Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballo Por Competencias

1,782 views

Published on

Educación e Competencias
IMPLICACIÓNS NOS PROCESOS DE ENSINANZA-APRENDIZAXE

Published in: Education
 • Be the first to comment

Traballo Por Competencias

 1. 1. EDUCACIÓN E COMPETENCIAS IMPLICACIÓNS NOS PROCESOS DE ENSINANZA-APRENDIZAXE
 2. 2. ENSINAR POR COMPETENCIAS Que son as CCBB ? Que repercusións supoñen as CCBB na práctica docente e nos centros educativos ? Como aparecen as CCBB nos deseños curriculares ? Saber máis ? Programar por competencias? Exemplificacións
 3. 3. QUE SON AS CCBB? COMPETENCIA “ Saber facer” nun determinado contexto COÑECEMENTOS Conceptuais Procedementais CAPACIDADES HABILIDADES
 4. 4. QUE SON AS CCBB? <ul><li>Capacidade de poñer en práctica de forma integrada: </li></ul><ul><li>Coñecementos Habilidades </li></ul><ul><li>Actitudes </li></ul><ul><li>- (En contextos e situacións diversas)‏ </li></ul>
 5. 5. CAPACIDADE, HABILIDADE, COMPETENCIA <ul><li>HABILIDADE: </li></ul><ul><li>Capacidade de dar resposta a unha demanda puntual </li></ul><ul><li>CAPACIDADE : </li></ul><ul><li>Operación que non se refire a unha situación concreta, independente do contexto </li></ul><ul><li>COMPETENCIA : </li></ul><ul><li>Capacidade de xestionar globalmente unha situación </li></ul>
 6. 6. COMPETENCIAS E OBXECTIVOS <ul><li>Semellanzas </li></ul><ul><li>- Son metas, máis ou menos amplas. </li></ul><ul><li>- Enúncianse en termos de condutas a acadar polo alumnado (p. e. “ser capaz de explotar a información). </li></ul><ul><li>Diferenzas </li></ul><ul><li>As competencias: </li></ul><ul><li>- Integran coñecementos, habilidades, actitudes. </li></ul><ul><li>- Execútanse na acción. </li></ul><ul><li>- Relaciónanse con problemas ou situacións complexas da vida. </li></ul>
 7. 7. ESTRUCTURA INTERNA DUNHA COMPETENCIA <ul><li>UNHA COMPETENCIA SUPÓN : </li></ul><ul><li>COÑECEMENTOS (CONCEPTOS, PROCEDEMENTOS)‏ </li></ul><ul><li>HABILIDADES COGNITIVAS </li></ul><ul><li>HABILIDADES PRÁCTICAS </li></ul><ul><li>ACTITUDES </li></ul><ul><li>EMOCIÓNS </li></ul><ul><li>VALORES E MORAL </li></ul><ul><li>MOTIVACIÓN </li></ul>
 8. 8. COMPETENCIAS BÁSICAS <ul><li>Que supón unha “competencia”? </li></ul><ul><li>A capacidade de aplicar dun xeito integrado os coñecementos adquiridos para resolver situacións e problemáticas diversas, dentro e fóra da escola. </li></ul><ul><li>Que significa “básica”? </li></ul><ul><li>Que debe estar ao alcance de todos os suxeitos implicados no proceso de ensinanza-aprendizaxe </li></ul>
 9. 9. COMPETENCIAS BÁSICAS <ul><li>As competencias básicas inclúen os coñecementos teóricos , as habilidades ou coñecementos prácticos e as actitudes ou implicacións persoais. </li></ul><ul><li>Supoñen a capacidade de usar funcionalmente os coñecementos e habilidades en contextos diferentes e implican procesos cognitivos fundamentais, tales como a comprensión, reflexión e discernimento </li></ul>
 10. 10. COMPETENCIAS BÁSICAS <ul><li>Constitúen uns mínimos que proporcionan ao profesorado e aos centros referencias sobre os principais aspectos nos que é preciso centrar os esforzos educativos </li></ul><ul><li>Van máis aló do “saber” e do “saber facer” pois tamén conlevan o “saber ser ou estar” (actuar responsablemente). </li></ul>
 11. 11. COMO APARECEN AS CCBB NOS DESEÑOS CURRICULARES? <ul><li>LOE: INTRODUCIÓN E ANEXOS </li></ul><ul><li>DECRETOS DO CURRÍCULUM: </li></ul><ul><li>-INFANTIL : APORTACIÓN DA ETAPA ÁS CCBB </li></ul><ul><li>-PRIMARIA: ANEXO I </li></ul><ul><li>-SECUNDARIA: ANEXO I E CONTRIBUCIÓN DAS ÁREAS ÁS CCBB </li></ul>
 12. 12. COMO APARECEN AS CCBB NOS DESEÑOS CURRICULARES? <ul><ul><li>Competencia en comunicación lingüística </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia matemática </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico </li></ul></ul><ul><ul><li>Tratamento da información e competencia dixital </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia social e cidadá </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia cultural e artística </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia para aprender a aprender </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomía e iniciativa persoal </li></ul></ul>
 13. 13. CCBB E ÁMBITOS <ul><li>ÁMBITO DA EXPRESIÓN E DA COMUNICACIÓN : </li></ul><ul><ul><li>Competencia en comunicación lingüística </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia matemática </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia cultural e artística </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia no tratamento da información e competencia dixital. </li></ul></ul><ul><li>ÁMBITO DA RELACIÓN E INTERACCIÓN : </li></ul><ul><li>Competencia no coñecemento e interacción co medio físico </li></ul><ul><li>Competencia social e cidadá . </li></ul><ul><li>ÁMBITO DO DESENVOLVEMENTO PERSOAL: </li></ul><ul><ul><li>Competencia para aprender a aprender </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomía e iniciativa personal </li></ul></ul>
