Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nordic Walking As a Innovation Agent In Greek Tourism

394 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nordic Walking As a Innovation Agent In Greek Tourism

 1. 1. ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ & ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ ΢ΠΑΡΣΗ΢ Κςπιάκηρ, Β., Γοςβήρ, Ι., Βπψνηος, Ο., Κςπιάκηρ, Γ. ΣΟΓΑ Παν. Πελοποννήζος Τν Nordic Walking σο παξάγνληαο Καηλνηνκίαο γηα ηνλ Ειιεληθφ Τνπξηζκφ NW as Innovation agent for Greek Tourism Industry
 2. 2. Form & Description ofNordic Walking Exercise
 3. 3. Innovation… Consider This!!! • Είλαη θάηη πνπ είλαη θαηλνχξγην γηα ηνλ πειάηε ή παξαγσγφ ή ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο. • Δελ είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδεηαη κε πξσηνπνξηαθέο αιιαγέο (Hjalager, & Flagestad, 2011)• Δελ νξίδεηε απιψο απφ ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, εηθφλσλ ή επηδεμηνηήησλ(Shove & Pantzar, 2005). • Αθνξά Δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ ηνλ ελεξγεηηθφ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ (Pantzar & Shove, 2010) Νέεο ζπλζέζεηο θαηλνχξγησλ ή ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε απηά πνπ ήδε ππάξρνπλ
 4. 4. Existent Elements Piech & Raczyńska, (2010) Kocur et al., (2009) Kocur & Wilk, (2006) NW Church, et al., (2002) EvolutionShove & Pantzar, (2005)Pantzar & Shove , (2010)Fritschi et al., (2012). NW & Rehabilitation Rodriques, et al.(2010) Pretty et al., 2005 Türk et al., 2004 Green Exercise Bodin & Hartig, (2003) Health Benefits
 5. 5. NW Evolution & Development Φιλανδία ηο 1997 Σηα ηέιε ηεο ζπλεξγαζίαο δεκαεηίαρ Sports ηος ΄30 Institute ΄90, Πξψην Φινλανδία Vierumäki, S βηβιίν ηνπ Σηα ηέιε ηνπ αζιεηέο ηεο uomen NW απφ 2005 ζηηνρηνλνδξνκίαο Latu, & Kantaneva & έξιαληνρήο ζηελ “Exel” (Piech Kasurinen ην εκαηομμωπιαπξνεηνηκαζί & 1999 (Shove άλζξσπνη α ηνπο ηελ Raczyńska, & αζθνχληαη κε θαινθαηξηλή 2010, Fritsch Pantzar, 200 ην Nordic πεξίνδν i et al., 2012) 5) Walking ΄80 ηο NW Η εξέλιξη NW θεληξηθφ απνθηά ηελ Walking ζέκα ζηελ κνξθή Poles - αζιεηηθή άζθεζεο δεκαεηία ηος εκπνξηθή αλαςπρήο ΄80 -΄90 έθζεζε ISPO (Piech & απμάλεη ηος Raczyńska, δεκνηηθφηεηα Μονάσος ηο 2010) ηνπ έηορ 2003 NW, (Fritschi et al., 2012)
 6. 6. NW & Rehabilitation εναλλακηική μοπθή αποκαηάζηαζηρ (Church, et al., 2002, Kocur et al., 2009, Kocur & Willk, 2006, Piech & Raczyńska, 2010) Καηεγνξίεο παζήζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ NW, είλαη ε λφζνο ηνπ Parkinson, ο διαβήηηρ ηωπος ΙI, αναπνεςζηικά ζωνδπομα ψπυρ η σπψνια αποθπακηική πνεςμονοπάθεια (COPD), πεπιθεπικέρ αγγειοπάθειερ (PVD & PAD) , ηα οξεία ζηεθανιαία νοζήμαηα (ACD), θαη νη θαξδηαθέο παζήζεηο, ε οζηεοπψπυζη, γεληθφηεξα ε Πασςζαπκία, νη πψνοι ζηην μέζη και ζηον αςσένα, νη ινομςαλγίερ, Breyer et al., (2010), Kocur & Willk, (2006), Kreiter, (2003), Suija et al., (2009), Piech & Raczyńska, (2010), INWA (2007), Fritschi et al. (2012). ζε ζρέζε κε ην απιφ πεξπάηεκα, ηο NW αςξάνει: - ηελ Καηανάλυζη Ο2 θαηά 23% (Porcari et al., 1997, Hendrickson, 1993) - ηελ Καηανάλυζη Θεπμίδυν θαηά 22% (Rogers et al., 1995, Porcari et al., 1997, Kreiter, 2003) - ην %Κ΢ θαηά 16% ή 35 θ.