Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘               WebË Ó¤· ÂÈÛÙ‹ÌË ·fi ÙÔÓ ÂÊ¢ڤÙË ÙÔ˘ www     ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: MÈ...
™Â fiÛÔ˘˜ Ì ›ÛÙ„·Ó...
«∆Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web»¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2007ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ªÈ¯¿Ï˘ µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜∞fi‰ÔÛË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ: ∫¤ÏÏ˘ √˘Û·ÓÙ...
9µÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÁڷʤˆÓ .............................................................................................
µÈÔÁÚ·ÊÈοÛÙÔȯ›·Û˘ÁÁڷʤˆÓ
11Sir Timothy Berners-Lee OM, KBE, FRS, FREng, FRSAO Tim Berners-Lee ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1955 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ∞ÔÊÔ›ÙËÛÂ...
12  ∞fi ÙÔ 1991 ¤ˆ˜ ÙÔ 1993, Ô Tim Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ Web, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜   ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù·...
¢ÈÂıÓ¤˜ µÚ·‚Â›Ô ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Columbus          131998:    µÚ·‚Â›Ô Charles Babbage  ...
14   ∆ÈÌËÙÈο ¶Ù˘¯›·:       Parsons School of Design, New York (D.F.A., 1995)       Southampton University (...
ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Web.                15 ∂›Ó·È ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ Â...
16   Daniel J. Weitzner   √ Daniel Weitzner Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ W3C (World Wide Web Consortium) Î·È Û˘Ó-‰È¢-   ı‡Ó...
¶ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ·
19 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ªËٷΛ‰Ë9∂›¯· ÙËÓ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔÓ Tim Berners-Lee Ùo 1992 fiÙ·Ó ÙÔ Web ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ...
20   ∏ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÛÙ· Û¿ÚÁ·Ó·!    ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ¤Ú...
21 √È ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ı· ʤÚÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ¿ÏÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ηÈÚÔÎÏ‹ÛÂȘ –‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÌË– ηıÒ˜ ...
22   ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ™ˆÎÚ¿ÙË ∫¿ÙÛÈη10   √È ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÓۈ̷وı› ...
23ÔχÌÔÚʘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘.ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ...
24   ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˘   ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì ¿ÌÂ...
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ÂÏÏËÓÈ΋˜¤Î‰ÔÛ˘
27∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÌÂÏÈ҉˯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÙȘ ÂȉڿÛÂ...
28   ¶·Ú·Î·ÏÒ ıÂÚÌ¿ οı ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ÌËÓ ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ÌÔ˘ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯fiÏÈ·, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ,   ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ...
¶ÂÚ›ÏË„Ë
31µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔΛÌÂÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· (·Ó·)Û˘ÓÙÂıÔ‡Ó Ù·¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Web Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ Ì ...
1.∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
33¶·ÚfiÙÈ ÙÔ World Wide Web (WWW ‹ ·Ï¿ Web) Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÚfiÛÊ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿...
1. EÈÛ·ÁˆÁ‹34  ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› (fiˆ˜ ÙÔ Web) ÌÔÚÔ‡Ó Ó·   Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁÎÂ...
∆Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Webñ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ fiˆ˜ Ë È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È            ...
1. EÈÛ·ÁˆÁ‹36  ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÂÙÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ Web, ÙÔ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Web (SW)24.   ∆Ô Web ¯·Ú·Î...
∆Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ Web Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·    ...
2.∆Ô Web Î·È ËÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Το πλαίσιο της επιστήμης του Web
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Το πλαίσιο της επιστήμης του Web

751 views

Published on

Tim Berners-Lee, Wendy Hall, James Hendler, Nigel Shadbolt, Daniel J. Weitzner (2007), "Το πλαίσιο της επιστήμης του Web", εκδόσεις hyperconsult,

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Το πλαίσιο της επιστήμης του Web

 1. 1. ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ WebË Ó¤· ÂÈÛÙ‹ÌË ·fi ÙÔÓ ÂÊ¢ڤÙË ÙÔ˘ www ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: Mȯ¿Ï˘ B·ÊfiÔ˘ÏÔ˜
 2. 2. ™Â fiÛÔ˘˜ Ì ›ÛÙ„·Ó...
 3. 3. «∆Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web»¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2007ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ªÈ¯¿Ï˘ µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜∞fi‰ÔÛË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ: ∫¤ÏÏ˘ √˘Û·ÓÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘∆›ÙÏÔ˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘: “A Framework for Web Science”¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Î·È Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: §È¿Ó· ¶··‰·ÊÓÈ¿‰ËπSBN: 978-960—930361-3Copyright© Hyperconsult 2007. Authorized translation of the English edition © T. Berners-Lee, W. Hall,J.A. Hendler, K. O’Hara, N. Shadbolt and D.J. Weitzner. This translation is published and sold bypermission of Now Publishers, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.
