SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
судалгаа
                                                       1

                                                Ам бүл хэд вэ?

                                     регист төрсний
  ургийн
№      Овог    Нэр   яс үндэс  Нас   Хүйс эрүүл мэндийн № рийн гэрчилгээн
   овог
                                     дугаар ий дугаар
                                               a.2-3

                                                   b.4-6
          0 tjsrtjstrjsrt   0 srtj  rtj         0 srtjsjgj tstjtsjs    0    0
                          Хуудас 1
1
          c.6-7
      0
                   Ам бүл хэд вэ?
        d.8-аас дээш
      0
         a. эцэг эх
      0
          b. ах
        эгчийндээ
      0
                                 2        c.эмээ өвөө
         дээрээ
      0
                Хэн хэнтэйгээ
                амьдардаг вэ?
         d.айлд


      0
         a. Тийм
      0
         b. Үгүй
      0
                                 3
           c.
      0
                амьдардаг уу?
           d.
      0
        a. орон сууц
Хуудас 2
                                        судалгаа
      0
        b. байшин
      0
                                 4
          c.гэр
                          нөхцөл
      0
        d.түрээсийн
                Дотуур байранд Таны орон байрны
      0
        a. бүрэн бус
          дунд
      0
        b. бүрэн дунд
      1
                                 5
        c. тусгай
        мэргэжлийн
      0
                   Эцгийн боловсрол
         d. Дээд
      0
        a. төрийн
        байгууллага
      0
                                   Судалгаа
                                 6
                 Эцгийн ажил
                эрхлэлтийн байда
удалгаа
            b. хувийн
            хэвшилд
      0
                                6
            c.хувиараа
      0
                     Эцгийн ажил
                   эрхлэлтийн байдал
            d.ажилгүй
      0
           a. бүрэн бус
             дунд
      0
           b. бүрэн дунд
      0
                                7
            c. тусгай
           мэргэжлийн
      0
                      Эхийн боловсрол
      0      d. Дээд

            a. төрийн
           байгууллага
      0
            b. хувийн
            хэвшилд
      0
                                8
Хуудас 3
                                        судалгаа
                       байдал
            c.хувиараа
      0
            d.ажилгүй
                   Эхийн ажил эрхлэлтийн
      0
            a. 108000
            хүртэлх
      0
            b. 108-300
             мянга
      0
                                9
              c.
           300-600мянга
      0
             d. 600
                      Өрхийн нийт орлого
           мянгаас дээш

           a. хангалуун
      0 #NAME?
                                10

                      Амжиргааны түвшин
судалгаа
          10                                   11                        12                           13                      14
                                                                   ЕБС-ийн сургуульд                   ЕБС-ийн сургуульд 3-
                                                                                                                    Сургуульд явахдаа
Амжиргааны түвшин                      Хагас бүтэн өнчин эсэх                           хэдэн хүүхэд                    аас дээш хэдэн хүүхэд
                                                                                                                   унаагаар зорчдог эсэх
                                                                    суралцдагвэ?                       сурдаг вэ?
                                                c. бүтэн өнчин
                                     b. хагас өнчин
  b. боломжийн
                                                                                    d. 4-өөс дээш
            c. дунд зэрэг
                                                           d. эцэг эх нь
                                                                                              сургуульд

                                                                                                    сургуульд
                                                                                                                   a. хувийн
                      d. тааруу
                                                                                                                   унаагаар
                                                            тусдаа
                              a. үгүй
                                                                                                     b. өөр
                                                                        b. 2-3
                                                                                               a. нэг
                                                                   a. 1
                                                                               c. 3
                                                                                                               d.
                                                                                                          c.
          0          0        0       0          0           0       0      0      0     0          0     0      0     0    0     0
                                                                      Хуудас 4
судалгаа
          14                 15                             16   17
                          Гэртээ                            Хичээлийн бус цагаар
 Сургуульд явахдаа
                         компьютертэй              Гэртээ интернеттэй эсэх чөлөөт цагаа хэрхэн
унаагаар зорчдог эсэх
                           эсэх                             өнгөрүүлдэг вэ?
                                                                                    c. номын сан

                                                                                             d. интернет
                                                                     a. дугуйлан
                            b. Нөүтбүк
   b. автобус
                                                                            b. гэртээ
                                       d. РС ба
                                       нөүтбүк

