Phap Luat Dau Tu

661 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phap Luat Dau Tu

 1. 1. Ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ kinh doanh bÊt ®éng s¶n Ths . NguyÔn M¹nh Khëi Côc Qu¶n lý nhµ vµ ThÞ tr­êng B§S Bé X©y dùng
 2. 2. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>i. Giíi thiÖu mét sè v¨n b¶n </li></ul><ul><li>1. LuËt ®Çu t­ n¨m 2005 </li></ul><ul><li>2. LuËt X©y dùng n¨m 2004 </li></ul><ul><li>3. NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 4. NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ngµy 06/9/2006 h­íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë </li></ul><ul><li>5. NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 vÒ h­íng dÉn thi hµnh LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 </li></ul>
 3. 3. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>Giíi thiÖu mét sè v¨n b¶n (tiÕp) </li></ul><ul><li>6. NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25/5/2005 bæ sung quy ®Þnh vÒ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù, thñ tôc båi th­êng khi thu håi ®Êt </li></ul><ul><li>7. NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24/01/2005 vÒ quy ho¹ch x©y dùng </li></ul><ul><li>8. NghÞ ®Þnh sè 02/2006/N§-CP ngµy 05/01/2006 vÒ Quy chÕ khu ®« thÞ míi </li></ul><ul><li>9. NghÞ quyÕt sè 33/2008/NQ-CP ngµy 31/12/2008 vÒ thÝ ®iÓm thñ tôc hµnh chÝnh trong ®Çu t­ khu nhµ ë, khu ®« thÞ míi, khu c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>10. Th«ng t­ sè 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 h­íng dÉn N§ sè 12/2009/N§-CP </li></ul>
 4. 4. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>ii. mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Çu t­ KD B§S </li></ul><ul><li>1. Kh¸i niÖm chung vÒ ®Çu t­ </li></ul><ul><li>a/ Nhµ ®Çu t­ (gåm nhµ ®Çu t­ B§S nãi chung vµ nhµ ®Çu t­ x©y dùng CT nãi riªng) => bá vèn, tµi s¶n ®Ó ®Çu t­ </li></ul><ul><li>- C¸c lo¹i nhµ §T B§S: </li></ul><ul><li>+ Tæ chøc (ph©n biÖt §T KD vµ §T kh«ng KD) </li></ul><ul><li>+ C¸ nh©n </li></ul><ul><li>+ Hé gia ®×nh, céng ®ång d©n c­, TC t«n gi¸o </li></ul><ul><li>- C¸c h×nh thøc ®Çu t­ B§S </li></ul><ul><li>+ Trùc tiÕp </li></ul><ul><li>+ Gi¸n tiÕp </li></ul>
 5. 5. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>b/ Chñ ®Çu t­ XDCT: Lµ chñ së h÷u vèn hoÆc ng­êi ®­îc chñ SH vèn giao qu¶n lý, sd ®ång vèn. Cô thÓ lµ: </li></ul><ul><li>- §èi víi DA sd vèn NSNN : Chñ §T do ng­êi Q§ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh </li></ul><ul><li>- §èi víi DA sd vèn tÝn dông: DN vay vèn lµ chñ ®Çu t­ </li></ul><ul><li>- §èi víi DA sd vèn hçn hîp : do c¸c bªn tho¶ thuËn hoÆc ng­êi cã nhiÒu vèn </li></ul><ul><li>- §èi víi DA sd nguån vèn kh¸c : Lµ chñ së h÷u vèn hoÆc ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt </li></ul>
