การเขาใชงานโปรแกรม Streaming Pro
การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• login เขาสูระบบจากเว็บไซต www.settrade.com เลือกเมนู เขาสูระบบซื้อขาย หรือ Login...
การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• กรอกรหัสผูใชบริการ รหัสผาน และเลือก broker ที่ทานใชบริการแลวคลิกปุม Go• ระบบจะ...
การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• หนาจอของโปรแกรม Streaming Pro แบงไดดังนี้
การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาด• B : สวนแสดงขอมูลตางๆ โดยรูปแบบการแสดงผ...
การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• C : สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)
A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาดประกอบดวย• เมนูสําหรับเลือกดูขอมูลตางๆ• แสดงวันที่และเวลาของระบบ• แสดงขอมูลด...
A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาด
A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาดสามารถดูขอมูลกราฟการเคลื่อนไหวระหวางวันไดโดยกดปุม
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Market Watch (ภาพรวมตลาด)เปนหนาจอหลักของโปรแกรม Streaming Pro ซึ่งจะแสดงขอมูลราคาปริมาณการซื้อ...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• สวนประกอบ–B1 Favouriteพื้นที่นี้ทานสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของหุนและอนุพันธที่ทานสนใจไดหลา...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆทานสามารถเลือกดูรายชื่อหุนและอนุพันธจากการจัดลําดับ(Top Ranking) หรือราย Sector ไดจาก List Box ...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆหรือสามารถเลือกดูรายชื่อหุนและอนุพันธที่ทานสนใจจากFavourite ซึ่งทานสามารถบันทึกชื่อหุนและอนุพั...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆทานสามารถแกไขรายชื่อหุนหรืออนุพันธที่บันทึกไวแลวไดโดยการDouble Click ที่ชื่อหุนหรืออนุพันธ...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ–B2 Real Time Quoteในสวนนี้จะแสดงขอมูลลาสุด ราคาเปลี่ยนแปลง ปริมาณและมูลคาการซื้อขาย (Vol./Valu...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ–B3 แสดงรายการซื้อขายหุน – อนุพันธรายตัวที่เกิดขึ้นบนกระดานหลัก (TICKER)โดยจะแสดงชื่อหุนและอนุพั...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Portfolio (พอรต)เปนหนาจอแสดงขอมูลหุนและอนุพันธที่ทานถือครองอยู โดยแสดงราคาตนทุนและจํานวน...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆหากทานมีปญหาบัญชีหุนและอนุพันธหรือมีพรอมกันหลายบัญชีใน Broker เดียวกัน (Multi-A/C, Multi-Marke...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Bids Offers (เสนอซื้อ/ขาย)เปนหนาจอที่แสดงราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 3 หรือ 5อันดับของราคาหุ...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• การแสดงผลในรูป 3 Bid 3 Offer• การแสดงผลในรูป 5 Bid 5 Offer
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Ticker (ซื้อขายลาสุด)เปนหนาจอที่แสดงรายการซื้อขายหุนและอนุพันธลาสุด โดยแสดงปริมาณและราคาซื้...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ– Symbol: เลือกเปนรายตัวตามที่เราตองการ โดยสามารถดูพรอมกันได 3ตัว– Market: ดูรายการทั้งหมดโดยแย...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Tips for Ticker
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Quote (ราคา)เปนหนาจอที่แสดงขอมูลรายละเอียดของหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธที่ทานสนใจ โดยใสชื่...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้– Q-1 : แสดงขอมูลราคา ปริมาณการซื้อขายพรอมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ– Q-3 : แสดงราคาและปริมาณการซื้อขายของหุนหรืออนุพันธนั้นๆ โดยสามารถเลือกดูได 2 แบบ คือ• Chart: ก...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ– Q-4: แสดง Ticker หรือรายการซื้อขายของหุนหรืออนุพันธตัวนั้น ๆ และยังมีขอมูลประกอบดังนี้X-Calend...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• News (ขาว)เปนหนาจอที่แสดงขาวสารของหุนและอนุพันธจากตลาดหลักทรัพย หากตองการอานเนื้อขาว ให...
