Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Батлав: Профессор                      Док(Ph.D), дэд проф Ц.Ганбат

           PM106 “Биз...
Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
                                         ...
Лабораторийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

 Долоо
                     Лабораторийн сэдэв    ...
2. Хичээлийн агуулгын стандарт

Долоо    Хичээлийн сэдвүүд                     Агуулга
хоног
 I  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pm106 standart

1,368 views

Published on

 • Be the first to comment

Pm106 standart

 1. 1. Батлав: Профессор Док(Ph.D), дэд проф Ц.Ганбат PM106 “Бизнесийн хэрэглээний програм” 1. Хичээлийн стандарт, тодорхойлолт PM106: Бизнесийн хэрэглээний програм Кредит, улирал: 3.0, Хавар Өмнөх холбоо: - Хичээл заах багш: Магистр Д.Оюунгэрэл /PT42/ Өрөө: 106 тоот, 99264020 E-mail: Oyungerel_d@csms.edu.mn, oyun_tod@yahoo.com Нэг долоо хоногт 2:0:2:5 (Лекц/Семинар/Лаборатор/Бие даалт) хичээллэх цаг: Хичээлийн зорилго: Оюутнууд өргөн хэрэглээний програмуудтай танилцан тэдгээрийн боломжийг бусад суралцаж буй хичээлүүд улмаар амьдрал дээр аливаа өгөгдлийг боловсруулах, тооцоолох түүнийг загварчлах шаардлага гарсан тохиолдолд дээрхи өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглах, бусад хэрэглээний програмуудыг бие дааж судлах чадвартай болгох зорилготой. Үндсэн сурах бичиг: C1. Kimibook Photoshop C2. Kimibook Dreamweaver W1. www.csms.edu.mn/pm106 E1. Microsoft Excel,Microsoft Access, Microsoft Project болон Microsoft Visio дээрх бүх ном сурах бичгүүд болон интернет Дүгнэх журам: Нийт 100 онооноос • Лаборатори 15 оноо • Сорил 20 оноо • Бие даалт 30 оноо • Ирц идэвхи 5 оноо • Шалгалт 30 оноо Тайлбар: 1. Оюутан мэдлэгээ үндсэн сурах бичгээс гадна бусад их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллага, интернетийн мэдээ, мэдээлэл ашиглан гүнзгийрүүлнэ. 2. Үндсэн мэдлэгийг тестээр болон бодлого бодуулан улирлын явцад шалгуулна. 3. Бие даалтыг график, төлөвлөгөөний дагуу товлогдсон хугацаанд шалгуулах ба хугацаа хожимдсон, дутуу хийсэн гүйцэтгэлийг тооцохгүй. Багшийн заах арга: Үндсэн ойлголт, онолын мэдлэг, жишээ бодлогыг багш лекцээр өгч, оюутан лаборатори, бие даалтын хичээлээр бодлого бодон мэдлэгээ өргөтгөн гүнзгийрүүлнэ.
 2. 2. Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө PM106 Долоо Хичээлийн сэдэв Цаг Тэмдэглэл хоног I Танилцах хичээл, хичээлийн агуулга 2 W1-Лекц1 II Мэдээллийн технологийн хөгжил 2 W1-Лекц2 III Microsoft Excel- ийн танилцуулга, бүрэлдэхүүн хэсгүүд 2 W1-Лекц3 IV Microsoft Excel, түүний боломжуудыг ашиглах 2 W1-Лекц4 Microsoft Access- ийн танилцуулга, бүрэлдэхүүн хэсгүүд, өгөгдлийн V 2 W1-Лекц5 сангийн тухай VI Microsoft Access, түүний боломжуудыг ашиглах 2 W1-Лекц6 VII Microsoft Visio- ийн танилцуулга, бүрэлдэхүүн хэсгүүд 2 W1-Лекц7 VIII Microsoft Visio, түүний боломжуудыг ашиглах 2 W1-Лекц8 IX Төслийн тухай ерөнхий ойлголт 2 W1-Лекц9 X Microsoft Project- ийн танилцуулга, бүрэлдэхүүн хэсгүүд 2 W1-Лекц10 XI Microsoft Project, түүний боломжуудыг ашиглах 2 W1-Лекц11 W1-Лекц12, XII Photoshop- ийн танилцуулга, бүрэлдэхүүн хэсгүүд 2 C1 W1-Лекц13, XIII Photoshop, түүний боломжуудыг ашиглах 2 C1 W1-Лекц14, XIV Dreamweaver- ийн танилцуулга, бүрэлдэхүүн хэсгүүд 2 C2 W1-Лекц15, XV Dreamweaver, түүний боломжуудыг ашиглах 2 C2 XVI Дүгнэх хичээл 2 W1-Лекц16
