Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solina2010

1,086 views

Published on

Solina2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Solina2010

  1. 1. VII Lubelskie Dni Urologiczne Program konferencji Solina 13-16 maja 2010 13:15 - 15:15 Sesja naukowa III 13 maja 2010 (czwartek) - Optymalizacja leczenia dopêcherzowego raka 15:00 - 18:00 Rejestracja goœci pêcherza moczowego. Dr hab. Anna Ko³odziej. Szanowni Koledzy, - Chemioterapia systemowa w leczeniu 14 maja 2010 (pi¹tek) zaawansowanego raka pêcherza moczowego. Dr Iwona Skoneczna Mamy nadziejê, ¿e tradycj¹ maja sta³y siê ju¿ - Radioterapia w leczeniu zaawansowanego raka Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 9:00 Otwarcie obrad pêcherza moczowego. organizowane przez Katedrê i Klinikê Urologii 9:15 - 11:00 Sesja naukowa I Prof. Bo¿ena Mazurkiewicz. U.M. w Lublinie. Jak co roku naszym ¿yczeniem - Leczenie organooszczêdzaj¹ce raka pêcherza jest zapewniæ interesuj¹cy program naukowy jak - Leczenie raka urotelialnego - stan obecny, moczowego. równie¿ moc atrakcji w czasie wolnym od zajêæ. perspektywy. Prof. Marek Sosnowski. Prof. Andrzej Borówka. - Guzy miedniczki nerkowej i moczowodu. W tym roku pragniemy zaprosiæ Pañstwa do Problemy diagnostyczne, postêpowanie. oœrodka "Jawor" po³o¿onego nad Zalewem - Ocena patomorfologiczna guzów urotelialnych. Stan obecny, trudnoœci diagnostyczne, wspó³praca Prof. Barbara Darewicz Soliñskim. Bieszczady s¹ najdalej po³o¿onym na z klinicyst¹. po³udniowym wschodzie miejscem Polski Prof. El¿bieta Korobowicz. 15:30 Obiad i stanowi¹ jeden z atrakcyjniejszych regionów - Rak pêcherza moczowego - problemy diagnostyczne. 19:00 Bankiet turystycznych Europy. Prof. Andrzej Paradysz. Pasmo górskie o niepowtarzalnej, zachowanej - Badania obrazowe w diagnostyce nowotworów urotelialnych. Problemy diagnostyczne, wspó³praca w stanie pierwotnym przyrodzie oraz Jezioro z klinicyst¹. 15 maja 2010 (sobota) Soliñskie powsta³e w wyniku spiêtrzenia wód Dr Leszek Buk. rzeki San i Solinki przez najwiêksz¹ zaporê w Polsce s¹ wyj¹tkowe w naszym kraju. 11:00 - 11:15 Przerwa na kawê 9:00 - 10:00 Œniadanie Wspania³y, charakterystyczny dla tych gór klimat, 10:00 - 12:00 Sesja naukowa: Varia ró¿norodnoœæ gatunków fauny i flory stwarza 11:15 - 13:00 Sesja naukowa II doskona³e warunki do wypoczynku po trudach 14:00 Obiad - Radykalnoœæ operacji endoskopowych guzów konferencji naukowej. pêcherza moczowego TURT. 19:00 Plenerowe spotkanie Prof. Krzysztof Bar, Dr Robert Klijer, towarzyskie - Leczenie operacyjne zaawansowanego raka pêcherza moczowego - odprowadzenia moczu, doœwiadczenia w³asne. Prof. Zbigniew Kwias 16 maja 2010 (niedziela) - Radykalna cystektomia, rodzaje nadpêcherzowych odprowadzeñ moczu u kobiet. Prof. Zbigniew Wolski. 9:00 - 10:00 Œniadanie - Laparoskopia w leczeniu raka pêcherza moczowego. 11:00 Wykwaterowanie, wyjazd Dr Piotr Ch³osta. Przewodnicz¹cy 13:00 - 13:15 przerwa na kawê Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bar
  2. 2. Warunki uczestnictwa: Komitet Organizacyjny Konferencji: Lubelski Oddzia³ Zainteresowanych prosimy o rejestracjê wy³¹cznie Prof. Krzysztof Bar - Przewodnicz¹cy przez formularz dostêpny na stronie internetowej: Polskiego Towarzystwa Urologicznego www.urologia.lublin.pl do dnia 9 kwietnia 2010 roku. Dr Jacek Tereszkiewicz - Wiceprzewodnicz¹cy Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa siê Katedra i Klinika Urologii Dr Waldemar Bia³ek indywidualnie w WZW „Jawor” do dnia 15 marca 2010 Dr Dariusz Borowiec i Onkologii Urologicznej roku (tel. 0-13 47-01-100). Dr Micha³ Jaœkiewicz Potwierdzenie wp³aty rejestracyjnej oraz hotelowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dr Jacek Kiœ nale¿y przes³aæ na adres Komitetu Organizacyjnego, Dr Robert Klijer faksem lub e-mailem do dnia 16 kwietnia 2010 roku. Dr Jerzy Michalak Po tym terminie organizator nie zapewnia noclegów. Dr Kamil Muc Zakwaterowanie wg kolejnoœci zg³oszeñ. Dr Pawe³ P³aza Dr Rados³aw Starownik Koszty uczestnictwa: Dr Marek Urban Uczestnik konferencji - 400 z³ Osoba towarzysz¹ca - 300 z³ Mgr Ma³gorzata Piekarz Adepci urologii SAU - 100 z³ VII Lubelskie Dni Urologiczne Miejsce obrad: W op³atê zjazdow¹ wliczone s¹: udzia³ w obradach, materia³y zjazdowe oraz udzia³ w imprezach Sala konferencyjna WZW „Jawor” towarzysz¹cych. nad Zalewem Soliñskim Op³atê zjazdow¹ proszê przelaæ na konto: Miejsce zakwaterowania: Lubelski Oddzia³ PTU Bank Pekso S.A. I O/Lublin WZW „Jawor” nad Zalewem Soliñskim Nr 69 1240 2470 1111 0000 3221 7124 Rezerwacja indywidualna miejsc noclegowych pod Formularz przelewu dostêpny na stronie: nr tel. 0-13 47-01-100 www.urologia.lublin.pl Prosimy o zachowanie dowodu wp³aty. W przypadku rezygnacji do dnia 2 kwietnia 2010 roku wp³ata zostanie zwrócona w ca³oœci. Po tym terminie roszczenia nie bêd¹ uwzglêdniane. Nieprzes³anie dowodu wp³aty do dnia 16 kwietnia 2010 roku skutkuje wykreœleniem z listy uczestników. Adres do korespondencji: Komitet Organizacyjny UROONKOLOGIA Lubelskich Dni Urologicznych Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej U.M. w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Tel./fax 0-81-724- 47-94 Solina e-mail: kl.urol.lublin@interia.pl 13-16 maja 2010 www.urologia.lublin.pl Konferencja punktowana w systemie CME-CPD oraz akredytowana w systemie punktów edukacyjnych.

×