SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
Graphic Design
Lesson1 History of Graphic
ສອນໂດຍ: ອຈ. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ
chaylasy@gmail.com
020 58858871
1
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ແຜນການສອນ
 ຈ ໍານວນຊົົ່ວໂມງສອນທັງໝົດ 32 ຊົົ່ວໂມງ
 ຄະແນນທີົ່ ນ ັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບ
 ຂຶ້ນຫ້ອງ Lect 10%, Lab 10%
 Project 50%
 ເສັງ 30%
2
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ບົດຮຽນມ້ນີ້
 Graphic ແມົ່ນຫຍັງ?
 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic
 Graphic ໃນປະຈຸບັນ
 ຄຸນສົມບັດຂອງງານ Graphic
 ຄຸນປະໂຫຍດໃນການນ ໍາໃຊ້ Graphic
3
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ຕໍົ່ໍົ່ມາມີຜ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄ ໍາວົ່າກຣາຟຟິກ ໄວ້ຫຼາຍແບບແຕົ່ລວມຄວາມ
ແລ້ວ ກຣາຟຟິກໝາຍເຖິງ ສິນລະປະຂະແໜງໜຶົ່ ງເຊິົ່ງໃຫ້ສົ່ຄວາມໝາຍດ້ວຍ
ເສັນ, ສັນຍາລັກ, ຮບແຕ້ມ, ພາບຖົ່າຍ, ແຜນຜັງ, ກາຕນ ແລະ ອົ່ນໆ
4
Tom ໂຕຮ້ບໍົ່ວົ່າ
Graphic ແມົ່ນຫຍັງ?
ຮ້ລະບໍົ່ Jerry! ພວກເຮົາກະແມົ່ນຜົນງານ
ຂອງ Graphic ຄກ ັນ: ກຣາຟຟິກ
(Graphic) ມາຈາກພາສາເກລັກ 2 ຄ າ
ຄ
Graphikos + Graphein
(ໝາຍເຖິງການແຕ້ມ) (ໝາຍເຖິງການຂຽນ)
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic
5
ນ ັກສຶກສາຄິດວົ່າ Graphic
ເກີດຂຶ້ນມາດົນປານໃດແລ້ວ?
 ຈາກຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດພົບວົ່າເມົ່ອປະມານ ລ້ານປີມາ
ແລ້ວມະນຸດໂຮໂມອີເຣັກທັສ(Homo Erectus)ເຊິົ່ງຈ ັດຢົ່ໃນ
ປະເພດສັດລ ໍາຕົວຕັ້ງຊົ່ບໍົ່ມີພາສາໃຊ້ໄດ້ໃຊ້ທົ່າທາງ ແລະ ສິົ່ງຂອງ
ຕາມທ ໍາມະຊາດເຊັນ: ກິົ່ງໄມ້, ກ້ອນຫີນ ແລະ ກະດກສັດຕົ່າງໆ
ເປັນສັນຍາລັກເພົ່ ອສົ່ຄວາມໝາຍຕໍົ່ກ ັນ
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic
6
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic
7
ຍຸກຫີນ 10000
ກວົ່າປີກົ່ອນ
5000-6000 ປີ
ກົ່ອນ ຄ.ສ
3500 ປີ ກົ່ອນ ຄ.ສ
2000-3500 ປີ
ກົ່ອນ ຄ.ສ
ອີຍິບ ຕອນຕົ້ນ 1200 ປີ ກົ່ອນ ຄ.ສ
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ງານ Graphic ໃນປະຈຸບັນ
8
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
9
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
10
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
11
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ຄຸນສົມບັດຂອງງານ Graphic
 ງານ Grphic ເຂົ້າໃຈໄດ້ງົ່າຍ
 ງານ Grphic ດຶງດດຄວາມສົນໃຈ
 ງານ Grphic ຊົ່ວຍໃຫ້ຈົ່ໄດ້ງາຍ ແລະ ໄວ
12
ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871
ຄຸນປະໂຫຍດໃນການນ ໍາໃຊ້ Graphic
13
1. ເປັນສົ່ກາງໃນການສົ່ຄວາມໝາຍໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈກ ົງກ ັນ
2. ສາມາດເຮັດໜ້າທີົ່ ເປັນສົ່ເພົ່ ອໃຫ້ເກີດການສຶກສາກ ັບກຸົ່ມ
ເປົ້າໝາຍ
3. ຊົ່ວຍເພີົ່ ມຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈແກົ່ຜ້ພົບເຫັນ
4. ຊົ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຄິດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢົ່າງ
ວົ່ອງໄວ
5. ກໍົ່ໃຫ້ເກີດແນວຄິດສ້າງສັນ
6. ເຮັດໃຫ້ຜ້ພົບເຫັນປົ່ຽນແປງພຶດຕິກ ໍາທາງດ້ານການກະທ ໍາ
ແລະ ຄວາມຄິດ