 4. 4. 9µÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÁڷʤˆÓ ...........................................................................................11¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ªËٷΛ‰Ë..........................................................................19¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ™ˆÎÚ¿ÙË ∫¿ÙÛÈη............................................................................22¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˘ ........................................................................................24∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘...................................................................................................271. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹...............................................................................................................332.1 ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Web ...................................................................................393. ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Web ......................................................................493.1.1 ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Web ............................................................................................503.1.3 √ÓÙÔÏÔÁ›Â˜.............................................................................................................593.1.5 √ÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ‹ Ï·˚ÎÔÓƠ̂˜;..................................................................................643.2 ∞Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ∆·˘ÙfiÙËÙ· ......................................................................................703.2.2 ¶fiÙ ‰‡Ô ÛÂÏ›‰Â˜ Â›Ó·È fiÌÔȘ;..........................................................................713.3.1 ÀËÚÂۛ˜ Web.....................................................................................................733.3.3 ∂Í·ÙƠ̂΢ÛË .......................................................................................................773.3.5 ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· º˘ÛÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜.......................................................................794.1 ∏ ÙÔÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Web ..........................................................................................834.1.2 ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Ì ‚¿ÛË ÙË £ÂˆÚ›· °Ú¿ÊˆÓ .......................................................854.2.1 ∆· ÔÚıÔÏÔÁÈο ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ..............................................................................924.2.3 ∞Ó·˙‹ÙËÛË Ì ‚¿ÛË ÙË ‰ÔÌ‹..............................................................................964.2.5 ª·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ .............................................985.1 ∂ÚÌËÓ›·, Û˘ÓÂ·ÁˆÁ‹ Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛË Û˘Ì‚fiÏˆÓ ....................................1015.2.1 ∆È ¿ÏÏÔ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ;.............................................................................................1035.2.3 ™˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ οو ·fi ·Û˘Ó¤ÂÈ· ................................................................1065.4 ∏ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Web ................................................................................1095.4.2 ¶ÏËÚÔÊÔÚȷΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ .........................................................1115.4.4 º‹ÌË Î·È ›ÛÙË ..................................................................................................1165.4.6 ∏ıÈΤ˜ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Web................................1216.1 ¶ÚfiÙ˘· Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ......................................................................................1276.3 ¶·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿...............................................................................1306.5 √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ .................1347. ™˘˙‹ÙËÛË Î·È ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ..........................................................................137∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ fiÚˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ.......................................................................143µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ .......................................................................................................147∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ ....................................................................................................159∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ·ÁÁÏÈÎÒÓ fiÚˆÓ ......................................................................................................163∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .........................................................................167∞fi‰ÔÛË ·ÁÁÏÈÎÒÓ fiÚˆÓ ........................................................................................................169
 5. 5. µÈÔÁÚ·ÊÈοÛÙÔȯ›·Û˘ÁÁڷʤˆÓ
 6. 6. 11Sir Timothy Berners-Lee OM, KBE, FRS, FREng, FRSAO Tim Berners-Lee ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1955 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 1976 ·fiÙÔ Queen’s College ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √ÍÊfiډ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘Î·Ù·Û··Û ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈ΋ Ô˘Û›·, ÏÔÁÈΤ˜ ‡Ï˜, ¤Ó·ÓÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ M6800 Î·È ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÁ¿ÛıËΠÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆ-ÓÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Plessey Telecommunications Ltd. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·ÓÙ· ηٷÓÂÌË̤ӷ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· barcode.∞fi ÙÔ 1978 ¤ˆ˜ ÙÔ 1980 Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· D.G NashLtd fiÔ˘ Î·È Û˘Ó¤ÁÚ·„ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ¤Í˘ÓÔ˘˜ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ Î·È ¤Ó· ÔÏ˘ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÈÎfi ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.°È· ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ¿ÛıËΠˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. °È· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜(πÔ‡ÓÈÔ˜ – ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1980) ··Û¯ÔÏ‹ıËΠˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙԉȿÛËÌÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ º˘ÛÈ΋˜ CERN Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ European Particle PhysicsLaboratory ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·Î·Ù·Û··Û ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·Ôı‹Î¢Û˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Ù˘¯·›Â˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ«Enquire» Î·È ‰ÂÓ‰ËÌÔÛȇıËΠÔÙ¤, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ÙÔ˘ World Wide Web.∞fi ÙÔ 1981 ¤ˆ˜ ÙÔ 1984 ÂÚÁ¿ÛıËΠÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Image Computer Systems Ltd ÙÔ˘ JohnPoole ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ۯ‰›·Û˘. ∏ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-Á›· real time control firmware, ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÌÈ· ÚˆÙÔ-ÁÂÓ‹ ÁÏÒÛÛ· Ì·ÎÚÔÂÓÙÔÏÒÓ.∆Ô 1984 Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ÔÙÚÔÊ›· ÛÙÔ CERN Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚÁ·Ûı› ÛÙ· ηٷÓÂÌË̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ,··Û¯ÔÏ‹ıËΠÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· FASTBUS Î·È Û¯Â‰›·Û ¤Ó· ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ ÂÍ ·Ô-ÛÙ¿Ûˆ˜ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÏ‹ÛˆÓ.∆Ô 1989 ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ¤ÚÁÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ˘ÂÚ-ΛÌÂÓÔ, ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ WorldWide Web. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‚·Û›ÛıËΠÛÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ «Enquire» Î·È Â›¯Âۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÓÒÛ˘ Û ¤Ó·ÓÈÛÙfi ·fi ·Ú¯Â›· ˘ÂÚÎÂÈ̤ӈÓ. ∫·Ù·Û··Û ÙÔÓ ÚÒÙÔ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ (server) World WideWeb («httpd») Î·È ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÏ¿ÙË (client) Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «WorldWideWeb» Ô˘ ·Ô-ÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹/Û˘ÓÙ¿ÎÙË WYSIWYG1 ˘ÂÚÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ NeXTStep.H ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1990 Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «WorldWideWeb» ÂÓÂÚ-ÁÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙÔ CERN ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛıËΠ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1991. www1 What You See Is What You Get. ªÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ WYSIWYG ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ù· ÁÚ·ÊÈοÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÙ·Ó Ù˘ˆıÔ‡Ó, ‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·Ù·Û΢-‹˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔ Web.
