SlideShare a Scribd company logo
1 of 222
Download to read offline
Анализ                               Судалгаа
                                        1                                  Гэрийн даалгавар хийхэд
                                 хэн тусалдаг вэ?
№  Овог    Нэр       анги    бүлэг    Нас Хүйс
                                 a. аав
 1     0     0        0      0   0  0      1
 2     0     0        0      0   0  0      1
 3     0     0        0      0   0  0      1
 4     0     0        0      0   0  0      1
 5     0     0        0      0   0  0      1
 6     0     0        0      0   0  0      1
 7     0     0        0      0   0  0      1
 8     0     0        0      0   0  0      1
 9     0     0        0      0   0  0      1
10     0     0        0      0   0  0      1
11     0     0        0      0   0  0      1
12     0     0        0      0   0  0      1
13     0     0        0      0   0  0      1
14     0     0        0      0   0  0      1
15     0     0        0      0   0  0      1
16     0     0        0      0   0  0      1
17     0     0        0      0   0  0      1
18     0     0        0      0   0  0      1
19     0     0        0      0   0  0      1
20     0     0        0      0   0  0      1
21     0     0        0      0   0  0      1
22     0     0        0      0   0  0      1


             Хуудас 1
Анализ

23     0  0       0  0  0  0  1
24     0  0       0  0  0  0  1
25     0  0       0  0  0  0  1
26     0  0       0  0  0  0  1
27     0  0       0  0  0  0  1
28     0  0       0  0  0  0  1
29     0  0       0  0  0  0  1
   Нийт                   20
          Хуудас 2
АнализСудалгаа
         1                                  2                                     3                                  4                            5

                                                              Гэрийн даалгавар
                                                               ямар хэлбэрээр
 Гэрийн даалгавар хийхэд чамд                                                         Сурагч гэрийн   Багш чинь өгсөн
                                  Чи даалгавраа                       өгөгдвөл чамд
 хэн тусалдаг вэ?                                                               даалгавраа тогтмол даалгавраа тогтмол
                                  тогтмол хийж                      сонирхолтой байдаг
                                                                       хийсний үр дүнг юу шалгаж дүгнэдэг
                                   хэвшсэн үү?                      вэ?
                                                                         гэж үздэг вэ?      үү?
                                                                                  c.бүтээлч даалгавар
                                                                                                                    c.Өмнөхөө сэргээн
                   d. өөрөө бие даан
                                                                                                         a. Шинэ мэдлэгээ
                                                                                               d.унших бичих
                                                    d.тогтмол биш

                                                              a. Тест зохиох

                                                                        b. бие даалт
                                                                                                                                a. Тогтмол                                                                                                                                                c. үздэггүй
                                                                                                         бататгах
                                                                                                                                         b. хааяа
           c.ах, эгч
                                                                                                         b.дадах
                               a. Тийм                                             c.хааяа
                   хийдэг.
                                      b. Үгүй
    b. ээж
                                                                                                                    санах
                                                                                                                    d.
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0
         0        0            0       1       0       0          0          0         1             0          0     0      1     0      0        1       0         0


                                                                     Хуудас 3
Анализ

0  0  0  1  0  0  0  0  1   0  0  0  1  0  0  1  0  0
0  0  0  1  0  0  0  0  1   0  0  0  1  0  0  1  0  0
0  0  0  1  0  0  0  0  1   0  0  0  1  0  0  1  0  0
0  0  0  1  0  0  0  0  1   0  0  0  1  0  0  1  0  0
0  0  0  1  0  0  0  0  1   0  0  0  1  0  0  1  0  0
0  0  0  1  0  0  0  0  1   0  0  0  1  0  0  1  0  0
0  0  0  1  0  0  0  0  1   0  0  0  1  0  0  1  0  0
0  0  0  20  0  0  0  0  20   0  0  0  20  0  0  20  0  0
               Хуудас 4
Анализ
   5                      6                             7

                    Гэрийн даалгавар
         Гэрийн даалгавраа
                     хийхдээ найз
Багш чинь өгсөн хийхэд чамд ямар ямар
                    нөхдөөсөө тусламж
алгавраа тогтмол бэрхшээл тохиолддог
                   авдаг уу?
шалгаж дүгнэдэг вэ?
   үү?