 6. 6. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>c/ Ho¹t ®éng ®Çu t­: Lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, cô thÓ: </li></ul><ul><li>- Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t­: kÓ tõ khi t×m kiÕm ®Þa ®iÓm ®Õn khi b¾t ®Çu khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. G§ nµy cã sù tham gia cña nhiÒu chñ thÓ </li></ul><ul><li>- Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­: KÓ tõ khi x©y dùng ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông. G§ nµy còng cã sù tham gia cña nhiÒu chñ thÓ </li></ul><ul><li>- Qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­: Qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­. C¸c PMU (®èi víi DA sd vèn NSNN) </li></ul>
 7. 7. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>2. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ®Çu t­ B§S </li></ul><ul><li> - §ßi hái vèn lín </li></ul><ul><li> - §a d¹ng h×nh thøc sd vèn: C¸c h×nh thøc vay vèn </li></ul><ul><li> - Thêi gian ®Çu t­ dµi: TÝnh theo th¸ng, n¨m </li></ul><ul><li>- Liªn quan ®Õn lîi Ých cña nhiÒu ®èi t­îng, mét vïng, mét khu vùc </li></ul><ul><li>- T¸c ®éng ®Õn nhiÒu ngµnh kinh tÕ: lao ®éng, tµi chÝnh, VLXD, ng©n hµng... </li></ul><ul><li> - HiÖu qu¶ cao vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi. </li></ul><ul><li> - NÕu cã x¶y ra rñi ro th× ®é thiÖt h¹i sÏ lín </li></ul>
 8. 8. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>3. Ph©n lo¹i ho¹t ®éng ®Çu t­ </li></ul><ul><li>- NÕu c¨n cø vµo quan hÖ ®Çu t­, cã: </li></ul><ul><li>+ §Çu t­ trùc tiÕp </li></ul><ul><li>+ §Çu t­ gi¸n tiÕp </li></ul><ul><li>- NÕu theo h×nh thøc ®Çu t­, cã: </li></ul><ul><li>+ §Çu t­ míi </li></ul><ul><li>+ §Çu t­ më réng </li></ul><ul><li>+ §Çu t­ n©ng cÊp </li></ul><ul><li>- NÕu theo thêi gian, cã: </li></ul><ul><li>+ §Çu t­ dµi h¹n </li></ul><ul><li>+ §Çu t­ ng¾n h¹n... </li></ul>
 9. 9. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li> I ii. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul><ul><li>1. Kh¸i niÖm DA§T: Lµ hå s¬ thuyÕt minh vµ c¸c b¶n vÏ kü thuËt vÒ dù ¸n </li></ul><ul><li>2. Ph©n lo¹i dù ¸n </li></ul><ul><li>- C¨n cø vµo quy m« vµ tÝnh chÊt, cã: </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n quan träng quèc gia: Do Quèc héi quyÕt ®Þnh </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n c¸c nhãm A, B, C (cÊp TTCP, cÊp Bé, UBND tØnh) </li></ul><ul><li>- C¨n cø theo nguån vèn, cã: </li></ul><ul><li>+ DA sd vèn NS NN </li></ul><ul><li>+ DA sd vèn vay tÝn dông </li></ul><ul><li>+ DA sd vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña DN NN </li></ul><ul><li>+ DA sd vèn t­ nh©n hoÆc vèn hçn hîp </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 10. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>- C¨n cø vµo lo¹i B§S, cã: </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n XD CT nhµ ë </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n XD CT giao th«ng </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n XD CT c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n XD CT th­¬ng m¹i, du lÞch </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n khu ®« thÞ míi </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n CT thuû ®iÖn </li></ul><ul><li>+ Dù ¸n h¹ tÇng khu ®« thÞ... </li></ul>