                                             a. тийм
            c. үгүй
                                  c. үгүй
                                                    b. үгүй
                        a. РС
                                                                       секц
                   d.
                                                                d.
                                                            c.
          0       0    0   0      0     0     0        0       0     0    0      0        0         0         0
                                                         Хуудас 5
судалгаа
Хуудас 6
1                                 Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6
ургийн овог                           яс үндэс
Овог                              Нас        srtj
Нэр         tjsrtjstrjsrt               Хүйс        rtj
Асуулт 1:
    Ам бүл хэд вэ?


       a.2-3         b.4-6        c.6-7         d.8-аас дээш

Асуулт 2:


    Хэн хэнтэйгээ амьдардаг вэ?

       a. эцэг эх       b. ах эгчийндээ   c.эмээ өвөө дээрээ   d.айлд

Асуулт 3:


    Дотуур байранд амьдардаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 4:


    Таны орон байрны нөхцөл

       a. орон сууц      b. байшин      c.гэр         d.түрээсийн

Асуулт 5:


    Эцгийн боловсрол

       a. бүрэн бус дунд   b. бүрэн дунд    c. тусгай мэргэжлийн  d. Дээд

Асуулт 6:

    Эцгийн ажил эрхлэлтийн байдал

       a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд  c.хувиараа       d.ажилгүй

Асуулт 7:

    Эхийн боловсрол

                    Хуудас 7
1


       a. бүрэн бус дунд    b. бүрэн дунд      c. тусгай мэргэжлийн  d. Дээд

Асуулт 8:

    Эхийн ажил эрхлэлтийн байдал

           a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд     c.хувиараа      d.ажилгүй

Асуулт 9:

    Өрхийн нийт орлого

       a. 108000 хүртэлх    b. 108-300 мянга    c. 300-600мянга    d. 600 мянгаас дээш

Асуулт 10:

    Амжиргааны түвшин

       a. хангалуун       b. боломжийн      c. дунд зэрэг     d. тааруу

Асуулт 11:

    Хагас бүтэн өнчин эсэх

       a. үгүй         b. хагас өнчин     c. бүтэн өнчин     d. эцэг эх нь тусдаа

Асуулт 12:

    ЕБС-ийн сургуульд хэдэн хүүхэд суралцдагвэ?

       a. 1           b. 2-3         c. 3          d. 4-өөс дээш

Асуулт 13:

    ЕБС-ийн сургуульд 3-аас дээш хэдэн хүүхэд сурдаг вэ?

       a. нэг сургуульд     b. өөр сургуульд    c.           d.

Асуулт 14:

    Сургуульд явахдаа унаагаар зорчдог эсэх

       a. хувийн унаагаар    b. автобус       c. үгүй        d.

Асуулт 15:

    Гэртээ компьютертэй эсэх

       a. РС          b. Нөүтбүк       c. үгүй        d. РС ба нөүтбүк


                     Хуудас 8
1


Асуулт 16:

    Гэртээ интернеттэй эсэх

         a. тийм      b. үгүй        c.            d.

Асуулт 17:

    Хичээлийн бус цагаар чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ?

         a. дугуйлан секц  b. гэртээ       c. номын сан       d. интернет

Асуулт 18:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 19:
         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 20:

    Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 21:

    Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.            d.

Асуулт 22:

    Блог хаягаа бичнэ үү?

  http://www.                        ubuntu84.blogmn.net

Асуулт 23:

    Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.            d.

Асуулт 24:


                   Хуудас 9
1


    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 25:

    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 26:

    Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 27:

    Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 28:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 29:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш
                   Хуудас 10
1хим судалгаа
           эрүүл мэндийн №               анги
  srtj       регистрийн дугаар         srtjsjgj  бүлэг
  rtj       төрсний гэрчилгээний дугаар    tstjtsjs
d.8-аас дээш  Хариулт    a
        Хариулт    a
        Хариулт    a
d.түрээсийн  Хариулт    a
        Хариулт    b
        Хариулт    a
                        Хуудас 11
1


            Хариулт  a
  d.ажилгүй      Хариулт  a
d. 600 мянгаас дээш  Хариулт  a
            Хариулт  a
d. эцэг эх нь тусдаа  Хариулт  a
d. 4-өөс дээш     Хариулт  a
            Хариулт  a
            Хариулт  a
d. РС ба нөүтбүк    Хариулт  a