                                                        c.гэр ойрхон хүүхдээс
                            c.эзэмшсэн мэдлэг
                   ажилдаа туслах
                   b. гэрийн орны
           a. сурах бичиг
                                                        асуудаг.
           байхгүй
                                          a. Тийм

                                                 b. Үгүй
                            дутмаг
      d.
                                      d.
                                                        d.
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0
         0       0        1          0      0       0       1      0       0


                                                                   Хуудас 5
Анализ

0  0  1  0  0  0  1  0  0
0  0  1  0  0  0  1  0  0
0  0  1  0  0  0  1  0  0
0  0  1  0  0  0  1  0  0
0  0  1  0  0  0  1  0  0
0  0  1  0  0  0  1  0  0
0  0  1  0  0  0  1  0  0
0  0  20  0  0  0  20  0  0
                 Хуудас 6
Анализ
Хуудас 7
Анализ
Хуудас 8
Анализ
Хуудас 9
Анализ
Хуудас 10
Анализ
Хуудас 11
Анализ
Хуудас 12
Анализ
Хуудас 13
Анализ
Хуудас 14
График


                                Судалгааны нэгтгэл
Асуулт 1:
           Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. аав            b. ээж
          0                20               0                      20

                      18

                      16
                                        a. аав
                      14
                                        b. ээж
                      12                  c.ах, эгч
                                        d. өөрөө
                      10                  бие даан
                                        хийдэг.
                      8

                      6

                      4

                      2

                      0
Асуулт 2:
                             Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт           a. Тийм          b. Үгүй
          0                  20            0                   20

                   18

                   16

                   14
                                       a. Тийм
                   12
                                       b. Үгүй
                   10                   c.хааяа
                                       d.тогтмол
                    8                   биш
                    6

                    4

                    2

                    0


Асуулт 3:
      Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

                      Хуудас 15
График

    Судалгаанд оролцсон нийт       a. Тест зохиох      b. бие даалт
          0                 0            20                  20

                  18

                  16

                  14
                                     a. Тест
                  12                  зохиох
                  10                  b. бие
                                     даалт
                  8                  c.бүтээлч
                                     даалгавар
                  6
                                     d.унших
                  4                  бичих

                  2

                  0
Асуулт 4:
                    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?
                      a. Шинэ мэдлэгээ
    Судалгаанд оролцсон нийт                     b.дадах
                         бататгах
          0                 0            20                  20

                  18

                  16
                  14
                                     a. Шинэ
                  12                  мэдлэгээ
                                     бататгах
                  10
                                     b.дадах
                  8                  c.Өмнөхөө
                                     сэргээн
                  6                  санах
                  4                  d.

                  2

                  0
Асуулт 5:
                      Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт        a. Тогтмол        b. хааяа
          0                20            0
                    Хуудас 16
График
                    20

                    18

                    16

                    14              a. Тогтмол
                                   b. хааяа
                    12              c. үздэггүй
                    10              d.

                     8

                     6

                     4

                     2

                     0
Асуулт 6:
       Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?
                                 b. гэрийн орны ажилдаа
    Судалгаанд оролцсон нийт     a. сурах бичиг байхгүй
                                     туслах
          0                0            20
                  20

                  18              a. сурах
                                 бичиг
                  16              байхгүй
                                 b. гэрийн
                  14
                                 орны
                  12              ажилдаа
                                 туслах
                  10              c.эзэмшсэ
                                 н мэдлэг
                  8              дутмаг
                  6              d.

