Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

yaremche_012

451 views

Published on

yaremche_012

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

yaremche_012

 1. 1. РАК СЕЧОВОГО МІХУРА - ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ Яремче, 1 3 -1 5 лютого 200 8 року
 2. 2. <ul><li>Я хочу зупинитися сьогодні разом з ВАМИ на тактиці лікування важкого , смертельного захворювання , а саме </li></ul><ul><li>на принципах тактики лікування </li></ul><ul><li>раку сечового міхура </li></ul>
 3. 3. <ul><li>На пленарному засіданні AUA в Анахаймі 22 травня 2007 року Dr.Donald Skinner представив лекцію John K.Lattimer </li></ul><ul><li>«Лікування інвазивного раку сечового міхура: засво є ні уроки&quot;. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Dr.Lattimer, посідає посаду професора в Колумбійському Ун і верситет і протягом 25 років , нещодавно у віці 92 років він по мер. </li></ul><ul><li>Був проведений огляд йо го б і ограф ії , та в його честь Dr.Skinner була прочита на лекц ія . Лектор об говорив уроки, засвоєні за 36 років йо го д і яльност і . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>У 20% хворих з нещодавно встановленним д і агнозом перех ідноклітинного рак у р озвинеться низ ь кодиференц ійована і нвазивна пухлина . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>На неблаго приємний прогноз вказують </li></ul><ul><li>рак in situ, </li></ul><ul><li>л і мфоваскулярна і нваз і я (LVI) </li></ul><ul><li>та стад і я пухлини pT1b. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Уява про лікування низ ь кодиференц ійованого пере хідноклітинного рак у не узгоджена , щ о погіршує наслідки . </li></ul><ul><li>Це викликано факторами , повязаними я к з хворими так і з лікарями . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>За даними статистики с е р е д хворих програм и Medicare з 1991 по 2000 рік 35% не отримували лікування , і т і льк и 23% була виконана цист е ктом і я. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>LVI при перех ідноклітинному рак у выступа є я к неза лежний прогностичний фактор локальн и х, віддалених та сумарн и х рецидив і в, через те необхідно звертати увагу на цей фактор … … </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Вважається , щ о р оз ширена нижня за очеревинна та тазова л і мфодисекц і я одночасно з радикально ю цист е ктом ією збільшує виживання </li></ul>
 11. 11. <ul><li>За даними баз и USC, яка включає в себе 1591 хворих і нвазивн и м раком сечового міхура , б і льш ість смертей від перех і дно клітинного рак у виникає в пер ші 3 роки </li></ul>
 12. 12. <ul><li>По зитивні хирург і ч ні кра ї при цист е ктом ії як правило по вязан і з локальн и ми рецидивами та смертю від переходнокл ітинного рак у . </li></ul>
 13. 13. <ul><li>С е ред хворих з метастазами в лимфо в узл и при відсутності е фект у від х і рург і ч ного л ікування та х і м і отерап ії 90% помирають на протязі 24 м і сяц і в п і сл я операц ії . </li></ul><ul><li>Т им не менше , в 85% випадків при пухлинах , які не в и ходя ть за межі органа, в идуження настає після проведеної цистектомії . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Dr.Skinner в и ступа є за л ікування пакет ів л і мфо вузлів , оск і льк и середн є число вилікуваних л і мфо в узл і в при цьому вдво є вище , ніж у випадку застосування л ікування до груп и лимфо в узл і в (в средн ьо м у 68 та 31). </li></ul><ul><li>Визначення щільності л і мфо в узл і в, г і столог і ч ної стад ії та адювантна х і м і отерап ія покращують виживання . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>При щільності л і мфо в узл і в <20% в и жива ння значно в ищ е, ніж при щільності >20%. