SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ
Улаанбаатар хот Дугаар ……………………
/îãíîî/
Нэг талаас ..............................................................................................................
(иргэнийг хөлслөн авч ажиллуулах байгууллагын нэр)
түүнийг ....................... үндсэн дээр төлөөлөн .....................................................
(төлөөлсөн хүний нэр, албан тушаал)
нөгөө талаас ..........................................................................................................
хаягаар оршин суух ........... тоот иргэний үнэмлэхтэй ............ тоот регистрийн
дугаартай .................................................. нар нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн 21-24 дүгээр зүйлийг үндэслэн 20.... оны ...... сарын ........-ны өдөр
хэлэлцэн тохирч, энэхүү гэрээг дараахь нөхцөлөөр байгуулж байна.
1. Гэрээний үндсэн нөхцөл
1.1. Эрхлэх ажил, албан тушаал ......................................................................
1.2. Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг ...............................................................................
.................................................................................................................................
1.3. Ажлын газрын байршил .............................................................................
1.4. Сарын үндсэн хөлсний хэмжээ ..................................................................
1.5. Хөдөлмөрийн нөхцөл .................................................................................
1.6. Гэрээг эхлэн байгуулж байгаа нөхцөлд туршилтын хугацаагаар байгуулах ба
туршилтын хугацаа нэг сар байна.
1.7. Туршилтын хугацаанд мэргэжил, зан байдал болон бусад нөхцөлөөр ажил
үүргээ биелүүлж чадахгүй нь нотлогдсон бол ажил олгогчийн санаачлагаар
гэрээг цуцлана.
1.8. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа ................................................................
2. Гэрээний нэмэгдэл нөхцөл
2.1. Ажил олгогчийн зүгээс олгох боломжтой нэмэгдэл хөлсний (мэргэжлийн
зэргийн, ур чадварын, ахуй амьдралыг нь харгалзан олгох гэх мэт) хэмжээ
.........................................................................................................
(сар тутам, улирал тутам, хагас, бүтэн жилийн алинд олгохоо зурах)
2.2. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа сунгах тохиолдол ..................................
......................................................................................................................
2.3. Сахилгын ноцтой зөрчилд тооцон хөдөлмөрийн гэрээг шууд цуцлах
тохиолдол ....................................................................................................
......................................................................................................................
2.4. Захиргааны чөлөө олгох тохиолдол .........................................................
......................................................................................................................
2.5. Бусад ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Ажил олгогчийн хүлээх үүрэг
3.1. Ажилтныг хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан үеэс нь гэрээнд заагдсан
………………………………………….. ажлаар нь хангах, ажлын талаар
зайлшгүй (гүйцэтгэх ажил бүрийг нэг бүрчлэн дурдах) шаардлагатай
зааварчилга өгнө.
3.2. Ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үүргийг гүйцэтгэхийн
тулд
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(ажлын байрны ба бусад хэрэгслийг заана)
багаж хэрэгслээр хангана.
3.3. Ажилтны санал хүсэлтийг хүлээн авч зохих журмын дагуу шийдвэрлэж
хариу өгөх
3.4. Ажилтныг хэвийн ажиллах нөхцөлөөр нь хангана
3.5. Хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон хөлс олгоно6
3.6. Ажилтны мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэхэд туслана.
3.7. Ажилтныг өөр ажилд шилжүүлэх буюу байгуулсан гэрээг цуцлах асуудлыг
зөвхөн хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
3.8. Ажилтан хуульд заасан эрхээ эдлэх, нийгмийн баталгаагаар хангагдах
бололцоогоор бүрдүүлнэ.
4. Ажилтны хүлээх үүрэг
4.1................................................ байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам,
хөдөлмөрийн хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ чанд
биелүүлэхийн тулд ...............................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................
(юу хийх, яаж ажиллахыг нэг бүрчлэн заана)
ажиллана.
4.2 Ажил үүрэгтэй холбогдсон бүх шаардлагыг бүрэн хангаж, хариуцна.
4.3. Хөдөлмөр хамгааллын заавар, зааварчлагыг нарийн мөрдөнө.
4.4. Хамт олны уур амьсгалыг хэвийн байлгах, дэг журмыг хангахад анхаарч
ажиллана.
4.5. Мэргэжил, ур чадвараа байнга дээшлүүлэн идэвх санаачлагатай ажиллана.
4.6. Энэхүү гэрээний 3.2-т заасан ёсоор олгосон хувцас, багаж, хэрэгслийг норм,
ашиглах журмын дагуу эдэлнэ.
4.7. Багаж хэрэгсэл, эд хөрөнгийг ашиглаж, хамгаалах
4.8. Ажил олгогчтой эд хөрөнгийн хариуцлагын гэрээ байгуулах
4.9. Ажилтан ..................................... буруугаас ажил олгогчид учруулсан эд
хөрөнгийн хохирлыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 135 дугаар зүйлд заасан
үндэслэл, журмаар нөхөн төлнө.
5. Талуудын хүлээх хариуцлага
5.1. Ажил олгогч үүргээ биелүүлээгүйгээс ажилтанд учруулсан хохирлыг
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасны дагуу арилгана.
5.2. Энэхүү гэрээний 2.3-т заасан зөрчил гаргасан ажилтантай байгуулсан
хөдөлмөрийн гэрээгээ захиргаа хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу цуцлана.
5.3. Сахилгын жижиг зөрчил гаргасан ажилтанд хөдөлмөрийн тухай хуульд
заагдсан сахилгын шийтгэл ноогдуулна.
Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан:
Ажил олгогч:
Хаяг: _________________________
Утас:
Гарын үсэг:____________________
(Тамга, тэмдэг)
Ажилтан:
Хаяг: __________________________
Утас:
Гарын үсэг:______________________
(Тамга, тэмдэг)