                  4

                  2

                  0


Асуулт 7:
        Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?
    Судалгаанд оролцсон нийт            a. Тийм       b. Үгүй
          0                   0          20


                       Хуудас 17
График
                  20

                  18

                  16

                  14
                              a. Тийм
                  12
                              b. Үгүй
                  10            c.гэр
                              ойрхон
                  8            хүүхдээс
                              асуудаг.
                  6
                              d.
                  4

                  2

                  0Асуулт 8:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт            0     0
          0                  0     0
                    1
                  0.9
                  0.8
                  0.7              0
                  0.6              0
                                 0
                  0.5              0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                    0

Асуулт 9:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт            0     0
          0                  0     0
                      Хуудас 18
График
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7              0
                    0.6              0
                                   0
                    0.5              0
                    0.4
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
Асуулт 10:
                               0
    Судалгаанд оролцсон нийт              0    0
         0                    0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7               0
                 0.6               0
                                 0
                 0.5               0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 11:

                       Хуудас 19
График

                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7            0
                 0.6            0
                              0
                 0.5            0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 12:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                    Хуудас 20
График
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7              0
                 0.6              0
                                0
                 0.5              0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 13:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт             0    0
         0                   0    0
                    1
                  0.9
                  0.8
                  0.7               0
                  0.6               0
                                  0
                  0.5               0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                    0
                      Хуудас 21
График
Асуулт 14:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7              0
                 0.6              0
                                0
                 0.5              0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 15:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                    Хуудас 22
График
                    1
                  0.9
                  0.8
                  0.7               0
                  0.6               0
                                  0
                  0.5               0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                    0
Асуулт 16:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт             0      0
         0                   0      0                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7              0
                 0.6              0
                                0
                 0.5              0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 17:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт             0      0
         0                   0      0

                      Хуудас 23
График
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7            0
                 0.6            0
                               0
                 0.5            0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 18:
                           0
    Судалгаанд оролцсон нийт         0    0
         0               0    0
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7           0
                    0.6           0
                                 0
                    0.5           0
                    0.4
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
Асуулт 19:


                  Хуудас 24
График

                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                   1
                   0.9
                   0.8
                   0.7         0
                   0.6         0
                             0
                   0.5         0
                   0.4
                   0.3
                   0.2
                   0.1
                   0Асуулт 20:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                 Хуудас 25
График
                   1
                  0.9
                  0.8
                  0.7          0
                  0.6          0
                             0
                  0.5          0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                   0
Асуулт 21:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                 Хуудас 26
График
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7            0
                 0.6            0
                               0
                 0.5            0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 22:
                           0
    Судалгаанд оролцсон нийт         0    0
         0               0    0
                  Хуудас 27
График
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7
                    0.6                Column K
                                      Column L
                    0.5
                                      Column M
                    0.4                Column N

                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
                        Row 139  Row 140
Асуулт 23:
                                  0
    Судалгаанд оролцсон нийт         0           0
         0               0           0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7                    0
                 0.6                    0
                                       0
                 0.5                    0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
                  Хуудас 28
График
Асуулт 24:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7             0
                    0.6             0
                                  0
                    0.5             0
                    0.4
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
Асуулт 25:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7              0
                 0.6              0
                                0
                 0.5              0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
                    Хуудас 29
График
Асуулт 26:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                    1
                  0.9
                  0.8
                  0.7            0
                  0.6            0
                               0
                  0.5            0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                    0
Асуулт 27:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7           0
                 0.6           0
                             0
                 0.5           0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
                 Хуудас 30
График


Асуулт 28:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                     1
                  0.9
                  0.8
                  0.7            0
                  0.6            0
                               0
                  0.5            0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                     0Асуулт 29:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                   1
                  0.9
                  0.8
                  0.7          0
                  0.6          0
                             0
                  0.5          0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                   0
                 Хуудас 31
График


ы нэгтгэл

      c.ах, эгч         d. өөрөө бие даан хийдэг.
                 0              0
ж хэвшсэн үү?
            c.хааяа      d.тогтмол биш
              0           0
?

