li></ul><ul><li>Asocia ţ ia “ Don’t Crush ” ( Nu distruge!) a î ncercat s ă salveze RAV4‑EV . </li></ul>Aceast ă asocia ţ ie a exercitat presiuni asupra fabricilor Toyota timp de 3 luni.
 18. 19. <ul><li>Apoi, s-a î ncetat produc ţ ia de serie ș i bateria necesar ă ma ș inii NiMH EV-95 nu s-a mai fabricat...de ce? </li></ul><ul><li>Î n 2005 prin fuzionare, Chevron-Texaco a cump ă rat patentul bateriei pentru 30 milioane de dolari ș i a dezmembrat fabrica. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Curios, î n timp ce automobilele electrice sunt dezmembrate î n masa, cele cu combustie sunt foarte bine protejate. </li></ul><ul><li>Î n iunie 2001, Jeffrey Luers 23 ani, activist american pentru protejarea p ă durilor, a avut o trist ă experien ţă . </li></ul>
 20. 21. <ul><li>A fost condamnat la 22 ani ș i 8 luni î nchisoare pentru c ă a distrus trei ma ș ini megaconsumatoare de combustibil ( trei SUV= paguba de 40 000 dolari). </li></ul><ul><li>Prin acest gest, el a vrut s ă eviden ţ ieze amenin ţ area pe care ace ș ti mon ș tri ultraconsumatori ș i poluan ţ i, o reprezint ă pentru planeta noastr ă </li></ul>
 21. 22. Sus ţ in ă torii marilor companii petroliere nu doresc supravie ţ uirea automobilului electric.
 22. 23. Dar nu exist ă doar tehnologia automobilului electric … <ul><li>BMW are un automobil comercial pe baz ă de hidrogen ! De 10 ani ! </li></ul><ul><li>Guvernatorul Californiei, faimosul actor Arnold Schwarzenegger conduce un Hummer pe hidrogen! </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Anul trecut a fost prezentat publicului Genepax, primul ș i unicul automobil care func ţ ioneaz ă pe baz ă de vapori de ap ă ... </li></ul><ul><li>Da, ati citit bine, func ţ ionez ă numai cu ap ă ! </li></ul><ul><li>Ş i asta nu e tot, apa pe care o folose ș te, nici m ă car nu trebuie filtrat ă iar ma ș ina poate alerga cu 80km/h cu un litru de ap ă ! </li></ul>
 24. 26. Ş i atunci… <ul><li>Cum se explic ă faptul c ă aceste ma ș ini nu sunt promovate la nivel mondial? Aceste ma ș ini le-ar î nlocui pe cele cu ardere intern ă folosite de ata ţ ia ani… </li></ul><ul><li>Ma ș ina cu hidrogen are ca elemente reziduale, vaporii de ap ă . Aceasta î nseamn ă c ă este total nepoluant ă ! ș i folose ș te drept combustibil, aerul, adic ă surs ă gratuit ă de combustibil!!!. </li></ul>
 25. 27. V ă imagina ţ i c â t ar costa barilul de petrol ,dac ă n-ar mai fi folosit ca s ă mi ș te ma ș ini ? Este clar c ă ar sc ă dea dramatic… <ul><li>O comisie a Congresului SUA a estimat c ă ar costa mai pu ţ in de 65 dolari/ barrill – adic ă mai pu ţ in de jum ă tate din c â t cost ă acum. Ş i s-ar elimina ș i specula ţ iile... </li></ul>
 26. 28. Ş ti ţ i cine nu vrea s ă scad ă pre ţ ul petrolului? <ul><li>Marile corpora ţ ii petroliere care controleaz ă legislatorii din SUA ș i EUROPA , ajuta ţ i de puterea banului pe care-l de ţ in… </li></ul><ul><li>Marile acumul ă ri de capital de familie care controleaz ă gigan ţ i industriali, majoritatea dependen ţi de petrol, de exemplu familia Bush –ex- pre ș edinte SUA, familiile Rockefeller ș i Rothschild, familia regal ă englez ă , etc. </li></ul>
 27. 29. Ş ti ţ i c ă biocombustibilii duc la perpetuarea consumului de petrol? <ul><li>Ace ș tia sunt amesteca ţ i cu petrol, pentru a “ mic ș ora consumul acestuia ”… dar î n felul acesta se perpetueaz ă consumul petrolului ca principal combustibil pentru automobile ș i camioane. Inteligen ţ i tipii, nu? </li></ul><ul><li>” În plus, utilizarea de seminţe şi uleiuri pentru biocombustibil a dus la escaladarea preţurilor cerealelor de bază, av â nd impact mondial ... pentru că lumea le cumpără î n cantităţi mari pe piaţa de capital ca “ achizi ţ ii de mărfuri pentru viitor ...&quot; </li></ul><ul><li>Ba chiar se continu ă distrugerea de vegeta ţ ie, pentru ob ţ inerea biocombustibililor.... </li></ul>
 28. 30. <ul><li>Cunoa ș te ţ i efectul « bulg ă rului de z ă pad ă  »? </li></ul><ul><li>Trimite ţi mesajul prietenilor, iar acestia vor retrimite altora, astfel î nc â t î n cur â nd informa ţ ia va circula î n avalan șă .... </li></ul><ul><li>Vre ţ i s ă respira ţ i aer proasp ă t? Trece ţ i la ac ţ iune!!! </li></ul>

×