Ortogrāfija. Garo un īso patskaņu rakstība

5,043 views

Published on

Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos)

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ortogrāfija. Garo un īso patskaņu rakstība

  1. 1. ORTOGRĀFIJAĪso un garo patskaņu rakstība
  2. 2. GARIE PATSKAŅI LIETVĀRDU IZSKAŅĀS Izskaņa Piemēri -ājs, -āja arājs, arāja-tājs, -tāja lasītājs, ogotāja -ējs, -.ēja -ējs, -ēja ēdējs, vērēja -ēns pīlēns -ītis, -īte zīmulītis, kartīte -ība sirsnība -ājs, -āja -nīca maiznīca -īklis adīklis -ēklis kavēklis -ēknis audzēknis
  3. 3. GARAIS VAI ĪSAIS PATSKANIS?• Ja lietvārds darināts no darbības vārda, kam vienkāršās tagadnes 3. personā ir garais ē, tad izskaņā rakstāms garais patskanis ē. audzē audzēknis tēmē tēmēklis BET staipa staipeknis piemin piemineklis
  4. 4. GARAIS VAI ĪSAIS PATSKANIS?• Ja ar izskaņu –tne atvasināts lietvārds no darbības vārda, tad izskaņas priekšā rakstāms garais patskanis. zināt zinātne atklāt atklātne BET jauns jaunatne viens vienatne
  5. 5. GARAIS VAI ĪSAIS PATSKANIS? Vārds Patskanis grāb_klis kav_klis bied_klis jaun_klis pag_tne sen_tne
  6. 6. GARAIS VAI ĪSAIS PATSKANIS? Vārds Pamatojums grābeklis grābj + eklis kavēklis kavē + eklis biedēklis biedē + eklis jauneklis jauns + eklis pagātne pagājis + tne senatne sens + tne
  7. 7. GARIE PATSKAŅI DARBĪBAS VĀRDOS Darbības vārda forma PiemēriNenoteiksmē pirms galotnes. mērķēt, mīdīt, mīņātVienkāršās tagadnes daudzskaitļa 1. kūdīt – [jūs] kūdāt ,un 2. personas formās, kas klaudzināt – [mēs]nenoteiksmē beidzas ar -īt, -īties, klaudzinām-ināt, -ināties.Vienkāršajā pagātnē pirms piedēkļa rādīt – rādīja, rīvēt –-j-. rīvējaVajadzības izteiksmes priedēklī jā-. jātiecas, jāticNelokāmajā divdabī, ciešamās kārtas samanīt – samanāmlokāmajā divdabī, ja tie atvasināti no samainīties -darbības vārdiem, kas nenoteiksmē samaināmaisbeidzas ar -īt, -īties, -ināt, -ināties.
  8. 8. GARIE PATSKAŅIDARBĪBAS VĀRDOS Darbības vārds sisināt svaidīt jāstāv stāstām (divd.) stērķelējams stiprināms svārstījās
  9. 9. AVOTI• Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 104. – 106. lpp.• Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. – Rīga: Lielvārds, 1997.-176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 165.lpp• Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 113.- 116. lpp., 176. –189. lpp.

×