VII Lubelskie Dni Urologiczne
                          Program konferencji
Solina
13-16 maja 20...
Warunki uczestnictwa:
Komitet Organizacyjny Konferencji:                                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13-16 мая 2009 года в Солине состоялася конференция «Уроонкология» Польской Ассоциации Урологов

916 views

Published on

13-16 мая 2009 года в Солине состоялася конференция «Уроонкология» Польской Ассоциации Урологов.
В конференции приняло участие около 210 врачей. Из них 6 участников из Украины.
Были прочитаны доклады на следующие темы:
1.Лечение рака мочевого пузыря.
2.Онкоурология
3. Организация системы здравоохранения в Польше
4.Мочекамення болезнь
5.Молекулярная биология
6.Оперативная урология
7. Лапароскопия в урологии
8. Роботы в урологии
Гости посетили окрестные городки и поселки, проведены экскурсии.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13-16 мая 2009 года в Солине состоялася конференция «Уроонкология» Польской Ассоциации Урологов

 1. 1. VII Lubelskie Dni Urologiczne Program konferencji Solina 13-16 maja 2010 13:15 - 15:15 Sesja naukowa III 13 maja 2010 (czwartek) - Optymalizacja leczenia dopêcherzowego raka 15:00 - 18:00 Rejestracja goœci pêcherza moczowego. Dr hab. Anna Ko³odziej. Szanowni Koledzy, - Chemioterapia systemowa w leczeniu 14 maja 2010 (pi¹tek) zaawansowanego raka pêcherza moczowego. Dr Iwona Skoneczna Mamy nadziejê, ¿e tradycj¹ maja sta³y siê ju¿ - Radioterapia w leczeniu zaawansowanego raka Lubelskie Dni Urologiczne - Uroonkologia 9:00 Otwarcie obrad pêcherza moczowego. organizowane przez Katedrê i Klinikê Urologii 9:15 - 11:00 Sesja naukowa I Prof. Bo¿ena Mazurkiewicz. U.M. w Lublinie. Jak co roku naszym ¿yczeniem - Leczenie organooszczêdzaj¹ce raka pêcherza jest zapewniæ interesuj¹cy program naukowy jak - Leczenie raka urotelialnego - stan obecny, moczowego. równie¿ moc atrakcji w czasie wolnym od zajêæ. perspektywy. Prof. Marek Sosnowski. Prof. Andrzej Borówka. - Guzy miedniczki nerkowej i moczowodu. W tym roku pragniemy zaprosiæ Pañstwa do Problemy diagnostyczne, postêpowanie. oœrodka "Jawor" po³o¿onego nad Zalewem - Ocena patomorfologiczna guzów urotelialnych. Stan obecny, trudnoœci diagnostyczne, wspó³praca Prof. Barbara Darewicz Soliñskim. Bieszczady s¹ najdalej po³o¿onym na z klinicyst¹. po³udniowym wschodzie miejscem Polski Prof. El¿bieta Korobowicz. 15:30 Obiad i stanowi¹ jeden z atrakcyjniejszych regionów - Rak pêcherza moczowego - problemy diagnostyczne. 19:00 Bankiet turystycznych Europy. Prof. Andrzej Paradysz. Pasmo górskie o niepowtarzalnej, zachowanej - Badania obrazowe w diagnostyce nowotworów urotelialnych. Problemy diagnostyczne, wspó³praca w stanie pierwotnym przyrodzie oraz Jezioro z klinicyst¹. 15 maja 2010 (sobota) Soliñskie powsta³e w wyniku spiêtrzenia wód Dr Leszek Buk. rzeki San i Solinki przez najwiêksz¹ zaporê w Polsce s¹ wyj¹tkowe w naszym kraju. 