                           Хуудас 32
График

         c.бүтээлч даалгавар   d.унших бичих
              0          0
ий үр дүнг юу гэж үздэг вэ?
        c.Өмнөхөө сэргээн санах    d.
               0        0
л шалгаж дүгнэдэг үү?
            c. үздэггүй      d.
               0         0
                          Хуудас 33
График
c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг  d.
      0        0
 c.гэр ойрхон хүүхдээс
              d.
     асуудаг.
      0       0


                Хуудас 34
График
0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 35
График
0  0
0  0
    Хуудас 36
График


0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 37
График
0  0
0  0
    Хуудас 38
График0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 39
График
0  0
0  0
0  0
0  0

    Хуудас 40
График
0  0
0  0
    Хуудас 41
График


0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 42
График
0  0
0  0
    Хуудас 43
График
0  0
0  0
    Хуудас 44
График
0  0
0  0
    Хуудас 45
График0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 46
График0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 47
График
0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 48
1                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 49
1


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 50
1хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 51
1


Хариулт  b
       Хуудас 52
1
Хуудас 53
1
Хуудас 54
2                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 55
2


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 56
2хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 57
2


Хариулт  b
       Хуудас 58
2
Хуудас 59
2
Хуудас 60
3                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 61
3


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 62
3хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 63
3


Хариулт  b
       Хуудас 64
3
Хуудас 65
3
Хуудас 66
4                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 67
4


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 68
4хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 69
4


Хариулт  b
       Хуудас 70
4
Хуудас 71
4
Хуудас 72
5                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 73
5


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 74
5хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 75
5


Хариулт  b
       Хуудас 76
5
Хуудас 77
5
Хуудас 78
6                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 79
6


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 80
6хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 81
6


Хариулт  b
       Хуудас 82
6
Хуудас 83
6
Хуудас 84
7                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 85
7


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 86
7хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 87
7


Хариулт  b
       Хуудас 88
7
Хуудас 89
7
Хуудас 90
8                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 91
8


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 92
8хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 93
8


Хариулт  b
       Хуудас 94
8
Хуудас 95
8
Хуудас 96
9                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 97
9


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
      Хуудас 98
9хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 99
9


Хариулт  b
       Хуудас 100
9
Хуудас 101
9
Хуудас 102
10                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 103
10


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
     Хуудас 104
10хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 105
10


Хариулт  b
       Хуудас 106
10
Хуудас 107
10
Хуудас 108
11                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 109
11


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
     Хуудас 110
11хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 111
11


Хариулт  b
       Хуудас 112
11
Хуудас 113
11
Хуудас 114
12                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 115
12


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
     Хуудас 116
12хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 117
12


Хариулт  b
       Хуудас 118
12
Хуудас 119
12
Хуудас 120
13                                  Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                                Нас
Нэр                                 Хүйс
Асуулт 1:

    Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ?

       a. аав         b. ээж       c.ах, эгч       d. өөрөө бие даан хийдэг.

Асуулт 2:


    Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү?

       a. Тийм         b. Үгүй       c.хааяа        d.тогтмол биш

Асуулт 3:


    Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ?

       a. Тест зохиох     b. бие даалт    c.бүтээлч даалгавар  d.унших бичих

Асуулт 4:


    Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ?

       a. Шинэ мэдлэгээ бататгах
                  b.дадах        c.Өмнөхөө сэргээн санах
                                        d.

Асуулт 5:


    Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү?

       a. Тогтмол       b. хааяа      c. үздэггүй      d.

Асуулт 6:

    Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ?

       a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах
                             c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг
                                        d.

Асуулт 7:

    Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу?

                    Хуудас 121
13


a. Тийм  b. Үгүй   c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг.
                       d.
     Хуудас 122
13хим судалгаа
              анги
              бүлэг
d. өөрөө бие даан хийдэг.
           Хариулт    a
d.тогтмол биш    Хариулт    a
d.унших бичих    Хариулт    b
           Хариулт    b
           Хариулт    a
           Хариулт    b
                    Хуудас 123
13


Хариулт  b
       Хуудас 124
13
Хуудас 125
13
Хуудас 126
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r
цахим судалгаа урангуа 85 r

More Related Content

What's hot

Dejidmaa sudalgaa
Dejidmaa sudalgaaDejidmaa sudalgaa
Dejidmaa sudalgaaEnhriinee
 
судалгаа 1
судалгаа 1судалгаа 1
судалгаа 1otgoo25
 
Huyagaa sudalgaa
Huyagaa sudalgaaHuyagaa sudalgaa
Huyagaa sudalgaa97oyunaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааHaliun53
 
