Албан бичиг хөтлөлт-2011

68,275 views

Published on

Alban hereg hotlolt 2011.
ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЗААВАР БОЛОН БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТЫН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

Published in: Education
0 Comments
57 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
68,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
1,559
Comments
0
Likes
57
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Албан бичиг хөтлөлт-2011

 1. 1. ТӨРИЙН АЛБАНХААГЧДАД2012.03.22
 2. 2. Нэг. ТӨРИЙН АЛБАНХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙНЗААВАР БОЛОНБАРИМТ БИЧГИЙНСТАНДАРТЫНТУХАЙ ҮНДСЭНОЙЛГОЛТУУД
 3. 3. ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ЭРХЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД Архивын тухай хууль. 1998.01.02 Төрийн албан ѐсны хэлний тухай хууль. 2003 Засгийн газрын 1999 оны 164 тогтоолоорбатлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийнулсын хяналтын дүрэм” Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээртогтоолоор батлагдсан“Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэлхуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар” Баримт бичгийн стандартын эмхэтгэл” 2002 “Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсанажилтны хөдөлмөрийн норм норматив” 2003
 4. 4. үргэлжлэл “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтандмэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгохжурам” 2005 “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйлажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэхүндэсний хөтөлбөр. 2006 “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”2009 “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсынхяналтын заавар” 2009 Засгийн газрын 2010 оны 199 дугаар тогтоолоорбатлагдсан “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосоншийдвэр гаргах журам” Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолоорбатлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийналбан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”
 5. 5. Албан бичгийн агуулга бүтэц, хэвзагварыг ижилтгэх,Баримт бичигтэй ажиллах ажлын аргахэлбэрийг боловсронгуй болгох,Албан хэрэгт хөтлөгдөж буй баримтбичгийн эмх цэгц, хадгалалт ашиглалтыгсайжруулах,Төрийн албан хаагчдын албан бичигболовсруулалтын түвшинг дээшлүүлэх,
 6. 6. ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР НЬБАРИМТ БИЧИГТЭЙ АЖИЛЛАХАЖЛЫН БҮХ ХҮРЭЭГ ХАМРАНА. БАЙГУУЛЛАГА нь албан хэрэгхөтлөлтийн талаар баримтлах бодлого,үйл ажиллагаа, дотоод дүрэм, журамболон холбогдох бусад эрх зүйн актынүндсэн дээр хэрэгжүүлнэ. ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН нь баримтбичигтэй ажиллах бүх түвшинд ажлынбайрны тодорхойлтод тусгасаны дагууэрх үүргийг хариуцна. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ньудирдлагын үйл ажиллагаагбаримтжуулах болон баримт бичигтэйажиллах ажлыг баримт бичигболовсруулах, стандартын дагуузохион бүрдүүлнэ.
 7. 7. Байгууллагын нийт албан хаагчидалбан хэрэг хөтлөлттэй холбоотойжурмыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.Удирдлагынүйл ажиллагаагбаримтжуулахАлбан бичигбаримтыгэмхлэнбүрдүүлэхӨөрийн үйлажиллагааныявцад үүсэнбаримтыгхадгалахБаримтбичигтэйажиллахажлыг зохионбайгуулах дэг,горимАшиглах
 8. 8. Баримт бичиг гэжямар нэгматериаллагтээгчидагуулагдсанбаримтжуулсанмэдээлэл юм.ЦаасансуурьтайГэрэлзураг/позитив,нeгатив/Зураг төсөл,техникийнЦахимбаримт/CD, Дискгэх мэт/
 9. 9. 1.1 БАРИМТБИЧГИЙН НЭРТӨРӨЛ
 10. 10.  Захирамжлалын Зохион байгуулалтын Мэдээлэл, лавлагааны
 11. 11. Захирамжлалынбаримт бичиг: Байгууллага, албан тушаалтнаасхууль тогтоомжид заасан эрххэмжээний хүрээнд удирдлагынүндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхзорилгоор батлан гаргасан баримтбичгийг хэлнэ. Захирамжлалын баримт бичиг ньдагаж мөрдөх, заавал биелүүлэхшинжийг өөртөө агуулна.
