ลงทุนออนไลน์ (Internet trading)

615 views

Published on

สำหรับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

Credit: TSI Thailand

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ลงทุนออนไลน์ (Internet trading)

 1. 1. ลงทุนออนไลน (Internet trading)
 2. 2. ลงทุนออนไลน (Internet trading)• สะดวกรวดเร็ว : สงคําสั่งซื้อขายไดดวยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา• คอมมิชชั่นถูกกวา : คาธรรมเนียมแบบขั้นบันได เพียง 0.15-0.20%• ปลอดภัย : ดวยรหัสผาน 2 ชั้นภายใตมาตรฐานความปลอดภัย• ครบถวนดวยขอมูลขาวสารออนไลน : พรอมดวยขอมูลตัดสินใจใน การลงทุน ทําใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
 3. 3. เตรียมตัว - เตรียมใจกอนการตัดสินใจในการลงทุน ตองมีการวางแผน และ มีเปาหมาย เรียบรอยแลวขั้นตอนในการเปดบัญชี1. เลือกบริษัทหลักทรัพยที่ตองการขอเปดบัญชี2. กรอกแบบฟอรมขอเปดบัญชี3. เตรียมและจัดสงหลักฐานที่ใชในการเปดบัญชีใหครบถวน4. รอผลพิจารณา (ประมาณ 1 สัปดาห)5. จะไดรับ username และ password สําหรับทําการซื้อขาย
 4. 4. เตรียมตัว - เตรียมใจเตรียมเอกสารในการเปดบัญชี• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง• สําเนาทะเบียนบาน• สําเนาใบแจงรายการบัญชีธนาคาร หรือสําเนาสมุดเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน• แบบคําขอใหหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)• คาอากรแสตมป 30 บาท
 5. 5. รูจักประเภทของบัญชีกอนการลงทุน1. บัญชีเงินสด (Cash Account)• ชําระคาซื้อหุนดวยเงินสดเต็มตามจํานวนที่ซื้อภายใน 3 วันทําการ• บริษัทหลักทรัพยจะพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมตามฐานะการเงินหลักประกันและ ความสามารถในการชําระหนี้• วางเงินประกันเพียง 15% ของวงเงินอนุมัติ
 6. 6. รูจักประเภทของบัญชีกอนการลงทุน2. บัญชีแคชบาลานซ (Cash Balance)• นําเงินไปฝากไวกับบริษัทหลักทรัพยโดยจะไดวงเงินซื้อขายหุนเทากับจํานวนเงินที่นาไปฝากไว ํ• เงินฝากที่ยังไมไดนําไปซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ย• ถาวงเงินไมพอกับมูลคาหุนที่ตองการซื้อก็สามารถโอนเงินเพิ่มได
 7. 7. รูจักประเภทของบัญชีกอนการลงทุน3. บัญชีมารจิ้น (Margin account) หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ(credit balance)• สามารถกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหุนจากบริษัทหลักทรัพยไดบางสวนโดยตองมี เงินสดหรือหุนวางเปนหลักประกันและจะตองจายดอกเบี้ยสําหรับเงินกู• วงเงินกูยืมอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตามราคาหุนที่วางเปนประกันไว• ถาราคาหุนลดลงมากๆจนอัตรามารจนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดบริษัท ิ้ หลักทรัพยอาจบังคับใหวางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่มหรืออาจจะ บังคับขาย (Forced Sell) หุนที่วางเปนหลักประกันไวเพื่อรักษาอัตรา มารจิ้นใหอยูในเกณฑที่กําหนด
 8. 8. บัญชีเงินทุนอนุพันธ• การเปดบัญชีและซื้อขายอนุพันธ1. เปดบัญชีกับโบรกเกอรอนุพันธ2. เตรียมเงินประกันใหพรอม – ผูซื้อ ผูขายตองวางเงินจํานวนหนึ่งกอนสงคําสั่งซื้อ-ขายเรียกวา เงิน หลักประกันขั้นตน (Initial Margin) ซึ่งโบรกเกอรจะเปนคนบอกวาตอง วางจํานวนเทาไหร
 9. 9. บัญชีเงินทุนอนุพันธ3. สงคําสั่งซื้อขาย online4. สรุปกําไรขาดทุนทุกวัน – มีการทํา Mark to Market หากลูกคามีผลกําไร ก็จะมีการโอนเงินสวน กําไรเขาบัญชีใหในวันทําการถัดไป แตหากขาดทุนก็จะมีการโอนเงินออกจาก บัญชีผูลงทุนเชนกัน – และหากขาดทุนไปเรื่อยๆ จนต่ํากวาระดับที่กําหนดไวคือ “หลักประกันรักษา สภาพ (Maintenance Margin)” โบรกเกอร จะเรียกเก็บเงิน ประกันเพิ่มขึ้น
 10. 10. บัญชีเงินทุนอนุพันธ – เก็บเงินประกันเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกวา “Margin Call” ลูกคาตองนําเงินมา วางเพิ่มใหเทากับเงินประกันขั้นตน (Initial Margin) อีกครั้งหนึ่ง***สิ่งที่สําคัญสุดคือ ผูลงทุนควรตรวจสอบสถานะของตนอยูตลอดเวลาวามีกําไรหรือขาดทุนเปนอยางไรบาง หากไดรับกําไรเปนที่พอใจ หรือ ขาดทุนจนไมสามารถนําเงินมาเพิ่มได ผูลงทุนสามารปดสถานะของตนเองกอนการลงทุนได
 11. 11. ชองทางสงซื้อขายStreaming Pro• โปรแกรมซื้อขายเรียลไทมใหมลาสุดที่ถูกสรางสรรคมา เพื่อตอบสนอง ทุกความตองการของผูลงทุนอยางแทจริงดวยประสิทธิภาพความเร็ว และการออกแบบอยางลงตัว• สามารถที่จะติดตามขาวเกี่ยวกับภาวะตลาดไดรวดเร็ว ชัดเจน พรอม สําหรับการประกอบการตัดสินใจ• รองรับการใชงานผานเบราเซอรที่ใช Flash ได สามารถใชไดทั้งบน Tablet, เครื่อง PC และ MAC
 12. 12. Thank You

×