 14. 14. Da realidade De comunicación oral e escrita De representación De interpretación De comprensión De construción De comunicación Do coñecemento Do pensamiento Das emocións Da conduta Utilización da linguaxe como instrumento <ul><li>Como obxectivo final </li></ul><ul><li>O dominio da lingua oral e escrita en numerosos contextos </li></ul><ul><li>O uso funcional, cando menos, dunha lingua estranxeira </li></ul>COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Fonte: Ed. SM De organización De autorregulación
 15. 15. … Poder dar resposta a situacións da vida con desigual nivel de complexidade … Resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral <ul><li>Comprender unha argumentación matemática </li></ul><ul><li>Expresarse e comunicarse na linguaxe matemática </li></ul><ul><li>Aplicar destrezas e actitudes que permitan razonar matemáticamente </li></ul><ul><li>A utilización de ferramentas de apoio axeitadas </li></ul><ul><li>A integración do coñecemento matemático con outros diferentes </li></ul>COMPETENCIA MATEMÁTICA IMPLICA Fonte: Ed. SM
 16. 16. Como obxectivo final da educación obrigatoria <ul><li>Coñecer </li></ul><ul><li>Comprender </li></ul><ul><li>Apreciar </li></ul><ul><li>Disfrutar </li></ul><ul><li>Valorar </li></ul><ul><li>A arte no seu conxunto </li></ul><ul><li>Outras manifestacións culturais </li></ul>Fomentar o interese por <ul><li>A participación na vida cultural </li></ul><ul><li>O desenvolvemento da propia capacidade estética e creadora </li></ul><ul><li>A contribución na conservación do patrimonio cultural e artístico </li></ul>COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA Fonte: Ed. SM
 17. 17. <ul><li>Utilizar normalmente os recursos tecnolóxicos para resolver problemas reais </li></ul><ul><li>Respectar a regulación social acordada sobre o uso da información a as súas fontes, nos diferentes soportes </li></ul>TRATAMIENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL Fonte: Ed. SM <ul><li>Ser </li></ul>A información e as súas fontes Autónomo Eficaz Na selección, valoración e uso de As diversas ferramentas tecnolóxicas Responsable Crítico Reflexivo
 18. 18. Desenvolvendo todos os supostos e habilidades da competencia <ul><li>Saber iniciarse na aprendizaxe </li></ul><ul><li>Ser capaz de continuar aprendendo con eficacia e autonomía </li></ul><ul><li>Ter o control e a xestión das propias capacidades e coñecementos </li></ul><ul><li>Manexar de forma eficiente recursos e técnicas de traballo individual </li></ul><ul><li>Ter a capacidade de cooperar cos demais e autoavaliarse </li></ul>COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Fonte: Ed. SM A través de experiencias de aprendixaje Colectivas Conscientes Individuais Gratificantes tanto
 19. 19. Imaxinar Creatividade Colectivos Accións Individuais Proxectos Emprender Desenvolver Avaliar Confianza Responsabilidade Sentido crítico Cooperación Supón ser capaz de AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Fonte: Ed. SM tanto
 20. 20. Comprender a realidade social na que se vive Educar En valores En prácticas democráticas Para afrontar A convivencia Os conflictos <ul><li>Actuar con criterio propio </li></ul><ul><li>Contribuír ao fomento da paz </li></ul><ul><li>Manter actitudes construtivas, solidarias e responsables </li></ul>COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ Fonte: Ed. SM
 21. 21. Para interactuar co medio Natural Xerado polo ser humano <ul><li>A aplicación </li></ul><ul><li>O desenvolvemento </li></ul>Pensamento Científico-técnico <ul><li>Interpretar a información recibida </li></ul><ul><li>Tomar decisións autónomas </li></ul><ul><li>O uso responsable dos recursos naturais </li></ul><ul><li>O coidado do medio ambiente </li></ul><ul><li>O consumo racional e responsable </li></ul><ul><li>A protección da saúde individual e colectiva </li></ul>Dirixidos á calidade da vida humana COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO Fonte: Ed. SM
 22. 22. QUE REPERCUSIÓNS SUPOÑEN AS CCBB NA PRÁCTICA DOCENTE? PROXECTO EDUCATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 23. 23. QUE REPERCUSIÓNS SUPOÑEN AS CCBB NA PRÁCTICA DOCENTE? <ul><li>Mantéñense as áreas, pero … </li></ul><ul><li>A incorporación das CCBB nos currículos: </li></ul><ul><ul><li>Supón unha oportunidade para enriquecer os currículos </li></ul></ul><ul><ul><li>Trae implícito un factor de mellora dependendo de como se establezan as relacións entre CCBB e obxectivos, contidos, metodoloxía, criterios de avaliación, etc. </li></ul></ul>