11:00 - 11:15 Przerwa na kawê 9:00 - 10:00 Œniadanie Wspania³y, charakterystyczny dla tych gór klimat, 10:00 - 12:00 Sesja naukowa: Varia ró¿norodnoœæ gatunków fauny i flory stwarza 11:15 - 13:00 Sesja naukowa II doskona³e warunki do wypoczynku po trudach 14:00 Obiad - Radykalnoœæ operacji endoskopowych guzów konferencji naukowej. pêcherza moczowego TURT. 19:00 Plenerowe spotkanie Prof. Krzysztof Bar, Dr Robert Klijer, towarzyskie - Leczenie operacyjne zaawansowanego raka pêcherza moczowego - odprowadzenia moczu, doœwiadczenia w³asne. Prof. Zbigniew Kwias 16 maja 2010 (niedziela) - Radykalna cystektomia, rodzaje nadpêcherzowych odprowadzeñ moczu u kobiet. Prof. Zbigniew Wolski. 9:00 - 10:00 Œniadanie - Laparoskopia w leczeniu raka pêcherza moczowego. 11:00 Wykwaterowanie, wyjazd Dr Piotr Ch³osta. Przewodnicz¹cy 13:00 - 13:15 przerwa na kawê Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bar
 2. 2. Warunki uczestnictwa: Komitet Organizacyjny Konferencji: Lubelski Oddzia³ Zainteresowanych prosimy o rejestracjê wy³¹cznie Prof. Krzysztof Bar - Przewodnicz¹cy przez formularz dostêpny na stronie internetowej: Polskiego Towarzystwa Urologicznego www.urologia.lublin.pl do dnia 9 kwietnia 2010 roku. Dr Jacek Tereszkiewicz - Wiceprzewodnicz¹cy Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa siê Katedra i Klinika Urologii Dr Waldemar Bia³ek indywidualnie w WZW „Jawor” do dnia 15 marca 2010 Dr Dariusz Borowiec i Onkologii Urologicznej roku (tel. 0-13 47-01-100). Dr Micha³ Jaœkiewicz Potwierdzenie wp³aty rejestracyjnej oraz hotelowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dr Jacek Kiœ nale¿y przes³aæ na adres Komitetu Organizacyjnego, Dr Robert Klijer faksem lub e-mailem do dnia 16 kwietnia 2010 roku. Dr Jerzy Michalak Po tym terminie organizator nie zapewnia noclegów. Dr Kamil Muc Zakwaterowanie wg kolejnoœci zg³oszeñ. Dr Pawe³ P³aza Dr Rados³aw Starownik Koszty uczestnictwa: Dr Marek Urban Uczestnik konferencji - 400 z³ Osoba towarzysz¹ca - 300 z³ Mgr Ma³gorzata Piekarz Adepci urologii SAU - 100 z³ VII Lubelskie Dni Urologiczne Miejsce obrad: W op³atê zjazdow¹ wliczone s¹: udzia³ w obradach, materia³y zjazdowe oraz udzia³ w imprezach Sala konferencyjna WZW „Jawor” towarzysz¹cych. nad Zalewem Soliñskim Op³atê zjazdow¹ proszê przelaæ na konto: Miejsce zakwaterowania: Lubelski Oddzia³ PTU Bank Pekso S.A. I O/Lublin WZW „Jawor” nad Zalewem Soliñskim Nr 69 1240 2470 1111 0000 3221 7124 Rezerwacja indywidualna miejsc noclegowych pod Formularz przelewu dostêpny na stronie: nr tel. 0-13 47-01-100 www.urologia.lublin.pl Prosimy o zachowanie dowodu wp³aty. W przypadku rezygnacji do dnia 2 kwietnia 2010 roku wp³ata zostanie zwrócona w ca³oœci. Po tym terminie roszczenia nie bêd¹ uwzglêdniane. Nieprzes³anie dowodu wp³aty do dnia 16 kwietnia 2010 roku skutkuje wykreœleniem z listy uczestników. Adres do korespondencji: Komitet Organizacyjny UROONKOLOGIA Lubelskich Dni Urologicznych Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej U.M. w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Tel./fax 0-81-724- 47-94 Solina e-mail: kl.urol.lublin@interia.pl 13-16 maja 2010 www.urologia.lublin.pl Konferencja punktowana w systemie CME-CPD oraz akredytowana w systemie punktów edukacyjnych.

×