 7. 7. 12 ∞fi ÙÔ 1991 ¤ˆ˜ ÙÔ 1993, Ô Tim Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ Web, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. √È ·Ú¯ÈÎÔ› ÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ URIs, ÙÔ˘ HTTP Î·È Ù˘ HTML ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Ú›·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Web. ∆Ô 1994 ›‰Ú˘Û ÙÔ World Wide Web Consortium (W3C) ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ªπ∆ (LCS)2. ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ W3C, ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Web Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ERCIM3 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ ¶·ÓÂ- ÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Keio ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ W3C4 Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Web ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÚˆÙfiÎÔÏÏ· Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘. ∆Ô 1999 ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ 3Com Founders chair ÛÙÔ LCS, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Á- ¯ˆÓ‡ıËΠ̠ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∆¯ÓËÙ‹˜ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘5 Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠«CSAIL»6. ™‹ÌÂÚ·, ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ CSAIL, ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ √Ì¿‰· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (DIG)7. ∆Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ÂÎϤ¯ıËΠηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Southampton ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·. ∞fi ÙÔ 2006 Û˘Ó-‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ∂Ú¢ÓËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web (WSRI)8. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·˘Ù‹˜. ∆Ô ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2007 ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Web Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ æËÊÈ·Îfi ª¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ∂›Ó·È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ‰Âο‰ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ¿ÚıÚˆÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Sir» ·fi ÙË µ·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙ·Ó›·˜. √È ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ 1995: µÚ·‚Â›Ô ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Kilby µÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˘ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ ACM µÚ·‚Â›Ô Prix Ars Electronica ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¤·ÈÓÔ˜ Ù˘ µÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 1997: Œ·ÈÓÔ˜ ·fi ÙË µÚÂÙ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· µÚ·‚Â›Ô Koji Kobayashi Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÓˆÛ˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ IEEE ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Duddell ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Œ·ÈÓÔ˜ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ µÚ·‚Â›Ô ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ MCI Computerworld/Smithsonianwww 2 Laboratory for Computer Science, Massachusetts Institute of Technology. 3 European Research Consortium for Informatics and Mathematics, http://www.ercim.org. 4 ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Â›Ó·È http://www.w3c.gr. 5 Artificial Intelligence Lab. 6 Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. 7 Decentralized Information Group. 8 Web Science Research Initiative, www.webscience.org.
 8. 8. ¢ÈÂıÓ¤˜ µÚ·‚Â›Ô ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Columbus 131998: µÚ·‚Â›Ô Charles Babbage ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Mountbatten Medal ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ µÚ·‚Â›Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ Lloyd ÙÔ˘ Kilgerran µÚ·‚Â›Ô ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ PC Magazine ÀÔÙÚÔÊ›· MacArthur µÚ·‚Â›Ô ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Eduard Rhein ∂›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi TIME µÚ·‚Â›Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂ÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ∂ÈÎÔÈӈӛ˜ ∂›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∆¯ÓÈÎÒÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜2000: µÚ·‚›· Paul Evan Peters, Educause and CNI ∞ÓÒÙ·ÙÔ µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Electronic Freedom ∞ÓÒÙ·ÙÔ µÚ·‚Â›Ô George R. Stibitz ∂ȉÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ͤ¯Ô˘Û· ™˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì ∆ËÏÂ- fiÚ·Û˘2001: ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Sir Frank Whittle Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ ÀfiÙÚÔÊÔ˜ Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∆¯ÓÒÓ Î·È ∂ÈÛÙËÌÒÓ2002: µÚ·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Asturias ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ¤Ú¢ӷ (Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Larry Roberts, Rob Kahn Î·È Vint Cerf) ÀfiÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Guglielmo Marconi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Albert Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∆¯ÓÒÓ, ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘2004: πfiÙ˘ (Sir) ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ µÚ·‚Â›Ô ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ÃÈÏÈÂÙ›·˜ ∂ȉÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ∞ÌÂÚÈοÓÈ΢ ŒÓˆÛ˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈοÓÈ΢ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘2005: µÚ·‚Â›Ô Common Wealth ÁÈ· ÙȘ ¢È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙË ª·˙È΋ ∂È- ÎÔÈÓˆÓ›· µÚ·‚Â›Ô Die Quadriga µÚ·‚Â›Ô ª¤ÁÈÛÙÔ˘ ∂ÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Financial Times2006: ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Â›ÙÈÌÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ º˘ÛÈ΋˜2007: µÚ·‚Â›Ô ∆ÈÌ‹˜ ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘ µÚ·‚Â›Ô Charles Stark Draper Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Lovelace Ù˘ µÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ µÚ·‚Â›Ô D&AD President’s ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· µÚ·‚Â›Ô MITX (Massachusetts Innovation & Technology Exchange) ∂͈ÙÂÚÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ªË¯·ÓÈ΋˜
 9. 9. 14 ∆ÈÌËÙÈο ¶Ù˘¯›·: Parsons School of Design, New York (D.F.A., 1995) Southampton University (D.Sc., 1995) Essex University (D.U., 1998) Southern Cross University (1998) Open University (D.U., 2000) Columbia University (D.Law, 2001) Oxford University (D.Sc., 2001) University of Port Elizabeth (DSc., 2002) Lancaster University (D.Sc., 2004) Wendy Hall ∏ Wendy Hall Â›Ó·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈ- ÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Southampton ÛÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, fiÔ˘ Î·È ›‰Ú˘Û ÙÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹- ÚÈÔ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 350 ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· ıÂÌ·ÙÈο ‰›· ÙˆÓ ˘ÂṲ́ۈÓ, ÙˆÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ÙˆÓ „ËÊÈ·- ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ Web. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ŒÓˆÛ˘ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (ACM), ÂÓÒ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶ÏËÚÔÊÔ- ÚÈ΋˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓË ˆ˜ ÌË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆ- ÊÂÏÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÔÚ›ÛıËÎÂ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈÌË- ı› Ì ‰Âο‰Â˜ ‚Ú·‚›· Î·È Â·›ÓÔ˘˜. James A. Hendler √ James Hendler η٤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Tetherless World Senior Constellation ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ- Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Rensselaer, fiÔ˘ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ٛÙÏÔ «∆Ô ª¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔ- Ú›·˜». ¢È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ ªπ∆ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ·Ó·ÏËÚˆ- Ù‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web (Web Science Research Initiative) Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∂›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ 200 Î·È ϤÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ıÂÌ·ÙÈο ‰›· Ù˘ ∆¯ÓË- Ù‹˜ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘, ÙÔ˘ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Web, ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Î·È Ù˘ ÂÂ- ÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘„ËÏÒÓ ÂȉfiÛˆÓ. ø˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊ¢ڤÙ˜ ÙÔ˘ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Web ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Fulbright ÙÔ 1995, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈη- ÓÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∂›Ó·È ˘fiÙÚÔÊÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈοÓÈ΢ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∆¯ÓËÙ‹ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË. À‹ÚÍ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ DARPA, ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÚÔËÁ- ̤Ó˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ø˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ W3C ¤Ï·‚ ÙÔ 2002 ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·fi ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
