Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RSC y los proyectos de la obra social de la Caixa

613 views

Published on

El RSC y los proyectos de la obra social de la Caixa. Presentación realizada para la asignatura Iniciació a les competencies del grau d'ADE de la Universitat Oberta de Catalunya.

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RSC y los proyectos de la obra social de la Caixa

 1. 1. La Caixa: La obra social com a eina per pal·liar la crisi
 2. 2. Introducció <ul><li>Des de fa més de 100 anys, la Caixa s’ha </li></ul><ul><li>caracteritzat per un fort compromís social i una </li></ul><ul><li>decidida vocació de treball a favor de l’interès </li></ul><ul><li>general, amb una sensibilitat especial que es </li></ul><ul><li>reflexa en la posada en marxa d’iniciatives per </li></ul><ul><li>Donar resposta a les demandes socials més </li></ul><ul><li>urgents, destinant al 2008 més de 500 milions de </li></ul><ul><li>euros. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>MicroBank, el banc de Microcrèdits de la Caixa. </li></ul><ul><li>Programa incorpora, incorporació al mercat laboral de persones amb risc d’exclusió social. </li></ul><ul><li>Habitatge assequible. </li></ul><ul><li>Cooperació internacional. </li></ul>Projectes Els projectes analitzats de l’obra social de la Caixa son:
 4. 4. Microbank
 5. 5. Microbank Microbank, és el banc social de la Caixa, dedicat en exclusiva a la concessió de microcrèdits i préstecs que financin projectes d'autoocupació, fomentant l'activitat productiva i el desenvolupament personal i familiar. Aquests microcrèdits estan enfocats a persones i entitats amb dificultats per a accedir a crèdits tradicionals. És a dir, Microbank es postula com una alternativa per a engegar projectes productius o resoldre la seva situació laboral mitjançant l'autoocupació.
 6. 6. Objectius El seu objectiu principals consisteix en ajudar a les famílies amb dificultats financeres i facilitar la col·laboració amb entitats bancaries que donen suport a col·lectius vulnerables. Per a aconseguir els objectiu, compte amb el suport de diferents institucions europees com el Fons Europeu d'Inversions i el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa.
 7. 7. <ul><li>Mitjançant la concessió de préstecs blancs es pretén </li></ul><ul><li>fomentar l'activitat productiva. Els microcrèdits que </li></ul><ul><li>concedeixen es divideixen en dos tipus: </li></ul><ul><li>Socials: Amb la participació de diverses entitats col·laboradores (ajuntaments, universitats, organismes de promoció econòmica o organitzacions socials) contemplen préstecs personals de fins a 15.000 euros, destinats a finançar projectes d'autoocupació. </li></ul><ul><li>Financers: Préstecs personals de fins a 25.000 euros destinats a finançar la creació o ampliació de petits negocis. </li></ul>Microcrèdits
 8. 8. <ul><li>Els beneficiaris són persones i col·lectius amb </li></ul><ul><li>recursos limitats que poden tenir dificultats per a </li></ul><ul><li>accedir al sistema creditici tradicional (joves, </li></ul><ul><li>Emprenedors, dones, desocupats o famílies amb </li></ul><ul><li>rendes baixes). </li></ul><ul><li>De la totalitat de microcrèdits atorgats, el 53,8% </li></ul><ul><li>fan estat per a famílies. La resta, a empreses, dels </li></ul><ul><li>quals, el 60% ha originat l'engegada d'un </li></ul><ul><li>projecte. </li></ul>Beneficiaris
 9. 9. <ul><li>Dades bàsiques al 2008 </li></ul><ul><li>Nombre de clients:28.531 </li></ul><ul><li>Microcrèdits per a negocis:5.847 per 61,9 milions d'euros </li></ul><ul><li>Microcrèdits socials:459 per 6,1 milions d'euros </li></ul><ul><li>Microcrèdits financers:5.388 per 55,8 milions d'euros </li></ul><ul><li>Microcrèdits familiars:14.794 per 75,3 milions d'euros </li></ul><ul><li>Total microcrèdits concedits des de l'inici:25.151 per 201,1 milions d'euros </li></ul><ul><li>Entitats col·laboradores:351 </li></ul>Microbank en xifres
 10. 10. <ul><li>En un entorn de menor creixement de l'economia, </li></ul><ul><li>la Caixa ha intensificat el seu esforç perquè </li></ul><ul><li>col·lectius com els joves, les persones majors, les </li></ul><ul><li>Persones aturades, els nous residents, les famílies </li></ul><ul><li>amb escassos recursos econòmics i les persones </li></ul><ul><li>amb discapacitat puguin accedir als productes de </li></ul><ul><li>gamma bàsica a través de Microbank, del Mont de </li></ul><ul><li>Pietat i dels altres canals que ofereix la Caixa per a </li></ul><ul><li>la integració financera. </li></ul>Conclusions
