Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Конвергентті журналистке 7 кеңес

1,473 views

Published on

"Конвергентті журналист" деген тіркес сәнге айналды. Қазанның орта тұсында (2013 жыл) "ҚазКонтент" ұйымының бастамасымен өткен шарада жасаған презентацияммен бөлісіп отырмын. Мұндағы айтылған ойлар ешқандай ғылыми тұжырым емес, жеке пікірлерім ғана.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Конвергентті журналистке 7 кеңес

 1. 1. {{ Асхат ЕРКІМБАЙАсхат ЕРКІМБАЙ Конвергентті журналистКонвергентті журналист болушы ағболушы ағ 77 ке есңке есң
 2. 2.  О ырман, ты дарман ж не к рерменніқ ң ә ө ңО ырман, ты дарман ж не к рерменніқ ң ә ө ң ы айына арай медианы зара бірігуі.ңғ қ ң өы айына арай медианы зара бірігуі.ңғ қ ң ө Адамдар о ай танып, білуі шінң үАдамдар о ай танып, білуі шінң ү жа алы тар к ні бойы зара ндескенң қ ү ө үжа алы тар к ні бойы зара ндескенң қ ү ө ү медиаларда сынылып, толы тырылыпұ қмедиаларда сынылып, толы тырылыпұ қ отырады (Джеф Роу).отырады (Джеф Роу). КОНВЕРГЕНЦИЯКОНВЕРГЕНЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ...ДЕГЕНІМІЗ...
 3. 3. ((Emerging Issues in Contemporary Journalism, 2006).Emerging Issues in Contemporary Journalism, 2006).
 4. 4. Журналист болудың қағидаларынЖурналист болудың қағидаларын ұмытпау: анық жазу, дер уақытындаұмытпау: анық жазу, дер уақытында жеткізу, аудитория сұранысын өтеу,жеткізу, аудитория сұранысын өтеу, елгезек болу т.с.с.елгезек болу т.с.с. 1.1. САУАТТЫ ЖАЗУСАУАТТЫ ЖАЗУ
 5. 5. 2. IT2. IT САУАТТЫ БОЛУСАУАТТЫ БОЛУ Сауатты жазу мен оқумен қатар компьютерлік дағдыларды үйрену: сайт жасау жолдары, код жазып үйрену, ең болмаса HTML5, SCC тілдерін түсіну, видео мен фотоға түсіріп, оны өңдеу бағдарламаларымен жұмыс істей алу
 6. 6. Жаңа медиа үнемі жаңашылдығымен таңЖаңа медиа үнемі жаңашылдығымен таң қалдырып отыратынына дайын болу. Бүгінқалдырып отыратынына дайын болу. Бүгін ноутбукке лайықталған контент жасау туралыноутбукке лайықталған контент жасау туралы айтсақ,айтсақ, 1-21-2 жылда смартфондарға лайықталғанжылда смартфондарға лайықталған контент жасау, қолданбалар әзірлеу немесеконтент жасау, қолданбалар әзірлеу немесе виртуалды өмірде виртуалды газет ашуғавиртуалды өмірде виртуалды газет ашуға дайын болудайын болу 3.3. ЖА АШЫЛДЫҢ ҚЖА АШЫЛДЫҢ Қ
 7. 7. Интернеттегі сандармен өрнектелгенИнтернеттегі сандармен өрнектелген ашық контентті түсіну, түсіндіруашық контентті түсіну, түсіндіру дағдылары. Статистиканы үйрену.дағдылары. Статистиканы үйрену. 4.4. ДАТАМЕН Ж МЫСҰДАТАМЕН Ж МЫСҰ
 8. 8. Ағылшын тілін білу. Себебі жаңа медиа,Ағылшын тілін білу. Себебі жаңа медиа, конвергенттілікке қатысты ақпараттар біріншіконвергенттілікке қатысты ақпараттар бірінші кезекте ағылшын тілінде әзірленеді. Мысалы,кезекте ағылшын тілінде әзірленеді. Мысалы, mashablemashable сайтын қадағалап отыруға кеңессайтын қадағалап отыруға кеңес беремін.беремін. 5. ENGLISH5. ENGLISH
 9. 9. Блог жүргізуді қолға алу. СебебіБлог жүргізуді қолға алу. Себебі күнделікті блог жүргізу арқылыкүнделікті блог жүргізу арқылы интернеттегі аудиторины жақынырақинтернеттегі аудиторины жақынырақ танисыз. Подкаст пен видеокастартанисыз. Подкаст пен видеокастар жасап, эксперименттер жасауғажасап, эксперименттер жасауға болады.болады. 6.6. НЕМІ ІЗДЕНУҮНЕМІ ІЗДЕНУҮ
 10. 10. Критикалық, аналитикалық ойлауКритикалық, аналитикалық ойлау дағдыларымен қатар, мультимедиалықдағдыларымен қатар, мультимедиалық ойлау дағдыларын қалыптастыруғаойлау дағдыларын қалыптастыруға тырысутырысу 7.7. МУЛЬТИМЕДИАШАМУЛЬТИМЕДИАША ОЙЛАНУОЙЛАНУ
 11. 11. 1.1. Сауатты жазуСауатты жазу 2. IT2. IT СауаттылықСауаттылық 3.3. Тәжірибе жасаудан қорықпауТәжірибе жасаудан қорықпау 4.4. Датамен жұмыс істеуДатамен жұмыс істеу 5.5. Ағылшын тілін меңгеруАғылшын тілін меңгеру 6.6. Датамен жұмыс істеуДатамен жұмыс істеу 7.7. Мультимедиаша ойлануМультимедиаша ойлану

×