More Related Content

What's hot

лекц. №4
лекц. №4лекц. №4
лекц. №4giimaabn
 
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030Yondonsambuu Buyanbileg
 
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/Galbaatar Lkhagvasuren
 
лекц № 8
лекц № 8лекц № 8
лекц № 8giimaabn
 
хөдөлмөрийн гэрээ
хөдөлмөрийн гэрээхөдөлмөрийн гэрээ
хөдөлмөрийн гэрээModa Tanashili
 
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчинlectureofblog
 
хөдөлмөр эрхлэлт
хөдөлмөр эрхлэлтхөдөлмөр эрхлэлт
хөдөлмөр эрхлэлтAska Ashka
 
Сөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүү
Сөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүүСөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүү
Сөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүүБолд Энхтөр
 
Lekts. №3
Lekts. №3Lekts. №3
Lekts. №3giimaabn
 
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptxAAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptxManibazar Amarnasaa
 
хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...
хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...
хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...Adilbishiin Gelegjamts
 
Багц аялалын төсөл
Багц аялалын төсөлБагц аялалын төсөл
Багц аялалын төсөлgalsan Lkhanaa
 
онцгой албан татвар ноогдуулалт
онцгой албан татвар ноогдуулалтонцгой албан татвар ноогдуулалт
онцгой албан татвар ноогдуулалтBilgee Zaya
 
Албан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загварАлбан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загварTemuulen Nyamdorj
 
Лекц 5
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5Etugen
 

What's hot (20)

лекц. №4
лекц. №4лекц. №4
лекц. №4
 
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-2030
 
Хөдөлмөрийн гэрээ
Хөдөлмөрийн гэрээХөдөлмөрийн гэрээ
Хөдөлмөрийн гэрээ
 
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/
 
лекц № 8
лекц № 8лекц № 8
лекц № 8
 
Нийгмийн даатгал түүний бүртгэл
Нийгмийн даатгал түүний бүртгэлНийгмийн даатгал түүний бүртгэл
Нийгмийн даатгал түүний бүртгэл
 
хөдөлмөрийн гэрээ
хөдөлмөрийн гэрээхөдөлмөрийн гэрээ
хөдөлмөрийн гэрээ
 
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин
1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин
 
бизнесийн эрх зүй лекц № 2
бизнесийн эрх зүй лекц № 2бизнесийн эрх зүй лекц № 2
бизнесийн эрх зүй лекц № 2
 
хөдөлмөр эрхлэлт
хөдөлмөр эрхлэлтхөдөлмөр эрхлэлт
хөдөлмөр эрхлэлт
 
Axx
AxxAxx
Axx
 
Сөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүү
Сөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүүСөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүү
Сөрөг дам нөлөөг арилгах төрийн зохицуулалт ж. мягмардорж төрийн санхүү
 
