Vjesnik: Hrvatske vode su bahate

810 views

Published on

Ivan Cerovec 2008.: planirani zahvat (regulacije ušća Mure je) neophodan, praktički i neodgodiv

Published in: Education, Spiritual, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vjesnik: Hrvatske vode su bahate

  1. 1. Petak, 24. listopada 2008. www. JESNIK.hr V 15 ŽUPANIJSKE VIJESTI SLUČAJ UŠĆE Hrvatske vode o potrebi reguliranja ušća Mure u Dravu POGLAVARSTVO Ma arima prijeti poplava 13 opæina dobiva pomoæ Maðarskoj je projekt regulacije ušæa prihvaæen za sufinanciranje iz fondova EU-a, od 3,3 milijuna kuna poruèuju iz Hrvatskih voda ogorèenim ekolozima KOPRIVNICA – Županijsko po glavarstvo je donijelo odluku oŽeljko KRUŠELJ kon prvih prosvjeda, a potpisao ga raspodjeli 3,3 milijuna kuna je je Ivan Cerovac, voditelj Vodnogos- dinicama lokalne samoupraveKOPRIVNICA – Nakon što je Ekolo- podarskog odsjeka Varaždin, ta tvr- za komunalne projekte i objekško društvo Koprivnica u priop- tka objašnjava zašto je planirani te društvene namjene koji su uæenjima oštro protestiralo zbog zahvat neophodan, praktièki i neod- tijeku. Najviše će dobiti općinanajavljenih radova na regulaciji vo- godiv. Rasinja, i to 650.200 kuna, zadenog toka rijeke Drave na ušæu dovršetak gradnje dječjeg vrti Hrvatsko-ma arski dogovorkod Legrada, u èetvrtak je demon- ća, a značajna su i sredstva odstrativno održalo i konferenciju za Prije svega, rijeè je o zahvatu u 420.000 kuna općini Sveti Penovinare na toj lokaciji. koje su zajednièki ukljuèena vodna tar Orehovec za modernizaciju U odgovoru pak koji su ekolozima gospodarstva Hrvatske i Maðarske, lokalnih cesta. Općina Kloštaruputile Hrvatske vode kao izvoðaè buduæi da granièna linija na tom di- Podravski dobiva 392.000 kunaradova, datiranom 6. listopada, na- jelu ide sredinom Drave. Inicijator za projektnu dokumentaciju i je planiranog zahvata, objašnjava početne radove na školskoj Inicijator je planiranog Cerovac, maðarska strana, koja je sportskoj dvorani, općina Soko veæ ranije upozoravala hrvatske ko- lovac 316.000 za nekoliko ko zahvata maðarska strana, lege da stalna erozija kod ušæa Mure munalnih projekata, općina Ko koja je veæ ranije upozora- u Dravu postupno premješta drav- privički Ivanec 310.000 za ka vala da stalna erozija kod sko korito i sve izravnije prijeti želj- nalizaciju i dječje igralište, dok eznièkoj infrastrukturi na maðar- će općini Đelekovec pripasti ušæa Mure u Dravu postup- skom teritoriju, tako da je moguæa i 250.600 za dječji vrtić. Iznose no premješta dravsko korito poplava tog podruèja s nesagledivim izme u 100 i 150 tisuća kuna i sve izravnije prijeti željez- Danas tako iz zraka izgleda ušće Mure u Dravu... gospodarskim posljedicama. Upravo za slične namjene dobile su i je zato maðarska najprije napravila općine Kalnik, Gornja Rijeka, nièkoj infrastrukturi na prijedlog cjelokupnog rješenja pro- Drnje, Hlebine, Gola i Ferdinan maðarskom tlu blema legradskog ušæa, da bi ga za- dovac. [Ž. K.] tim nominirala i za sredstva iz fon- dova EU-a. Prema Cerovèevim in- ULAGANJAgradilo sadašnje glavno korito uz li- formacijama, prijedlog je navodno ijevu obalu, tako da bude pliæe od prihvaæen za sufinanciranje. Sigurno Do 2010. novi trgovaèkitog prokopa. je pak to