                   Хуудас 12
1
       Хариулт  a
d. интернет  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
       Хариулт  a
       Хариулт  a
              Хуудас 13
1
           Хариулт     a
           Хариулт     a
           Хариулт     a
           Хариулт     aхичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт     a
сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт     a
                         Хуудас 14
1
Хуудас 15
1
Хуудас 16
1
Хуудас 17
1
Хуудас 18
2                                 Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6
ургийн овог       halh                  яс үндэс
Овог         gfjjfgjsrtj                Нас        srtj
Нэр         tjsrtjstrjsrt               Хүйс        rtj
Асуулт 1:
    Ам бүл хэд вэ?


       a.2-3         b.4-6        c.6-7         d.8-аас дээш

Асуулт 2:


    Хэн хэнтэйгээ амьдардаг вэ?

       a. эцэг эх       b. ах эгчийндээ   c.эмээ өвөө дээрээ   d.айлд

Асуулт 3:


    Дотуур байранд амьдардаг уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 4:


    Таны орон байрны нөхцөл

       a. орон сууц      b. байшин      c.гэр         d.түрээсийн

Асуулт 5:


    Эцгийн боловсрол

       a. бүрэн бус дунд   b. бүрэн дунд    c. тусгай мэргэжлийн  d. Дээд

Асуулт 6:

    Эцгийн ажил эрхлэлтийн байдал

       a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд  c.хувиараа       d.ажилгүй

Асуулт 7:

    Эхийн боловсрол

                   Хуудас 19
2


       a. бүрэн бус дунд    b. бүрэн дунд      c. тусгай мэргэжлийн  d. Дээд

Асуулт 8:

    Эхийн ажил эрхлэлтийн байдал

           a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд     c.хувиараа      d.ажилгүй

Асуулт 9:

    Өрхийн нийт орлого

       a. 108000 хүртэлх    b. 108-300 мянга    c. 300-600мянга    d. 600 мянгаас дээш

Асуулт 10:

    Амжиргааны түвшин

       a. хангалуун       b. боломжийн      c. дунд зэрэг     d. тааруу

Асуулт 11:

    Хагас бүтэн өнчин эсэх

       a. үгүй         b. хагас өнчин     c. бүтэн өнчин     d. эцэг эх нь тусдаа

Асуулт 12:

    ЕБС-ийн сургуульд хэдэн хүүхэд суралцдагвэ?

       a. 1           b. 2-3         c. 3          d. 4-өөс дээш

Асуулт 13:

    ЕБС-ийн сургуульд 3-аас дээш хэдэн хүүхэд сурдаг вэ?

       a. нэг сургуульд     b. өөр сургуульд    c.           d.

Асуулт 14:

    Сургуульд явахдаа унаагаар зорчдог эсэх

       a. хувийн унаагаар    b. автобус       c. үгүй        d.

Асуулт 15:

    Гэртээ компьютертэй эсэх

       a. РС          b. Нөүтбүк       c. үгүй        d. РС ба нөүтбүк


                    Хуудас 20
2


Асуулт 16:

    Гэртээ интернеттэй эсэх

         a. тийм      b. үгүй        c.            d.

Асуулт 17:

    Хичээлийн бус цагаар чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ?

         a. дугуйлан секц  b. гэртээ       c. номын сан       d. интернет

Асуулт 18:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 19:
         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 20:

    Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн         d. Маш сайн

Асуулт 21:

    Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.            d.

Асуулт 22:

    Блог хаягаа бичнэ үү?

  http://www.                        ubuntu84.blogmn.net

Асуулт 23:

    Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.            d.