 11. 11. Programa incorpora
 12. 12. Programa Incorpora <ul><li>El programa incorpora de la Caixa és un </li></ul><ul><li>programa que s’implanta a nivell nacional a </li></ul><ul><li>l’any 2006 i està destinat a la Inserció laboral de </li></ul><ul><li>persones amb dificultat per accedir a un lloc de </li></ul><ul><li>treball. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Persones amb discapacitats físiques </li></ul><ul><li>Persones amb discapacitats intel·lectuals </li></ul><ul><li>Persones amb discapacitats sensorials </li></ul><ul><li>Malalts mentals </li></ul><ul><li>Joves que no poden aconseguir el seu primer treball </li></ul><ul><li>Majors de 45 anys sense experiència laboral </li></ul><ul><li>Immigrants </li></ul><ul><li>Parats de llarga duració </li></ul><ul><li>Dones amb dificultat d’accés al mon laboral </li></ul><ul><li>Dones víctimes de la violència domèstica </li></ul>Grups als quals va dirigit
 14. 14. Funcionament Entitat Social Empresa Persona en risc d’exclusió Insertor Laboral Empresa vol contractar treballador Insertor posa en contacte les dues parts Qui té mes contacte amb els grups en risc d’exclusió Empresa contracta treballador Seguiment post-contractació Insertor està en contatcte amb les entitats Insertor busca empreses que es vulguin apuntar al programa Incorpora
 15. 15. Funcionament <ul><li>L’element principal és l’insertor laboral </li></ul><ul><li>Busca empreses que es vulguin apuntar al programa </li></ul><ul><li>Es la persona encarregada de posar en contacte entitats socials i les empreses </li></ul><ul><li>La seva feina no s’acava un cop contractada la persona sinó que hi ha un seguiment posterior </li></ul><ul><li>Està en contacte permanent amb les empreses i les entitats socials. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>S’ha creat un programa de comunicació entre les diferents entitats socials per intercanviar experiències </li></ul><ul><li>S’ha creat un curs específic de tècnic d’inserció laboral </li></ul><ul><li>El curs es realitza a tot l’estat en colaboració amb diverses universitats </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Es fomenta la creació de nous llocs de treball </li></ul><ul><li>Inversió en la formació de profesionals </li></ul><ul><li>En molts casos s’ha millorat la productivitat del lloc </li></ul><ul><li>Valor afegit per a l’empresa amb la pràctica de RSC </li></ul>Punts forts del programa www.historiesambanima.com
 18. 18. Habitatge assequible
 19. 19. Segons dades de l’INE, a l’any 2008 el percentatge de llars que considerava que no podia afrontar despeses imprevistes era del 28%. En les llars amb ingressos anuals inferiors a 9000 euros aquest percentatge s’elevava fins a 51%. Habitatge assequible
 20. 20. El projecte ofereix habitatges adreçats al lloguer amb rendes inferiors a les que estableix el règim de protecció oficial, de construcció recent, funcionals, sostenibles i de qualitat. Ben situades, en capitals de província, àrees metropolitanes de ciutats grans i altres municipis , i a un preu assequible . L’objectiu és facilitar l’emancipació dels joves, un habitatge digne per a la gent gran, habitatges assequibles orientats a les famílies. Habitatge assequible
 21. 21. Com funciona? <ul><li>Tots els beneficis </li></ul><ul><li>obtinguts amb els </li></ul><ul><li>lloguers dels habitatges </li></ul><ul><li>revertiran en la creació </li></ul><ul><li>de noves residències </li></ul><ul><li>amb l’objectiu de </li></ul><ul><li>multiplicar el nombre de </li></ul><ul><li>beneficiaris de </li></ul><ul><li>l’iniciativa. </li></ul>Obra Social La Caixa Creació d’habitatges assequibles Lloguer dels habitatges
 22. 22. Característiques: <ul><ul><li>Edat: </li></ul></ul><ul><ul><li>- Promocions destinades a joves: més grans de 18 i menors de 35 anys. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Promocions destinades a gent gran: 65 anys o més. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Promocions destinades a famílies: ser major d’edat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Habitatges destinats a joves i gent gran: superfícies entre 45 i 50m2 útils, habitatges adaptats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Habitatges orientats a famílies: superfícies superiors a 60m2 . </li></ul></ul><ul><ul><li>Preu de lloguer oscil·la entre 150 i 300€/mensuals. </li></ul></ul><ul><ul><li>A més s’han de complir certs requisits. </li></ul></ul>