More Related Content

Viewers also liked

Chapter 7 technique of using colour
Chapter 7 technique of using colourChapter 7 technique of using colour
Chapter 7 technique of using colourUra Euro
 
Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4Ura Euro
 
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນUra Euro
 
ບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tag
ບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tagບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tag
ບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tagUra Euro
 
Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4Ura Euro
 
Chapter 8 Design poster
Chapter 8 Design posterChapter 8 Design poster
Chapter 8 Design posterUra Euro
 
Computer graphic lesson 2
Computer graphic lesson 2Computer graphic lesson 2
Computer graphic lesson 2Ura Euro
 
Graphic design 6
Graphic design 6Graphic design 6
Graphic design 6Ura Euro
 
Graphic input device
Graphic input deviceGraphic input device
Graphic input deviceUra Euro
 
Lesson 1 preparing for web development
Lesson 1 preparing for web developmentLesson 1 preparing for web development
Lesson 1 preparing for web developmentUra Euro
 
ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSP
ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSPບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSP
ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSPPhonepaseuth Phonhdala
 
ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSP
ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSPບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSP
ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSPPhonepaseuth Phonhdala
 
Online shopping habits-questionnaire
Online shopping habits-questionnaireOnline shopping habits-questionnaire
Online shopping habits-questionnairemanuelmathew1
 

Viewers also liked (13)

Chapter 7 technique of using colour
Chapter 7 technique of using colourChapter 7 technique of using colour
Chapter 7 technique of using colour
 
Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4
 
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
 
ບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tag
ບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tagບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tag
ບົດທີ່ 5 ການສ້າງ Layout ດ້ວຍ Div tag
 
Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4Computer graphic lesson 4
Computer graphic lesson 4
 
Chapter 8 Design poster
Chapter 8 Design posterChapter 8 Design poster
Chapter 8 Design poster
 
Computer graphic lesson 2
Computer graphic lesson 2Computer graphic lesson 2
Computer graphic lesson 2
 
Graphic design 6
Graphic design 6Graphic design 6
Graphic design 6
 
Graphic input device
Graphic input deviceGraphic input device
Graphic input device
 
Lesson 1 preparing for web development
Lesson 1 preparing for web developmentLesson 1 preparing for web development
Lesson 1 preparing for web development
 
ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSP
ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSPບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSP
ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ JSP
 
ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSP
ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSPບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSP
ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຂຽນ JSP
 
Online shopping habits-questionnaire
Online shopping habits-questionnaireOnline shopping habits-questionnaire
Online shopping habits-questionnaire
 

More from Ura Euro

Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດLesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດUra Euro
 
Chapter 7 google
Chapter 7 googleChapter 7 google
Chapter 7 googleUra Euro
 
Chapter 6 Mobile application Atleth should know
Chapter 6 Mobile application Atleth should knowChapter 6 Mobile application Atleth should know
Chapter 6 Mobile application Atleth should knowUra Euro
 