Асуулт 24:


                   Хуудас 21
2


    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 25:

    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 26:

    Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 27:

    Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 28:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 29:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш
                   Хуудас 22
2хим судалгаа
           эрүүл мэндийн №               анги
  srtj       регистрийн дугаар         srtjsjgj  бүлэг
  rtj       төрсний гэрчилгээний дугаар    tstjtsjs
d.8-аас дээш  Хариулт    a
        Хариулт    a
        Хариулт    a
d.түрээсийн  Хариулт    a
        Хариулт    b
        Хариулт    a
                        Хуудас 23
2


            Хариулт  a
  d.ажилгүй      Хариулт  a
d. 600 мянгаас дээш  Хариулт  a
            Хариулт  a
d. эцэг эх нь тусдаа  Хариулт  a
d. 4-өөс дээш     Хариулт  a
            Хариулт  a
            Хариулт  a
d. РС ба нөүтбүк    Хариулт  a


                   Хуудас 24
2
       Хариулт  a
d. интернет  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
d. Маш сайн  Хариулт  a
       Хариулт  a
       Хариулт  a
              Хуудас 25
2
           Хариулт     a
           Хариулт     a
           Хариулт     a
           Хариулт     aхичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт     a
сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт     a
                         Хуудас 26
2
Хуудас 27
2
Хуудас 28
2
Хуудас 29
2
Хуудас 30

More Related Content

Similar to Tcahim sudalgaa urangua

Stahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8wStahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8wenhee_92
 
судалгаа
 судалгаа судалгаа
судалгааsaraa97
 
судалгаа
 судалгаа судалгаа
судалгааsaraa97
 
9г судалгаа
9г судалгаа9г судалгаа
9г судалгааotgoo25
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа Erka Bandi
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа Erka Bandi
 

Similar to Tcahim sudalgaa urangua (6)

Stahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8wStahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8w
 
судалгаа
 судалгаа судалгаа
судалгаа
 
судалгаа
 судалгаа судалгаа
судалгаа
 
9г судалгаа
9г судалгаа9г судалгаа
9г судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 

More from urangua123

Urangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testUrangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testurangua123
 
үзүүлэн 2
үзүүлэн 2үзүүлэн 2
үзүүлэн 2urangua123
 
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 rцахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 rurangua123
 
амин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэнамин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэнurangua123
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэнurangua123
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграммurangua123
 
хөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тестхөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тестurangua123
 
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлогозүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлогоurangua123
 
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүднэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүдurangua123
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграммurangua123
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэнurangua123
 
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомуудбүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомуудurangua123
 
Urangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheelUrangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheelurangua123
 
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалтurangua123
 
судалгаа 5 в
судалгаа 5 всудалгаа 5 в
судалгаа 5 вurangua123
 

More from urangua123 (17)

Urangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testUrangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim test
 
үзүүлэн 2
үзүүлэн 2үзүүлэн 2
үзүүлэн 2
 
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 rцахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
 
амин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэнамин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэн
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэн
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграмм
 
хөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тестхөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тест
 
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлогозүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
 
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүднэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграмм
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэн
 
ус
усус
ус
 
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомуудбүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
 
хэлц үг
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
 
Urangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheelUrangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheel
 