 10. 10. ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Web. 15 ∂›Ó·È ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ IEEE Intelligent Systems Î·È Ô ÚÒ-ÙÔ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì-‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (Reviewing Editors for Science). Kieron O’Hara √ Kieron O’Hara Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ-΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Southampton Î·È ˘fiÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ Web Science ResearchInitiative. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.Œ¯ÂÈ Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›·: «Plato and the Internet» (2002), «Trust: From Socrates to Spin»(2004), «After Blair: Conservatism Beyond Thatcher» (2005), «The Referendum Roundabout»(2006), «inequality.com: Power, Poverty and the Digital Divide» (2006, Ì·˙› Ì ÙÔÓ DavidStevens), Î·È «After Blair: David Cameron and the Conservative Tradition» (2007). ∂Ú¢ÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Û ÁÓˆÛÙ¿ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÓÒ ¤¯ÂȉÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ú·‰ÈfiʈÓÔ. Nigel Shadbolt√ Nigel Shadbolt Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘Southampton. ∂›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ë ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∆¯ÓËÙ‹ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÁÓÒÛ˘ ηÈÙË ‚ÈÔ-ÚÔÌÔÙÈ΋. ∆Ô 2000 ËÁ‹ıËΠÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÓÛfiÚÙÛÈÔ˘Ì ¤ÓÙ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì ÙËÓ Âˆ-Ó˘Ì›· EPSRC Interdisciplinary Research Collaboration in Advanced Knowledge Technologies(AKT). ø˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘‰¿·ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·Í›·˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÏÈÚÒÓ ÚÔˆı›ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÁÓÒÛ˘ Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Web. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 250 ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘∆¯ÓËÙ‹˜ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ¤ÓÙ ‚È‚Ï›·. ∞fi ÙÔ 1985, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Shadbolt¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË 30 ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfiÔ˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϛژ ∞ÁÁÏ›·˜. ∂›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ˘fiÙÚÔÊÔ˜ Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜∞η‰ËÌ›·˜ ªË¯·ÓÈ΋˜. ∞fi ÙÔ 2001 ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ IEEE Intelligent Systems Î·È ÙÔ 2005 ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÂ›ÙÈÌÔ˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Â›Û˘ ˘fiÙÚÔÊÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ∆¯ÓËÙ‹ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË (ECCAI).Œ¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ηÈÙ˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛÙËÓ ŒÚ¢ӷ Î·È ÙËÓ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜(UK EPSRC Strategic Advisory Team).
 11. 11. 16 Daniel J. Weitzner √ Daniel Weitzner Â›Ó·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ W3C (World Wide Web Consortium) Î·È Û˘Ó-‰È¢- ı‡ÓˆÓ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¶ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ªπ∆. ∂›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ Web Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ¢È‰¿ÛÎÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ªπ∆. ø˜ Ë ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÂÊ·Ú- ÌÔÁ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË-ÛÙ·ıÌfi ÂχıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ÂΉÈοÛÙËΠÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∏¶∞ (Reno v. ACLU, 1997). ∆Ô 1994 ¤Ù˘¯Â ÙË ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ email Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔÏÔÁ›ˆÓ ̤ۈ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ π‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (Electronic Communications Privacy Act). √ Weitzner ‰È·ÙÂÏ› ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ∆¯ÓËÙ‹˜ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ªπ∆, Â›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ π‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·. ÀËÚÂÙ› ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË. √È ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Û ÂÈÊ·Ó‹ ÂÚÈÔ‰Èο ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù¯ÓÔ- ÏÔÁ›·˜ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.
 12. 12. ¶ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ·
 13. 13. 19 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ªËٷΛ‰Ë9∂›¯· ÙËÓ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔÓ Tim Berners-Lee Ùo 1992 fiÙ·Ó ÙÔ Web ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ··Ú¿ ÌÈ·… Ï¿Ì„Ë ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. £˘Ì¿Ì·È ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ fiÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÏfi ÎÚ·Û›,Ô Tim ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ªÈ¯¿ÏË ¢ÂÚÙÔ‡˙Ô Î·È Û Â̤ӷ Ò˜ ÙÔ Web ı· ÌÔ-ÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ –¤Ú· ·fi ¯ÒÚÔ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘– ¤Ó·˜ ηıÚ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. √ ªÈ¯¿Ï˘ ÎÈ ÂÁÒ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «ÓÈÒÛ·Ì» fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙÈ-̤وÔÈ Ì ÌÈ· Û‡ÏÏË„Ë Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·. ∞fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÂÚÙÔ‡˙Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙȘ∏.¶.∞. Î·È ÂÁÒ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ World Wide Web Consortium ÙÔ 1993 Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔÓ Tim Berners-Lee. ∆· ˘fiÏÔÈ· ›ӷÈ, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë Ó¤· ÚˆÙÔ-‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Tim Berners-Lee Ì ÌÈ· Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ Web, Ë ÔÔ›· ‚·Ù›ÛÙËΠ̠ÙËÓ (fiˆ˜ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ‰ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›) ÛÎfiÈÌ· ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓË ÔÓÔÌ·Û›· Web Science ‹ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍËÁËı›, Û ÚÔÛÈÙfiÂ›‰Ô, Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹, Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ô‡ Î·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ·Í›· Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û –Ì¿ÏÏÔÓ ‰›Î·È·– Ó· ıˆÚËı› ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‹ Î·È ¤·ÚÛË Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ ÌÂÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ –·fi ÙÔ 1993 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·– ÙÔ Web ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÊÔÚ¤·˜Î·È ηıÚ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. www9 √ °ÈÒÚÁÔ˜ ªËٷΛ‰Ë˜ Û˘Ó¤‚·ÏÏ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ˙ˆÓÙ·ÓfiÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ¢È·Ù¤ÏÂÛ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ MIT, ÛÙȘ ∏¶∞, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÚÓ¤Ï Î·È ÙÔ˘ ƒfiÙÛÂÛÙÂÚ ÁÈ· Ó· ÂÎÏÂÁ›ηÙfiÈÓ ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙË ª·ıËÌ·ÙÈ΋§ÔÁÈ΋, ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘.∂›Ó·È Â›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ¡ÈԇηÛÙÏ, ÛÙÔ ∆¯ÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔÙ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Â›ÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ,Â›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È ÙÈÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.◊Ù·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ESPRIT Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙÔ 1993 ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ 1998Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ «Essential Technologies and Infrastructures in Europe».∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ π∆À, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜.