 12. 12. Захирамж-лалынбаримт бичигТушаалАлбаншаардлагаАлбандаалгаварТогтоолШийдвэрЗахирамжЗарлиг
 13. 13. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫНБАРИМТ БИЧИГБайгууллага, албантушаалтнаас үйлажиллагааны тодорхойзорилтыг хэрэгжүүлэх, бусадбайгууллагатай харилцахявцад үүсэж, хөтлөгдөж буйбаримт бичгийг хэлнэ.Зохион байгуулалтынбаримт бичиг нь байгууллагынүйл ажиллагааны хэм хэмжээгтогтоох, зохицуулах, журамлахшинжийг өөртөө агуулна.
 14. 14. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ БАРИМТ БИЧИГ:Мэдээлэл лавлагаанызорилгоорбэлтгэсэн, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанытухай тодорхоймэдээ, мэдээлэл агуулсанбаримт бичгийг хэлнэ.Мэдээлэл лавлагааныбаримт бичиг ньбайгууллага, иргэдэдмэдээллийг шуурхай хүргэхзорилгыг агуулна.
 15. 15. 1.2 БАРИМТ БИЧГИЙНБҮРДЛИЙН ТУХАЙОЙЛГОЛТ:Баримт бичигзохиож бүрдүүлэх,тэдгээрийг хуулийнхүчинтэй болгоходзайлшгүйшаардлагатай, хуультогтоомж, стандартаартогтоосон мэдээллийнэлементийг хэлнэ.
 16. 16. Баримт бичгийн бүрдлүүд -2701. Төрийн сүлд, соѐмбо02. Бэлгэдэл ба бараанытэмдэг03. Байгууллагын нэр04. Баримт бичгийн нэр05. Байгууллагын хаяг06. Улсын бүртгэлийндугаар07. Огноо08. Баримт бичгийнбүртгэлийн дугаар09. Баримт бичиг үйлдсэнгазрын нэр10. Хариутай бичгийногноо, дугаарынтэмдэглэл11. Баримт бичгийннууцлалын тухайтэмдэглэл12. Харилцагчбайгууллагыннэр, хаяг13. Удирдлагын заалт14. Тэргүү15. Бичвэр16. Хавсралтын тухайтэмдэглэл17. Бичгийн хувийг илгээсэнтухай тэмдэглэл18. Гарын үсэг19. Тамга, тэмдэг20. Баталсан тэмдэглэл21. Зөвшөөрсөн тэмдэглэл22.Санал өгсөн тухайтэмдэглэл23. Хуулбар үнэн болохтухай тэмдэглэл24. Баримт бичигболовсруулсан тухайтэмдэглэл25. Шийдвэрлэсэн баримтбичгийг хөтлөх хэрэгтхадгалсан тухайтэмдэглэл26. Баримт бичгийгбайгууллагад хүлээнавсан тухай тэмдэглэл27. Санамжид байгаамэдээллийг эрж хайхтэмдэглэл
 17. 17. ...-ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ГЭДЭГНЬ:Стандартын бичгийн цаасандээр баримт бичигт байх заримбүрдлүүдийг урьдчилантогтоосон байрлалд хэвлэлийнаргаар буулгасныг хэлнэ./Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудасхийлгэх, хэрэглэх тухай. МУЗГ-ын 2001 оны 41 дүгээртогтоолыг үзээрэй/
 18. 18. Цаасны хэмжээ А4, А5Дээд захаас 20 мм-ээс доошгүйДоод захаас 20 мм-ээс доошгүйЗүүн захаас 30 ммБаруун захаас 15 мм-ээс доошгүй
 19. 19. Цаасны үндсэн тохиргоо
 20. 20. БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР-/Бүрдлийн код-04 /Албан бичгээс бусад баримтбичигт тэдгээрийн нэрийгзаавал бичнэ.Зохион байгуулалтын баримтбичгийн нэрийг төвийнбайрлалаар, голлуулан дараахбайдлаар бичнэ.Жишээ:МОНГОЛ УЛС, БНСУ-ЫН АРХИВЫНБАЙГУУЛЛАГЫН ХООРОНД ХАМТРАНАЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
 21. 21. Баримт бичгийн огноо/Бүрдлийн код-07/Захирамжлалын баримт бичигт:2010 оны 03 сарын 25 өдөрГэрээ, санхүү, хяналт шалгалтынхолбогдолтой баримт бичигт:2010 оны 03 дугаар сарын 25Албан бичгийн огноог он, сар, өдөргэсэн дарааллаар дараах байдлааргараар бичнэ.2010.03.051-9 ХҮРТЭЛ ТООГ 2 ОРОНТОЙ ТООГООРБИЧНЭ.