энхцэцэг судалгаа
энхцэцэг судалгааэнхцэцэг судалгаа
энхцэцэг судалгааEnhtsetseg125
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааOyuka Oyuk
 
sudalgaa
sudalgaasudalgaa
sudalgaaDejima
 
эрүүл мэндийн судалгаа
эрүүл мэндийн судалгааэрүүл мэндийн судалгаа
эрүүл мэндийн судалгааHorolsuren
 

What's hot (11)

цахим судалгаа оюунбилэг
 цахим судалгаа оюунбилэг цахим судалгаа оюунбилэг
цахим судалгаа оюунбилэг
 
Dejidmaa sudalgaa
Dejidmaa sudalgaaDejidmaa sudalgaa
Dejidmaa sudalgaa
 
судалгаа 1
судалгаа 1судалгаа 1
судалгаа 1
 
Huyagaa sudalgaa
Huyagaa sudalgaaHuyagaa sudalgaa
Huyagaa sudalgaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
Sudalgaa
SudalgaaSudalgaa
Sudalgaa
 
энхцэцэг судалгаа
энхцэцэг судалгааэнхцэцэг судалгаа
энхцэцэг судалгаа
 
Sudalgaa enhtsetseg
Sudalgaa enhtsetsegSudalgaa enhtsetseg
Sudalgaa enhtsetseg
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
sudalgaa
sudalgaasudalgaa
sudalgaa
 
эрүүл мэндийн судалгаа
эрүүл мэндийн судалгааэрүүл мэндийн судалгаа
эрүүл мэндийн судалгаа
 

Viewers also liked

8 чекори до успешна земјоделска задруга
8 чекори до успешна земјоделска задруга8 чекори до успешна земјоделска задруга
8 чекори до успешна земјоделска задругаGoce Dzurovski
 
8ое марта
 8ое марта 8ое марта
8ое мартаcbell1
 
שיחת הגאולה פר' תזריע - 842
שיחת הגאולה פר' תזריע - 842 שיחת הגאולה פר' תזריע - 842
שיחת הגאולה פר' תזריע - 842 הגאולה
 
Security and Risk Mitigation
Security and Risk MitigationSecurity and Risk Mitigation
Security and Risk Mitigationhaydenchamber
 

Viewers also liked (6)

8444 29800-1-sm (1)
8444 29800-1-sm (1)8444 29800-1-sm (1)
8444 29800-1-sm (1)
 
Golf Driver Special
Golf Driver Special Golf Driver Special
Golf Driver Special
 
8 чекори до успешна земјоделска задруга
8 чекори до успешна земјоделска задруга8 чекори до успешна земјоделска задруга
8 чекори до успешна земјоделска задруга
 
8ое марта
 8ое марта 8ое марта
8ое марта
 
שיחת הגאולה פר' תזריע - 842
שיחת הגאולה פר' תזריע - 842 שיחת הגאולה פר' תזריע - 842
שיחת הגאולה פר' תזריע - 842
 
Security and Risk Mitigation
Security and Risk MitigationSecurity and Risk Mitigation
Security and Risk Mitigation
 

Similar to цахим судалгаа урангуа 85 r

цахим судалгаа.Amgalan
цахим судалгаа.Amgalanцахим судалгаа.Amgalan
цахим судалгаа.Amgalansosorbaram
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааutsolmon
 
агармаа
агармааагармаа
агармааjak_jak55
 
дэлгэрмаа1
дэлгэрмаа1дэлгэрмаа1
дэлгэрмаа1CHBD_6684
 
цахим судалгаа шүрээ
цахим судалгаа шүрээцахим судалгаа шүрээ
цахим судалгаа шүрээshuree53
 
Rnarantsetseg
 Rnarantsetseg Rnarantsetseg
Rnarantsetsegrn0302
 
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalansodko27
 
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalansodko27
 
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalansodko27
 
тулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгаатулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгааtulga_11e
 
тулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгаатулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгааtulga_11e
 
цахим судалгаа гарав
цахим судалгаа гаравцахим судалгаа гарав
цахим судалгаа гаравcanchir53
 