Chapter5 the understanding of software
Chapter5 the understanding of softwareChapter5 the understanding of software
Chapter5 the understanding of softwareUra Euro
 
Chapter3 football technology and equipments
Chapter3 football technology and equipmentsChapter3 football technology and equipments
Chapter3 football technology and equipmentsUra Euro
 
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ DreamweaverLesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ DreamweaverUra Euro
 
Computer component
Computer componentComputer component
Computer componentUra Euro
 
Step of implement website
Step of implement websiteStep of implement website
Step of implement websiteUra Euro
 
Ict foundamental chapter1
Ict foundamental chapter1Ict foundamental chapter1
Ict foundamental chapter1Ura Euro
 
Ict foundamental chapter 1
Ict foundamental chapter 1Ict foundamental chapter 1
Ict foundamental chapter 1Ura Euro
 
Web design Lesson 1
Web design Lesson 1Web design Lesson 1
Web design Lesson 1Ura Euro
 
Chapter 11
Chapter 11Chapter 11
Chapter 11Ura Euro
 
Chapter 10
Chapter 10Chapter 10
Chapter 10Ura Euro
 
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້Ura Euro
 
Design poster
Design posterDesign poster
Design posterUra Euro
 

More from Ura Euro (20)

Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດLesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
 
Chapter 7 google
Chapter 7 googleChapter 7 google
Chapter 7 google
 
Chapter 6 Mobile application Atleth should know
Chapter 6 Mobile application Atleth should knowChapter 6 Mobile application Atleth should know
Chapter 6 Mobile application Atleth should know
 
Chapter5 the understanding of software
Chapter5 the understanding of softwareChapter5 the understanding of software
Chapter5 the understanding of software
 
Chapter3 football technology and equipments
Chapter3 football technology and equipmentsChapter3 football technology and equipments
Chapter3 football technology and equipments
 
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ DreamweaverLesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
 
Computer component
Computer componentComputer component
Computer component
 
Step of implement website
Step of implement websiteStep of implement website
Step of implement website
 
Ict foundamental chapter1
Ict foundamental chapter1Ict foundamental chapter1
Ict foundamental chapter1
 
Ict foundamental chapter 1
Ict foundamental chapter 1Ict foundamental chapter 1
Ict foundamental chapter 1
 
Web design Lesson 1
Web design Lesson 1Web design Lesson 1
Web design Lesson 1
 
Chapter 11
Chapter 11Chapter 11
Chapter 11
 
Chapter 10
Chapter 10Chapter 10
Chapter 10
 
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
 
Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
Chapter 7
Chapter 7Chapter 7
Chapter 7
 