 11. 11. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ 3. Yªu cÇu ®èi víi DA ®Çu t­ XDCT - §èi víi c¸c DA sd vèn NSNN: NN qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh ®Çu t­ XD, cô thÓ lµ: + QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng lËp DA, + QuyÕt ®Þnh ®Çu t­, thiÕt kÕ, dù to¸n, + Lùa chän nhµ thÇu thi c«ng, + NghiÖm thu, bµn giao... - §èi víi c¸c DA sd vèn tÝn dông do NN b¶o l·nh vµ vèn tÝn dông ®Çu t­: + NN qu¶n lý vÒ quy m« vµ chñ tr­¬ng ®Çu t­. + DN tù tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n
 12. 12. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ - §èi víi c¸c DA sd vèn t­ nh©n: Chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh h×nh thøc vµ néi dung qu¶n lý dù ¸n, cô thÓ: + ViÖc lËp dù ¸n + Lùa chän t­ vÊn TK + Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ + Lùa chän nhµ thÇu thi c«ng + H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n - §èi víi c¸c DA sd vèn hçn hîp: + C¸c bªn tho¶ thuËn vÒ ph­¬ng thøc qu¶n lý DA hoÆc + Qu¶n lý theo quy ®Þnh ®èi víi nguån vèn cã tû lÖ % lín nhÊt
 13. 13. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>iii. C¸c c«ng tr×nh kh«ng ph¶i lËp dA ®Çu t­ </li></ul><ul><li>1. C¸c c«ng tr×nh ph¶i lËp B¸o c¸o Kinh tÕ-Kü thuËt </li></ul><ul><li>- C«ng tr×nh XD cho môc ®Ých t«n gi¸o; </li></ul><ul><li>- C«ng tr×nh XD míi, c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp cã tæng møc §T d­íi 15 tû ®ång (kh«ng bao gåm tiÒn SD ®Êt) </li></ul><ul><li>2. Nhµ ë riªng lÎ cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n </li></ul><ul><li>Nhµ ë riªng lÎ kh«ng ph¶i lËp DA vµ lËp B¸o c¸o KT-KT, nh­ng ph¶i xin phÐp x©y dùng, trõ mét sè nhµ ë t¹i vïng s©u, vïng xa kh«ng thuéc ®« thÞ, ®iÓm d©n c­ n«ng th«n, nhµ ë t¹i khu vùc n«ng th«n ch­a cã quy ho¹ch XD ®­îc duyÖt </li></ul>
 14. 14. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>iV. Néi dung b¸o c¸o ®Çu t­ </li></ul><ul><li>1. §èi t­îng c«ng tr×nh: Nh÷ng CT quan träng quèc gia th× ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t­ (B¸o c¸o tiÒn kh¶ thi) tr×nh QH quyÕt ®Þnh tr­íc khi lËp Dù ¸n ®©u t­. </li></ul><ul><li>2. Néi dung B¸o c¸o ®Çu t­, gåm: </li></ul><ul><li>- Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (c¸c ®k thuËn lîi, khã kh¨n, chÕ ®é khai th¸c vµ sd tµi nguyªn) </li></ul><ul><li>- Dù kiÕn quy m« ®Çu t­ (c«ng suÊt, DT, c¸c h¹ng môc, ®Þa ®iÓm XD...) </li></ul><ul><li> - Lùa chän s¬ bé c«ng nghÖ, th«ng sè KT, p/a gi¶i phãng MB, c¸c ¶nh h­ëng cña DA... </li></ul><ul><li>- H×nh thøc ®Çu t­, x¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t­, tiÕn ®é thùc hiÖn </li></ul><ul><ul><li>- HiÖu qu¶ kinh tÕ </li></ul></ul>
 15. 15. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>v. Néi dung dù ¸n ®Çu t­ XDCT </li></ul><ul><li>1. §èi t­îng: </li></ul><ul><li>C¸c DA ®· ®­îc QH quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ DA c¸c nhãm A, B, C (Dù ¸n kh¶ thi) </li></ul><ul><li>2. Néi dung </li></ul><ul><li>a/ ThuyÕt minh </li></ul><ul><li>- Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t­: </li></ul><ul><li>+ M« t¶ nhu cÇu thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm; </li></ul><ul><li>+ TÝnh c¹nh tranh, t¸c ®éng XH ®èi víi ®Þa ph­¬ng; </li></ul><ul><li> </li></ul>