 22. 22. ХАРИЛЦАГЧИЙН НЭР, ХАЯГ/Бүрдлийн код-12/ Албан бичгийг байгууллага, түүнийзохион байгуулалтын нэгж, албантушаалтан болон хувь хүмүүсийннэр дээр хаяглаж явуулна. Албан бичгийг байгууллагадхаяглахдаа түүний албан ѐснынэрийг бүтнээр бичнэ. Баримт бичигт 4-өөс илүүгүй хаягбайна. Хэрэв олон байгууллагадалбан бичиг явуулах бол тэдгээрийннэрсийн жагсаалтыг тусад нь үйлдэхбөгөөд баримт бичиг дээр зөвхөнтухайн харилцагчийн нэрийг бичнэ.
 23. 23. БАТАЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ/Бүрдлийн код -20/Баримт бичгийг албан тушаалтанбаталж байгаа бол баталсан тухайтэмдэглэлийг баримт бичгийн эхнийхуудасны баруун дээд өнцөгт томүсгээр бичнэ.“БАТЛАВ” бүрдэлд албантушаал, гарын үсэг, гарын үсгийнтайлал, огноо орно.БАТЛАВНИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫНДАРГА С.ГАВААОгноо
 24. 24. БАТАЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ/үргэлжлэл/Захирамжлалын баримтбичгээр баталж байгаа тохиолдолдбаталсан тухай тэмдэглэлд тухайнбайгууллагын нэр, баримт бичгийнон, сар, өдөр, дугаар, нэрийг зааж,дараах байдлаар бичнэ.Монгол улсын Засгийн газрын 2010оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн64 дүгээр тогтоолоор батлав.
 25. 25. ТЭРГҮҮ/Бүрдлийн код-14 / Тэргүүг баримт бичгийнагуулгыг товч, хураангуйилэрхийлсэн нэг өгүүлбэртбагтааж, үеэр таслахгүй, жижигүсгээр бичнэ. Баримт бичигт хэд хэдэнасуудал тусгагдсан байвал тэргүүгерөнхий байдлаар бичнэ. Гадаадад илгээх болон А5хэвлэмэл хуудсанд бичигдсэналбан бичигт тэргүү бичихгүй.
 26. 26. ÒÝÐïҮХүсэлттавих тухайБаримтын утгасанааг бүрэн зөвИлэрхийлсэнТовч тодорхой,логик дэсдараалалтайҮг үсгийн болонхэл найруулгыналдаагүйүйлдэх.ТэмцээнзохионбайгуулахтухайТэргүүбичихэддараахшаардлагатавигдана.
