Advertisement

Martin Menšík

Owner, Fifth Willow s.r.o. at Connect | Space - Community - Innovations
Sep. 24, 2019
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Martin Menšík

 1. Ako zladiť očakávania HR oddelení s potenciálom marketingových stratégov
 2. Kto sme? Sme firma so 130 zamestnancami
 3. Kto sme? Máme 13 produktov Profesia.sk, Profesia.cz, Workania.hu Paylab.com, Platy.sk, Domelia, Edujobs Dielne.sk, Pozicie, Profesiadays, Mark, Tulu, najzamestnavatel.sk
 4. Kto sme? Firmy na Profesia.sk ročne inzerujú cca 200 000 pracovných inzerátov.
 5. Kto sme? Pre firmy sme dlhodobo najvýznamnejší zdroj relevantných uchádzačov.
 6. Kto sme? Sme v TOP 20 najnavštevovanejších slovenských webov
 7. Naše hodnoty Dôvera Úcta a rešpekt Inovatívnosť Tímovosť Otvorená komunikácia
 8. Nerád hovorím o Employer Brandingu
 9. Dan Ariely Employer branding
 10. Ale napriek všetkému Employer Brandingu hovoriť musím.
 11. 3 dôvody prečo hovoriť o EB 1. Nižší počet (relevantných) kandidátov 2. Engagement zamestnancov 3. Dobrovoľná fluktuácia
 12. Prečo si HR nerozumie s marketingom? Dôležitosti pre HR ľudí: 1. Slovník (reakcia, uchádzač) 2. Čas (ideálne hneď) 3. Množstvo (ideálne veľa)
 13. Prečo si HR nerozumie s marketingom? Dôležitosti pre marketérov: 1. Slovník (lead, funnel, cieľová konverzia) 2. Čas (ideálne dlhodobo) 3. Množstvo (primerane nákladom)
 14. Ako to robíme my? 1. Nerobíme HR marketing!
 15. Ako to robíme my? 1. Nerobíme HR marketing! 2. Dobre definované EVP (employee Value Propositions)
 16. Ako to robíme my? 1. Nerobíme HR marketing! 2. Dobre definované EVP (Employee Value Propositions) 3. Ľudsky, s ľudmi a pre ľudí
 17. Ako to robíme my? 1. Nerobíme HR marketing! 2. Dobre definované EVP (Employee Value Propositions) 3. Ľudsky, s ľudmi a pre ľudí 4. Podporujeme angažovanosť
 18. Ako to robíme my?
 19. Ako to robíme my? 1. Nerobíme HR marketing! 2. Dobre definované EVP (Employee Value Propositions) 3. Ľudsky, s ľudmi a pre ľudí 4. Podporujeme angažovanosť 5. Snažíme sa byť konkurencieschopní
 20. Ako to robíme my? 1. Riadime sa analýzami trhu práce
 21. Ako to robíme my? 1. Riadime sa analýzami trhu práce 2. Cielime na ľudí, akých potrebujeme
 22. Ako to robíme my? 1. Riadime sa analýzami trhu práce 2. Cielime na ľudí, akých potrebujeme 3. Snažíme sa osloviť ľudí, tam kde sú
 23. Ako to robíme my? 1. Riadime sa analýzami trhu práce 2. Cielime na ľudí, akých potrebujeme 3. Snažíme sa osloviť ľudí, tam kde sú 4. Na EB využívame len Instagram
 24. Ako to robíme my? 1. Riadime sa analýzami trhu práce 2. Cielime na ľudí, akých potrebujeme 3. Snažíme sa osloviť ľudí, tam kde sú 4. Na EB využívame len Instagram 5. Skrátili sme konverznú cestu.
 25. Čo je dôležité si uvedomiť? • Employer branding je podobný realitnému trhu • Využívajte nástroje reputačného marketingu • Osamelý marketér nikdy nevymyslí dobrú EB kampaň
 26. Aké nástroje vám k tomu môžu pomôcť? • Bannerová kampaň na Profesia.sk • Hot ponuka môže zvýšiť počet reakcií až o 40% • Reach ponuka môže zvýšiť počet videní ponuky až o 30% • Účasť na Profesia days vám skráti čas na prvotný screening uchádzačov
 27. Aké nástroje vám k tomu môžu pomôcť? • Sociálne siete vašej firmy • Sociálne siete vašich zamestnancov • Pozitívne hodnotenia v recenziách • Odpovedanie na zaslané životopisy • Prehodnotenie vašeho reakčného formuláru • Vaše vlastné EVP • Zapájanie sa do súťaží
 28. Keď už sme pri tých súťažiach Do 16. októbra môžete prihlásiť vaše Employer Brandingové a HR marketingové kampane do súťaže effie awards Viac na http://www.effie.sk/
 29. Otázky Ďakujem a budem sa tešiť z každej vašej otázky Martin Menšík mensik@profesia.sk
Advertisement