da su Hrvatske vode s ma- ðarskim partnerima održale nekoli- centar u VaraždinuDrava gubi na razvedenosti VARAŽDIN – Pedeset milijuna ko radnih sastanaka, od kojih je po- Time bi sprud zacijelo ostao slije- sljednji bio u svibnju ove godine. Tu eura austrijski će investitoripi rukavac, èemu se koprivnièki su s obje strane sudjelovali i pred- uložiti u gradnju novog trgoekolozi i najviše protive, i Drava bi stavnici više ministarstava, a napos- vačkog centra u varaždinskojizgubila na svojoj razvedenosti. ljetku je došlo i do dogovora o rado- zoni Brezje. S idejnim projekti No kako je »sluèaj ušæe« postao vima. Konkretnije, zbog opasnosti ma varaždinske su gradske pobilateralan, izvjesno je da ekolozi ne da se za nekoliko godina, možda i glavare upoznali na sjednici umogu svojim protestima promijeniti nakon prve poplave, ušæe Mure srijedu. Više od godine dana ŽELJKO KRUŠELJusvojene planove, buduæi da Maðari premjesti za 800-1000 metara uzvod- predstavnici društva EKZ Alphainzistiraju na zaštiti svoje obale. U no, što bi Maðarima i stvorilo spo- Entwicklungs investitori tražilitakvoj se situaciji o prirodnim ljepo- menute probleme, osmišljen je pro- su lokaciju za gradnju centratama i staništima pojedinih životinj- jekt po kojem bi se napravio prokop površine 25.000 četvornih meskih i ptièjih vrsta ne razmišlja pre- (tzv. kineta) kroz šljunèani sprud na tara a idealnom im se učinilaviše. ... a sutra bi to moglo izgledati bitno drukčije sadašnjem ušæu, a zatim bi se pre- lokacija na ulazu u Varaždin na zemljištu koje je prodavao Autobusni promet. Kako najaUGOVOR Potpisana kreditna linija za poduzetnike ZDRAVSTVO Priznanje za kvalitetnu zdravstvenu politiku Županije vljuju investitori, bit će to mo derni koncept trgovačkog cen 70 milijuna kuna godišnje Zagorje po zdravlju tra u kojem će zaposliti 800 ra dnika. Gotovo polovica prosto ra već je pronašla svoje zakup u zagorsko gospodarstvoKRAPINA – Krapinsko-za- drugo u Hrvatskoj ce. Investitori planiraju da će u studenome dobiti lokacijsku dozvolu a krajem veljače 2009.gorska županica Sonja Bo- n Županica Sonja Borovèak primila je priznanje za osvojeno drugo i gra evinsku, nakon čega bi urovèak te predstavnici Za- ožujku mogla početi i gradnja. mjesto u natjecanju Lige zdravih gradova/ županija Otvorenje se planira za listogrebaèke banke, Hrvatskepoštanske banke, Privredne KRAPINA – Zagorci se mo- kojem se živi zdravo, a Me- zdravstveno nekontrolirana pad 2010. [J. B.]banke, OTP banke i Er- gu pohvaliti da žive u pokra- ðimurska pokazuje kako se voda za piæe, visok postotakste&Steirmarkishe banke u jini koja je po zdravlju druga to bukvalno pokreæe ljude. konzumenata alkoholnih pi- MANIFESTACIJA ZORAN GREGUREKèetvrtak su u Krapini potpi- u našoj zemlji. Naime, u po- Gradovi i županije èlanovi æa kod srednjoškolske i os-sali ugovor za kreditnu lini- vodu obilježavanja dvadese- Hrvatske mreže zdravih gra- novnoškolske populacije,ju »Program razvoja malog i togodišnjice djelovanja po- dova sami su odabrali krite- prevencija bolesti cirkulacij- ZDRAVKO SEVERsrednjeg poduzetništva«. kreta zdravih gradova u Hr- rije uspješnosti po kojima skog sustava i neadekvatnaŽupanija njime nastavlja s vatskoj, županica Sonja Bo- æe se