 16. 16. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>+ §Þa ®iÓm ®Çu t­; </li></ul><ul><li>+ H×nh thøc ®Çu t­; </li></ul><ul><li>+ Nhu cÇu SD ®Êt, ®k cung cÊp nguyªn vËt liÖu.. </li></ul><ul><li>- M« t¶ vÒ quy m« vµ diÖn tÝch CT: </li></ul><ul><li>+ C¸c h¹ng môc CT </li></ul><ul><li>+ Ph©n tÝch lùa chän ph­¬ng ¸n KT, c«ng nghÖ vµ c«ng suÊt </li></ul>
 17. 17. <ul><li>- C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn, gåm: </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n chung vÒ GPMB, t¸i ®Þnh c­; </li></ul><ul><li>+ C¸c p/a KT ®èi víi CT trong ®« thÞ vµ CT cã y/c KT </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n khai th¸c DA vµ SD lao ®éng </li></ul><ul><li>+ Ph©n ®o¹n thùc hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ h×nh thøc Ql DA </li></ul><ul><li>- §¸nh gi¸ t¸c ®éng MT </li></ul><ul><li>- Gi¶i ph¸p PCCC, y/c vÒ ANQP </li></ul><ul><li>- Tæng vèn ®Çu t­; kh¶ n¨ng thu xÕp vèn, nguån vèn vµ kh¶ n¨ng cÊp vèn </li></ul><ul><li>- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh , p/a hoµn tr¶ vèn </li></ul><ul><li>- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ x· héi </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­
 18. 18. <ul><li>b/ ThiÕt kÕ c¬ së, gåm 2 néi dung: </li></ul><ul><li>- PhÇn thuyÕt minh TKCS: </li></ul><ul><li>+ Giíi thiÖu tãm t¾t ®Þa ®iÓm XD; </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ; </li></ul><ul><li>+ Tæng MB CT; </li></ul><ul><li>+ VÞ trÝ quy m« XD c¸c h¹ng môc CT; </li></ul><ul><li>+ KÕt nèi c¸c h¹ng môc CT cña DA víi h¹ tÇng KT khu vùc. </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ, d©y truyÒn c«ng nghÖ </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­
 19. 19. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>- PhÇn thuyÕt minh TKCS (tiÕp): </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n kiÕn tróc ®èi víi CT cã y/c vÒ KT </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n kÕt cÊu chÝnh, hÖ thèng kü thuËt, h¹ tÇng kü thuËt chñ yÕu </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n b¶o vÖ MT </li></ul><ul><li>+ Ph­¬ng ¸n PCCC </li></ul><ul><li>+ Danh môc c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn ®­îc ¸p dông </li></ul>
 20. 20. <ul><li>- PhÇn b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së (nhiÒu lo¹i b¶n vÏ): </li></ul><ul><li>+ B¶n vÏ tæng MBCT hoÆc b¶n vÏ b×nh ®å p/a tuyÕn ®èi víi CT theo tuyÕn </li></ul><ul><li>+ B¶n vÏ s¬ ®å c«ng nghÖ, d©y truyÒn c«ng nghÖ.... </li></ul><ul><li>+ B¶n vÏ kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cña CT </li></ul><ul><li>+ B¶n vÏ s¬ ®å PCCC </li></ul><ul><li>+ B¶n vÏ hÖ thèng xö lý MT </li></ul><ul><li>+ B¶n vÏ hÖ thèng h¹ tÇng KT </li></ul><ul><li>+ M« t¶ t¶i träng vµ t¸c ®éng cña CT... </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­
 21. 21. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul> 1. Cung cÊp th«ng tin vÒ quy ho¹ch Cã 2 tr­êng hîp: - NÕu ch­a cã ®Þa ®iÓm th× ph¶i xin giíi thiÖu ®Þa ®iÓm sau ®ã míi ®Ò nghÞ cung cÊp TT quy ho¹ch - NÕu ®· cã ®Þa ®iÓm th× ®Ò nghÞ cung cÊp c¸c TT vÒ quy ho¹ch nh­: + TT vÒ ®Þa ®iÓm XD, chØ giíi ®­êng ®á, chØ giíi x©y dùng; cèt x©y dùng...hoÆc cÊp: + Chøng chØ quy ho¹ch: HT h¹ tÇng kü thuËt, to¹ ®é mèc giíi, mËt ®é x©y dùng, hÖ sè sö dông ®Êt, b¶o vÖ m«i tr­êng, c¸c th«ng tin vÒ kiÕn tróc...