B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Tips for News
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• C-1 ขอมูลบัญชีแสดงหมายเลขบัญชี (Account No.) และประเภทของบัญช...
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• C-2 สวนสงคําสั่งซื้อขายการสงคําสั่งซื้อขายหุน มีขั้นตอนดัง...
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• ใสจํานวนหุนที่ชอง Vol หรือคลิกปุมเพื่อปรับเพิ่ม/ลดทีละ 100...
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)– เสร็จแลวใสรหัส PIN CODE แลวกด Submit เพื่อยืนยันคําสั่งซื้อ...
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• Tips for Place Order
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและสถานะของคําสั่ง (Place Order)– การสงคําสั่งซื้อขายอนุพันธ• เลือกบัญชีอนุพันธที่ทานตองการส...
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• หรือหากทานตองการสงคําสั่งแบบ Stop Order ทําไดงาย ๆ โดยเลื...
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• C-3 สวนแสดงสถานะของคําสั่ง
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• Statusคือสถานะของรายการที่ทานซื้อหรือขายไป โดย Status ที่แสดง...
C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• การยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายทานสามารถยกเลิกคําสั่งไดหากรายการ...
Settings การตั้งคาการใชงาน• หนาจอนี้จะเปนการตั้งคาการใชงานโปรแกรม Streaming Pro
Settings การตั้งคาการใชงาน• A: เปนการตั้งคาการใชงานของโปรแกรม– PIN : ตั้งคาเกี่ยวกับรหัสผานเพื่อสงคําสั่ง (PIN COD...
Settings การตั้งคาการใชงาน– Order Entry Zone สวนที่เกี่ยวของกับการสงคําสั่ง• Auto-Fill Price คือการใหระบบใสราคาในกา...
Settings การตั้งคาการใชงาน– Information แสดงขอมูลที่นาสนใจ• Turnover List แสดงรายการหลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพยประกาศใ...
Settings การตั้งคาการใชงาน– Settings ตั้งคาทั่วไป• Default A/C No. ตั้งคา Default บัญชีที่ทานใชประจํา หากทานมีหลายบ...
Settings การตั้งคาการใชงาน• B: Keyboard Shortcut– แสดงปุมลัดตางๆ สําหรับใชงานโปรแกรม
Thank You
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเข้าใช้งานโปรแกรม Streaming pro

10,081 views

Published on

สำหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

Credit: TSI Thailand

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเข้าใช้งานโปรแกรม Streaming pro

 1. 1. การเขาใชงานโปรแกรม Streaming Pro
 2. 2. การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• login เขาสูระบบจากเว็บไซต www.settrade.com เลือกเมนู เขาสูระบบซื้อขาย หรือ Login จากเว็บไซตของ Broker ที่ใชบริการอยู ณขณะนั้น
 3. 3. การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• กรอกรหัสผูใชบริการ รหัสผาน และเลือก broker ที่ทานใชบริการแลวคลิกปุม Go• ระบบจะไปยังหนาระบบของ broker ที่ทานใชบริการ ทานสามารถเขาสูโปรแกรม Streaming Pro ไดที่มุมซายบน
