Rpht5

2,259 views

Published on

 • Be the first to comment

Rpht5

 1. 1. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CAWANGAN KUCHING SARAWAK KPD 3016 : PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN KERJA KURSUS BERKUMPULAN : MODUL ATAS TALIAN NAMA AHLI : 1. JAMAYAH BINTI MEN (PPG/32238/12) 2. FARIDA BINTI PONI ( PPG/32173/12) 3. LIDA BINTI ADAM (PPG/33228/12) 4.SHAMSIAH BINTI MUSTAPA APANDI (PPG/33250/12) 5. NORHAYAH BINTI MOHAMAD WASLI (PPG/33238/12) KOHORT 3 SEMESTER 1 (2012-2016)PENSYARAH : DR. AZIDAH BT ABU ZIDEN (azidah@usm.my) TARIKH HANTAR : 16 MEI 2012
 2. 2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANButiran AmTarikh : 30 Mac 2012Masa : 10.30 – 11.30 (60 minit)Tahun : 5 BestariBil . Murid : 26 OrangMata Pelajaran : Bahasa MelayuTajuk : Pencemaran Alam Sekitar dan Kesannya.FU : 1.2 Aras 1 (iii), 8.1 Aras1 (i)FS : 5.1 Aras 1 (i)
 3. 3. Objektif : Pada akhir pelajaran murid akan dapat :1. Menulis 5 ayat penyata tentang pencemaran alam sekitar dan kesannya dengan betul.2. Menjawab secara lisan 5 punca pencemaran alam sekitar dan kesannya kepada manusia dengan betul.3. Membaca ayat dalam perenggan pendek dengan sebutan dan intonasi yang betul.
 4. 4. Aktiviti :Set Induksi : Guru menyoal murid tentang beberapa gambar pegun (Gambarkeindahan alam semulajadi dan gambar pencemaran sungai, udara dankebakaran hutan) lalu mengaitkan dengan tajuk yang diajar.1. Murid menonton tayangan slaid sambil cuba memahami isi tayangan slaid. Murid cuba menyatakan sebab-sebab dan kesan-kesan pencemaran alam sekitar.2. Secara berkumpulan murid-murid cuba membuat perenggan pendek berdasarkan gambar pencemaran yang telah diedarkan. Kemudian mereka membaca perenggan tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul.3. Guru menerangkan tentang ayat penyata dan memberi contoh dengan mempamerkan kad ayat kemudian murid-murid diminta menulis ayat penyata di dalam lembaran kerja yang diedarkan.4. Guru meminta murid membuat rumusan isi pelajaran dan nilai yang diperoleh pada kali ini.
 5. 5. Sistem bahasa : Ayat PenyataPengisian Kurikulum : Kajian Tempatan, menghargai alam sekitar,Kemahiran Bernilai Tambah: Pembelajaran kontekstual, kemahiran berfikir-mentafsir, merumus,mengumpul maklumat, menjana idea.Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui tentang pencemaran dankesannya melalui pengalaman di tempat tinggal dan contoh-contoh yangmereka lihat.Bahan Bantu Pembelajaran : Gambar pegun, slaid, kad contoh ayatpenyata.Pengayaan : Memberi kata seertiPemulihan : Melengkapkan ayat
 6. 6. Masa/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Catatan langkah PembelajaranSET Gambar keindahan alam 1. Guru menyoal murid Teknik soal jawabINDUKSI semulajadi seperti Taman tentang beberapa gambar Bahan Bantu( 5 minit ) Negara. pegun. Pembelajaran Gambar pencemaran alam 2. Murid cuba menjawab Gambar pegun sekitar seperti sungai , udara, soalan yang dikemukakan Kemahiran Pembakaran sawah padi. berdasarkan pengetahuan Bertutur sedia ada mereka dan Berpusatkan gambar. murid Jawapan : Pendekatan 1.Keindahan alam sekitar Soalan : Komunikatif 2.Pencemaran alam sekitar 1. Apakah perbezaan 3. membuang sampah sarap di gambar-gambar ini? Kemahiran dalam sungai, melakukan 2. Apakah punca-punca Berfikir pembalakan 3. berlakunya pencemaran? Mentafsir haram, mengadakan pembakaran terbuka. 1. Apakah perbezaan 2 botol air ini? 4. Air tercemar dan air bersih.