 27. 27. 14. Тэргүүбүрдэл
 28. 28. Тэргүү бүрдэл буруу үйлдсэналбан бичиг
 29. 29. БИЧВЭР/бүрдлийн код-15/Баримт бичгийгүйлдэхдээТекстэн буюу бичвэрХүснэгтэн
 30. 30. Шаардлага: Баримт бичгийн утга санааг бүрэнзөв илэрхийлсэн байх Товч тодорхой, ойлгомжтой, логикдэс дараалалтай байх Үг үсгийн болон хэл найруулгыналдаагүй байх
 31. 31. Бичвэрбүрдэл
 32. 32.  Áàðèìò áèчãèéã çîõèîí ¿éëäýõýäáèчâýð áîëîâñðóóëàõ ïðîãðàììûí6.0-ãààñ äýýø õóâèëáàðûãàøèãëàí Arial 10, 11, 12õýìæýýòýé ¿ñýã õýðýãëýíý. Áàðèìò áèчãèéí áèчâýðèéã À4õýâëýìýë õóóäñàíд áèчèхäýý ìºðõîîðîíäûí çàéã 1,0-1.5-ààð, À5õýâëýìýë õóóäñàíä áèчâýðèéí ìºðõîîðîíäûí çàéã 1-ýýð àâч áèчíý.
 33. 33. ХАВСРАЛТЫН ТУХАЙТЭМДЭГЛЭЛ/Бүрдлийн код-16/ Баримт бичигт хавсралтын тухай дурдсан болбичвэрийн төгсгөлд сул мөр орхиод:Хавсралт 5 хуудастай, 2 хувь Баримт бичигт хавсралтын тухай дурдаагүй болхавсралтын нэр, хуудасны тоо, хувийн тоогдараах байдлаар бичнэ.Хавсралт: Архивын ерөнхий газрын 2010оны 03 сарын 05-ны өдрийн №1/09 дүгээр албанбичиг, хавсралтын хамт бүгд 5 хуудас Захирамжлалын баримт бичиг хавсралттай болэхний хуудасны баруун дээд өнцөгт:Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын2010 оны 03 сарын 05-ны өдрийн99 дүгээр тушаалын хавсралт
 34. 34. Õàâñðàëòûíòóõàéтэмдэглэл1 ä¿ãýýð õàâñðàëò: Нийслэлийннийгэм эдийн засгийн 2010 онытөлөвлөгөөний биелэлт15 õóóäàñòàé2 äóãààð õàâñðàëò: НийслэлийнАрхивын газрын 2011 оны үйлажиллагааны төлөвлөгөө 11хуудастайНийслэлийн Архивын ãàçðûíäàðãûí 2011 îíû 01 ñàðûí 11 -íèéºäðèéí 31 ä¿ãýýð òóøààëûí 2дугаар õàâñðàëò
 35. 35. ГАРЫН ҮСЭГ/Бүрдлийн код- 18/Гарын үсгийн бүрдэлдгарын үсэг зурж буй хүнийАлбан тушаалын нэрГарын үсэгГарын үсгийн тайлал орно.
 36. 36. ГАРЫН ҮСЭГ /үргэлжлэл/ Ижил албан тушаалын хэд хэдэн хүнхамтарч гарын үсэг зурах тохиолдолдхэвлэмэл хуудас хэрэглэхгүй Байгууллагын даргын эзгүйд орлож буйалбан тушаалтны болон үүрэггүйцэтгэгчийн албан тушаалын нэрийгалбан бичигт бичнэ Захирамжлалын баримт бичигтбайгууллагын дарга гарын үсэг зурна. Төлөвлөгөө, тайлан, удирдамж,танилцуулга зэрэг мэдээлэллавлагааны баримт бичигт зохионбайгуулалтын нэгжийн болон албантушаалын нэр, боловсруулсан ажилтнынэр, гарын үсэг байна.
