Piret Ilves "Meede 1.4 Väikesemahuline rannapüük"

1,275 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
311
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Piret Ilves "Meede 1.4 Väikesemahuline rannapüük"

 1. 1. 11 Meede 1.4 Väikesemahuline rannapüükMeede 1.4 Väikesemahuline rannapüük
 2. 2. TOETUSE TAOTLEJA Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud FIE kellele on kalapüügiseaduse alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba püügiks merel; kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva liisingulepingu alusel; kellele kuuluv või kelle valduses olev kalalaev on kantud kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 (<12 m) 22
 3. 3. 33 ABIKÕLBLIKE KULUDE JA TOETUSE SUURUS Toetus on kuni 60% abikõlblikust kulust 2009. a eelarves on meetmele 1.4 raha 10 milj krooni Kalalaevade GT Max abikõlblik kulu (EEK) programmperioodil 0<10 172 113 x GT + 31 293 10<25 78 233 x GT + 970 089
 4. 4. NÕUDED TAOTLEJALE Taotleja peab olema usaldusväärne, mida muuhulgas kinnitab vastavus järgmistele nõuetele:  riikliku maksu maksuvõla puudumine või ajatamine ja ajakava kohaselt tasumine;  taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;  taotleja on riigieelarvelistest või muudest välisabivahenditest saadud ja tagasimaksta tulnud summad tagasi maksnud või ajatamise korral tasunud tagasimaksed ajakava kohaselt;  taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks toetust riigieelarvelistest või välisabi vahenditest. Residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on Eesti. 44
 5. 5. NÕUDED KALALAEVALE JA INVESTEERINGU KOOSKÕLASTAMINE Moderniseeritav kalalaev peab  olema vähemalt 5 aastat vana (vanus= 2009 - kasutuselevõtu aasta);  olema kantud kalalaevade riiklikusse registrisse segmenti 4S2; Moderniseerimise tulemusena ei tohi suureneda mootori võimsus. Kalalaeva kogumahutavus võib suureneda ainult siis, kui suurenemine on toimunud tekil olevate ruumide arvelt eesmärgiga parandada tööohutust, töötingimusi, hügieeni ja toote kvaliteeti. Investeering peab enne taotluse esitamist olema kooskõlastatud Veeteede Ametiga, kes annab kirjaliku arvamuse:  kas moderniseerimise tulemusena suureneb kalalaeva mootori võimsus või kalalaeva kogumahutavus. Juhul, kui kogumahutavus suureneb, siis kas see on kooskõlas EL seadusandlusega;  kas on vajalik ümberehitusprojekt ja millised on investeeringu tegemiseks vajalikud kooskõlastused 55
 6. 6. TOETATAVAD TEGEVUSED  laevakeretöö tegemine;  kala säilitamise ruumi ümberehitamine ja säilitamise seadme ostmine ja paigaldamine;  tekiehitise ümberehitamine;  mootoriruumi ümberehitamine;  mootoriruumi seadme, süsteemi, abimehhanismi ostmine, paigaldamine, ümberehitamine;  mootori ostmine ja paigaldamine;  mootori ümberehitamine;  elekti-, ballasti ja sanitaarsüsteemi ümberehitamine;  päästevahendi (päästepaat, vest, signaalrakett jms) ostmine ja paigaldamine;  tuletõrje- ja avariivarustuse ostmine ja paigaldamine; 66
 7. 7. TOETATAVAD TEGEVUSED  sidevahendi ostmine ja paigaldamine;  navigatsiooniseadme ja sinna juurde kuuluva tarkvara (asukoha määramise seade, kompass, arvuti, elektrooniline kaart) ostmine ja paigaldamine;  keskkonnakaitsevahendi (reovee kogumise mahuti, olmeprügi s.h toidujäätmete kogumise vahend jms);  kuni kahe selektiivse püügivahendi ostmine programmperioodil;  kuni kahe hülgekindla püügivahendi ostmine programmperioodil;  püügivahendi ümberehitamine eesmärgiga kaitsta püügivahendit ja saaki röövloomade eest ja s.h püügivahendi osade materjali muutmine tingimusel, et ei suurene püügikoormus ja ei vähene püügivahendi selektiivsus;  röövloomade eest saaki kaitsva seadme ostmine ja paigaldamine;  kalalaeva muu seadme ostmine, vahetamine ja ümberehitamine; 77
 8. 8. TOETATAVAD TEGEVUSED  ettevalmistav töö, mis moodustab kuni 12% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest; Ettevalmistavaks tööks võib olla • kalalaeva projekteerimistöö või • taotlusdokumentide kokkupanemiseks tellitud töö või teenus  EKF ja EL kaksiklogoga märgistamise kulu 88
 9. 9. SELEKTIIVSE PÜÜGIVAHENDI ABIKÕLBLIKKUS Selektiivne püügivahend on abikõlblik siis, kui  ta vastab kriteeriumitele, mis ulatuvad kaugemale, kui seadusandlus kohustab;  selektiivsem püügivahend soetatakse ühele kalalaevale kuni kahel korral või kaks püügivahendit ühel korral programmperioodi jooksul;  kaluri kalapüügiloale kantud püügivahend vahetatakse välja sama liiki püügivahendi vastu. 99