 4. 4. การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• หนาจอของโปรแกรม Streaming Pro แบงไดดังนี้
 5. 5. การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาด• B : สวนแสดงขอมูลตางๆ โดยรูปแบบการแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามเมนูที่เลือก จากมุมซายบนของโปรแกรมMarket Watch : ภาพรวมตลาดPortfolio : พอรตBids Offers : เสนอซื้อ/ขายTicker : ซื้อขายลาสุดQuote : ราคาNews : ขาว
 6. 6. การเขาใชงาน โปรแกรม Streaming Pro• C : สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)
 7. 7. A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาดประกอบดวย• เมนูสําหรับเลือกดูขอมูลตางๆ• แสดงวันที่และเวลาของระบบ• แสดงขอมูลดัชนี ปริมาณ และมูลคาการซื้อขายของตลาด โดยสามารถดูขอมูลไดดังนี้ SET INDEX, SET 50 INDEX, SET 100INDEX, mai INDEX, FTSE Large Cap INDEX, ปริมาณซื้อขายTFEX โดยปกติระบบจะแสดงขอมูลแตละดัชนีวนๆไปตลอดเวลา ผูลงทุนสามารถกดที่ชื่อดัชนีเพื่อเลือกดูขอมูลของดัชนีนั้นไดเลยและระบบจะคางขอมูลที่ผูลงทุนไดเลือกไว
 8. 8. A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาด
 9. 9. A : สวน เมนู และแสดงภาพรวมและสถานะของตลาดสามารถดูขอมูลกราฟการเคลื่อนไหวระหวางวันไดโดยกดปุม
 10. 10. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Market Watch (ภาพรวมตลาด)เปนหนาจอหลักของโปรแกรม Streaming Pro ซึ่งจะแสดงขอมูลราคาปริมาณการซื้อขายและภาพรวมของตลาดหุนและอนุพันธ โดยแสดงความเคลื่อนไหวแบบ Real Time
 11. 11. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• สวนประกอบ–B1 Favouriteพื้นที่นี้ทานสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของหุนและอนุพันธที่ทานสนใจไดหลายตัวพรอมๆกัน โดยแสดงราคาลาสุดราคาเสนอซื้อ(Bid) ราคาเสนอขาย (Offer) ปริมาณการซื้อขาย และจะมีการแสดงสีของราคาเพื่อบอกวาเปนราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับราคาปด ณสิ้นวันกอนหนา
 12. 12. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆทานสามารถเลือกดูรายชื่อหุนและอนุพันธจากการจัดลําดับ(Top Ranking) หรือราย Sector ไดจาก List Box ซึ่งหมวดหมูใน List Box จะเปลี่ยนไปตามประเภทตลาดหุน (SET) หรือ อนุพันธ(TFEX)
 13. 13. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆหรือสามารถเลือกดูรายชื่อหุนและอนุพันธที่ทานสนใจจากFavourite ซึ่งทานสามารถบันทึกชื่อหุนและอนุพันธที่ทานสนใจไดถึง 5กลุม แตละกลุมสามารถบันทึกได 20 รายชื่อทานสามารถบันทึกชื่อหุนหรืออนุพันธโดยกดปุม Add จากนั้นใสชื่อยอหุนหรืออนุพันธที่ตองการใน Text box แลวกด Enter หรือเลือกชื่อหุนหรืออนุพันธจาก List box ที่ปรากฎขึ้นมา
 14. 14. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆทานสามารถแกไขรายชื่อหุนหรืออนุพันธที่บันทึกไวแลวไดโดยการDouble Click ที่ชื่อหุนหรืออนุพันธตัวนั้นแลวพิมพชื่อใหมเขาไปแทนแลวกด Enter หรือหากตองการลบใหกดปุม - Delete หรือ Click ที่ชื่อหุนหรืออนุพันธตัวนั้นใหปรากฎเปนพื้นหลังสีเทาแลวกดปุม Delปุม - Delete