 37. 37. ÑÀÍÃÈÉÍ ÑÀÉÄ Ä.ѯÕÁÀÒ/Àëáàí òóøààë, ãàðûí ¿ñýã, ãàðûí¿ñãèéí òàéëàë/ÄÀÐÃÛÍ ¯¯ÐÝà ïÉÖÝÒÃÝÃ× Ë.ÄÀÂÀÀ/Àëáàí òóøààë, ãàðûí ¿ñýã, ãàðûí¿ñãèéí òàéëàë/Байгууллагын даргыг үүрэг гүйцэтгэгчорлож байгаа тохиолдолд албан тушаал,гарын үсэг, гарын үсгийн тайллыг үүрэггүйцэтгэгч буюу албан ѐсоор орлож байгааалбан тушаалтны нэрээр бичнэ./МУЗГ-ын 2011 оны 62 дугаар тогтоол үзээрэй/
 38. 38. Баримт бичгийн стандартзөрчигдсөн албан бичиг
 39. 39. ÒÀÌÃÀ, ÒÝÌÄÝÃ/Бүрдлийн код-19/Гарын үсэг зурагдсанхэсгийг оролцуулж, á¿ðýí,òîä, òýãø äàðíà.Тамгыг: байгууллагын дарга,орлогчТэмдгийг: зохион байгуулалтыннэгжийн даргын гарын үсэгзурсан албан бичиг дээр дарна.
 40. 40. Баримт бичигболовсруулсан тухайтэмдэглэл/Бүрдлийн код- 24/Баримт бичигболовсруулсан, хянасанажилтны нэр, гарынүсэг, хувийн тоо байна.Энэ тэмдэглэгээгбайгууллагад үлдэххувийн ар талын зүүндоод хэсэгт бичнэ.
 41. 41. Áîëîâñðóóëñàí Á.ÄондогÕÿíàñàí Ñ. ÕүрэлÕóâü 2Áàðèìò áèчãèéãáîëîâñðóóëñàí òóõàéÒýìäýã,тэмдэглэл
 42. 42. Удирдлагын заалт/Бүрдлийн код-13/А4 хэвлэмэл хуудсанд“Харилцагчийн нэр,хаяг” бүрдлийн дорА5 хэвлэмэл хуудсандБичвэрийн сул зайдгараар бичигдэнэ.
 43. 43. Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайхтэмдэглэл буюу файлын нэр бүрдэл
 44. 44. 27.Санамжидбайгаамэдээллиигэрж хайхтэмдэглэл
 45. 45. Бүрдэл дутууболон баримтбичгийн стандартзөрчсөн баримтбичгүүд...
 46. 46. 1. ЗАХИРАМЖЛАЛЫНБАРИМТ БИЧИГ
 47. 47. 2. Албан бичиг
 48. 48. 3. Зохион байгуулалт,мэдээлэл, лавлагааныбаримт бичгүүд
 49. 49. Баримт бичгийг шийдвэрлэххугацааХугацааг байгууллагындотоодод баталж мөрдүүлсэнөдрөөс, ирсэн бичгийг бүртгэж,цохолт хийн, холбогдох ажилтандшилжүүлсэн өдрөөс эхэлж тооцно.Баримт бичгээр тавьсанасуудлыг дараах хугацаандшийдвэрлэнэ: Шууд шийдвэрлэж болох асуудлыг1-3, бусад асуудлыг 10 хоногт Бусад байгууллагатай хамтарчшийдэх, нэмэлт судалгаа, тодруулгахийх бол 30 хоногийн дотор Шийдвэрлэх хугацааг заасан болдурдсан хугацаанд Яаралтай албан бичиг, захидлынхариуг 1-3 хоногт Өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд
 50. 50. 3. Захирамжлалынбаримт бичиг “Тушаал”хэрхэн үйлдэх вэ?Тушаалын бичвэр:ТэмдэглэхЗахирамжлах гэсэн 2хэсгээс бүрдэнэ.
 51. 51. Тушаалын тэмдэглэх хэсэгт:
 52. 52. 1.2 Тушаалын захирамжлаххэсэгт авах аргахэмжээ, хариуцахэзэн, гүйцэтгэх хугацаагтогтоосон заалтууд орно.Захирамжлах хэсгийнзаалт бүрийг араб /1, 2 гэхмэт /тоогоор дугаарлана.Тушаалын хавсралтыгбаталгаажуулж байгууллагын/ТАМГА/ тэмдэг дарна.