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>У багатооперуючих хірургів в центрах з великим потоком хворих наслідки краще , а позитивн и й х і рург і ч ний край спостерігається рідше . </li></ul><ul><li>Це підтвержує хорошу хірургічну техніку . </li></ul><ul><li>14 цистектомій на рік значно зменьшує кількість ускладнень </li></ul><ul><li>Р оз ширен а л і мфодисекц і я покращувала виживання у 4-х р ізних крупних центрах . </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Цист е ктом і я при з вод ить до вилікування в 85% випадків при пухлинах , які не в и ходя ть за межі органа та до зволя є визначити г і столог і ч ну стад ію . </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Відносно х і м і отерап ії , лектор в и ступа є за застосування х і м і отерап ії у хворих LN+, оскільки це да є п еревагу у в иживанні 10%. </li></ul><ul><li>Dr. Skinner застерігає , щ о неоадювантна х і м і отерап і я, за даними дослідження SWOG 8710, по требу є скрупул ьо зного вивчення . </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Пот ребуют ь особ ливої уваги хворі , які б у ли включен і в дослідження п і сл я такого тривалого период у без х і рург і ч ної стандартизац ії або л і мфодисекц ії . </li></ul>
 20. 20. <ul><li>У т их , кому б у ла про ведена л і мфодисекц і я, в иживання б у л о в два раз и в ищим , проте при мета-анал і з і п еревага виявилась незначною !!! </li></ul>
 21. 21. <ul><li>На думку лектора , х і м і отерап і я показана певній груп і хворих та потребує і ндив і дуального п і дход у . </li></ul>
 22. 22. <ul><li>За його досвідом , цист е ктом і я не покращує в и жива ння при пухлинах , які виходять за межі органа. </li></ul><ul><li>При пухлинах стад ії pT3N0 не показано знач ної п ереваги , таким чином , багато хворих отримують надлишкове л ікування . </li></ul>
 23. 23. <ul><li>В 29% випадків при пухлинах рТ1-2N0M0 та LVI 5- річне в и жива ння с кладає т і льк и 52%. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Неоадювантна терап і я показана при пухлинах певних г і столог і ч них п і дтип і в рТ3N0 з LVI або позитивн и ми л і мфо в узлами. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>В исновок полягав в том у , щ о х і м і отерап і я не за мінить адекватно ї операц ії та не виправить недо ліків в х і рург і ч ній техн іці , та щоб покращити наслідки , сл ід зконцентрувати увагу на у досконаленні техн і ки операц ій </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Кому б Ви не стали виконувати цистектомію ? </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Неможливо видалити сечовий міхур з пухлиною? </li></ul><ul><li>Важкий загальний стан пацієнта? </li></ul><ul><li>Супутні захворювання? </li></ul><ul><li>М TS ? Які? </li></ul><ul><li>Неможливо виконати адекватний варіант відведення сечі? </li></ul>
 28. 28. Характеристика стадій Та, Т1 та CIS <ul><li>Та – пухлина обмежена уротелієм, екзофітна частина папілярної структури і не проростає lamina propria детрузора </li></ul><ul><li>Т1 – виходить з уротелію, але проростає мембрану, що відділяє уротелій від глибших шарів. Проростання детрузора немає. </li></ul>
 29. 29. Характеристика стадій Та, Т1 та CIS <ul><li>CIS низькодиференційована (анапластична) карцинома, обмежена уротелієм із плоскою, не папілярною структурою. Може розміщуватись як локально так і дифузно а також бути разом із папілярною пухлиною. </li></ul><ul><li>На відміну від папіломи виглядає, як гіперемована, оксамитова слизова, дещо піднята, але ін коли зовсім невидима. </li></ul>
 30. 30. Характеристика ступеня диференціації (WHO-класифікація) <ul><li>G1 високодиференційована пухлина </li></ul><ul><li>G2 помірнодиференційована пухлина </li></ul><ul><li>G3 низькодиференційована пухлина </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Прогноз пацієнта корелює із стадією та ступенем диференціації, будучи найсприятливішим для ТаG1 та найменш сприятливим для T1G3 та CIS. </li></ul>
 32. 32. Лікування та гістологічне дослідження <ul><li>Стандартом лікування папілярних пухлин Та і Т1 є повне макроскопічне видалення пухлини за допомогою трансуретральної резекції (ТУР) разом із прилягаючою частиною детрузора. </li></ul>