 7. 7. LANGKAH 1 Contoh- contoh pencemaran 1. Guru menyangkan slaid di Teknik(10 minit) alam sekitar dan kesannya. hadapan kelas. sumbangsaran 1. Pencemaran udara 2. Murid menonton tayangan Kontekstual disebabkan pembakaran slaid sambil cuba Bahan Bantu terbuka sawah padi , memahami isi tayangan pembelajaran ladang dan hutan. slaid. (Slaid 2. Pencemaran sungai 3. Guru meminta murid persembahan) berlaku kerana tabiat memberi sumbangan idea membuang sampah sarap berkaitan slaid. Kemahiran di dalamnya. 4. Murid memberi sumbangan Bertutur 3. Pencemaran udara boleh idea berkaitan slaid. menyebab batuk, sesak Berpusatkan nafas dan penyakit murid berkaitan paru-paru. (Sumbangsaran) Mengumpul maklumat Menjana idea
 8. 8. LANGKAH 2 Perenggan pendek: 1. Guru mengedarkan 5 Teknik(15 MINIT) 1. Gambar pencemaran air gambar pegun mengikut Perbincangan sungai. kumpulan. a) Pencemaran air berlaku 2. Murid diminta membuat Berpusatkan apabila tabiat manusia perenggan pendek tentang murid suka membuang sampah- gambar. (Perbincangan) sarap di dalam 3. Guru meminta murid Kemahiran sungai.Akibatnya hidupan membaca Menulis sungai seperti ikan, katak, perengganpendek yang kura-kura akan mati.Air dihasilkan daripada Bahan Bantu sungai juga menjadi keruh gambar. pembelajaran dan tidak selamat 4. Murid membaca (Gambar Pegun) digunakan. perenggan pendek dengan sebutan dan intonasi yang Kemahiran betul. Membaca
 9. 9. LANGKAH 3 Ayat penyata:20 MINIT 1. Guru menerangkan ayat Teknik Kuliah Contoh ayat : penyata. 1. Pembalakan haram boleh 2. Murid mendengar sambil Penggabungjalina menyebabkan kemusnahan mencatat. n alam sekitar. Kemahiran 2. Air sungai yang tercemar 1. Guru memberi contoh- Mendengar dan tidak selamat digunakan. contoh ayat penyata Menulis 3. Pembakaran sawah padi menggunakan kad ayat. dan ladang menyebabkan 2. Murid mendengar sambil Teknik udara tercemar. mencatat Penerangan 4. Udara yang tercemar boleh menyebabkan batuk, sesak Kemahiran nafas dan gatal-gatal. Mendengar dan Menulis Bahan bantu 1. Sungai yang tercemar 1. Guru menyuruh murid (kad ayat) menyebabkan hidupan di menulis 5 ayat penyata dalamnya mati. dengan betul. Berpusatkan murid 2. Murid cuba menghasilkan Kemahiran ayat penyata dengan betul. menulis
 10. 10. PENUTUP Rumusan isi pelajaran. 1. Guru bertanya kepada murid Teknik soal jawab5 MINIT tentang pelajaran berdasarkan Penerangan Jawapan: gambar pegun. 1.Pencemaran terdiri daripada Kemahiran Bertutur pencemaran air, udara dan alam. a)Apakah yang kamu tahu 2. Pencemaran udara berlaku kerana tentang pencemaran alam pembakaran terbuka. sekitar? 3. Pencemaran udara berlaku kerana asap kilang. b) Siapa boleh menyebut ayat Berpusatkan murid penyata.? Bahan bantu Ayat penyata: pembelajaran 1. Air sungai yang kotor dan 1. Murid cuba menjawab soalan (Gambar pegun) tercemar bahaya kepada hidupan. guru. 2. Pembalakan haram boleh 2. Guru memberi penerangan dan Merumus mengakibatkan masalah hakisan rumusan tentang nilai pelajaran. tanah. 3. Murid mendengar sambil memberi 3. Manusia yang menyedut udara sumbangsaran. Kemahiran Mendengar yang kotor boleh mendapat batuk dan Bertutur , sesak nafas dan sebagainya. Nilai dalam pelajaran: Kita haruslah menghargai alam sekitar supaya kehidupan kita sentiasa sihat. Penerapan nilai Kita mestilah bertanggunjawab menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar. Kita patut memelihara dan memulihara alam sekitar daripada pencemaran.
 11. 11. Refleksi : 23 orang murid boleh menulis ayat penyata dan menjawab secaralisan tentang Pencemaran alam sekitar dan kesannya. 3 orang murid pulamasih perlukan bimbingan untuk membina ayat penyata dengan betul.