 53. 53. тушаалынзаалт
 54. 54. Тушаалынхавсралт
 55. 55. Хуралдааны тэмдэглэлхэрхэн хөтлөх вэ?Байгууллагаас зохион байгуулжбайгаа бүх төрлийнхурал, зөвлөгөөн, ажил хэргийнуулзалтанд хуралдааны тэмдэглэлхөтлөнө.Хурлын тэмдэглэлийг холбогдохажилтан гараар тэмдэглэн авахбөгөөд түүнийг стандартын бүрдлийндагуу компъютерт шивж хурлындарга, нарийн бичгийн дарга гарынүсэг зурж тэмдгээр баталгаажуулсныдараа хүчин төгөлдөр болно.
 56. 56. НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ББНШАЗК-ЫНХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛДугаар 012011 оны 03 сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хотНийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх ББНШАЗК-ын хурлыг нийслэлийнархивын газрын даргын өрөөнд 2011 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 10.00 минутандэхлэж 13.00 цагт дуусгав.Хуралд: Комиссын дарга С.ГавааНарийн бичгийн дарга Ц.ГанцэцэгГишүүд: З.АлтанцэцэгЦ.ШинэхүүЛ.БаттогтохП.АмарцэнгэлД.Анхбаяр нар оролцов.ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ: 1. 2. Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэсийнбайнга, түр, 70-н жил, устгах хэргийн акт батлах тухай.СОНССОН НЬ: Тус байгууллагын архивын эрхлэгч У.Болор-Эрдэнэ архивынбаримтандаа хэрхэн эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийсэн талаар товчтанилцуулга хийв.С.Гаваа: Танай салбарын хадгалах хугацааны жагсаалт гэж байна уу?Ж.Цолмон: БайхгүйС.Гаваа: Тэгэхлээр байгууллага болгоны онцлогоос шалтгаалаад үндсэн үйлажиллагааны баримтын хадгалах хугацаа янз бүр байдаг. Татварын СЖ-ыггаргуулах ажил зохион байгуулах нь зүйтэй юмаа.Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэсийн архивын эрхлэгч Л.Алтангэрэлархивын баримтандаа хэрхэн эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийсэнталаар товч танилцуулга хийв.Л.Алтангэрэл: Манай байгууллагын баримтыг АЕГ-ын Дэлгэрцэцэг гэрээгээрцэгцэлсэн учраас байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийн дансыг батлуулж төрийнархивт шилжүүлэн өгөхөөр тус хуралд оруулж байна. Манай баримтын 15% ньхувь хүний хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, 10% нь үнэт цаас, 50% нь патент, хяналтшалгалтын баримт, үлдсэн хувь нь буюу 25% нь удирдлагын баримт бичиг байдаг.С.Гаваа: Лавлагааг ямар баримтаас илүү өгдөг юм бэ?Л.Алтангэрэл: Тушаалаас л лавлагаа авдагС.Гаваа: Устгалаа ер нь устгаж байсан уу?Л.Алтангэрэл: Гэрээгээр цэгцэлсэн хүмүүс устгал хийсэнС.Гаваа: Эхний ээлжинд боловсон хүчний холбогдолтой баримтыг нь авъя.Үндсэн үйл ажиллагааны баримтаас байнга хадгалах баримтыг олжилрүүлэн төрийн архивт шилжүүлэн өгөх талаар албан бичиг өгье.ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:1.Тус байгууллагуудын байнга хадгалах баримтыг данстай нь тулгаж хянажхадгаламжийн санд хүлээн авах /П.Амарцэнгэл/2. Үндсэн үйл ажиллагааны байнга хадгалах баримтыг тодруулж төрийнархивт шилжүүлэн өгөх талаар албан бичиг хүргүүлэх /Ц.Ганцэцэг/3.Шилжүүлэн авсан баримтын дансыг баталгаажуулах /Ц.Ганцэцэг/
 57. 57. Албан бичиг хэрхэн үйлдэх вэ?Байгууллагаас бусадбайгууллагатай харилцах албанбичгийг холбогдох зохионбайгуулалтын нэгжажилтнууд бэлтгэнэ.Албан бичгийн хэл найруулга нь утга төгөлдөр, агуулга нь хууль эрхзүйн үүднээс зөвтомьѐологдсон , товч тодорхой, засвар оруулгагүй, этгээд болон бүдүүлэг үг хэллэгхэрэглээгүй, зөв бичих дүрмийн дагуу бичигдсэн, албан бичгийн стандартын дагууүйлдэгдсэн байна.