 14. 14. 20 ∏ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÛÙ· Û¿ÚÁ·Ó·! ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·/ηıÚ¤ÙË, ÙÔ Web ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ –ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ- ηÏ› ‹‰Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Τ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ –̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈıˆÚȷΤ˜. ™Â ¿ÏÏÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈο ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ‰›¯ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÌÂÏÂÙË̤ӷ ÚÔËÁÔ‡- ÌÂÓ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙÔ Web ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÏËıÒÚ· ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈ- ÎÒÓ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘ ‰ÈÏËÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· (privacy), ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È –›Ûˆ˜– ÙËÓ ›‰È· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ∫·ıÒ˜ ÙÔ Web ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÂıÓÈο Û‡ÓÔÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ú‹ÁÌ·Ù· Û ÂıÓÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜ Û¯Â- ‰È·Ṳ̂Ó˜ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ۷ÊÒ˜ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ··ÈÙ› Ë ›‰È· Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (Î·È fi¯È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi) ·ÔÙÂÏ› Ô ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ Web, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹, ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÙÔÔıÂÛ›· Â͢ËÚÂÙËÙÒÓ, ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·- ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ë Î¿ı ̛·. ∏ ÂÎıÂÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ peer to peer (P2P) Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Web, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈ- ÛË ·Ê’ ÂÓfi˜ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ó¤Â˜, ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂ- Ó˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ¢È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ fiˆ˜ Ô Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛٿ٢·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜) ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È. ∞fi ÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘, ÙÔ Web ·Ú¤¯ÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·¤Ó·Ë˜ ϤÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·ÙfïÓ, ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Û˘Ó·›ÓÂÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È (Â˘Ù˘¯Ò˜ Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ) ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Web ·fi ¿ÙÔÌ· ‹ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ (‚Ϥ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜) ‹ ·ÂÈϤ˜ (‚Ϥ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ). ∆Ô Web ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô‰Ô!
 15. 15. 21 √È ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ı· ʤÚÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ¿ÏÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ηÈÚÔÎÏ‹ÛÂȘ –‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÌË– ηıÒ˜ ÙÔ Web ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿ Ì ÙËÓ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú·. ∏ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ë ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÈ·ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ÙfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘ÌÂıÂÙÈο Û ·˘Ù¤˜. ∞ı‹Ó·, 10.10.2007 °ÈÒÚÁÔ˜ ªËٷΛ‰Ë˜
 16. 16. 22 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ™ˆÎÚ¿ÙË ∫¿ÙÛÈη10 √È ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› Î·È ·ÍÈoÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘ÌÂ, ÊÚÔ- ÓÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. ∆Ô ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ, ·fi ¿Ô„Ë ·ÚÈıÌÔ‡ ¯ÚËÛÙÒÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Web. Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ Web ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·Ú¯Èο ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÎÔfi ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â͢ËÚÂÙ›: ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ À„ËÏÒÓ ∂ÓÂÚÁÂÈÒÓ. ™‹ÌÂ- Ú· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È (‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÍÈoÔÈËı›) ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ËÏÈΛ·˜, ÂÈ¤‰Ô˘ ÌfiÚʈÛ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ·Ï‹ Â͇ÚÂÛË ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ̤¯ÚÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Î·È ·fi ·Ï‹ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù¿. ∂Âȉ‹ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔÛÎÔfi, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ (‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ) ˆ˜ ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙ·Ó ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Â›Ó·È ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Web, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÙÛÈ, ¤Ú· ·fi ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Web, Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Web, ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Ÿˆ˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈwww 10 √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫. ∫¿ÙÛÈη˜ Â›Ó·È ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Master of Science in Electrical & Computer Engineering Î·È ¢È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ªË¯/Îfi˜ ∏/À & ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È æËÊÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¶Ú‡Ù·Ó˘ (2003-2006), ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ & ∞Ó¿Ù˘Í˘ (1997-2003), ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (1997-1998 Î·È 2000), ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ – ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ (2003-2006) Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (1997 – 2005) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∂¯ÂÈ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ‹ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60 ∂˘Úˆ·˚ο Î·È ÂıÓÈο ¤ÚÁ· ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 150 Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, ‚È‚Ï›· Î·È Ú·ÎÙÈο Û˘Ó‰ڛˆÓ. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ (2000-2002) Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ (2002-2004), ÂÓÒ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ (2000-2004). À‹ÚÍ (2004-2007) ∂ıÓÈÎfi˜ ∂ÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ù· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ∂ȉÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ŒÚ¢ӷ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ (European University Association – EUA), ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «ÕÓıÚˆÔÈ» ÙÔ˘ 7Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.