 15. 15. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ–B2 Real Time Quoteในสวนนี้จะแสดงขอมูลลาสุด ราคาเปลี่ยนแปลง ปริมาณและมูลคาการซื้อขาย (Vol./Value) ราคาสูงสุดต่ําสุด (High/Low) ชวงราคาสูงสุดต่ําสุดที่สามารถซื้อขายได (Ceil./Floor) ราคาเฉลี่ยและราคาปดกอนหนา (Avg./Close) ราคาเปดในแตละชวงเวลาซื้อขาย, ราคาเสนอซื้อ เสนอขาย 5 อันดับแรก, Ticker แสดงรายการซื้อขายทานสามารถเลือกดูขอมูลสวนนี้ไดโดยคลิกที่ชื่อหุนหรืออนุพันธในสวนที่ B-1 (Favourite) หรือพิมพชื่อหุนหรืออนุพันธในชอง Symbol
 16. 16. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ–B3 แสดงรายการซื้อขายหุน – อนุพันธรายตัวที่เกิดขึ้นบนกระดานหลัก (TICKER)โดยจะแสดงชื่อหุนและอนุพันธ, ตัวยอ B คือคําสั่งซื้อ, S คือคําสั่งขาย, ปริมาณการซื้อขายและราคา
 17. 17. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Portfolio (พอรต)เปนหนาจอแสดงขอมูลหุนและอนุพันธที่ทานถือครองอยู โดยแสดงราคาตนทุนและจํานวนหุนที่มีอยู พรอมทั้งราคาและมูลคาลาสุด ทานสามารถดูผลกําไรหรือขาดทุนไดเลยที่ชอง Unrealized P/L และ %UnrealizedP/L
 18. 18. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆหากทานมีปญหาบัญชีหุนและอนุพันธหรือมีพรอมกันหลายบัญชีใน Broker เดียวกัน (Multi-A/C, Multi-Market) ทานสามารถดูขอมูลสรุปเปรียบเทียบผลกําไรขาดทุนรวมกันทุกบัญชี โดยกดที่ปุม Main มุมขวาบนปุม Main
 19. 19. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Bids Offers (เสนอซื้อ/ขาย)เปนหนาจอที่แสดงราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 3 หรือ 5อันดับของราคาหุน โดยสามารถเลือกดูขอมูลไดโดยพิมพชื่อหุนหรืออนุพันธที่ตองการในชอง Symbol หรือเลือกรายชื่อหุนและอนุพันธไดจาก Favourite ที่ทานบันทึกไว, เลือกจากการจัดลําดับการซื้อขายหรือตามหมวด Sector ตางๆ
 20. 20. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• การแสดงผลในรูป 3 Bid 3 Offer• การแสดงผลในรูป 5 Bid 5 Offer
 21. 21. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Ticker (ซื้อขายลาสุด)เปนหนาจอที่แสดงรายการซื้อขายหุนและอนุพันธลาสุด โดยแสดงปริมาณและราคาซื้อหรือขายลาสุดในหนานี้สามารถเลือกแสดงผลไดดังนี้– All : เลือกดูรายการจากการซื้อขายทั้งหมดของตลาดหุนและอนุพันธ
 22. 22. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ– Symbol: เลือกเปนรายตัวตามที่เราตองการ โดยสามารถดูพรอมกันได 3ตัว– Market: ดูรายการทั้งหมดโดยแยกตลาดหุนกับตลาดอนุพันธ
 23. 23. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Tips for Ticker
 24. 24. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Quote (ราคา)เปนหนาจอที่แสดงขอมูลรายละเอียดของหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธที่ทานสนใจ โดยใสชื่อยอหุนหรืออนุพันธ ที่ตองการดูขอมูลที่ชองมุมซายบน และกด Submit