 33. 33. Лікування та гістологічне дослідження <ul><li>CIS неможливо видалити при допомо зі трансуретральної резекції. </li></ul><ul><li>Діагноз CIS встановлюється на основі множинних біопсій та цитологічного дослідження сечі. </li></ul>
 34. 34. Лікування та гістологічне дослідження <ul><li>Враховуючи високий ризик рецидиву та прогресії пухлини після трансуретральної резекції, рекомендується ад’ювантна внутрішньоміхурова терапія для всіх стадій (Та, Т1 та CIS) </li></ul><ul><li>Чому би не визначати чутливість пухлини до конкретного хіміо препарату? </li></ul>
 35. 35. Прогностичні фактори <ul><li>Пухлини низького ризику: одинока, TaG1 до 3 см в діаметрі </li></ul><ul><li>Пухлини високого ризику: T1G3, мультифокальні, часто рецидивуючі, CIS </li></ul><ul><li>Пухлини проміжного ризику: всі інші, Ta-1, G1-2, мультифокальні, понад 3 см </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Оптимальним лікуванням для пухлин низького ризику (одиноких ТaG1 є повна ТУР (стандарт) плюс одна інстиляція хіміопрепарату (мітоміцин С, епірубіцин або доксорубіцин) на протязі 6 годин після резекції. </li></ul>
 37. 37. Лікування <ul><li>Лікування пухлин проміжного ризику (множинних, Та-Т1 G1-2) – повна ТУР (стандарт) з подальшою повторною ТУР через 4-6 тижнів при будь-яких сумнівах щодо повноти попередньої резекції. </li></ul>
 38. 38. Лікування <ul><li>Ад’ювантна внутрішньоміхурова терапія є необхідною для пухлин проміжного ризику, але ще не існує консенсусу щодо оптимального препрату та схеми проведення. Внутрішньоміхурова терапія знижує імовірність рецидивування але не прогресії пухлини і пов’язана з незначними побічними ефектами. </li></ul><ul><li>BCG – препарат рекомендований для пухлин високого ризику. </li></ul>
 39. 39. Рекомендації для пухлин низького ризику: <ul><li>Повна ТУР (стандарт) </li></ul><ul><li>Негайна інстиляція хіміопрепарату </li></ul>
 40. 40. Рекомендації для пухлин проміжного ризику: <ul><li>Повна ТУР (стандарт) </li></ul><ul><li>Повторна ТУР якщо не досягнута повна резекція </li></ul><ul><li>3А. Ад’ювантна внутрішньоміхурова хіміотерапія (препарат на вибір), схема на вибір, тривалість не повинна перевищувати 1 рік. </li></ul><ul><li>або </li></ul><ul><li>3В. Ад’ювантна внутрішньоміхурова імунотерапія: препарат BCG (повна доза, або зменшена доза у випадку побічних ефектів). Тривалість найменше 1 рік, на вибір до 3-х років </li></ul>
 41. 41. Рекомендації для пухлин високого ризику: <ul><li>Лікування пухлин високого ризику Та-1, G3 з чи без carcinoma in s itu, а також самої carcinoma in s itu полягає в: </li></ul><ul><li>Повна ТУР папілярних пухлин (стандарт) </li></ul><ul><li>Повторна ТУР через 4-6 тижнів (рекомендовано) </li></ul><ul><li>Ад’ювантна внутрішшньоміхурова імунотерапія: препарат BCG (повна доза, або зменшена доза у випадку побічних ефектів). Тривалість найменше 1 рік, на вибір до 3-х років </li></ul><ul><li>або </li></ul><ul><li>Радикальна цистектомія негайна (на вибір) або після BCG при відсутності ефекту (стандарт) </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Дякую за увагу </li></ul>
 43. 44. класифікація <ul><li>N1 Один вузол до 2 см </li></ul><ul><li>N2 Один вузол від 2 см до 5 см, множинні вузли до 5 см </li></ul><ul><li>N3 Понад 5 см </li></ul>
 44. 45. <ul><li>У вівторок на пленарному засіданні AUA в Анахаймі 22 травня 2007 року Dr.Donald Skinner представив лекцію John K.Lattimer </li></ul><ul><li>«Лікування інвазивного раку сечового міхура: засвоєні уроки&quot;. </li></ul>
 45. 46. <ul><li>Dr.Lattimer, професора Колумбійського Ун і верситет у протягом 25 років , недавно в помер в 92 роки . </li></ul><ul><li>Б ув проведений о гляд йо го б і ограф ії , та в його честь Dr.Skinner прочита в лекц і ю. Лектор обсу див уроки, засвоєні за 36 років йо го діяльності . </li></ul>

×