 23. 23. Alguns exemples de l’actuació d’alguns Governs: <ul><li>L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un nou model d’habitatges dotacionals per atendre les necessitats dels joves que no disposen de suficients recursos econòmics per independitzar-se. Va destinat a joves menors de 35 anys, que tenen com a residència Barcelona, el contracte té una durada de 5 anys, i se pot compartir el pis en grup com a màxim de 3 persones. </li></ul><ul><li>La Ciutat de Panamà en canvi ha trobat una solució a un doble problema; i el que ha fet ha estat rehabilitar les àrees més deteriorades del Casc Antic de la ciutat realitzant projectes d’habitatge assequible </li></ul>
 24. 24. Alguns exemples de l’actuació d’alguns Governs: <ul><li>En el País Basc, el programa del Departament de Vivenda consisteix en recomprar habitatges de persones amb baixa renda que queden a l’atur i no poden pagar la seva hipoteca. L’habitatge tindrà la consideració d’habitatge social i el propietari se converteix amb llogater . </li></ul><ul><li>A Itàlia, un decret permet que les empreses públiques de vivenda social renegociïn amb els bancs les hipoteques de famílies amb dificultats. L’empresa pública comprarà després la vivenda amb l’opció de que el resident la recompri en el futur o continuï com a llogater social. </li></ul>
 25. 25. Conclusions: <ul><li>La crisi econòmica ha fet possible que diferents </li></ul><ul><li>governs trobessin línees d’actuació per sortir de la </li></ul><ul><li>crisi, com la inversió en vivenda social per a crear </li></ul><ul><li>llocs de feina e impulsar l’economia, programes de </li></ul><ul><li>rescats d’hipoteques o l’estabilització dels mercats </li></ul><ul><li>de vivendes. </li></ul>
 26. 26. Cooperació Internacional
 27. 27. Cooperació Internacional <ul><li>Desde 1997 “La Caixa” ha col.laborat amb més de </li></ul><ul><li>30 milions d’euros per Àfrica, Àsia i América Llatina </li></ul><ul><li>Per tal d’eradicar la pobresa extrema . </li></ul>
 28. 28. Projectes <ul><li>Vacunació infantil (GAVI) </li></ul><ul><li>Formació d’agents de cooperació </li></ul><ul><li>Crisis humanitàries </li></ul><ul><li>Programes de desenvolupament socioeconómic </li></ul>
 29. 29. Comerç Just <ul><li>Està destinat a ajudar en la producció i </li></ul><ul><li>comercialització dels productes produïts per </li></ul><ul><li>comunitats, cooperatives i entitats locals dels </li></ul><ul><li>països del sud, per garantir així un salari i </li></ul><ul><li>condicions de treball i vida dignes, aportant-los una </li></ul><ul><li>relació comercial de llarg plaç, garantint un preu </li></ul><ul><li>mínim al productor, respectant els Drets Humans, </li></ul><ul><li>afavorint la agricultura biològica, i oferint </li></ul><ul><li>informació sobre el producte i els seus canals de </li></ul><ul><li>distribució. </li></ul>
 30. 30. Cafè a Etiopia <ul><li>Exporten directament sense intermediaris </li></ul><ul><li>Preu regulat del cafè </li></ul><ul><li>Dona feina a 68.691 agricultors </li></ul><ul><li>Producció de 2830 tones l’any 2003 </li></ul><ul><li>Reducció de la dependencia de la població </li></ul><ul><li>Reinversió dels beneficis al país </li></ul>
 31. 31. Conclusions <ul><li>C al ajudar a que països sense recursos, puguin </li></ul><ul><li>tenir comerç amb la seva pròpia riquesa, ja sigui </li></ul><ul><li>oferint-los formació, medis, o en aquest cas, amb </li></ul><ul><li>iniciatives com la de Fairtrade. Aquesta fa possible </li></ul><ul><li>que països sense opcions de comerç, puguin obtenir </li></ul><ul><li>riquesa externa mitjançant la venda dels seus </li></ul><ul><li>productes, produint així, riquesa pròpia i disminuint </li></ul><ul><li>les ajudes solidàries externes que necessiten . </li></ul>
 32. 32. Conclusions globals   El compromís de les persones, i en aquest cas de les empreses, per les RSC ajuden a la integració dels més desfavorits, ajudant al benestar social global, i alhora, impulsant l’economia, tan necessari en moments de crisi.    
 33. 33. Presentació elaborada per:   Grup 9: ICE Cabezas Lopez, Carlos Leyva, Isabel Martí Cifre, Catalina Subirana Gelis, Eduard     Iniciació a les competències Grau d’ADE 2009/10 Universitat Oberta de Catalunya http://www.slideshare.net/valahiei/rsc-y-los-proyectos-de-la-obra-social-de-la-caixa

×