 22. 22. <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ 2. LËp quy ho¹ch ph©n khu 1/2000 Cã 2 tr­êng hîp: - NÕu NN ®· lËp QH 1/2000 råi th× chñ ®Çu t­ kh«ng ph¶i thùc hiÖn b­íc nµy. KÓ tõ ngµy 01/01/2010, b­íc lËp quy ho¹ch 1/2000 sÏ do NN thùc hiÖn - NÕu NN ch­a lËp QH 1/2000 th× giao chñ ®Çu t­ lËp QH víi 2 b­íc (lËp nhiÖm vô vµ lËp ®å ¸n QH). => §èi víi Dù ¸n nhµ ë, khu ®« thÞ míi hoÆc DA h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp th× mçi ®Þa ph­¬ng tuú vµo quy m« diÖn tÝch khu ®Êt mµ cã thÓ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lËp QH 1/2000 mµ cã thÓ lËp QH 1/500 ngay
 23. 23. <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ 3. LËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt QH 1/500 NÕu ®· cã QH 1/2000 hoÆc tr­êng hîp kh«ng ph¶i lËp QH 1/2000 th× chñ ®Çu t­ thùc hiÖn lËp QH 1/500 theo 3 b­íc nh­ sau: - Chñ ®Çu t­ ph¶i lËp §Ò c­¬ng nhiÖm vô QH ®Ó tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt ®Ò c­¬ng NVQH => - Chñ ®Çu t­ lËp NhiÖm vô QH ®Ó tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt nhiÖm vô QH => - Chñ ®Çu t­ lËp §å ¸n QH 1/500 tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt ®å ¸n (UBND tØnh hoÆc UBND cÊp quËn)
 24. 24. <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ L­u ý: §èi víi Dù ¸n nhµ ë, DA khu ®« thÞ míi, DA h¹ tÇng khu CN th× trong giai ®o¹n nµy, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng sÏ kÕt hîp lÊy ý kiÕn lu«n mét sè néi dung vÒ: §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng (Së TN-MT) vµ Tho¶ thuËn chiÒu cao tÜnh kh«ng c«ng tr×nh cho toµn bé dù ¸n (Bé Quèc phßng). => §èi víi c¸c DA kh¸c , viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng MT chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· phª duyÖt xong QH 4. Giao chñ ®Çu t­ lËp dù ¸n Nhµ n­íc giao Dù ¸n ®ã cho chñ ®Çu t­ ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t­ XDCT
 25. 25. <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ 5. LËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n Sau khi QH 1/500 ®­îc phª duyÖt, chñ ®Çu t­ thùc hiÖn lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt DA. C¸c thñ tôc cô thÓ nh­: - LÊy ý kiÕn c¬ quan chuyªn ngµnh thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së (nÕu thÊy cÇn thiÕt). - ThÈm ®Þnh dù ¸n theo nguyªn t¾c: + §èi víi DA sd vèn NS th× c¬ quan NN sÏ thÈm ®Þnh TK c¬ së vµ phª duyÖt dù ¸n + §èi víi c¸c DA kh¸c, ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n sau khi c¬ quan chuyªn ngµnh ®· thÈm ®Þnh TK c¬ së.
 26. 26. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh - Sau khi cã DA, chñ ®Çu t­ lµm thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t­ t¹i c¬ quan qu¶n lý ®Çu t­ theo ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ - Tr×nh UBND phª duyÖt tæng thÓ ph­¬ng ¸n hç trî, båi th­êng gi¶i phãng MB vµ th«ng b¸o thu håi ®Êt. L­u ý: + §èi víi DA khu nhµ ë, khu ®« thÞ, khu CN th× c¸c DN trong n­íc chØ ph¶i ®¨ng ký ®Çu t­, kh«ng ph¶i xin cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t­. C¸c DA§T thø ph¸t còng kh«ng ph¶i lµm thñ tôc §K§T. + §èi víi c¸c DA kh¸c vµ DA cña c¸c DN n­íc ngoµi th× vÉn ph¶i lµm thñ tôc cÊp GCN§T theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
 27. 27. <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ 6. Giao ®Êt, cho thuª ®Êt Sau khi Dù ¸n ®­îc phª duyÖt, chñ ®Çu t­ lµm thñ tôc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt. C¸c thñ tôc cô thÓ nh­: - Nép hå s¬ ®Ò nghÞ giao ®Êt, cho thuª ®Êt - Phèi hîp víi c¬ quan TN-MT, c¬ quan thuÕ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: + LËp ph­¬ng ¸n båi th­êng cô thÓ + X¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt + §o ®¹c, c¾m mèc giíi. - Tho¶ thuËn kiÕn tróc (Së XD hoÆc KTQH)
 28. 28. <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ - ThÈm ®Þnh p/a PCCC (c¬ quan c«ng an) - Tho¶ thuËn chuyªn ngµnh vÒ cÊp ®iÖn, n­íc - Lµm thñ tôc cÊp GiÊy phÐp XD L­u ý: * §èi víi DA kh¸c kh«ng ph¶i lµ khu ®« thÞ, khu nhµ ë, khu CN th× thñ tôc lÊy ý kiÕn chiÒu cao tÜnh kh«ng cña Bé Quèc phßng sÏ thùc hiÖn trong giai ®o¹n nµy. => ph¶i xin ý kiÕn 2 lÇn ( lÇn 1 tr­íc khi phª duyÖt DA lÊy ý kiÕn kh«ng chÝnh thøc). * Nh÷ng tr­êng hîp ®Êu gi¸ ®Êt vµ ®Êu thÇu DA th× thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt sÏ ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi lËp, phª duyÖt DA (tøc lµ ®· cã ®Êt s¹ch, chñ ®Çu t­ kh«ng ph¶i lµm thñ tôc GPMB).