Lekts. №3
Lekts. №3Lekts. №3
Lekts. №3
 
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptxAAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
 
хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...
хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...
хэрэглэгчийн үйл хөдлөлийн онол /Ханамж, таашаал, төсвийн шулуун, ялгаагүйн м...
 
huuli murdugduh hugatsaa
huuli murdugduh hugatsaahuuli murdugduh hugatsaa
huuli murdugduh hugatsaa
 
Багц аялалын төсөл
Багц аялалын төсөлБагц аялалын төсөл
Багц аялалын төсөл
 
онцгой албан татвар ноогдуулалт
онцгой албан татвар ноогдуулалтонцгой албан татвар ноогдуулалт
онцгой албан татвар ноогдуулалт
 
Албан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загварАлбан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загвар
 
Лекц 5
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
 

Similar to Hudulmuriin geree

Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5Baterdene Tserendash
 
Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...
Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...
Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...Nomin Nemo
 
S.erdene last last
S.erdene last lastS.erdene last last
S.erdene last lastNomin Nemo
 
S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...
S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...
S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...Nomin Nemo
 
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5Baterdene Tserendash
 
таниулсан зөвшөөрөл эмнэлзүйн судалгаа
таниулсан зөвшөөрөл  эмнэлзүйн судалгаатаниулсан зөвшөөрөл  эмнэлзүйн судалгаа
таниулсан зөвшөөрөл эмнэлзүйн судалгааnaranbatn
 
Future talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamj
Future talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamjFuture talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamj
Future talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamjKhishig Altankhuyag
 
Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа
Цалин хөлсний бүтцийн судалгааЦалин хөлсний бүтцийн судалгаа
Цалин хөлсний бүтцийн судалгааHodolmor
 

Similar to Hudulmuriin geree (8)

Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
 
Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...
Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...
Та бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч гэсэн хэрэг болох...
 
S.erdene last last
S.erdene last lastS.erdene last last
S.erdene last last
 
S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...
S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...
S.erdene last lastТа бүхний ажил, албан хэрэгцээ, хичээл сурлагат тань бага ч...
 
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
Gz iii bie daah ajil etssiin huvilbar â5
 
таниулсан зөвшөөрөл эмнэлзүйн судалгаа
таниулсан зөвшөөрөл  эмнэлзүйн судалгаатаниулсан зөвшөөрөл  эмнэлзүйн судалгаа
таниулсан зөвшөөрөл эмнэлзүйн судалгаа
 
Future talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamj
Future talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamjFuture talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamj
Future talent-scholarship-program-for-2017-2018-udirdamj
 
Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа
Цалин хөлсний бүтцийн судалгааЦалин хөлсний бүтцийн судалгаа
Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа
 