Chapter 8
Chapter 8Chapter 8
Chapter 8
 
Chapter 7
Chapter 7Chapter 7
Chapter 7
 
Design poster
Design posterDesign poster
Design poster
 

Computer graphic lesson 1

  • 1. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 Graphic Design Lesson1 History of Graphic ສອນໂດຍ: ອຈ. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 020 58858871 1
  • 2. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ແຜນການສອນ  ຈ ໍານວນຊົົ່ວໂມງສອນທັງໝົດ 32 ຊົົ່ວໂມງ  ຄະແນນທີົ່ ນ ັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບ  ຂຶ້ນຫ້ອງ Lect 10%, Lab 10%  Project 50%  ເສັງ 30% 2
  • 3. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ບົດຮຽນມ້ນີ້  Graphic ແມົ່ນຫຍັງ?  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic  Graphic ໃນປະຈຸບັນ  ຄຸນສົມບັດຂອງງານ Graphic  ຄຸນປະໂຫຍດໃນການນ ໍາໃຊ້ Graphic 3
  • 4. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ຕໍົ່ໍົ່ມາມີຜ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄ ໍາວົ່າກຣາຟຟິກ ໄວ້ຫຼາຍແບບແຕົ່ລວມຄວາມ ແລ້ວ ກຣາຟຟິກໝາຍເຖິງ ສິນລະປະຂະແໜງໜຶົ່ ງເຊິົ່ງໃຫ້ສົ່ຄວາມໝາຍດ້ວຍ ເສັນ, ສັນຍາລັກ, ຮບແຕ້ມ, ພາບຖົ່າຍ, ແຜນຜັງ, ກາຕນ ແລະ ອົ່ນໆ 4 Tom ໂຕຮ້ບໍົ່ວົ່າ Graphic ແມົ່ນຫຍັງ? ຮ້ລະບໍົ່ Jerry! ພວກເຮົາກະແມົ່ນຜົນງານ ຂອງ Graphic ຄກ ັນ: ກຣາຟຟິກ (Graphic) ມາຈາກພາສາເກລັກ 2 ຄ າ ຄ Graphikos + Graphein (ໝາຍເຖິງການແຕ້ມ) (ໝາຍເຖິງການຂຽນ)
  • 5. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic 5 ນ ັກສຶກສາຄິດວົ່າ Graphic ເກີດຂຶ້ນມາດົນປານໃດແລ້ວ?  ຈາກຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດພົບວົ່າເມົ່ອປະມານ ລ້ານປີມາ ແລ້ວມະນຸດໂຮໂມອີເຣັກທັສ(Homo Erectus)ເຊິົ່ງຈ ັດຢົ່ໃນ ປະເພດສັດລ ໍາຕົວຕັ້ງຊົ່ບໍົ່ມີພາສາໃຊ້ໄດ້ໃຊ້ທົ່າທາງ ແລະ ສິົ່ງຂອງ ຕາມທ ໍາມະຊາດເຊັນ: ກິົ່ງໄມ້, ກ້ອນຫີນ ແລະ ກະດກສັດຕົ່າງໆ ເປັນສັນຍາລັກເພົ່ ອສົ່ຄວາມໝາຍຕໍົ່ກ ັນ
  • 6. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic 6
  • 7. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງງານ Graphic 7 ຍຸກຫີນ 10000 ກວົ່າປີກົ່ອນ 5000-6000 ປີ ກົ່ອນ ຄ.ສ 3500 ປີ ກົ່ອນ ຄ.ສ 2000-3500 ປີ ກົ່ອນ ຄ.ສ ອີຍິບ ຕອນຕົ້ນ 1200 ປີ ກົ່ອນ ຄ.ສ
  • 8. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ງານ Graphic ໃນປະຈຸບັນ 8
  • 12. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ຄຸນສົມບັດຂອງງານ Graphic  ງານ Grphic ເຂົ້າໃຈໄດ້ງົ່າຍ  ງານ Grphic ດຶງດດຄວາມສົນໃຈ  ງານ Grphic ຊົ່ວຍໃຫ້ຈົ່ໄດ້ງາຍ ແລະ ໄວ 12
  • 13. ໃຈລາສີ ຍໍພັນໄຊ chaylasy@gmail.com 58858871 ຄຸນປະໂຫຍດໃນການນ ໍາໃຊ້ Graphic 13 1. ເປັນສົ່ກາງໃນການສົ່ຄວາມໝາຍໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈກ ົງກ ັນ 2. ສາມາດເຮັດໜ້າທີົ່ ເປັນສົ່ເພົ່ ອໃຫ້ເກີດການສຶກສາກ ັບກຸົ່ມ ເປົ້າໝາຍ 3. ຊົ່ວຍເພີົ່ ມຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈແກົ່ຜ້ພົບເຫັນ 4. ຊົ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຄິດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢົ່າງ ວົ່ອງໄວ 5. ກໍົ່ໃຫ້ເກີດແນວຄິດສ້າງສັນ 6. ເຮັດໃຫ້ຜ້ພົບເຫັນປົ່ຽນແປງພຶດຕິກ ໍາທາງດ້ານການກະທ ໍາ ແລະ ຄວາມຄິດ