 58. 58. Хэрвээ явуулах албанбичиг нэг хуудсанд багтахгүйбол дараагийн хуудсандоруулж бичих бөгөөд ингэжбичихдээ хуудаснаасхуудсанд өгүүлбэрийг тасалжбичихгүй, дараагийн бүтэнөгүүлбэрийг шинэ хуудаснаасэхлэн бичнэ.Товч утгатай албанбичгийг 1-2хуудсанд, нотолгоо, тайлбар,санал, дүгнэлт шаардсанасуудлаар албан бичигтөлөвлөж байгаа бол 5 хүртэлхуудастайгаар боловсруулна.
 59. 59. Боловсруулсан баримт бичиг нь: боловсруулалтын анхан шатнышаардлага хангаагүй, утга агуулга, хэл найруулга нь тодорхой бус, үг үсгийн алдаатай баримт бичигзохион бүрдүүлсэн бол тухайнболовсруулсан ажилтанхариуцлагыг хүлээнэ./Зааврын 3.4.1, 3.5.8 дахь заалт/
 60. 60. Төрийн албанхаагч ажлаасөөрчлөгдөх буюу өөражилд шилжвэл хөтлөххэргийн нэрийнжагсаалтын дагуухолбогдох бүх баримтбичгээ цаасан болонцахим файл байдлаарэмхлэн цэгцэлж актаархүлээлцэнэ.
 61. 61. Архив, албан хэрэгхөтлөлтийнхолбогдолтой хуультогтоомж зөрчсөнэтгээдэд хүлээлгэххариуцлагаМонгол улсын ”Эрүүгийнтухай” хуулиас...
 62. 62. 226.1. Компьютер,компьютерийн программ,түүний төхөөрөмжийгсанаатайгаар өөрчилсөн,эвдсэн, гэмтээсэн, ашиглахболомжгүй болгосон,мэдээллийн сүлжээгсүйтгэсэн бол227.1. Компьютер,мэдээллийн сүлжээндхадгалагдаж байгаа болондамжуулж байгаа мэдээллийгзөвшөөрөлгүйгээрхуулбарласан бол
 63. 63. 233.1. Аж ахуйннэгж, байгууллагынтамга, тэмдэг, хэвлэмэлхуудас, баримт бичгийгашиглах буюу бусдадашиглуулах зорилгоорхуурамчаарүйлдсэн, ашигласан, борлуулсан бол234.2. Шунахайн болонхувийн бусад сэдэлтээр ажахуйн нэгж, байгууллагынмэдэлд байгаа баримтбичиг, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягтыг
 64. 64. Албан тушаалтан хуультогтоомж, түүний дагуу гарсандүрэм, журмаартодорхойлогдсон албан үүргээбиелүүлээгүй буюу зохихѐсоор биелүүлээгүйгээс багабус хэмжээний хохиролучирсан бол хөдөлмөрийнхөлсний доод хэмжээгтаваас тавь дахиннэмэгдүүлсэнтэй тэнцэххэмжээний төгрөгөөрторгох, эсхүл нэгээс гурвансар хүртэл хугацаагаарбаривчлах ял шийтгэнэ.
 65. 65. Анхаарал хандуулсандбаярлалаа.Амжилт хүсье.

×