 17. 17. 23ÔχÌÔÚʘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘.ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙˉÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÌÈ·˜ Ó¤·˜ «ÂÈÛÙ‹Ì˘». ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web. ¶Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ Web, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘, ˙Ë̷ًٷٯÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÊÈÏÔÛÔÊÈο, ÔÏÈÙÈο˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·-¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·,Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ Ì ÙËÓÙ¯ÓÔÏÔÁ›·, Ô‡ÙÂ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÎfiÛÌÔ, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÂÈÛÙ‹ÌË. ª·˙› Ì ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ Î·ÈÛ˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ªÈ¯¿ÏË µ·ÊfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹, ηٷı¤Ùˆ ÙËÓ Â˘¯‹ ηÈÛ˘Ó¿Ì· ÙËÓ ÂÏ›‰· ÌÔ˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ-ÛÌ·ÙÈ΋ ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Web ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·È-Ù¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ÚfiÔ‰Ô. ¶ÂÈÚ·È¿˜, 15.10.2007 ∫·ıËÁËÙ‹˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫. ∫¿ÙÛÈη˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
 18. 18. 24 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˘ ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÁÓÒÛË Ì·˜ ÁÈ· ÔχÏÔη, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ï¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı¤Ì·Ù· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÂÍ ·ÈÙ›·˜, ΢ڛˆ˜, Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ˘fi‚·ıÚÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘, ÙÔ˘ Web. √ ¯ÒÚÔ˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ӥ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ Û fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÛÔ Î·È Ë Û·Á‹ÓË Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Web. ™‹ÌÂÚ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ Web ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂ- ηÙÔÌ̇ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë ¿ÌÂÛË Î·È Ë ¤ÌÌÂÛË ·Í›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛı›, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ¿ÂÈÚË. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web ηÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜, ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·˘Ù‹˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ- ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚÔÊfiÚ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ‰Âη¤ÓÙÂ Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· –fi¯È ·Ï¿ ÎÚ›ÛÈÌË ·ÏÏ¿– ÂÎÚËÎÙÈ΋ Ì¿˙·, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. ◊ÚıÂ, ÏÔÈfiÓ, Ë ÒÚ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Web. ¡· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ‚·ı‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ÂÎÌ¿ıËÛË Î·È ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÈÛÙÔÛÂ- Ï›‰ˆÓ. ¡· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙË- Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆ÔÓ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÔχÙÈÌ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô ·Ó¿Ï˘Û˘. ªÈ· Ó¤· ÂÈÛÙ‹ÌË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ Web, ÙÔÓ Tim Berners-Lee ̤۷ ·fi ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜! ª˘ÙÈÏ‹ÓË, 16.10.2007 ªÈ¯¿Ï˘ µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜
 19. 19. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ÂÏÏËÓÈ΋˜¤Î‰ÔÛ˘
 20. 20. 27∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÌÂÏÈ҉˯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӈÓÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ Web. ªÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ‚¿ÛË ÁÈ· Â-Ú·ÈÙ¤Úˆ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¤Ú¢ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂ̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi fï˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web. ª›·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓÂÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∂ÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰‡ÔŒÏÏËÓ˜, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÂÚÙÔ‡˙Ô˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªËٷΛ‰Ë˜ ¤·ÈÍ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓÂÈÙ˘¯‹ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Web. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙfiÛÔ «˘ÎÓ¿» Î·È ‚·ıÈ¿ ÓÔ‹Ì·Ù· Ì ‰ÈÂÈ-ÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›·Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË Ì ÔÏÏ¿ ‰ÈÏÏ‹Ì·Ù·. ∆Ô ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÏÏËÌ· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ·fi‰ÔÛË ‹ ÌË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ «Web» ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ˆ˜ «πÛÙfi˜». ∏ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‹Ù·ÓÓ· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÙÔ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Ë Ï¤ÍË «πÛÙfi˜» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ë Ï¤ÍË «¢È·-‰›ÎÙ˘Ô»11. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÛÊ·Ï̤ӷ ˆ˜ «ÙÔ Web», ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ «Ô Web»ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηٷϋͷÌÂÛÙËÓ Ì¤ÛË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «Web Science» Û «ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web» ηÈfi¯È «ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ πÛÙÔ‡». ™Â ÌÂÚÈο ÛËÌ›· ÚԤ΢„Â Ë ·Ó¿ÁÎË ÓÂÔÏÔÁÈÛÌÒÓ fiˆ˜ ÔÈ«Ï·˚ÎÔÓƠ̂˜» (folksonomies) Î·È Ë «πÛÙÔÌÂÙÚ›·» (webmetrics). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÔÏÏ¿ÛËÌ›· Ë Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· SW Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Web (Semantic Web). ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ·fi ÙÔÓÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ [ÃÃÃ] Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘‚È‚Ï›Ô˘ fiÔ˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. À¿Ú¯Ô˘ÓÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÁÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ÌÔÚÊ‹˜ [·‡ÍˆÓ ·ÚÈıÌfi˜, ÛÂÏ›‰· ‚È‚Ï›Ô˘]. ¢ËÏ·‰‹, Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË [2, ÛÂÏ›‰· 144] ÂÓÓÔÔ‡ÌÂfiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú·ÔÌ‹ Ì ·ÚÈıÌfi 2 ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· 144. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È Ë ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ οı ÂÈÛÙ‹Ì˘(Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜) ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛËÎ·È ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÏÔÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ‰¤ÛÌË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ Web. www11 ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ «¢È·‰›ÎÙ˘Ô» (Internet) Û˘Ó‹ıˆ˜, ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÙԇ̠ÈÛÙÔ-ÛÂÏ›‰Â˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ÙÔ˘ Web (WWW ‹ World Wide Web) Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ë ·Ó¿-ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ.