π.ι (Porcari et al.,1997, Jordan et al., 2001) - πξνζθέξεη αςξημένη εςζηάθεια, ιζοπποπία , αίζθημα αζθάλειαρ (Duncan & Lyons, 2008, Fritschi et al., 2012) - Αωξηζη ικανψηηηαρ για εξάζκηζη MET (Kocur et al., 2009) - ενδςναμϊνει ηον κοπμψ (θηλεηηθφηεηα ψκσλ, απρέλα, ζψξαθα, βξαρίνλεο) - εθηέιεζε ςτηλήρ ένηαζηρ άζκηζηρ κε ζρεηηθά σαμηλψ επίπεδο ανηιλαμβανψμενηρ πποζπάθειαρ (LPE or RPE)* (Kocur et al., 2009, Porcari et al., 1997, Fritschi et al., 2012).
 7. 7. Green Exercise & Health Benefits Οη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηαπηφρξνλε άκεζε έθζεζε ζηε θχζε έσοςν ζςνεπγαηικά οθέλη για ηην ςγεία, (Bodin & Hartig, 2003, Hayashi et al. 1999, Rodrigues et al., 2010) Εμ αηηίαο ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, νη Pretty et al., (2003) νλφκαζαλ ηελ άζκηζη ζηο θςζικψ πεπιβάλλον «ππάζινη άζκηζη – Green Exercise». Άζθεζε ζε ηέηνην πεξηβάιινλ ζςνειζθέπει ζηην καλωηεπη ςγεία με διαθοπεηικοωρ θςζιολογικοωρ και τςσολογικοωρ ηπψποςρ (Türk et al., 2004) Η Green Exercise ενιζσωει - ηελ ζπλαηζζεκαηηθή, θπζηνινγηθή απνθαηάζηαζε, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πξνζνρήο - αλάξξσζε απφ πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα φπσο ην ζηξεο - έρεη αλνζνπνηεηηθή επίδξαζε πξνζηαηεχνληάο καο απφ κειινληηθφ ζηξεο - καο βνεζήζεη λα ζπγθεληξσζνχκε θαη λα ζθεθηνχκε πεξηζζφηεξν μεθάζαξα - ειαηηψλεη ηε πίεζε ηνπ αίκαηνο, βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε δηάζεζε
 8. 8. What the Case is Made of?Οθέιε ηνπ NW ζηελ Υπφ απηνχο ηνποΑπνθαηάζηαζε φξνπο ην NW κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θαηλνηφκν πξντφλ, κηα λεζίδα ηνπ marketing NW δξαζηεξηφηεηα πνπ γηα ελίζρπζε γίλεηε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζεξαπεπηηθνχ θαη πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχΟθέιε ηεο Green Exercise ζηελ Υγεία
 9. 9. Growth & Development of Therapeutic & Peripatetic Tourism European International Networks + Trends Natural Default & Setting CulturalLandscape
 10. 10. International Networks & Trendshttp://www.ecotourism.org/ Ανάπηςξηhttp://www.bluezones.com/ ΢ςνεπγαζιϊνhttp://agritourismworld.com/http://www.genuineland.com/  Φπζηθφ Πεξηβάιινλ & Πνιηηηζηηθφ Τνπίν  ε Ειιάδα είλαη κεηαμχ ησλ δέθα επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην European Network of Village Tourism / Genuineland (Rodriques et al., 2010)  πεξίπησζε Ν. Ιθαξίαο - Blue Zone, ν ηξφπνο δσήο ελφο ηφπνπ – πξντφληα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επδσία θαη καθξνδσία (Buettner, 2012)
