Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Õppejõududeharidustehnoloogilise (HT)pädevuse enesehindamine N rakenduskõrgkoolis    November 2012
Eesmärk  Korraldaja: Urmas Orula, TLÜ HT magistrant●  Eesmärk 1: uurida praktika raames selle kooli  õppejõudude HT p...
Strateegia ja meetodid  Rakenduslik uurimisstrateegia; kvantitatiivne●  Strateegia – hinnangu uuring●  Meetod – küsitlus
Küsitlus●  Enesehinnangute teada saamiseks kasutati  etteantud astmik-küsimustikku.  Küsimustik koostati üks-üheselt ...
Küsitluse läbiviimine●  Kirjalik, nimetu●  Ajavahemikus 22.–29. novembrini 2012●  Oletatav täitmisaeg vastajale 15-20 m...
Küsimustiku sisu●  1 küsimus üldandmete kohta (valikvastused)●  19 küsimust HT pädevuse kohta  (valikvastused)●  2 kü...
HT pädevuse tasemed●  E taset iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine  tüüpolukordades piiratud viisidel. Nö ALGTA...
Tulemused, 1●  Vastanuid oli 11. Seega 35 õppejõust ~1/3●  Jagunesid: 6 töölepinguga, 5 muu lepinguga●  Igale pädevuse ...
Tulemused, 2●  Tulemused on esitatud tabelina ja tinglikult  hinnatud tasemelt kolme rühma.  Märgistatud nö valgusfoo...
1. Õpikeskkonna kujundamine ja     õppeprotsessi juhtimine          Pädevus             Tase  M...
2. Õppejõu professionaalne areng      Pädevus        Tase Mood2.1. E-õppe sõnavara tundmine ja  C  6kasu...
3. Administratiivne tegevus       Pädevus         Tase  Mood3.1. E-õppe arendamine        E   4k...
4. Infoühiskonnas kodanikuna        käitumine       Pädevus          Tase Mood4.1. Allikate usaldus...
Tähelepanekud – hindamismudel●  Vastaja kommentaar – hinnang pädevuse mudelile:  minu arvates ei ole hea valida näiteks...
Vastajate soovid●  Kahe lisaküsimusega sooviti teada saada ka  vastajate koolitussoove oma HT pädevuse  tõstmiseks. ...
Koolitussoovid            Teema             VastusedVeebipõhised testid.              ...
Vabavastused●  Infotehnoloogia areneb nii kiiresti, et kindlasti  on ülikoolis kasutusel programme, millest  kuulnudk...
Tähelepanekud  Küsitluse läbiviija tähelepanekud●  Ootamatult kõrgelt hindasid vastajad oma  autoriõiguse ja litsents...
Kokkuvõte●  Küsitluse läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine  läks plaanipäraselt●  Vastajate arv oli oodatud suurusjärgus...
Mõistust tööle!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haridustehnoloogilise pädevuse enesehindamine

744 views

Published on

Ühe rakenduskõrgkooli õppejõudude enesehinnang

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haridustehnoloogilise pädevuse enesehindamine