 21. 21. 28 ¶·Ú·Î·ÏÒ ıÂÚÌ¿ οı ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ÌËÓ ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ÌÔ˘ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯fiÏÈ·, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ vaf@aegean.gr, ÂÓÒ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ www.webscience.gr. ∫·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË!
 22. 22. ¶ÂÚ›ÏË„Ë
 23. 23. 31µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔΛÌÂÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· (·Ó·)Û˘ÓÙÂıÔ‡Ó Ù·¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Web Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ Ì ·˘Ùfi ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. £· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘ÌÂÓ· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web ̤۷ ·fi ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜¤ÙÛÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÔχÏ¢ڷ Î·È ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈοÙË ıˆڛ· Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Web. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ «·ÓÔ›ÁÔ˘Ó» ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӈÓÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web, ·ÊÂÓfi˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ Web, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ̤ıÔ‰Ô ÁÈ· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛËÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Web.™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Á›ÓÂÙ·È Ì›· ·Ó·ÛÎfiËÛË Û ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Web, fiˆ˜ ÙÔ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Web, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Web Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· P2P.∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È, Â›Û˘, ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Web,ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘. ∆¤ÏÔ˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ Web ›ӷÈÌ›· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ϤÔÓ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, ÌÂÏÂÙ¿Ì ٷ ÔÈΛϷı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê‡ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘.
 24. 24. 1.∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
 25. 25. 33¶·ÚfiÙÈ ÙÔ World Wide Web (WWW ‹ ·Ï¿ Web) Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÚfiÛÊ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÛÂÛ˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ∏ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ Û‡ÏÏË„Ë Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙȘ·Ó¿ÁΘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ À„ËÏÒÓ ∂ÓÂÚÁÂÈÒÓ. ™‹ÌÂÚ·,¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË,ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ۯ‰fiÓ Û οı ·Ó¿ÁÎË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ [142, 143]. ∆· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜Ù˘ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∏ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÈ Î·ÈÓÔÙfi̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Web ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ·ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∆· ÈÛÙÔÏfiÁÈ·12 Î·È Ù· wikis13 ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜, ÂÓÒÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ‰È¿‰Ú·Û˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜. Ÿˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Á‡Úˆ Ì·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ Web ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ¿ÛÈÌÔ, ·ÏÏ¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·ÓÙ·Ô-ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛً̘, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÎÔÈÓfi. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘14, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË15 Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ16 ··ÈÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛËÙ˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ [34]. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ Web ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó·Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜.∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ‰È¿‰ÔÛË ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË Î·ÈÂÂÎÙ¿ÛÈÌË Ê‡ÛË ÙÔ˘, ÙÔ Web ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ··Ú¿‚·ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ.¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ ‰È¿‰ÔÛË Î·È, ÂÔ̤ӈ˜,Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·Îχ˙Ô˘Ó. ∏ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ô ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓÎ·È ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ Web Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈÓ· ·Ú·‚ϤÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Web ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÈÎÂÓÙÚˆı› Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ıÂÌ¿ÙˆÓ: (·) ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È (‚) ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›ÔÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ www12 Weblog ‹ ·ÏÒ˜ blog.13 ¶ÚÔʤÚÂÙ·È Ô˘›ÎÈ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘.14 e-science. √ fiÚÔ˜ e-science (‹ eScience) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ·˘ÍË̤Ó˜˘ÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Û ηٷÓÂÌË̤ӷ ‰›ÎÙ˘· ‹ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ϤÁÌ·ÙÔ˜ Û ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Û‡ÓÔÏ· ‰Â‰Ô̤ӈÓ.15 e-government. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ∂.∂. Â›Ó·È «Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÌÂÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛȈÓÔÏÈÙÈÎÒÓ».16 e-commerce. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ (Û˘Ó‹ıˆ˜, ̤ۈ ÙÔ˘ Web).
 26. 26. 1. EÈÛ·ÁˆÁ‹34 ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› (fiˆ˜ ÙÔ Web) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ‰Ô̤˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·- ÓÈÛÌÔ‡˜ [34]. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ˙ˆÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿Ù˘ÔÈ Î·È Ù˘¯·›ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰Ô- Ì¤ÓˆÓ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔÚȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, fiˆ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ó·˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ [34]. ∏ ÊÚ¿ÛË «Web Science» Â›Ó·È ÛÎfiÈÌ· ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓË. ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓØ Ë ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÔÙÂÏ› ÂÈÛÙ‹ÌË ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Û˘ÓıÂÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÏÁfiÚÈıÌÔÈ Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÊÔÚ- Ì·ÏÈÛÌÔ› ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÊÂ- Ófi˜ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙËı› Î·È Ó· ηٷÓÔËı› ÙÔ Web, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÈfiÙÈ Ú¤- ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ̤ۈ Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ™Â ÌÈÎÚÔÎϛ̷η, ÙÔ Web ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù¯ÓËÙÒÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ÚˆÙÔÎfiÏψÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ۯ‰›·ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ¯Ú‹ÛË, Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ Web, ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Û ̷ÎÚÔÛÎÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó¿Ï˘Û˘ (οÔÈ· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ Â›Ó·È ıÂÌÈÙ¿ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‰ÔıÔ‡Ó, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· οÔÈ· ¿ÏÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·- ÏÂÈÊıÔ‡Ó). ∫·È ‚¤‚·È·, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Web Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ Û˘ÛÙ‹- Ì·ÙÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Î·È ‰È¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ϤÁÌ· ÓfiÌˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ. ∏ ÔÏ˘Â- ›Â‰Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ Web ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ô˘ ı· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Web Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‡¯ÚË- ÛÙ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙfi¯Â˘ÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web17. ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂϤÙËÛ ÌÈ· ¢Ú›· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ñ ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Web ñ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Web ñ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ë ÊÔÚËÙfiÙËÙ·, Ù· Ó¤· ÔÏ˘Ì¤Û·, ÔÈ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜18 Î·È Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Webwww 17 Web Science Workshop, http://www.cs.umd.edu/~hendler/2005/WebScienceWorkshop.html. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∂˘¯·ÚÈÛٛ˜». 18 Ubiquitous computing (‹ ubicomp) Â›Ó·È ÙÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.