 10. 10. KULUDE ABIKÕLBLIKKUSE ÜLDISED REEGLID  Tegevuse kulud peavad olema mõistlikud ja vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.  2009. a taotlusvooru puhul ei tohi tegevuse elluviimist alustada varem kui 01.01.2008.  Järgnevate aastate taotlusvoorude puhul ei tohi toetatava tegevuse elluviimist alustada varem, kui taotluse esitamise päeval (v.a ettevalmistav töö).  Ettevalmistava töö arve või arve-saateleht ei tohi olla väljastatud varem kui 01.01.2007 ja selle eest peab olema tasutud enne taotluse esitamist.  Kogu tegevus peab olema ellu viidud 2 aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 1010
 11. 11. MITTEABIKÕLBLIKUD KULUD  tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;  tellitud töö või teenuse kulud, kui taotleja või taotleja juhatuse liige omab osalust töö teinud või teenuse osutanud juriidilises isikus või kuulub töö teinud või teenuse osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku;  tellitud töö või teenuse kulud, kui töö tegi või teenuse osutas taotleja juhatuse liige;  tegevuskulud, kaasa arvatud hooldus- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulud;  sularahas tehtud kulutused, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muud kulud; 1111
 12. 12. MITTEABIKÕLBLIKUD KULUD  juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutused, v.a ettevalmistava töö kulud;  kulutused reklaamile, välja arvatud objekti märgistamisega seotud kulu;  kulutused investeeringule, mis on tehtud enne 1. jaan 2008. aastal, v.a ettevalmistava töö kulud;  ettevalmistava töö kulud, mis on tehtud enne 1. jaan 2007. aastal;  kapitalirendikulu, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;  kasutatud seadme ostmise ja paigaldamise kulud;  seadme paigaldamise kulud ilma ostmise või kapitalirendi kuluta; 1212
 13. 13. MITTEABIKÕLBLIKUD KULUD  käibemaks, kui taotleja on taotluse esitamise ajal käibemaksukohustuslane, või käibemaks arvates taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kuupäevast, kui ta ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise ajal;  trahv, viivis ja muu rahaline karistus ning kohtukulud;  kindlustusandja teenusega kaasnevad kulud;  ettevalmistava töö kulud, mis ületavad piirmäära (piirmääraks 12% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest);  ettevalmistava tööna taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse kulud, mis ületavad 15 000 krooni;  kala säilitamiseks kasutatava ruumi suurendamisega kaasnev kulu 1313
 14. 14. TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID  avaldus koos indikaatorilehega (määruse lisa 2);  tegevuskava (määruse lisa3);  volikiri (kui taotluse esitab seadusjärgse esindusõiguseta isik);  maksu- ja tolliameti tõend maksuvõla ajatamise ja ajakava kohaselt tasumise kohta mitte varasema, kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga (esitatakse juhul kui on maksuvõlg. Maksuvõlga saab kontrollida MTA kodulehelt https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql );  liisingulepingu koopia ja kalalaeva omaniku kirjalik nõusolek kalalaeva moderniseerimiseks (esitatakse juhul, kui taotleja ei ole laeva omanik);  kalalaeva põhiplaani koopia, milles on märgitud moderniseerimise käigus tehtavate tööde või paigaldatavate seadmete asukoht; 1414
 15. 15. TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID  vajadusel projektis osaleva isikuga sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt eristab projektis osalev isik selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest;  koopia kehtivast kutselise kaluri kalapüügiloast;  koopia kehtivast laeva sõidukõlblikkuse tunnistusest või väikelaeva tehnilise ülevaatuse raamatust koos perioodiliste ülevaatuste kinnitustega;  koopia kehtivast kalalaevatunnistusest;  koopia kalalaeva mõõdutunnistusest;  hinnapakkumise esitamise ettepanekud ja hinnapakkumised (v.a ettevalmistav töö). Kui inv maksumus üle 156 466 krooni, siis kolm ettepanekut (ettepaneku soovituslik vorm PRIA kodulehel) ja hinnapakkumist; 1515
 16. 16. TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID  tehtud valiku põhjendus, kui ei ole valitud kõige odavamat hinnapakkumust;  koopia arve-saatelehest või arvest ning tasumist tõendavast pangakonto väljavõttest või maksekorraldusest (ettevalmistava töö puhul);  eksperdi kirjalik hinnang, milles näidatakse ära, milles seisneb püügivahendi tehnoloogiate erinevus ja kuidas see aitab kaasa selektiivsemale kalapüügile võrreldes kehtivate nõuetega (esitatakse juhul, kui toetust taotletakse selektiivse püügivahendi ostmiseks);  selektiivse püügivahendi, hülgekindla püügivahendi ostmise ja püügivahendi röövloomade kaitseks ümberehitamise puhul eksperdi arvamus moderniseerimise nõuetekohasuse kohta;  veeteede ametile esitatud tehniline dokumentatsioon ja hinnang sellele;  kui taotleja taotleb samade kulude hüvitamiseks toetust ka mujalt, siis esitatakse sellekohane teave; 1616