 11. 11. Integration of Cultural Landscape & Physical Environment as Basic Infrastructure ην πνιηηηζηηθφ ηνπίν πξνζθέξεη επαξθείο ππνδνκέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν (Türk et al., 2004) ε ρξήζε κηαο εγθαηάζηαζεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ απφζηαζε ηαμηδίνπ πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα θηάζεη εθεί (Giles- Cortia θαη Donovan, 2002) απηφ πνπ επεξεάδεη ηελ επηζπκία θαη ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηαμηδηνχ είλαη -ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηάο (δει. αηζζαλφκελε αλάγθε) -ε ειθπζηηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ -ε ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο -ε επθνιία ηεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηα κέζα κεηαθνξάο -ε γεηηλίαζε κε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ρξήζηεο Implications for facility development & product marketing
 12. 12. Practical Suggestions for the NW Development & Competitiveness as Innovative Touristic Product Καινζρεδηαζκέλν ζχζηεκα κνλνπαηηψλ γηα NW - απνηειεί κηα ζρεηηθά νιηγνδάπαλε βαζηθή ππνδνκή Σχλδεζε κνλνπαηηψλ κε ηα αμηνζέαηα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπία ψζηε απηά λα απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ θαηλνηνκηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Δηαξθή ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε κνλνπαηηψλ, Λφγσ ηεο δπλακηθήο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ Eλζσκάησζε πξντφλησλ απφ ηε θχζε ζηελ παξερφκελε ππεξεζία Σπκκφξθσζε ζπζηήκαηνο κνλνπαηηψλ κε ηηο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ηεο θχζεο ψζηε λα απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ επηζθεπηψλ Δεκηνπξγία θαηαξηηζκέλσλ εθπαηδεπηψλ – ζεξαπεπηψλ
 13. 13. Suggestions for the NW Development, Competitiveness & Marketing as Innovative Touristic Product from Strategic Perspective Απνθαηάζηαζε - Σπληήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο & ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ Η εηζαγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ Nordic Walking σο δξαζηεξηφηεηα πεξηπαηεηηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ Σρεδηαζκφο “all year round” ππεξεζηψλ βαζηζκέλεο ζην NW πςειήο πνηφηεηαο Αμηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ηάζεσλ νηθνηνπξηζκνχ, αγξνηνηνπξηζκνχ & ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Nordic Walking (Village Tourism/ Genuineland, Blue Zones)
 14. 14. Marketing the NW as Innovative Product νη πεπιβαλλονηικέρ ανηιλήτειρ και πποηιμήζειρ ησλ ηνπξηζηψλ – ρξεζηψλ Δηαθνξνπνίεζε θαη δηαξθέο ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, δξαζηεξηφηεηα “All year long”, κε παξαιιαγέο φπσο ην ρεηκεξηλφ NW ή ην snowshoe NW ζεκαληηθφηεηα Ειιεληθνχ πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ ζε ζπζρέηηζε ηελ κοινή Δςπυπαφκή Πολιηιζηική κληπονομιά πξνβνιή ςλικϊν & άχλυν αξιϊν , π.ρ. νκνξθηά ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ, ε αγξηάδα (wilderness) ηεο θχζεο, ε εξεκία θαη ε απνκφλσζε ηεο ειιεληθήο εμνρήο, νη κνλαδηθνί ήρνη απφ ηελ ζπάληα παλίδα ή νη απνκνλσκέλεο παξαιίεο, (΢ημεία ηζςσίαρ, ηοπία πνεςμαηικήρ - ενεπγειακήρ δωναμηρ, πεπιοσέρ με ιαμαηικά θςηά ή απσαιολογικήρ ζημαζίαρ ηοπία) έπεςνα ηος πυρ ςπαίθπιοι – εμνρηθνί πξννξηζκνί κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ επδσίαο-επεκεξίαο ρξεζηκνπνηψληαο σο κωπια βάζη ηοςρ ενδογενείρ πψποςρ ηοςρ
 15. 15. END Τέινο  Thank you – Επραξηζηψ For your Attention – Γηα ηελ Πξνζνρή ζαο

×