Sudalgaa.ods 0
Sudalgaa.ods 0Sudalgaa.ods 0
Sudalgaa.ods 0puujii87
 
судалгаа1
судалгаа1судалгаа1
судалгаа1msonon
 

Similar to цахим судалгаа урангуа 85 r (20)

цахим судалгаа.Amgalan
цахим судалгаа.Amgalanцахим судалгаа.Amgalan
цахим судалгаа.Amgalan
 
Zolboo tsahim sudalgaa
Zolboo tsahim sudalgaaZolboo tsahim sudalgaa
Zolboo tsahim sudalgaa
 
Zolboo tsahim sudalgaa
Zolboo tsahim sudalgaaZolboo tsahim sudalgaa
Zolboo tsahim sudalgaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
агармаа
агармааагармаа
агармаа
 
дэлгэрмаа1
дэлгэрмаа1дэлгэрмаа1
дэлгэрмаа1
 
цахим судалгаа шүрээ
цахим судалгаа шүрээцахим судалгаа шүрээ
цахим судалгаа шүрээ
 
Rnarantsetseg
 Rnarantsetseg Rnarantsetseg
Rnarantsetseg
 
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
 
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
 
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
 
тулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгаатулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгаа
 
тулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгаатулга цахим судалгаа
тулга цахим судалгаа
 
Burmaa 48
Burmaa 48Burmaa 48
Burmaa 48
 
цахим судалгаа гарав
цахим судалгаа гаравцахим судалгаа гарав
цахим судалгаа гарав
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Sudalgaa.ods 0
Sudalgaa.ods 0Sudalgaa.ods 0
Sudalgaa.ods 0
 
Sudalgaa
SudalgaaSudalgaa
Sudalgaa
 
судалгаа1
судалгаа1судалгаа1
судалгаа1
 
Bya.narangerel
Bya.narangerelBya.narangerel
Bya.narangerel
 

More from urangua123

Urangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testUrangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testurangua123
 
үзүүлэн 2
үзүүлэн 2үзүүлэн 2
үзүүлэн 2urangua123
 
амин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэнамин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэнurangua123
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэнurangua123
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграммurangua123
 
Tcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguaTcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguaurangua123
 
хөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тестхөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тестurangua123
 
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлогозүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлогоurangua123
 
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүднэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүдurangua123
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграммurangua123
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэнurangua123
 
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомуудбүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомуудurangua123
 
Urangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheelUrangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheelurangua123
 
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалтurangua123
 
судалгаа 5 в
судалгаа 5 всудалгаа 5 в
судалгаа 5 вurangua123
 

More from urangua123 (17)

Urangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim testUrangua 85 matematikiin tsahim test
Urangua 85 matematikiin tsahim test
 
үзүүлэн 2
үзүүлэн 2үзүүлэн 2
үзүүлэн 2
 
амин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэнамин дэмүзүүлэн
амин дэмүзүүлэн
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэн
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграмм
 
Tcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa uranguaTcahim sudalgaa urangua
Tcahim sudalgaa urangua
 
хөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тестхөдөлгөөний бодлогын тест
хөдөлгөөний бодлогын тест
 
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлогозүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
зүй тогтлыг иилрүүлэн тооцоолох бодлого
 
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүднэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
нэртэй тоон дээр хийх үйлдлүүд
 
диаграмм
диаграммдиаграмм
диаграмм
 
дэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэндэлхий үзүүлэн
дэлхий үзүүлэн
 
ус
усус
ус
 
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомуудбүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
бүлгээрээ буюу хэсгээрээ оролцох тоглоомууд
 
хэлц үг
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
 
Urangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheelUrangua85 mongol orni an amitad hicheel
Urangua85 mongol orni an amitad hicheel
 
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
3 5р анги дүнгийн харьцуулалт
 