 17. 17. TAOTLUSTE ESITAMINE JA KONTROLLIMINE Taotleja PRIA 1717 Taotleja kogub ja täidab kõik nõutavad dokumendid Taotleja esitab dokumendid PRIA teenindusbüroosse Taotluse heakskiitmine või rahuldamata jätmine, vajadusel järelepärimised, kohapealne eelkontroll Lõppotsuse tegemine (90 tööp) Positiivse otsuse saamine Negatiivse otsuse saamine Laeva moderniseerimine Kuludeklaratsiooni ja lisadokumentide esitamine kuni 8-s osas 2 aasta jooksul Investeeringu teostamise kontroll Toetuse väljamaksmise otsus (40 tööp dokum saamisest) Toetuse saaja või liisingfirma pangaarve Järelkontroll 5 aasta jooksul
 18. 18. TOETUSE TAOTLEMINE JA MÄÄRAMINE  Taotlemiseks vajalikud vormdokumendid ja abiks taotlejale materjalid on PRIA kodulehelel üleval http://www.pria.ee/  Taotlusi võetakse vastu Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Ida-Viru maakonna büroodes. Vastuvõtuaeg teatatakse 30 päeva enne vastuvõtu algust Ametlikes Teadaannetes.  Nõuetekohastele taotlustele tehakse paremusjärjestus. Eelistatud suurema omafinantseeringu protsendiga taotlused. Võrdsete punktide korral taotlused, kus on suurem abikõlblike kulude maksumus. Võrdsete abikõlblike maksumustega taotluste korral ajaliselt varem esitatud taotlus.  Toetuse määramise või mittemääramise otsused tehakse 90 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtuaja lõpust. 1818
 19. 19. TOETUSE VÄLJAMAKSMINE  Tööd ja teenused, mille hüvitamiseks väljamakse taotlus esitatakse peavad olema lõpetatud, vastu võetud ja nende eest peab olema tasutud.  Investeeringut tõendavaid kuludokumente saab esitada kaheksas osas kahe aasta jooksul pärast määramise otsuse tegemist. Esitada saab posti teel või dokumendid ise kohale tuua, Aadress: Kalandustoetuste büroo, PRIA, Narva mnt 3, Tartu, 51009  2009.a aasta taotlusvooru kuludokumendid ei tohi olla väljastatud varem, kui 1. jaan 2008. a (v.a ettevalmistav töö).  Kulud peavad olema abikõlblikud. Enne toetuse väljamaksmist teostab PRIA kohapeal investeeringu kontrolli.  Makseotsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste kuludokumentide saamisest arvates. 1919
 20. 20. KULUTUSTE TEGEMIST TÕENDAVAD DOKUMENDID Koos kuludeklaratsiooniga tuleb esitada  Hankija arve või arve-saatelehe koopia;  Maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia, millega tõendatakse arve või arve-saatelehel märgitud rahalise kohustuse tasumist;  Teenuse, töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia. Kapitalirent  Hankijalt liisinguandjale esitatud arve või arve-saatelehe koopia;  Maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia, millega tõendatakse arve või arve-saatelehel märgitud rahalise kohustuse tasumist liisinguandja poolt;  Toetuse saaja ja liisinguandja vahel sõlmitud kapitalirendilepingu ja maksegraafiku koopia Soovitatavalt võiks esitada ka viimase osamakse arve ja tasumist tõendava dokumendi koopia 2020
 21. 21. TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED  Toetuse saaja tagab toetuse abil soetatud või ehitatud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise viie aasta möödumiseni viimasest väljamaksest. Selle aja jooksul peab kalalaev olema registreeritud kalalaevade riiklikus registris;  Toetuse saaja peab PRIAt teavitama kõikidest investeeringuobjekti puudutavatest muudatustest.  Toetuse saaja peab teavitama ka PRIAt kuni viimase toetuseosa väljamaksmiseni käibemaksukohustuslaseks registreerimisest.  EKF toetuse abil valminud või soetatud objekt peab olema märgistatud EKF ja EL kaksiklogoga kleebisega viie aasta jooksul alates viimase toetuseosa väljamaksmisest,  PRIA teostab viie aasta jooksul alates viimase toetuseosa väljamaksmisest toetuse saaja üle järelevalvet . 2121
 22. 22. INFO PRIA kalandustoetuste büroo Piret Ilves 737 1268 Enno Seen 737 1388 Risto Kalda 737 1388 Evely Mälton 737 1377 Angela Annilo 737 1378 PRIA teenindusbürood Lääne büroo 472 2040, Haava 32, Haapsalu Hiiu büroo, 463 6667, Mäe 2, Käina PRIA koduleht www.pria.ee Eesti Mereakadeemia, püügivahendid, Ahto Järvik, tel 646 0177 Põllumajandusministeerium, kalalaeva andmed, Lya Mägi, tel 625 6543 2222
 23. 23. TÄNAN !TÄNAN ! Piret IlvesPiret Ilves tel 737 1268tel 737 1268 2323

×