 12. 12. JADUAL KERJA BERKUMPULANTARIKH AKTIVITI CATATAN Ahli kumpulan berkumpul untuk memilih rancangan pengajaran lengkap yang diperoleh.5 April 2012 Semua ahli -Rancangan yang memenuhi kreteria yang dikehendaki telah dipilih dengan sebulat suara. -Rancangan untuk penambahbaikan. -Pembahagian tugas kepada ahli-ahli kumpulan.7 April 2012 Mendapatkan kerangka rancangan pengajaran yang Jamayah binti Men lengkap.20 April 2012 Menyiapkan aktiviti pengayaan. Lida binti Adam Norhayah binti Mohd Wasli
 13. 13. 25 April 2012 Menyiapkan aktiviti pemulihan. Shamsiah binti Mustapa Apandi2 Mei 2012 Menaip hasil kerja. Farida binti Poni10 Mei 2012 Mengedit hasil kerja. Semua ahli.16 Mei 2012 Membuat blok kumpulan. Semua ahli Menghantar hasil kerja melalui blok.
 14. 14. Pembahagian tugas:-1. Mencari rancangan pengajaran yang lengkap - tugas semua ahli.2. Mencari kerangka rancangan yang lengkap – Jamayah binti Men3. Menambah aktiviti pengayaan Lida bt Adam dan Norhayah bt Mohamad Wasli4. Menambah aktiviti pemulihan aktiviti - Shamsiah bt Mustapa Apandi5. Menaip hasil kerja - Farida bt Poni6. Mengedit hasil kerja – semua ahli
 15. 15. KAD AYAT PENYATA Pembalakan haram boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Air sungai yang tercemar tidak selamat digunakan. Pembakaran sawah padi dan ladang menyebabkan udara tercemar. Udara yang tercemar boleh menyebabkan batuk, sesak nafas dan gatal-gatal kulit. Sungai yang tercemar menyebabkan hidupan di dalamnya akan mati.
 16. 16. LAMPIRAN 1 LEMBARAN KERJA KERJA BAHASA MELAYUNAMA : ______________________________________KELAS :_______________________________________TARIKH :______________________________________ARAHAN : Tulis lima ayat penyata berdasarkan perkataan- perkataan yangdiberi di bawah tercemar pembalakan tanah runtuh hidupan Kualiti udara alam sekitar Batuk-batuk asap kilang
 17. 17. LAMPIRAN 2Latihan PemulihanArahan: Isi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. pembalak alam sekitar batuk-batuk asap kilang1. Perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab menyebabkan_________________________tercemar.2. Penebangan pokok-pokok secara tidak terkawal merupakan perbuatan____________________haram.3. ______________________ menyebabkan udara tercemar.4. Justeru itu, udara yang tercemar ini mengakibatkan penyakit _________.
 18. 18. Salin semula ayat di atas di tempat yang disediakan.1. ______________________________________________________________________________2. ______________________________________________________________________________3. ______________________________________________________________________________4. ______________________________________________________________________________
 19. 19. PengayaanBeri kata seerti bagi perkataan di bawah dengan merujuk kamus.1. terpelihara –2. haiwan-3. alam sekitar-4. perbuatan-5. sisa toksik-
 20. 20. GAMBAR PEGUN
 21. 21. Gambar Pegun Pencemaran Alam Sekitar
 22. 22. Arahan : Bina perenggan pendek berdasarkan gambar di bawah
 23. 23. BAHASA MELAYU TAHUN 5TAJUK : PENCEMARAN ALAM SEKITAR DAN KESANNYA
 24. 24. APAKAH JENIS-JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR (BERI SUMBANGAN IDEA ANDA)1.PENCEMARAN UDARA2.PENCEMARAN AIR3.PENCEMARAN ALAM SEKITAR
 25. 25. PUNCA-PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR
 26. 26. APAKAH KESANNYA•AKTIVITI SUMBANGSARAN•ANDA DIKEHENDAKI MEMBERISUMBANGSARAN DALAM KUMPULANBERDASARKAN GAMBAR TADI.

×