судалгаа 5 в
судалгаа 5 всудалгаа 5 в
судалгаа 5 в
 

цахим судалгаа урангуа 85 r

 • 1. Анализ Судалгаа 1 Гэрийн даалгавар хийхэд хэн тусалдаг вэ? № Овог Нэр анги бүлэг Нас Хүйс a. аав 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 1 Хуудас 1
 • 2. Анализ 23 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 1 Нийт 20 Хуудас 2
 • 3. Анализ Судалгаа 1 2 3 4 5 Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр Гэрийн даалгавар хийхэд чамд Сурагч гэрийн Багш чинь өгсөн Чи даалгавраа өгөгдвөл чамд хэн тусалдаг вэ? даалгавраа тогтмол даалгавраа тогтмол тогтмол хийж сонирхолтой байдаг хийсний үр дүнг юу шалгаж дүгнэдэг хэвшсэн үү? вэ? гэж үздэг вэ? үү? c.бүтээлч даалгавар c.Өмнөхөө сэргээн d. өөрөө бие даан a. Шинэ мэдлэгээ d.унших бичих d.тогтмол биш a. Тест зохиох b. бие даалт a. Тогтмол c. үздэггүй бататгах b. хааяа c.ах, эгч b.дадах a. Тийм c.хааяа хийдэг. b. Үгүй b. ээж санах d. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 Хуудас 3
 • 4. Анализ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 Хуудас 4
 • 5. Анализ 5 6 7 Гэрийн даалгавар Гэрийн даалгавраа хийхдээ найз Багш чинь өгсөн хийхэд чамд ямар ямар нөхдөөсөө тусламж алгавраа тогтмол бэрхшээл тохиолддог авдаг уу? шалгаж дүгнэдэг вэ? үү? c.гэр ойрхон хүүхдээс c.эзэмшсэн мэдлэг ажилдаа туслах b. гэрийн орны a. сурах бичиг асуудаг. байхгүй a. Тийм b. Үгүй дутмаг d. d. d. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Хуудас 5
 • 6. Анализ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 Хуудас 6
 • 15. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. аав b. ээж 0 20 0 20 18 16 a. аав 14 b. ээж 12 c.ах, эгч d. өөрөө 10 бие даан хийдэг. 8 6 4 2 0 Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 20 0 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй 10 c.хааяа d.тогтмол 8 биш 6 4 2 0 Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? Хуудас 15
 • 16. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тест зохиох b. бие даалт 0 0 20 20 18 16 14 a. Тест 12 зохиох 10 b. бие даалт 8 c.бүтээлч даалгавар 6 d.унших 4 бичих 2 0 Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ Судалгаанд оролцсон нийт b.дадах бататгах 0 0 20 20 18 16 14 a. Шинэ 12 мэдлэгээ бататгах 10 b.дадах 8 c.Өмнөхөө сэргээн 6 санах 4 d. 2 0 Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тогтмол b. хааяа 0 20 0 Хуудас 16
 • 17. График 20 18 16 14 a. Тогтмол b. хааяа 12 c. үздэггүй 10 d. 8 6 4 2 0 Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? b. гэрийн орны ажилдаа Судалгаанд оролцсон нийт a. сурах бичиг байхгүй туслах 0 0 20 20 18 a. сурах бичиг 16 байхгүй b. гэрийн 14 орны 12 ажилдаа туслах 10 c.эзэмшсэ н мэдлэг 8 дутмаг 6 d. 4 2 0 Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 20 Хуудас 17
 • 18. График 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй 10 c.гэр ойрхон 8 хүүхдээс асуудаг. 6 d. 4 2 0 Асуулт 8: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 9: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 18
 • 19. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 10: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 11: Хуудас 19
 • 20. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 20
 • 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 • 22. График Асуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 22
 • 23. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 23
 • 24. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 19: Хуудас 24
 • 25. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 25
 • 26. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 26
 • 27. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 27
 • 28. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K Column L 0.5 Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140 Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 28
 • 29. График Асуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 29
 • 30. График Асуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 30
 • 31. График Асуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 31
 • 32. График ы нэгтгэл c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. 0 0 ж хэвшсэн үү? c.хааяа d.тогтмол биш 0 0 ? Хуудас 32
 • 33. График c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих 0 0 ий үр дүнг юу гэж үздэг вэ? c.Өмнөхөө сэргээн санах d. 0 0 л шалгаж дүгнэдэг үү? c. үздэггүй d. 0 0 Хуудас 33
 • 34. График c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. 0 0 c.гэр ойрхон хүүхдээс d. асуудаг. 0 0 Хуудас 34
 • 35. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 35