 25. 25. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้– Q-1 : แสดงขอมูลราคา ปริมาณการซื้อขายพรอมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ– Q-2 : แสดงราคา และปริมาณซื้อขายในรูปแบบ 5 Bid 5 Offer
 26. 26. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ– Q-3 : แสดงราคาและปริมาณการซื้อขายของหุนหรืออนุพันธนั้นๆ โดยสามารถเลือกดูได 2 แบบ คือ• Chart: กราฟแสดงราคาระหวางวัน เสนสีขาวแสดงราคาและสีฟาคือปริมาณการซื้อขาย• Summary: ขอมูลเปรียบเทียบปริมาณการซื้อกับการขายของหุนหรืออนุพันธตัวนั้น ๆ , sector ที่หุนตัวนั้นอยู และปริมาณการซื้อขายทั้งตลาด โดยเปรียบเทียบเปน %
 27. 27. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ– Q-4: แสดง Ticker หรือรายการซื้อขายของหุนหรืออนุพันธตัวนั้น ๆ และยังมีขอมูลประกอบดังนี้X-Calendar: ปฏิทินหุนFundamental: รายละเอียดของหุนเพิ่มเติมVolume By Price: แสดงปริมาณซื้อขายที่เกิดขึ้นในแตละชวงราคาของหุนหรืออนุพันธนั้นๆ โดยเปรียบเทียบเปน % ระหวางฝงซื้อและขาย และยังเปรียบเทียบกับปริมาณซื้อขายทั้งหมดของหุนหรืออนุพันธตัวนั้น
 28. 28. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• News (ขาว)เปนหนาจอที่แสดงขาวสารของหุนและอนุพันธจากตลาดหลักทรัพย หากตองการอานเนื้อขาว ใหคลิกที่ขาวที่ทานสนใจ ระบบจะเปดหนาตางใหมขึ้นมาเพื่อแสดงเนื้อหาของขาวนั้นๆ
 29. 29. B: สวนแสดงขอมูลตาง ๆ• Tips for News
 30. 30. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• C-1 ขอมูลบัญชีแสดงหมายเลขบัญชี (Account No.) และประเภทของบัญชี(หุนหรืออนุพันธ) ที่ทานมีบัญชีอยูกับ Broker นั้น ๆ และในสวนนี้ยังแสดงวงเงินและเงินสดในบัญชีนั้น ๆ อีกดวย ซึ่งทานสามารถเลือกบัญชีที่จะใชซื้อขายไดหากทานมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี
 31. 31. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• C-2 สวนสงคําสั่งซื้อขายการสงคําสั่งซื้อขายหุน มีขั้นตอนดังนี้- เลือกบัญชีหุนที่ทานตองการสงคําสั่งซื้อขาย- เลือก Buy หรือ Sell- ใสชื่อหุนที่ตองการซื้อหรือขาย หรือคลิกเลือกที่ชื่อหุนจากรายชื่อหุนในหนาMarket Watch หรือ Portfolio ก็ได
 32. 32. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• ใสจํานวนหุนที่ชอง Vol หรือคลิกปุมเพื่อปรับเพิ่ม/ลดทีละ 100 หรือ 1000 หนวย• ใสราคาที่ตองการที่ชอง Price หรือคลิกปุม เพื่อปรับเพิ่ม/ลดทีละชวงราคา(ขึ้นอยูกับระดับราคาของแตละหลักทรัพย)
 33. 33. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)– เสร็จแลวใสรหัส PIN CODE แลวกด Submit เพื่อยืนยันคําสั่งซื้อขายโดยระบบจะ Pop up แสดงสรุปคําสั่งที่ไดสงซื้อขายไป โดยจะคิดราคารวมใหดวย
 34. 34. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• Tips for Place Order
 35. 35. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและสถานะของคําสั่ง (Place Order)– การสงคําสั่งซื้อขายอนุพันธ• เลือกบัญชีอนุพันธที่ทานตองการสงคําสั่งซื้อขาย• เลือกซื้อหรือขาย ตามที่ทานตองการ• ใส Series ปริมาณ และราคาที่ตองการสงคําสั่งซื้อขาย