 29. 29. <ul><li>VII. Tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ 7. Båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng Phèi hîp víi UBND cÊp quËn ®Ó lËp Héi ®ång GPMB vµ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc vÒ gi¶i phãng MB, thu håi ®Êt => HiÖn nay, chñ ®Çu t­ cã thÓ thuª Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn GPMB. 8. Hoµn thiÖn thiÕt kÕ, khëi c«ng c«ng tr×nh - Tuú theo tõng c«ng tr×nh mµ hoµn thiÖn vµ phª duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ (theo 2 b­íc hoÆc 3 b­íc) - Khëi c«ng x©y dùng CT. Tr­íc khi khëi c«ng, chñ ®Çu t­ ph¶i th«ng b¸o cho UBND cÊp ph­êng biÕt.
 30. 30. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ VII. C¸c c«ng tr×nh XD ph¶i xin phÐp vµ kh«ng ph¶i xin phÐp X©y dùng 1. C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i xin phÐp XD - C¸c CT XD theo DA mµ ®· ®­îc phª duyÖt DA - Nhµ ë t¹i ®« thÞ; t¹i ®iÓm d©n c­ n«ng th«n; t¹i khu vùc n«ng th«n ®· cã quy ho¹ch XD 2. C¸c c«ng tr×nh kh«ng ph¶i xin phÐp XD - CT bÝ mËt NN, CT XD theo lÖnh khÈn cÊp, CT t¹m phôc vô CT chÝnh - CT XD theo tuyÕn kh«ng ®i qua ®« thÞ nh­ng phï hîp víi QH XD ®­îc duyÖt
 31. 31. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ VII. C¸c c«ng tr×nh ph¶i xin phÐp vµ kh«ng ph¶i xin phÐp X©y dùng - CT XD ®· ®­îc Thñ t­íng CP, Bé tr­ëng, Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t­; - C¸c CT söa ch÷a, c¶i t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn trong kh«ng lµm thay ®æi, kiÕn tróc, kÕt cÊu CT - CT h¹ tÇng KT quy m« nhá thuéc c¸c x· vïng s©u, vïng xa - Nhµ ë riªng lÎ vïng s©u, vïng xa kh«ng thuéc ®« thÞ, kh«ng thuéc ®iÓm d©n c­ tËp trung, t¹i c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ch­a cã QHXD ®­îc duyÖt. => ThÈm quyÒn cÊp GiÊy phÐp XD ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP.
 32. 32. kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ VIIi. Mét sè vÊn ®Ò l­u ý 1. Ph©n lo¹i chñ ®Çu t­ - Chñ ®Çu t­ cÊp 1: Lµ chñ §T dù ¸n HT khu ®« thÞ vµ HT khu CN. Chñ §T chØ XD h¹ tÇng KT råi chuyÓn nh­îng cho chñ §T cÊp 2. - Chñ ®Çu t­ cÊp 2 (thø ph¸t): Lµ nh÷ng chñ §T mua hoÆc thuª l¹i tõng phÇn DT ®Êt ®· cã HT tõ chñ §T cÊp 1 ®Ó XDCT 2. VÒ gãp vèn XDCT, cã 2 lo¹i: - §èi víi nhµ ë (gåm nhµ ë ®éc lËp vµ nhµ ë trong khu ®« thÞ míi): chØ ®­îc nhËn gãp vèn khi CT ®· XD xong phÇn mãng; - §èi víi CT kh¸c: §­îc nhËn gãp vèn tõ khi GPMB
 33. 33. <ul><li>Ix. So s¸nh mét sè néi dung </li></ul><ul><li>vÒ dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë víi c¸c dù ¸n CT kh¸c </li></ul>kh¸i qu¸t vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ 1. §Êu thÇu lùa chän chñ ®Çu t­ 2. ThÈm quyÒn phª duyÖt DA nhµ ë (UBND cÊp tØnh PD trªn 30 tû ®ång; UBND cÊp huyÖn < 30 tû ®ång) 3. C¬ cÊu c¸c lo¹i s¶n phÈm cña DA (c¸c lo¹i nhµ ë) 4. Ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm (b¸n, cho thuª, cho thuª mua) 5. Ph­¬ng ¸n khai th¸c, vËn hµnh (tù vËn hµnh; thuª ®¬n vÞ cã chøc n¨ng vËn hµnh nhµ ë)