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
 
судалгаа 5 в
судалгаа 5 всудалгаа 5 в
судалгаа 5 в
 

Tcahim sudalgaa urangua

 • 1. судалгаа 1 Ам бүл хэд вэ? регист төрсний ургийн № Овог Нэр яс үндэс Нас Хүйс эрүүл мэндийн № рийн гэрчилгээн овог дугаар ий дугаар a.2-3 b.4-6 0 tjsrtjstrjsrt 0 srtj rtj 0 srtjsjgj tstjtsjs 0 0 Хуудас 1
 • 2. 1 c.6-7 0 Ам бүл хэд вэ? d.8-аас дээш 0 a. эцэг эх 0 b. ах эгчийндээ 0 2 c.эмээ өвөө дээрээ 0 Хэн хэнтэйгээ амьдардаг вэ? d.айлд 0 a. Тийм 0 b. Үгүй 0 3 c. 0 амьдардаг уу? d. 0 a. орон сууц Хуудас 2 судалгаа 0 b. байшин 0 4 c.гэр нөхцөл 0 d.түрээсийн Дотуур байранд Таны орон байрны 0 a. бүрэн бус дунд 0 b. бүрэн дунд 1 5 c. тусгай мэргэжлийн 0 Эцгийн боловсрол d. Дээд 0 a. төрийн байгууллага 0 Судалгаа 6 Эцгийн ажил эрхлэлтийн байда
 • 3. удалгаа b. хувийн хэвшилд 0 6 c.хувиараа 0 Эцгийн ажил эрхлэлтийн байдал d.ажилгүй 0 a. бүрэн бус дунд 0 b. бүрэн дунд 0 7 c. тусгай мэргэжлийн 0 Эхийн боловсрол 0 d. Дээд a. төрийн байгууллага 0 b. хувийн хэвшилд 0 8 Хуудас 3 судалгаа байдал c.хувиараа 0 d.ажилгүй Эхийн ажил эрхлэлтийн 0 a. 108000 хүртэлх 0 b. 108-300 мянга 0 9 c. 300-600мянга 0 d. 600 Өрхийн нийт орлого мянгаас дээш a. хангалуун 0 #NAME? 10 Амжиргааны түвшин
 • 4. судалгаа 10 11 12 13 14 ЕБС-ийн сургуульд ЕБС-ийн сургуульд 3- Сургуульд явахдаа Амжиргааны түвшин Хагас бүтэн өнчин эсэх хэдэн хүүхэд аас дээш хэдэн хүүхэд унаагаар зорчдог эсэх суралцдагвэ? сурдаг вэ? c. бүтэн өнчин b. хагас өнчин b. боломжийн d. 4-өөс дээш c. дунд зэрэг d. эцэг эх нь сургуульд сургуульд a. хувийн d. тааруу унаагаар тусдаа a. үгүй b. өөр b. 2-3 a. нэг a. 1 c. 3 d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 4
 • 5. судалгаа 14 15 16 17 Гэртээ Хичээлийн бус цагаар Сургуульд явахдаа компьютертэй Гэртээ интернеттэй эсэх чөлөөт цагаа хэрхэн унаагаар зорчдог эсэх эсэх өнгөрүүлдэг вэ? c. номын сан d. интернет a. дугуйлан b. Нөүтбүк b. автобус b. гэртээ d. РС ба нөүтбүк a. тийм c. үгүй c. үгүй b. үгүй a. РС секц d. d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 5
 • 7. 1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 ургийн овог яс үндэс Овог Нас srtj Нэр tjsrtjstrjsrt Хүйс rtj Асуулт 1: Ам бүл хэд вэ? a.2-3 b.4-6 c.6-7 d.8-аас дээш Асуулт 2: Хэн хэнтэйгээ амьдардаг вэ? a. эцэг эх b. ах эгчийндээ c.эмээ өвөө дээрээ d.айлд Асуулт 3: Дотуур байранд амьдардаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Таны орон байрны нөхцөл a. орон сууц b. байшин c.гэр d.түрээсийн Асуулт 5: Эцгийн боловсрол a. бүрэн бус дунд b. бүрэн дунд c. тусгай мэргэжлийн d. Дээд Асуулт 6: Эцгийн ажил эрхлэлтийн байдал a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд c.хувиараа d.ажилгүй Асуулт 7: Эхийн боловсрол Хуудас 7
 • 8. 1 a. бүрэн бус дунд b. бүрэн дунд c. тусгай мэргэжлийн d. Дээд Асуулт 8: Эхийн ажил эрхлэлтийн байдал a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд c.хувиараа d.ажилгүй Асуулт 9: Өрхийн нийт орлого a. 108000 хүртэлх b. 108-300 мянга c. 300-600мянга d. 600 мянгаас дээш Асуулт 10: Амжиргааны түвшин a. хангалуун b. боломжийн c. дунд зэрэг d. тааруу Асуулт 11: Хагас бүтэн өнчин эсэх a. үгүй b. хагас өнчин c. бүтэн өнчин d. эцэг эх нь тусдаа Асуулт 12: ЕБС-ийн сургуульд хэдэн хүүхэд суралцдагвэ? a. 1 b. 2-3 c. 3 d. 4-өөс дээш Асуулт 13: ЕБС-ийн сургуульд 3-аас дээш хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. нэг сургуульд b. өөр сургуульд c. d. Асуулт 14: Сургуульд явахдаа унаагаар зорчдог эсэх a. хувийн унаагаар b. автобус c. үгүй d. Асуулт 15: Гэртээ компьютертэй эсэх a. РС b. Нөүтбүк c. үгүй d. РС ба нөүтбүк Хуудас 8
