ฝึกเขียน

2,778 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
750
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ฝึกเขียน

  1. 1. กิจกรรมที่ 2 ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจาก วารสารคาชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบและตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสาร 2. ให้นักเรียนหาบทความจากวารสารมาคนละ 3 บทความ แล้วนาข้อมูลมาเขียน บรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบใน “กิจกรรม…ฝึกเขียนบรรณานุกรม บทความจากวารสาร” ในบล็อก(Blog) ส่วนตัวของนักเรียนแล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูความรู้ที่ให้นักเรียนอ่านและทาความเข้าใจ วารสาร คือ สิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกัน มีกาหนดออกเป็นระยะโดยไม่สิ้นสุดและมีเลขแสดงลาดับที่ วัน เดือน ปี ของการออกสิ่งพิมพ์นั้น ๆ กากับไว้ สิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่อง ประกอบด้วยวารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์หนังสือรายปี ( รายงานประจาปี นามานุกรม ฯลฯ ) บันทึก เอกสารชุดที่มีกาหนดออกติดต่อกันเป็นระยะสม่าเสมอ
  2. 2. ตัวอย่างบทความ สอนเด็กให้รู้ถึงคุณค่าของตนเอง วัย รุ่นเป็นวัยที่มีพลัง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ดังนั้น ในบางครั้งหากเขาต้องการทาสิ่งใดจึงอาจมีพลังในการทาสิ่งต่างๆ อย่างเต็มกาลัง ด้วยความคาดหวังและความตั้งใจเต็มเปี่ยม แต่ ในบางครั้ง อาจด้วยประสบการณ์อันน้อยนิด หรือความคาดหวังที่มากเกินไป เมื่อประสบปัญหาหรือสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นไปดังตั้งใจ จึงอาจรู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง และสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง พ่อแม่จึงควรที่จะใส่ใจให้กาลังใจลูกเพื่อให้ลูกรู้ถึงคุณค่าของตนเองโดย หาก ลูกผิดหวังควรปลอบใจ บอกให้ลูกรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกเช่นนั้น คนเราอาจมีเรื่องผิดหวังเกิดขึ้นได้ เมื่อความตั้งใจของเราไม่เป็นไปดังที่คิด รวมถึงหากลยุทธ์จูงใจให้ลูกเห็นเป็นเรื่องท้าทายและพยายามทาต่อไป ที่สาคัญควรสร้างความมั่นใจให้กับลูกว่าพ่อแม่ห่วงใยและพร้อมที่จะช่วยเหลือ ลูกเสมอ เมื่อ ลูกทาดี หรือพัฒนาตนเอง พ่อแม่ควรชมเชย แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็เป็นการพัฒนาตนเองของลูกคาชมเชยจากพ่อแม่จะช่วยให้ลูกรู้สึกภูมิใจ เห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง แต่หากยังมีข้อบกพร่อง ผิดพลาดพ่อแม่อาจชวนลูกคิดหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเอง แต่ควรระมัดระวังในเรื่องการใช้คาพูดไม่ให้ฟังเหมือนพ่อแม่กาลังตาหนิ หรือทาให้ลูกเสียหน้า
  3. 3. ตัวอย่างบทความจากวารสาร
  4. 4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสาร ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ.//“ชื่อเรื่อง,”//ชื่อวารสาร.//ปีท,ี่ ฉบับที่(ปีที่พิมพ์) : เลขหน้า. ตัวอย่าง พันธ์ศักดิ์ สุขใจ. “วัยรุ่น...วัยรัก,” เนชั่นสุดสัปดาห์. 14,693(2548) : 31-33. กิจกรรม…ฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากวารสารคาชี้แจง ให้นักเรียนหาข้อมูลบทความจากวารสารจานวน 3 เรื่อง แล้วนาข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสารใน “แบบฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสาร” ในบล็อก(Blog)ส่วนตัวของนักเรียน แล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 1ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ.............................................................. ............................................................................................ชื่อบทความ............................ ............................................................. ................................................................................................ชื่อวารสาร................................................................................................ ปีท.ี่ ................ ฉบับที่.................ปีที่พิมพ์.................เลขหน้า.............. บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
  5. 5. ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 2ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ.............................................................. ............................................................................................ชื่อบทความ............................ ............................................................. ................................................................................................ชื่อวารสาร................................................................................................ ปีท.ี่ ................ ฉบับที่.................ปีที่พิมพ์.................เลขหน้า.............. บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 3ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ.............................................................. ............................................................................................ชื่อบทความ............................ ............................................................. ................................................................................................ชื่อวารสาร................................................................................................ ปีท.ี่ ................ ฉบับที่.................ปีที่พิมพ์.................เลขหน้า.............. บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... บรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ให้นักเรียนนาบรรณานุกรมบทความจากวารสารทั้ง 3 เรื่องมาเขียนรวมกัน โดยให้นักเรียนนาชื่อผู้เขียนบทความมาเรียงลาดับตามตัวอักษร ก-ฮ ก่อนนะค่ะ

×