 36. 36. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• หรือหากทานตองการสงคําสั่งแบบ Stop Order ทําไดงาย ๆ โดยเลือก Stop Order• หลังจากระบุรายละเอียดคําสั่งเรียบรอย ใส PIN CODE• กดปุม Confirm เพื่อยืนยันสงคําสั่งซื้อขาย
 37. 37. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• C-3 สวนแสดงสถานะของคําสั่ง
 38. 38. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• Statusคือสถานะของรายการที่ทานซื้อหรือขายไป โดย Status ที่แสดงวาQueuing(SX) คือ รายการที่รอการจับคู M-Partially(MP) คือรายการที่รอการจับคูและจับคูไปแลวบางสวน Matched(M) คือเปนรายการที่มีการจับคูเรียบรอยแลว
 39. 39. C: สวนสงคําสั่งซื้อขายและดูสถานะของคําสั่ง (Place Order)• การยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายทานสามารถยกเลิกคําสั่งไดหากรายการนั้นยังไมมีการจับคู สังเกตจากชองBalance โดยคลิกชองสี่เหลี่ยมดานหนารายการที่ตองการยกเลิกแลวกดปุมCancel ระบบจะเรียก Pop up ขึ้นมาเพื่อใหใส PIN CODE และกด Confirmเพื่อยืนยันคําสั่งหรือ No Cancel ถาไมตองการยกเลิก Status ของคําสั่งจะเปลี่ยนเปน Cancelled (CX)ปุม cancel
 40. 40. Settings การตั้งคาการใชงาน• หนาจอนี้จะเปนการตั้งคาการใชงานโปรแกรม Streaming Pro
 41. 41. Settings การตั้งคาการใชงาน• A: เปนการตั้งคาการใชงานของโปรแกรม– PIN : ตั้งคาเกี่ยวกับรหัสผานเพื่อสงคําสั่ง (PIN CODE) หากทานเลือกSave PIN ระบบจะจําคา PIN CODE ครั้งสุดทายที่มีการสงคําสั่ง เพื่อความรวดเร็วในการสงคําสั่งครั้งตอไปแตสามารถเลือกได 2 คาดังนี้คือ ระบบจะจําคา PIN CODE เปนเวลา 5 นาทีหลังจากใสคา PIN ครั้งสุดทายหรือระบบจะจําคา PIN CODE จนกวาจะออกจากระบบหรือ Sessionการใชงานหมดเวลา
 42. 42. Settings การตั้งคาการใชงาน– Order Entry Zone สวนที่เกี่ยวของกับการสงคําสั่ง• Auto-Fill Price คือการใหระบบใสราคาในการซื้อ-ขายอัตโนมัติ โดยถาทานสงคําสั่งซื้อ จะเปนราคาจาก Best Offer ถาสงคําสั่งขายจะเปนราคาจาก Best Bid• Last Order คือคางคําสั่งซื้อ-ขายครั้งลาสุดไว เพื่อไมตองพิมพคําสั่งรูปซื้อ-ขายแบบเดิมอีกครั้ง *ทานควรตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการสงคําสั่ง*• Confirm Pop up คือการตั้งใหโปรแกรมมีการ Pop up หนาตางเพื่อยืนยันกอนสงคําสั่งซื้อ-ขาย• NVDR คือการตั้งคา Default ใหการสงคําสั่งซื้อ-ขายทุกครั้งเปนแบบ NVDR
 43. 43. Settings การตั้งคาการใชงาน– Information แสดงขอมูลที่นาสนใจ• Turnover List แสดงรายการหลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพยประกาศใหอยูในTurnover List• Order Status แสดงความหมายของตัวยอ Status• Circuit Breaker แสดงความหมายของสถานะ Circuit Breaker
 44. 44. Settings การตั้งคาการใชงาน– Settings ตั้งคาทั่วไป• Default A/C No. ตั้งคา Default บัญชีที่ทานใชประจํา หากทานมีหลายบัญชีในโบรกเกอรเดียวกัน• Full Screen Mode ตั้งคาใหโปรแกรมแสดงผลเต็มจอ• Ticker Settings ตั้งคาการแสดงผลของ Ticker
 45. 45. Settings การตั้งคาการใชงาน• B: Keyboard Shortcut– แสดงปุมลัดตางๆ สําหรับใชงานโปรแกรม
 46. 46. Thank You

×