 27. 27. ∆Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Webñ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ fiˆ˜ Ë È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È 35ñ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ Web. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ, Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Î·È Ó·Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û ·˘Ùfi. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋,ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜, Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔË ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛËÎ·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Web Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο Î·È Ì·ÎÚÔÛÎÔÈο Â›‰·. ∞ÊÔÚ¿Â›Û˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛËÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (hardware) Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ Web ı· Ú¤ÂÈÓ· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÙȘÙ¯ÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘Web Â›Ó·È ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚԉȷÁÚ·Ê‹. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Web ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Û ·˘Ùfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· 40419‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› Û ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ·ÔÙ˘¯›·, ÂÓÒ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ URI20 Î·È Ë Ï‹Ú˘·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ-¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (.¯. DNS21) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·‚·ÛÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Û ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Â›‰Ô. ∂ÈϤÔÓ, ˉËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔW3C22 ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚfiÙ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ηıÔÏÈο ·Ô-‰ÂÎÙÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈÌ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Web. ¢ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «ÂͤÏÈ͢» Â›Ó·È Èı·Ófi ӷηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Web ˆ˜ ¤Ó· ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ Û˘Ó‹ıÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÔÈÎ›ÏˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÒÓÎ·È ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ·ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ‰›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· οı ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì˯·ÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Web Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷÌ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ (.¯. ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο ϤÁÌ·Ù·23). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· www19 ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·.20 Uniform Resource Identifier. ∂ÓÈ·›Ô˜ ∞Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ‹˜ ¶fiÚˆÓ. ∞ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÂÓfi˜fiÚÔ˘ (.¯. ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘) ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Web, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (1-ÛÂÏ›‰· 143).21 Domain Name System. ™‡ÛÙËÌ· √ÓÔÌ¿ÙˆÓ ¶ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÔÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›· ηÈË ÚÔÛ¤Ï·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (2-ÛÂÏ›‰· 144).22 World Wide Web Consortium. ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÙÔ˘ Web. ∆Ô W3C Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· fiÔ˘ ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›-ª¤ÏË, ÙÔÚÔÛˆÈÎfi Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì·˙› ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙÔ Web, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘.23 Grids. °ÂˆÁÚ·ÊÈο ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÎÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÒÛÙÂ Ë Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË˙‹ÙËÛË.
 28. 28. 1. EÈÛ·ÁˆÁ‹36 ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÂÙÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ Web, ÙÔ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Web (SW)24. ∆Ô Web ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì˯·ÓÈο ·Ó·ÁÓÒÛÈÌÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ··ÈÙ› ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ ÂÂ- ÍÂÚÁ·Û›·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜25 (NLP). ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ SW, ¤Ó· fiÚ·Ì· Â¤ÎÙ·Û˘ Î·È ·ÍÈÔ- Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ Web, ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÌÈ·˜ ÏËıÒÚ·˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁψÛÛÒÓ Î·È ÊÔÚÌ·ÏÈÛÌÒÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. °È· Ó· ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ SW, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ·ÔÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Web. ªÈ· ÚfiÎÏËÛË Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Û˘Ì‚fiÏˆÓ (.¯. URI) ·fi ÊÔÚ- Ì·ÏÈÛÌÔ‡˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ (.¯. ηÓfiÓ˜ Î·È §ÔÁÈ΋26), ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ «‚·ÛÈÎÔ‡» ‹ «ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡» ÊÔÚÌ·ÏÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Web. ŒÓ· ÙÚ›ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿- ‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û ·ÔÌÔӈ̤ӷ ÛËÌ›· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÔÈË̤ӷ, fiˆ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ Web. ™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ Web Ì ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Web ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ‰˘Ó·- ÙfiÙËÙ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÏËÚÔÊÔÚȷ΋˜ ·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ, ȉ›ˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÚ¢ÓËÙÈο ‰›· fiˆ˜ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ê˘ÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Ë ˘Ô- ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∏ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Ù˘ Ì·ÎÚÔÛÎÔÈ΋˜ ÙÔÔÏÔÁ›·˜ ı· Ì·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ó¤ˆÓ ÓfiÌˆÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ Web. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛıËΠÚˆÙ‡ÙÂÚ·, Ë ·Í›· ÙÔ˘ Web ¤ÁÎÂÈÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ¿ÏϘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È¿‰Ú·Û˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù¤˜, ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÙËÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ¶·ÚfiÌÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ˘Ê‹˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÊÈÏÔÛÔÊÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· §ÔÁÈ΋˜, fiˆ˜ ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ (reasoning methods), Î·È ÎÔÈÓˆ- ÓÈο ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Web.www 24 Semantic Web. 25 Natural language processing. ∞ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ∆¯ÓËÙ‹˜ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. 26 ªÂϤÙË Î·ÓfiÓˆÓ ÔÚı‹˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
 29. 29. ∆Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ Web Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· 37Â›Ó·È Ôχ ÚfiÛÊ·Ù˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·Úfi-ÛÎÔÙË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ SW ÂÓı·Ú-Ú‡ÓÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È ÙË ‰È·ÌÔ›Ú·ÛË ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓfiÚˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚfiÛ‚·Û˘, ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· Û ÌÈ· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ ‚¿ÛË ¯ÚËÛÙÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı¤Ì·Ù·ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6. ∆Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Â›ÏÔÁÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÚ·Ì·, ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ Web fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î›ÌÂÓÔ.
 30. 30. 2.∆Ô Web Î·È ËÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘

×