Hudulmuriin geree

  • 1. ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ Улаанбаатар хот Дугаар …………………… /îãíîî/ Нэг талаас .............................................................................................................. (иргэнийг хөлслөн авч ажиллуулах байгууллагын нэр) түүнийг ....................... үндсэн дээр төлөөлөн ..................................................... (төлөөлсөн хүний нэр, албан тушаал) нөгөө талаас .......................................................................................................... хаягаар оршин суух ........... тоот иргэний үнэмлэхтэй ............ тоот регистрийн дугаартай .................................................. нар нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21-24 дүгээр зүйлийг үндэслэн 20.... оны ...... сарын ........-ны өдөр хэлэлцэн тохирч, энэхүү гэрээг дараахь нөхцөлөөр байгуулж байна. 1. Гэрээний үндсэн нөхцөл 1.1. Эрхлэх ажил, албан тушаал ...................................................................... 1.2. Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг ............................................................................... ................................................................................................................................. 1.3. Ажлын газрын байршил ............................................................................. 1.4. Сарын үндсэн хөлсний хэмжээ .................................................................. 1.5. Хөдөлмөрийн нөхцөл ................................................................................. 1.6. Гэрээг эхлэн байгуулж байгаа нөхцөлд туршилтын хугацаагаар байгуулах ба туршилтын хугацаа нэг сар байна. 1.7. Туршилтын хугацаанд мэргэжил, зан байдал болон бусад нөхцөлөөр ажил үүргээ биелүүлж чадахгүй нь нотлогдсон бол ажил олгогчийн санаачлагаар гэрээг цуцлана. 1.8. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа ................................................................ 2. Гэрээний нэмэгдэл нөхцөл 2.1. Ажил олгогчийн зүгээс олгох боломжтой нэмэгдэл хөлсний (мэргэжлийн зэргийн, ур чадварын, ахуй амьдралыг нь харгалзан олгох гэх мэт) хэмжээ ......................................................................................................... (сар тутам, улирал тутам, хагас, бүтэн жилийн алинд олгохоо зурах) 2.2. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа сунгах тохиолдол .................................. ...................................................................................................................... 2.3. Сахилгын ноцтой зөрчилд тооцон хөдөлмөрийн гэрээг шууд цуцлах тохиолдол .................................................................................................... ...................................................................................................................... 2.4. Захиргааны чөлөө олгох тохиолдол ......................................................... ......................................................................................................................
  • 2. 2.5. Бусад ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Ажил олгогчийн хүлээх үүрэг 3.1. Ажилтныг хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан үеэс нь гэрээнд заагдсан ………………………………………….. ажлаар нь хангах, ажлын талаар зайлшгүй (гүйцэтгэх ажил бүрийг нэг бүрчлэн дурдах) шаардлагатай зааварчилга өгнө. 3.2. Ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үүргийг гүйцэтгэхийн тулд ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (ажлын байрны ба бусад хэрэгслийг заана) багаж хэрэгслээр хангана. 3.3. Ажилтны санал хүсэлтийг хүлээн авч зохих журмын дагуу шийдвэрлэж хариу өгөх 3.4. Ажилтныг хэвийн ажиллах нөхцөлөөр нь хангана 3.5. Хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон хөлс олгоно6 3.6. Ажилтны мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэхэд туслана. 3.7. Ажилтныг өөр ажилд шилжүүлэх буюу байгуулсан гэрээг цуцлах асуудлыг зөвхөн хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 3.8. Ажилтан хуульд заасан эрхээ эдлэх, нийгмийн баталгаагаар хангагдах бололцоогоор бүрдүүлнэ. 4. Ажилтны хүлээх үүрэг 4.1................................................ байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн хууль тогтоомж болон энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэхийн тулд ............................................................... ............................................................................................................................................ ................................................................................................ (юу хийх, яаж ажиллахыг нэг бүрчлэн заана) ажиллана. 4.2 Ажил үүрэгтэй холбогдсон бүх шаардлагыг бүрэн хангаж, хариуцна. 4.3. Хөдөлмөр хамгааллын заавар, зааварчлагыг нарийн мөрдөнө. 4.4. Хамт олны уур амьсгалыг хэвийн байлгах, дэг журмыг хангахад анхаарч ажиллана. 4.5. Мэргэжил, ур чадвараа байнга дээшлүүлэн идэвх санаачлагатай ажиллана. 4.6. Энэхүү гэрээний 3.2-т заасан ёсоор олгосон хувцас, багаж, хэрэгслийг норм, ашиглах журмын дагуу эдэлнэ. 4.7. Багаж хэрэгсэл, эд хөрөнгийг ашиглаж, хамгаалах 4.8. Ажил олгогчтой эд хөрөнгийн хариуцлагын гэрээ байгуулах
  • 3. 4.9. Ажилтан ..................................... буруугаас ажил олгогчид учруулсан эд хөрөнгийн хохирлыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 135 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмаар нөхөн төлнө. 5. Талуудын хүлээх хариуцлага 5.1. Ажил олгогч үүргээ биелүүлээгүйгээс ажилтанд учруулсан хохирлыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасны дагуу арилгана. 5.2. Энэхүү гэрээний 2.3-т заасан зөрчил гаргасан ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээ захиргаа хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу цуцлана. 5.3. Сахилгын жижиг зөрчил гаргасан ажилтанд хөдөлмөрийн тухай хуульд заагдсан сахилгын шийтгэл ноогдуулна. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан: Ажил олгогч: Хаяг: _________________________ Утас: Гарын үсэг:____________________ (Тамга, тэмдэг) Ажилтан: Хаяг: __________________________ Утас: Гарын үсэг:______________________ (Тамга, тэмдэг)