 3. 3. Лабораторийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Долоо Лабораторийн сэдэв Цаг хоног I Орох програмуудтайгаа танилцан, компьютерт суулгах 2 Мэдээллийн технологийн хөгжлийн талаарх шинэ мэдээ мэдээлэл интернетээс олж II 2 түүнийгээ бусдад тайлагнана. III Microsoft Excel програм дээр багшийн өгсөн мэдээллийг оруулж 9 янзын тайлан 2 гаргах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ. Энэ ажлыг 2 лабораторийн дагуу хийж IV 2 гүйцэтгэнэ. V Microsoft Access дээр баазаа үүсгэн түүн дээрээ table, query, page, form-оо үүсгэнэ. 2 VI Энэ ажлыг 2 лабораторийн турш хийж гүйцэтгэнэ. 2 VII Microsoft Visio- той танилцан, түүн дээр хийж болох зургийн төрлүүдийг судлан 2 VIII дурын 3 төрлийг сонгон багшийн өгсөн даалгаврын дагуу зурж гүйцэтгэнэ. 2 IX Багшийн өгсөн case-ийн дагуу төсөл цаасан дээр зохионо. 2 X Өмнөх лаборатори дээр хийсэн төслийн дагуу Microsoft Project хэрэглэний програм 2 XI хангамж ашиглан төслөө хийж гүйцэтгэнэ. 2 XII Photoshop ашиглан багшийн өгсөн даалгаврын дагуу зураг зурна. 2 Photoshop, түүний боломжуудыг ашиглан багшийн өгсөн даалгаврын дагуу зураг XIII 2 зурна. XIV 2 Dreamweaver ашиглан өөрийгөө танилцуулах web хуудас хийх XV 2 XVI Дүгнэх лаб 2 Оюутны бие даах ажил Долоо Бие даах ажлууд Хийж гүйцэтгэх ажил Зарцуулах хоног цаг III-V Нэгдүгээр бие даалт Өгсөн case-ийн дагуу 4 10 Microsoft Excel төрлийн тайлан гаргах V-VII Хоёрдугаар бие даалт Өгсөн case-ийн дагуу 10 Microsoft Access өгөгдлийн сан үүсгэн report, page, table, query, form үүсгэх VII-IX Гуравдугаар бие даалт Даалгаварт өгсөн зургийг 10 Microsoft Visio Microsoft Visio ашиглан зурах IX-XI Дөрөвдүгээр бие даалт Ямар нэгэн төсөл сонгон авч 10 Microsoft Project Microsoft Project програмыг ашиглан хийж гүйцэтгэх XI- Тавдугаар бие даалт Ямар нэгэн байгууллага 10 XIII Photoshop сонгон авч түүний web хуудасны нүүрийг Photoshop програм ашиглан зурах XIII- Зургаадугаар бие даалт Тавдугаар бие даалтаарс 10 XV Dreamweaver хийсэн web хуудасны зургаа Dreamweaver програм ашиглан web хуудас хийх
 4. 4. 2. Хичээлийн агуулгын стандарт Долоо Хичээлийн сэдвүүд Агуулга хоног I Тухайн хичээлд хэрэглэгдэх хэрэглээнийн програм Танилцах хичээл, хичээлийн хангажуудтай танилцана. агуулга II Мэдээллийн технологийн Мэдээллийн технологи, түүний бүрэлдэхүүн хөгжил хэсгүүдийн талаар тодорхой мэдлэгтэй болно. III Microsoft Excel- ийн Microsoft Excel-ийн Pivottable-ийн боломжуудыг танилцуулга, бүрэлдэхүүн ашиглан өөрт хэрэгтэй тайланг янз бүрээр гарган авч хэсгүүд ашиглах. IV Microsoft Excel, түүний боломжуудыг ашиглах V Microsoft Access- ийн Microsoft Access ашиглан өгөгдлийн сан үүсгэж танилцуулга, бүрэлдэхүүн түүний Relationship-ийг үүсгэж, form, report, page, хэсгүүд, өгөгдлийн сангийн query, table үүсгэж сурах. тухай Өгөгдлийн баазийн талаарх мэдлэг олж авах. VI Microsoft Access, түүний боломжуудыг ашиглах VII Microsoft Visio- ийн Microsoft Visio програмтай танилцан түүний танилцуулга, бүрэлдэхүүн боломжуудыг судлах, хэдэн төрлийн зураг зурж болох хэсгүүд болон өөрийн хэрэгцээндээ тохируулан төрөл бүрийн VIII Microsoft Visio, түүний зураг схемийг зурж сурах. боломжуудыг ашиглах IX Төслийн тухай ерөнхий мэдлэгтэй болох, түүний Төслийн тухай ерөнхий ойлголт бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг судалж, хэрхэн тэдгээрийг зохион байгуулах X Microsoft Project- ийн Төслийн талаар олж авсан мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн танилцуулга, бүрэлдэхүүн судлахын зэрэгцээ хийсэн төслөө Microsoft Project хэсгүүд програм ашиглан хийх зардал, үр ашиг, нөөцөө XI Microsoft Project, түүний тооцоолж сурах боломжуудыг ашиглах XII Photoshop- ийн танилцуулга, Photoshop програмыг ашиглан аливаа зургийг зурах бүрэлдэхүүн хэсгүүд мөн хуучин зургийг сэргээн засварлах гэх мэт зурган XIII Photoshop, түүний боломжуудыг дээр ажиллаж сурах ашиглах XIV Dreamweaver- ийн танилцуулга, Web хуудсын талаар үндсэн ойлголтыг авах, мөн бүрэлдэхүүн хэсгүүд өөрийн хэрэгцээнд Dreamweaver програм ашиглан XV Dreamweaver, түүний жижиг хэмжээний статик web бүтээн ашиглах. боломжуудыг ашиглах XVI Дүгнэх хичээл Бүх хичээлүүдээ дүгнэх Боловсруулсан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Магистр Д.Оюунгэрэл

×