 • 36. График 0 0 0 0 Хуудас 36
 • 37. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 37
 • 38. График 0 0 0 0 Хуудас 38
 • 39. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 39
 • 40. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 40
 • 41. График 0 0 0 0 Хуудас 41
 • 42. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 42
 • 43. График 0 0 0 0 Хуудас 43
 • 44. График 0 0 0 0 Хуудас 44
 • 45. График 0 0 0 0 Хуудас 45
 • 46. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 46
 • 47. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 47
 • 48. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 48
 • 49. 1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 49
 • 50. 1 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 50
 • 51. 1 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 51
 • 52. 1 Хариулт b Хуудас 52
 • 55. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 55
 • 56. 2 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 56
 • 57. 2 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 57
 • 58. 2 Хариулт b Хуудас 58
 • 61. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 61
 • 62. 3 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 62
 • 63. 3 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 63
 • 64. 3 Хариулт b Хуудас 64
 • 67. 4 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 67
 • 68. 4 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 68
 • 69. 4 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 69
 • 70. 4 Хариулт b Хуудас 70
 • 73. 5 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 73
 • 74. 5 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 74
 • 75. 5 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 75
 • 76. 5 Хариулт b Хуудас 76
 • 79. 6 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 79
 • 80. 6 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 80
 • 81. 6 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 81
 • 82. 6 Хариулт b Хуудас 82
 • 85. 7 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 85
 • 86. 7 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 86
 • 87. 7 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 87
 • 88. 7 Хариулт b Хуудас 88
 • 91. 8 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 91
 • 92. 8 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 92
 • 93. 8 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 93
 • 94. 8 Хариулт b Хуудас 94
 • 97. 9 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 97
 • 98. 9 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 98
 • 99. 9 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 99
 • 100. 9 Хариулт b Хуудас 100
 • 103. 10 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 103
 • 104. 10 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 104
 • 105. 10 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 105
 • 106. 10 Хариулт b Хуудас 106
 • 109. 11 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 109
 • 110. 11 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 110
 • 111. 11 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 111
 • 112. 11 Хариулт b Хуудас 112
 • 115. 12 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 115
 • 116. 12 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 116
 • 117. 12 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 117
 • 118. 12 Хариулт b Хуудас 118
 • 121. 13 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас Нэр Хүйс Асуулт 1: Гэрийн даалгавар хийхэд чамд хэн тусалдаг вэ? a. аав b. ээж c.ах, эгч d. өөрөө бие даан хийдэг. Асуулт 2: Чи даалгавраа тогтмол хийж хэвшсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хааяа d.тогтмол биш Асуулт 3: Гэрийн даалгавар ямар хэлбэрээр өгөгдвөл чамд сонирхолтой байдаг вэ? a. Тест зохиох b. бие даалт c.бүтээлч даалгавар d.унших бичих Асуулт 4: Сурагч гэрийн даалгавраа тогтмол хийсний үр дүнг юу гэж үздэг вэ? a. Шинэ мэдлэгээ бататгах b.дадах c.Өмнөхөө сэргээн санах d. Асуулт 5: Багш чинь өгсөн даалгавраа тогтмол шалгаж дүгнэдэг үү? a. Тогтмол b. хааяа c. үздэггүй d. Асуулт 6: Гэрийн даалгавраа хийхэд чамд ямар ямар бэрхшээл тохиолддог вэ? a. сурах бичиг байхгүй b. гэрийн орны ажилдаа туслах c.эзэмшсэн мэдлэг дутмаг d. Асуулт 7: Гэрийн даалгавар хийхдээ найз нөхдөөсөө тусламж авдаг уу? Хуудас 121
 • 122. 13 a. Тийм b. Үгүй c.гэр ойрхон хүүхдээс асуудаг. d. Хуудас 122
 • 123. 13 хим судалгаа анги бүлэг d. өөрөө бие даан хийдэг. Хариулт a d.тогтмол биш Хариулт a d.унших бичих Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 123
 • 124. 13 Хариулт b Хуудас 124