ใบงานที่ 3

2,974 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 3

  1. 1. เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟสิกส เรื่อง ความตึงผิว และความหนืด 1 ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ........................ เลขที่ .................... รายวิชา ฟสิกส 3 ประกอบหน!วยการเรียนรู# ใบงาน 3.1 Physics III เรื่อง กลศาสตรของไหล ระดับชั้น มัธยมศึกษาป3ที่ 5 5 คะแนน ( A ) เวลา 10 นาที เรื่อง ความตึงผิว และความหนืด1. ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นวา ใบมีดโกนลอยอยูบนผิวน้ําไดอยางไร รายวิชา ฟสิกส 3 ประกอบหน!วยการเรียนรู# ใบงาน 3.2 Physics III เรื่อง กลศาสตรของไหล ระดับชั้น มัธยมศึกษาป3ที่ 5 5 คะแนน ( P ) เวลา 40 นาที เรื่อง ความตึงผิว และความหนืด1. ใหนักเรียนสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสืบคน ขอมูล และบันทึกลงในสมุด 1. ความตึงผิว 2. ความหนืด 3. กฎของสโตกส2. ใหนักเรียนเติมคํา หรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง1. สภาพคะป2ลลารีเป3นผลมาจาก…………………………………ของของเหลว2. แรงตึงผิวของของเหลวมีทิศ………… กับผิวของเหลวและ……… กับเสนขอบที่ของเหลวสัมผัส3. การลําเลียงน้ําและอาหารในลําตนของพืชตามทอไซเลม เป3นปรากฏการณ:ของ…………………4. การเติมผงซักฟอกลงในน้ําเวลาซักผา เกี่ยวของกับ ปรากฏการณ:ของ…………………………5. ของเหลวที่ไมมีสารอื่นเจือปน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความตึงผิวจะ……………………………6. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว วัตถุจะเคลื่อนที่ลงดวยความเรง หรือ ความเร็ว .....ลดลงจนมีคาเป3นศูนย:7. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว วัตถุจะเคลื่อนที่ลงจนมีความเร็วคงที่ แสดงวาความเรงมีคาเป3น……….8. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว แรงหนืดเนื่องจากของเหลวที่กระทําตอวัตถุจะมีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง …………….จนมีคามาก ที่สุด แลวคงตัว9. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว แรงหนืดเนื่องจากของเหลวที่กระทําตอวัตถุจะมีคาขึ้นอยูกับชนิดหรือมวล ………….…………………..ของของเหลวนั้น10. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในของเหลว แรงหนืดที่ของเหลวกระทําตอวัตถุจะขึ้นอยูกับอัตราเร็วหรือมวล ………………………………… ของวัตถุ รายวิชา ฟสิกส 3 ประกอบหน!วยการเรียนรู# ใบงาน 3.3 Physics III เรื่อง กลศาสตรของไหล
  2. 2. เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟสิกส เรื่อง ความตึงผิว และความหนืด 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาป3ที่ 5 5 คะแนน ( A ) เวลา 10 นาที เรื่อง ความตึงผิว และความหนืด1. ถาใชลวดวงกลม ที่มีเสนรอบวงเทากับ 0.50 เมตร ทดลองเรื่องความตึง F ผิวของของเหลว พบวาออกแรงดึงลวดนี้ขนาด 0.04 นิวตัน จึงจะทําให ลวดนั้น หลุดพนจากผิว ของของเหลวไดพอดี จงหาคาความตึงผิว ของ ลวดวงกลม ของเหลวนี้เป3นกี่นิวตันตอเมตร Fวิธีทํา γ = ของเหลว 2l2. ถาใชไมบรรทัดยาว 30 ซม. ทดลองเรื่องความตึงผิวของของเหลว พบวาออกแรงดึงไมบรรทัดขนาด 0.8 นิวตัน จึงจะทําใหหลุดพนจากผิวของของเหลวไดพอดี จงหาคาความตึงผิวของเหลวนี้เป3นกี่นิวตันตอเมตร Fวิธีทํา γ = 2l รายวิชา ฟสิกส 3 ประกอบหน!วยการเรียนรู# Physics III แบบฝBกทักษะ 3 เรื่อง กลศาสตรของไหล ระดับชั้น มัธยมศึกษาป3ที่ 5 คะแนน 10 คะแนน เวลา 20 นาที เรื่อง ความตึงผิว และความหนืดตอนที่ 1 ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / หนาขอที่ถูก และกาเครื่องหมาย × หนาขอที่ผิด……1. สภาพคะป2ลลารีเป3นผลมาจากความตึงผิวของของเหลว……2. แรงตึงผิวของของเหลวมีทิศขนานกับผิวของเหลวและตั้งฉากกับเสนขอบที่ของเหลวสัมผัส……3. การลําเลียงน้ําและอาหารในลําตนของพืชตามทอไซเลม เป3นปรากฏการณ:ของแรงตึงผิว……4. การเติมผงซักฟอกลงในน้ําเวลาซักผา เกี่ยวของกับ ปรากฏการณ:ของแรงตึงผิว……5. ของเหลวที่ไมมีสารอื่นเจือปน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความตึงผิวจะมากขึ้น……6. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว วัตถุจะเคลื่อนที่ลงดวยความเรงลดลงจนมีคาเป3นศูนย:……7. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว วัตถุจะเคลื่อนที่ลงดวยความเร็วลดลงจนมีคาเป3นศูนย:……8. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว แรงหนืดเนื่องจากของเหลวที่กระทําตอวัตถุจะมีคาเพิ่มขึ้นจนมีคามากที่สุด แลวคงตัว……9. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว แรงหนืดเนื่องจากของเหลวที่กระทําตอวัตถุจะมีคาลดลงจนมีคาเทากับศูนย:..…10. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในของเหลว แรงหนืดที่ของเหลวกระทําตอวัตถุจะขึ้นอยูกับอัตราเร็วของวัตถุตอนที่ 2 ใหนักเรียนเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวเขียน O ลอมรอบขอนั้น1. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 1 ) ของเหลวยิ่งอุณหภูมิสูง ความตึงผิวยิ่งลดลง
  3. 3. เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟสิกส เรื่อง ความตึงผิว และความหนืด 3 2 ) ของเหลวที่มีจุดเดือดสูง ยอมมีความตึงผิวสูงขอความใดถูกตอง ก. ขอ 1 เทานั้น ข. ขอ 2 เทานั้น ค. ผิดทั้งสองขอ ง. ถูกทั้งสองขอ2. ขอความในขอใดที่ไมใชปรากฏการณ:ของแรงตึงผิว ก. การลําเลียงน้ําและอาหารในลําตนของพืชตามทอไซเลม ข. การเติมผงซักฟอกลงในน้ําเวลาซักผา ค. ปรากฏการณ:คะป2ลลารี ง. การสูบน้ําหมึกเขาปากกาหมึกซึมทั่วไป3. จากรูป อางที่ 1. ใสน้ํา อางที่ 2. ใสปรอท หลอดไหนผิดจากความเป3นจริง 1 2 3 4 ก. หลอดที่ 1 ข. หลอดที่ 2 ค. หลอดที่ 3 ง. หลอดที่ 44. ขอใดไมถูกตอง ก. น้ําสบูจะมีความตึงผิวนอยกวาน้ําธรรมดา นํา ปรอท ข. ของเหลวที่ไมมีสารอื่นเจือปน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความตึงผิวจะมาก ค. ความตึงผิวเป3นสมบัติอยางหนึ่งที่จะพยายามยึดผิวของของเหลวไว ง. ความดันของของเหลวจะพยายามทําใหของของเหลวขยายตัวออกไป F5. ถาใชลวดวงกลม ที่มีเสนรอบวงเทากับ 0.25 เมตร ทดลองเรื่องความตึงผิวของ ลวดวงกลม ของเหลว พบวาออกแรงดึงลวดนี้ขนาด 0.05 นิวตัน จึงจะทําใหลวดนั้นหลุดพนจาก ผิวของของเหลวไดพอดี จงหาคาความตึงผิวของของเหลวนี้เป3นกี่นิวตันตอเมตร ก. 0.1 ข. 0.2 ค. 0.5 ของเหลว ง. 1.06. ในการคนของเหลวแตละชนิดนั้น จะออกแรงคนไมเทากัน แสดงวาของเหลวแตละชนิดมีแรงตานภายในของของเหลวไม เทากัน แรงตานนี้ เรียกวาอะไร ของของเหลว ก. แรงตึงผิว ข. แรงลอยตัว ค. แรงหนืด ง. แรงเสียดทาน7. ขอความตอไปนี้ ขอใดเป3นขอที่ถูกตอง ก. ขณะที่วัตถุหยุดนิ่งในของเหลว แรงหนืดจะมากที่สุด ข. ขณะที่วัตถุเคลื่อน อยูที่ระดับความลึกมากๆ คาแรงหนืดก็จะมากเป3นทวีคูณ ค. แรงหนืดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับคาของความเร็ว ง. แรงหนืดมีทิศไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ8. จากการปลอยลูกกลมโลหะใหเคลื่อนที่ในน้ํามันหลอลื่นดังรูป ขอใดที่ไม!เป3นจริง ก. ชวงตนที่โลหะเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ดวยความเรง ข. ชวงปลายโลหะจะเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงตัว ค. เมื่อโลหะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแรงหนืดจะมีขนาดมากจนเทากับน้ําหนักและแรงลอยตัว ง. แรงลัพธ:ที่กระทําตอโลหะเปลี่ยนแปลงไปเกิดมาจากคาแรงลอยตัวของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป9. เมื่อทดลองหยอนลูกกลมโลหะเล็กๆ กอนหนึ่งลงในของเหลวตางๆชนิดกัน จะพบวา ก. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะในของเหลวทุกชนิดมีคาเทากันหมด ข. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะในของเหลวที่มีความหนืดสูงจะมีคานอย ค. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะแปรผันตรงกับความหนืดของของเหลว ง. ไมมีขอใดถูก10. น้ํามันหลอลื่นใดที่มีความหนืดมากที่สุด ก. SAE 50 ข. SAE 40 ค. SAE 30 ง. SAE 20 รายวิชา ฟสิกสพื้นฐานและเพิ่มเติม 3 ใบกิจกรรม 3 รหัสวิชา ว 40203 ชื่อ..........................................................………………….. ชั้น ม. 5 /......…. ……….เลขที่............….
  4. 4. เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟสิกส เรื่อง ความตึงผิว และความหนืด 4คําสั่ง ใหนักเรียนยกเหตุการณ:จากธรรมชาติ จากตัวอยางหรือแบบฝNกหัดจากหนังสือคูมือตางๆ เกี่ยวกับ ความตึงผิว ความหนืด การลอยตัว และ กฎของสโตกส:เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลที่มีความหนืด มาเขียนเป3นภาพ แลวใหเหตุผลที่เป3นไปได

×