nadmetati. »Krapin- skrb o starijim osobama«,poticanjem malog i srednjeg S potpisivanja ugovora u rovèak primila je u Zagrebu sko-zagorska županija pre- rekla je Vjesniku županicapoduzetništva u suradnji s Krapini priznanje za osvojeno drugo poznala je važnost lokalnog Borovèak. Navedeni priori-opæinama i gradovima, te mjesto u natjecanju Lige planiranja zadovoljavanja teti, dodaje županica, rezul-poslovnim bankama. sjeka, u sljedeæe èetiri godi- zdravih gradova/ županija. socio-zdravstvenih potreba tat su suradnje struke i gra- Godišnje æe se odobriti ne èetiri posto viši, a u raz- Nakon Istarske koja je stanovništva, te vrijednost i ðana, uvažavajuæi demograf- 10. požeška kestenijadaukupno 70 milijuna kredita doblju od 2005. do 2007. èak zauzela prvo, Krapinsko-za- znaèaj zdravlja kao potenci- ske i javno-zdravstvene po- POŽEGA – U nedjelju popodneprije svega poduzetnicima 26 posto viši od državnog gorska županija zajedno s jala za razvoj županije. Kao kazatelje ali i potrebe graða- u središtu Požege gradska Tukoji imaju programe s viso- prosjeka. Primorsko-goranskom župa- javno-zdravstveni prioriteti na do kojih se došlo istraži- ristička zajednica organizirakim rastom dodane vrijed- Istaknuto je i da je Kra- nijom dijeli drugo mjesto u našoj županiji utvrðeni su: vanjem. [Zoran Gregurek] 10. požešku kestenijadu. Nanosti, a cijeli program æe pinsko-zagorska županija meðu županijama, dok je već tradicionalno kušanje kestrajati tri godine. »Naša žu- unatrag sedam godina po treæa Meðimurska županija. tena očekuje se dolazak turistapanija zasad je jedina koja stopi nezaposlenosti s tre- Prema obrazloženju Hr- iz cijele Hrvatske. Osim vrućegima vlastitu kreditnu liniju æeg došla na 18. mjesto, od- vatske mreže zdravih grado- kestenja posjetitelji će moćiza poticanje malog i sred- nosno da posljednje èetiri va Istarska županija, pobjed- probati i brojne domaće slastinjeg poduzetništva. Dosa- godine nezaposlenost pada nica Lige zdravih županija ce. Prema riječima Brune Hordašnje aktivnosti Županije 28 posto brže u odnosu na Hrvatske 2008. godine poka- vata, predsjednika TZ a grad jevezane uz ulaganja u gospo- državni prosjek. Meðu naj- zuje da je županijski tim za osigurao 600 kilograma kestedarstvo nedvojbeno su zna- znaèajnije mjere koje su do- zdravlje dobri duh stanovni- na koji će se prodavati po sim ZORAN GREGUREKèajno pozitivno utjecale na vele do ovakvih rezultata, ka Istarske županije, Krapin- boličnih pet kuna za mjericu.današnju gospodarsku situa- tvrde u Županiji, spadaju sko-zagorska županija poka- Nudit će se i mlado vino ili mociju«, naglasila je Borovèak. upravo potpore investicija- zuje da kvalitetna uprava i št koje će osigurati obiteljskoGospodarski rast Županije u ma kroz županijske kreditne politika mogu dati dobre re- vinarstvo Hart. U bogatom kulrazdoblju od 1990. do 2000., linije te ulaganja u poduzet- zultate, Primorsko-goranska turnom programu zajedno srekla je županica, bio je 20 nièke zone. [Zoran Gregu- županija da se iz zelenog i Zagorska županija pokazuje da kvalitetna uprava i politi KUD ovima moći će nastupati iposto niži od hrvatskog pro- rek] plavgo može stvoriti svijet u ka mogu dati dobre rezultate, navodi se u obrazloženju posjetitelji. [Z. S.]

×