Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

User Journey (WordCamp Bangkok)

291 views

Published on

Slide งาน Wordcamp Bangkok

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

User Journey (WordCamp Bangkok)

 1. 1. ออกแบบโปรดักส์และเซอร์วิสให้ถูกใจผู้ใช้ด้วย
 User Journey
 2. 2. — ฝากไว้ให้คิด — เราออกแบบ User Flow อย่างไร? ใช้อะไรมาตัดสิน?
 3. 3. User Journey คืออะไร?
 4. 4. มุมมองจากผู้ใช้หนึ่งคน ตั้งแต่ต้นจนจบการใช้งานโปรดักส์
 5. 5. User Journey อยู่ตรงไหน?
 6. 6. Understand Create Deliver Understanding ends in Insight Creation ends in Ideas Delivery ends in Reality Empathy Define Ideate Prototype Test Design Thinking Process
 7. 7. ตัวอย่าง : ธนาคาร
 8. 8. เหนื่อย เดินทางลําบาก เหนื่อย หาที่จอดยาก ดีใจ ถึงซะที งง ช่องเยอะไป เบื่อ รอนาน สบายใจ ดําเนินการเร็วดี สบายใจ ได้เงินแล้ว วันนี้รถติดมาก จะมีที่จอดรถ ไหมนะ มาถอนเงิน ต้องกดอันไหน ต้องกรอกช่อง ไหนบ้างนะ เหลืออีกกี่คิว ถึงคิวซะที จํานวนเงินถูก ไหมนะ รถติดอีกแล้ว เหนื่อย ต้องฝ่ารถติด เดินทางไป ธนาคาร จอดรถ รับบัตรคิว กรอกใบถอน เงิน รอคิว ยื่นสมุดและใบ ถอน รับเงิน นับเงิน เดินทางกลับ ให้ธนาคารเอา เงินมาส่งที่บ้าน นั่งแท็กซี่ไป จองคิวผ่าน แอพ ให้เจ้าหน้าที่ เขียนให้ ส่งข้อความบอก เมื่อใกล้ถึงคิว - - -Opportunity Thinking Feeling Step
 9. 9. เหนื่อย เดินทางลําบาก เหนื่อย หาที่จอดยาก ดีใจ ถึงซะที งง ช่องเยอะไป เบื่อ รอนาน สบายใจ ดําเนินการเร็วดี สบายใจ ได้เงินแล้ว วันนี้รถติดมาก จะมีที่จอดรถ ไหมนะ มาถอนเงิน ต้องกดอันไหน ต้องกรอกช่อง ไหนบ้างนะ เหลืออีกกี่คิว ถึงคิวซะที จํานวนเงินถูก ไหมนะ รถติดอีกแล้ว เหนื่อย ต้องฝ่ารถติด Thinking Feeling Step เดินทางไป ธนาคาร จอดรถ รับบัตรคิว กรอกใบถอน เงิน รอคิว ยื่นสมุดและใบ ถอน รับเงิน นับเงิน เดินทางกลับ ให้ธนาคารเอา เงินมาส่งที่บ้าน นั่งแท็กซี่ไป จองคิวผ่าน แอพ ให้เจ้าหน้าที่ เขียนให้ ส่งข้อความบอก เมื่อใกล้ถึงคิว - - -Opportunity
 10. 10. เหนื่อย เดินทางลําบาก เหนื่อย หาที่จอดยาก ดีใจ ถึงซะที งง ช่องเยอะไป เบื่อ รอนาน สบายใจ ดําเนินการเร็วดี สบายใจ ได้เงินแล้ว วันนี้รถติดมาก จะมีที่จอดรถ ไหมนะ มาถอนเงิน ต้องกดอันไหน ต้องกรอกช่อง ไหนบ้างนะ เหลืออีกกี่คิว ถึงคิวซะที จํานวนเงินถูก ไหมนะ รถติดอีกแล้ว เหนื่อย ต้องฝ่ารถติด Thinking Feeling Step เดินทางไป ธนาคาร จอดรถ รับบัตรคิว กรอกใบถอน เงิน รอคิว ยื่นสมุดและใบ ถอน รับเงิน นับเงิน เดินทางกลับ ให้ธนาคารเอา เงินมาส่งที่บ้าน นั่งแท็กซี่ไป จองคิวผ่าน แอพ ให้เจ้าหน้าที่ เขียนให้ ส่งข้อความบอก เมื่อใกล้ถึงคิว - - -Opportunity
 11. 11. ตัวอย่าง : Instagram
 12. 12. เข้าโปรแกรม แต่งรูป เลือกรูป ที่ต้องการอัพ
 13. 13. เข้าโปรแกรม แต่งรูป เลือกรูป ที่ต้องการอัพ
 14. 14. เข้าโปรแกรม แต่งรูป เลือกรูป ที่ต้องการอัพ 1 2 3 1
 15. 15. ตัวอย่าง : รถไฟฟ้า BTS
 16. 16. เดินไปที่สถานี BTS ดูป้ายบอกสถานี ต่อแถว ที่เครื่องซื้อบัตร ไม่มีเหรียญ ไปต่อแถว
 ซื้อบัตรที่เค้าท์เตอร์ เค้าท์เตอร์รับแลกแต่ เหรียญ เดินมาต่อแถวที่ เครื่องซื้อบัตร ซื้อบัตรเสร็จ เดินเข้าประตู ตรวจกระเป๋า? ดูว่าป้ายว่าต้องขึ้น ฝั่งไหน ขึ้นบันได รอรถไฟฟ้า User Journey ของคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรก
 17. 17. เดินไปที่สถานี BTS ดูป้ายบอกสถานี ต่อแถว ที่เครื่องซื้อบัตร ไม่มีเหรียญ ไปต่อแถว
 ซื้อบัตรที่เค้าท์เตอร์ เค้าท์เตอร์รับแลกแต่ เหรียญ เดินมาต่อแถวที่ เครื่องซื้อบัตร ซื้อบัตรเสร็จ เดินเข้าประตู ตรวจกระเป๋า? ดูว่าป้ายว่าต้องขึ้น ฝั่งไหน ขึ้นบันได รอรถไฟฟ้า User Journey ของคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรก
 18. 18. ตัวอย่าง : ห้างสรรพสินค้า และ E-commerce
 19. 19. ขั้นตอนการซื้อของในห้างสรรพสินค้า หยิบของใส่ตะกร้า ไปจ่ายเงิน
 ที่แคชเชียร์ ขนของกลับบ้าน เลือกของ
 ที่ต้องการ ขั้นตอนการซื้อของออนไลน์ หยิบของใส่ตะกร้า จ่ายเงินออนไลน์ ส่งของมาที่บ้าน เลือกของ
 ที่ต้องการ
 20. 20. สรุป - รู้จักผู้ใช้ของคุณให้มากที่สุด - ทํา Journey ของผู้ใช้กับโปรดักส์ของคุณ - หาจุดที่คิดว่าจะปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณใช้งานได้ดียิ่งขึ้น - ใช้ Real world journey ของผู้ใช้มาใช้ใน Online
 21. 21. — ฝากไว้ให้คิด (อีกครั้ง) — เราออกแบบ User Flow อย่างไร? ใช้อะไรมาตัดสิน?

×