 • 9. 1 Асуулт 16: Гэртээ интернеттэй эсэх a. тийм b. үгүй c. d. Асуулт 17: Хичээлийн бус цагаар чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? a. дугуйлан секц b. гэртээ c. номын сан d. интернет Асуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 19: a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. ubuntu84.blogmn.net Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 24: Хуудас 9
 • 10. 1 Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Хуудас 10
 • 11. 1 хим судалгаа эрүүл мэндийн № анги srtj регистрийн дугаар srtjsjgj бүлэг rtj төрсний гэрчилгээний дугаар tstjtsjs d.8-аас дээш Хариулт a Хариулт a Хариулт a d.түрээсийн Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хуудас 11
 • 12. 1 Хариулт a d.ажилгүй Хариулт a d. 600 мянгаас дээш Хариулт a Хариулт a d. эцэг эх нь тусдаа Хариулт a d. 4-өөс дээш Хариулт a Хариулт a Хариулт a d. РС ба нөүтбүк Хариулт a Хуудас 12
 • 13. 1 Хариулт a d. интернет Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 13
 • 14. 1 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a Хуудас 14
 • 19. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6 ургийн овог halh яс үндэс Овог gfjjfgjsrtj Нас srtj Нэр tjsrtjstrjsrt Хүйс rtj Асуулт 1: Ам бүл хэд вэ? a.2-3 b.4-6 c.6-7 d.8-аас дээш Асуулт 2: Хэн хэнтэйгээ амьдардаг вэ? a. эцэг эх b. ах эгчийндээ c.эмээ өвөө дээрээ d.айлд Асуулт 3: Дотуур байранд амьдардаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 4: Таны орон байрны нөхцөл a. орон сууц b. байшин c.гэр d.түрээсийн Асуулт 5: Эцгийн боловсрол a. бүрэн бус дунд b. бүрэн дунд c. тусгай мэргэжлийн d. Дээд Асуулт 6: Эцгийн ажил эрхлэлтийн байдал a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд c.хувиараа d.ажилгүй Асуулт 7: Эхийн боловсрол Хуудас 19
 • 20. 2 a. бүрэн бус дунд b. бүрэн дунд c. тусгай мэргэжлийн d. Дээд Асуулт 8: Эхийн ажил эрхлэлтийн байдал a. төрийн байгууллага b. хувийн хэвшилд c.хувиараа d.ажилгүй Асуулт 9: Өрхийн нийт орлого a. 108000 хүртэлх b. 108-300 мянга c. 300-600мянга d. 600 мянгаас дээш Асуулт 10: Амжиргааны түвшин a. хангалуун b. боломжийн c. дунд зэрэг d. тааруу Асуулт 11: Хагас бүтэн өнчин эсэх a. үгүй b. хагас өнчин c. бүтэн өнчин d. эцэг эх нь тусдаа Асуулт 12: ЕБС-ийн сургуульд хэдэн хүүхэд суралцдагвэ? a. 1 b. 2-3 c. 3 d. 4-өөс дээш Асуулт 13: ЕБС-ийн сургуульд 3-аас дээш хэдэн хүүхэд сурдаг вэ? a. нэг сургуульд b. өөр сургуульд c. d. Асуулт 14: Сургуульд явахдаа унаагаар зорчдог эсэх a. хувийн унаагаар b. автобус c. үгүй d. Асуулт 15: Гэртээ компьютертэй эсэх a. РС b. Нөүтбүк c. үгүй d. РС ба нөүтбүк Хуудас 20
 • 21. 2 Асуулт 16: Гэртээ интернеттэй эсэх a. тийм b. үгүй c. d. Асуулт 17: Хичээлийн бус цагаар чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? a. дугуйлан секц b. гэртээ c. номын сан d. интернет Асуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 19: a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. ubuntu84.blogmn.net Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 24: Хуудас 21
 • 22. 2 Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Хуудас 22
 • 23. 2 хим судалгаа эрүүл мэндийн № анги srtj регистрийн дугаар srtjsjgj бүлэг rtj төрсний гэрчилгээний дугаар tstjtsjs d.8-аас дээш Хариулт a Хариулт a Хариулт a d.түрээсийн Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хуудас 23
 • 24. 2 Хариулт a d.ажилгүй Хариулт a d. 600 мянгаас дээш Хариулт a Хариулт a d. эцэг эх нь тусдаа Хариулт a d. 4-өөс дээш Хариулт a Хариулт a Хариулт a d. РС ба нөүтбүк Хариулт a Хуудас 24
 • 25. 2 Хариулт a d. интернет Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 25
 • 26. 2 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a Хуудас 26