 34. 34. Hîp ®ång vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n 1. Kh¸i niÖm Hîp ®ång vÒ B§S Là v¨n b¶n thể hiện sự tho¶ thuËn cña c¸c bªn về c¸c giao dÞch liªn quan bÊt ®éng s¶n 2. Ph©n lo¹i hîp ®ång vÒ B§S a) Hîp ®ång vÒ B§S (cã kho¶ng h¬n 10 lo¹i hîp ®ång vÒ B§S), vÝ dô: + Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë, CTXD + Hîp ®ång cho thuª B§S + Hîp ®ång thuª mua nhµ ë, CTXD + Hîp ®ång chuyÓn quyÒn quyÒn sö dông ®Êt + Hîp ®ång thÕ chÊp B§S + Hîp ®ång ®æi B§S....
 35. 35. Hîp ®ång vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n b) Hîp ®ång trong kinh doanh B§S Cã 4 lo¹i hîp ®ång: + Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë, CTXD + Hîp ®ång cho thuª B§S + Hîp ®ång thuª mua nhµ ë, CTXD + Hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt 3. Tiªu chÝ ph©n biÖt hîp ®ång vÒ KD B§S - C¨n cø vµo môc ®Ých cña H§ - C¨n cø vµo chñ thÓ ký kÕt hîp ®ång (bªn b¸n lµ chñ thÓ nµo)
 36. 36. Hîp ®ång vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n 4. C¸c mÉu vÒ hîp ®ång KD B§S - Hîp ®ång mua b¸n, cho thuª, cho thuª mua nhµ ë (NghÞ ®inh sè 90/2006/N§-CP) - Hîp ®ång mua b¸n c¨n hé chung c­ (Th«ng t­ sè 01/2009/TT-BXD cña BXD) - Hîp ®ång chuyÓn quyÒn quyÒn sö dông ®Êt (Th«ng t­ sè 03/2005/TTLT-BTNMT-BTP cña Liªn Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vµ Bé T­ ph¸p) - Hîp ®ång vÒ CTXD (ch­a cã mÉu)
 37. 37. Hîp ®ång vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n 5. Thñ tôc lËp hîp ®ång vÒ KD B§S - Hîp ®ång vÒ KD B§S ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n, cã ch÷ ký cña hai bªn - Hîp ®ång vÒ KD B§S kh«ng b¾t buéc ph¶i c«ng chøng, trõ tr­êng hîp cho thuª nhµ ë tõ 06 th¸ng trë lªn - Thñ tôc c«ng chøng Hîp ®ång vÒ KD B§S. Tuú tõng lo¹i B§S mµ thùc hiÖn c«ng chøng theo quy ®Þnh cña LuËt Nhµ ë hoÆc LuËt ®Êt ®ai hoÆc LuËt d©n sù
 38. 38. Hîp ®ång vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n 6. Mét sè vÊn ®Ò l­u ý khi lËp hîp ®ång KD B§S - Gi¸ c¶ cña H§ (cã bao gåm thuÕ hay kh«ng, ®ång tiÒn thanh to¸n, mua c¨n hé chung c­...) - NghÜa vô thùc hiÖn c¸c kho¶n thuÕ, tµi chÝnh - H×nh thøc th«ng b¸o thùc hiÖn nghÜa vô - B¶o hµnh nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng - Tho¶ thuËn vÒ hiÖn tr¹ng kü thuËt nhµ ë, CT - Tho¶ thuËn vÒ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng - VÒ viÖc thay ®æi c¸c néi dung cña hîp ®ång - L­u ý vÒ c©u ch÷ trong hîp ®ång
 39. 39. Xin c¶m ¬n !

×