 1. 1. Õppejõududeharidustehnoloogilise (HT)pädevuse enesehindamine N rakenduskõrgkoolis November 2012
 2. 2. Eesmärk Korraldaja: Urmas Orula, TLÜ HT magistrant● Eesmärk 1: uurida praktika raames selle kooli õppejõudude HT pädevust. Õppejõud saavad teadlikumaks oma pädevuse tasemest● Eesmärk 2: saada kooli juhtkonna jaoks teadmine õppejõudude sellealastest koolitussoovidest
 3. 3. Strateegia ja meetodid Rakenduslik uurimisstrateegia; kvantitatiivne● Strateegia – hinnangu uuring● Meetod – küsitlus
 4. 4. Küsitlus● Enesehinnangute teada saamiseks kasutati etteantud astmik-küsimustikku. Küsimustik koostati üks-üheselt e-Õppe arenduskeskuse väljatöötatud Haridustehnoloogiliste pädevuste enesehindamismudeli tasemekirjelduste põhjal, versioon seisuga 07.11.2011
 5. 5. Küsitluse läbiviimine● Kirjalik, nimetu● Ajavahemikus 22.–29. novembrini 2012● Oletatav täitmisaeg vastajale 15-20 min● Küsimusi kokku 21, neist 20 valikvastustega● Veebipõhine, vahendiks www.eformular.com Tasuline, kui ühes küsimustikus on 11 kuni 100 vastust, siis hinnaga 7 eurot● Andmed laeti alla MS Exceli vormingus, töödeldi käsitsi
 6. 6. Küsimustiku sisu● 1 küsimus üldandmete kohta (valikvastused)● 19 küsimust HT pädevuse kohta (valikvastused)● 2 küsimust (1 valik-, 1 vabavastusega) selle kohta, milliseid õppetööd hõlbustavaid vahendeid/tarkvara soovivad õppejõud lähema 6 kuu jooksul kasutama õppida
 7. 7. HT pädevuse tasemed● E taset iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel. Nö ALGTASE● D taset iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, st juba tuttavates situatsioonides● C taset iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine vastavalt tekkinud olukorrale. Nö KESKTASE● B taset iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ning loov kasutamine, st tekkinud olukorrast osatakse näha ka paar sammu ettepoole● A taset iseloomustab väga hea teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine, st et lisaks oskusele järgmisi samme ette ennustada, toimub väga kiire ümberorienteerumine parima tulemuse saavutamiseks. Nö KÕRGTASE
 8. 8. Tulemused, 1● Vastanuid oli 11. Seega 35 õppejõust ~1/3● Jagunesid: 6 töölepinguga, 5 muu lepinguga● Igale pädevuse küsimusele vastas 11 inimest. Tasemekirjeldused ei ole omavahel võrreldavad, ei kasutatud Likerti skaala taolist hinnangu 1-5 omistamist, seega pole ka keskmist arvutatud. Kasutatud on moodi – sagedaimini esinenud vastust. Kui mood on 5-6, tähendab, et sel tasemel on vastanud õppejõududest pooled
 9. 9. Tulemused, 2● Tulemused on esitatud tabelina ja tinglikult hinnatud tasemelt kolme rühma. Märgistatud nö valgusfoori värviga: E ja D (algtase) – punane, C (kesktase) – kollane, B ja A (kõrgtase) – roheline● Tulemused pole üldkogumile üldistatavad, on kasutatavad vaid selle valimi kohta ülevaate saamiseks
 10. 10. 1. Õpikeskkonna kujundamine ja õppeprotsessi juhtimine Pädevus Tase Mood1.1. ÕK kujundam. IKT vahendite ja võimal-tega. B 61.2. E-õppeks sobivate õppemeetodite valimine. C 41.3. E-õppekeskkondade kasutamine. C 51.4. E-õppe materjalide koost., avald. ja jagam. C 41.5. Kavade ja juhiste koostamine e-õppes. C 51.6. IKT vahendite, võimal-te kasutam. õppetöös. D; B; A 31.7. Suhtlusvahendite kasutamine õppetöös. C 41.8. Hindam. meetodid ja tagasiside kasutam. D 41.9. Juhendamine õppetöös. D 6
 11. 11. 2. Õppejõu professionaalne areng Pädevus Tase Mood2.1. E-õppe sõnavara tundmine ja C 6kasutamine.2.2. E-õppe publik-de lugem., E 4uuringud ja konver-del esinem.2.3. Koostöövõrgustikes ja E 6arendusprojektides osalemine.
 12. 12. 3. Administratiivne tegevus Pädevus Tase Mood3.1. E-õppe arendamine E 4koolis/struktuuriüksuses.3.2. Kvaliteedi hindamine e-õppes. E; D 53.3. IKT igapäevane kasutamine. B 5
 13. 13. 4. Infoühiskonnas kodanikuna käitumine Pädevus Tase Mood4.1. Allikate usaldusv-se hindam. B 4(allikakriitiline lähenem.).4.2. Nõuetekohane refereerimine ja B 7viitamine.4.3. Autoriõigus ja litsentseerimine. B 54.4. IKT ohtude teadvustam. ja E 4teadlik tegutsem.
 14. 14. Tähelepanekud – hindamismudel● Vastaja kommentaar – hinnang pädevuse mudelile: minu arvates ei ole hea valida näiteks allolevate vastuste seast: Ise tahaksin siin mitu vastust valida (Nii tundus ka mitme teise küsimuse puhul) punkt 1.9 ...● Küsitluse läbiviijal ja vähemalt ühel vastajal tekkis tõrge ka sellest, et väited algasid kolmanda isiku vormis – leiab, valib jne● Kirjelduste sõnastuse osas tekkis läbiviijal samuti küsimusi. Sarnane olukord on esinenud nt veel ühel uurijal ühes teises selleteemalises uuringus 2011. a
 15. 15. Vastajate soovid● Kahe lisaküsimusega sooviti teada saada ka vastajate koolitussoove oma HT pädevuse tõstmiseks. Üks oli valikvastustega, üks vabavastusega● Need küsimused olid suunatud üksnes vahendite/tarkvara koolitusele, mitte muude HT pädevuste arendamise soovide küsimisele
 16. 16. Koolitussoovid Teema VastusedVeebipõhised testid. 6E-õpiobjekti tööriistad (eXe Learning, Udutu jt). 6Veebipõhised õpikeskkonnad või enda kujund-vad 5veebilehed – nt eraldi mõne aine/kodutöö jaoks.Esitlusvah. (PowerPoint, Prezi jm) hea kasutamine. 3Google`i, Zoho, SkyDrive`i jmt keskkonnad – nt 3dokumentide jagamine, küsitluste tegemine.Ekraanisalvestus, nt õppijale juhiste tegemiseks. 3Blogid – nt eraldi mõne aine/kodutöö jaoks. 3Ei oska öelda. 1
 17. 17. Vabavastused● Infotehnoloogia areneb nii kiiresti, et kindlasti on ülikoolis kasutusel programme, millest kuulnudki pole, mis aitavad igapäevatööd lihtsustada● Wordis siltide ja nimekirjade printimine
 18. 18. Tähelepanekud Küsitluse läbiviija tähelepanekud● Ootamatult kõrgelt hindasid vastajad oma autoriõiguse ja litsentsimise pädevust – B● IKT ohtude teadvustamise ja teadliku tegevuse pädevust hinnati aga üsna madalaks – E Oletus – põhjuseks võib olla nt nende pädevuste kirjelduste skaala – ühel tunduvad tavapärasest lihtsamad tasemekirjeldused, teisel tavapärasemast nõudlikumad
 19. 19. Kokkuvõte● Küsitluse läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine läks plaanipäraselt● Vastajate arv oli oodatud suurusjärgus● Tulemus vastas üldiselt seni tajutud olukorrale● Rakenduslik eesmärk on täidetud – õppejõudude soov koolituste osas on teada. Huvi on esialgselt oodatust suurem ja mitmekülgsem (nt ka blogide kasutamine)
 20. 20. Mõistust tööle!

×