 24. 24. AS CCBB E OS OBXECTIVOS <ul><li>Dende a perspectiva das CCBB, os obxectivos : </li></ul><ul><ul><li>Favorecen a interrelación entre as distintas áreas e a coordinación entre o profesorado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientan cara á aplicación dos coñecementos en distintos contextos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulsan a metacognición do alumnado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentan a autonomía. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consideran a autoestima e o equilibrio persoal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentan a utilización dos recursos TIC nas actividades diarias. </li></ul></ul>
 25. 25. AS CCBB E OS CONTIDOS <ul><li>O enfoque das competencias supón: </li></ul><ul><ul><li>A integración de contidos: interdisciplinariedade. </li></ul></ul><ul><ul><li>A sustitución de aprendizaxes só memorísticos por outros con máis sentido. </li></ul></ul><ul><ul><li>A trasferencia de contidos: aplicación a situacións e contextos diferentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vencello dos contidos a situacións reais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendizaxe de contidos provenintes de diferentes fontes de información (entornos ricos de aprendizaxe que consideren tamén os entornos vituais). </li></ul></ul>
 26. 26. AS CCBB E A METODOLOXÍA <ul><li>O enfoque por competencias require unha metodoloxía que tome en consideración: </li></ul><ul><ul><li>A relación de tarefas insertas en contextos de aprendizaxe. </li></ul></ul><ul><ul><li>O traballo a partir de situacións-problema reais ou simuladas. </li></ul></ul><ul><ul><li>A flexibilidade na organización espacial e temporal. </li></ul></ul><ul><ul><li>A implicación do alumnado nos procesos de busca, estudo, experimentación, reflexión, aplicación e comunicación do coñecemento. </li></ul></ul><ul><ul><li>A investigación: metodoloxía de proxectos ou centros de interese. </li></ul></ul><ul><ul><li>O traballo cooperativo. </li></ul></ul><ul><ul><li>A lectura como ferramenta fundamental. </li></ul></ul><ul><ul><li>A utilización das TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Os procesos de autorregulación: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autorrevisión de producións. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introdución de cambios, verificación de resultados. </li></ul></ul></ul>
 27. 27. AS CCBB E OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN (I) <ul><li>Características da avaliación dende as competencias: </li></ul><ul><ul><li>Elementos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Situacións e contextos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coñecementos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procesos implicados </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Precísanse situacións, técnicas e intrumentos variados: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Observación (traballo individual, grupal, actitudes,…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produccións: traballos, tarefas, ideas,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Probas orais e escritas </li></ul></ul></ul>
 28. 28. AS CCBB E OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN (II) <ul><li>Importancia da avaliación formativa </li></ul><ul><li>Autorregulación da aprendizaxe do alumnado </li></ul><ul><li>Requisitos das actividades para avaliar competencias: </li></ul><ul><ul><li>O alumnado debe integrar os coñecementos e as destrezas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solicitaranse respostas complexas e creativas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deberase reestruturar o aprendido para afrontar o problema. </li></ul></ul><ul><ul><li>Respostará á situación ou simulación proposta na pregunta. </li></ul></ul>
 29. 29. CRITERIOS DE SELECCIÓN DAS APRENDIZAXES <ul><li>Todas as aprendizaxes propostas deberán ser sometidas a unha valoración crítica co fin de determinar se son básicas . </li></ul><ul><li>Non todo o que é interesante aprender debe formar parte do currículo obrigatorio. </li></ul>
 30. 30. CRITERIOS DE SELECCIÓN DAS APRENDIZAXES (II) <ul><li>Consideracións a ter en conta antes de seleccionar aprendizaxes: </li></ul><ul><ul><li>Son necesarias e beneficiosas para todas as persoas e para o conxunto da sociedade? </li></ul></ul><ul><ul><li>Son necesarias para garantizar a inclusión social? </li></ul></ul><ul><ul><li>Son necesarias para realizarse e desenvolver un proxecto de vida persoal e profesional ? </li></ul></ul>
 31. 31. PROGRAMAR POR COMPETENCIAS EXEMPLIFICACIÓNS <ul><li>DECRETOS DE CURRÍCULO </li></ul><ul><li>- Criterios de avaliación </li></ul><ul><li>-Contribución da área ás competencias básicas </li></ul><ul><li>-Bloques de contido </li></ul><ul><li>-Orientacións metodolóxicas </li></ul><ul><li>PROGRAMACIÓNS DE AULA </li></ul><ul><li>- Secuencia didáctica </li></ul><ul><li>-Planificación de actividades de aula: Tarefas </li></ul>
 32. 32. PROGRAMAR POR COMPETENCIAS EXEMPLIFICACIÓNS * <ul><li>EXEMPLO 1: </li></ul><ul><ul><li>MATEMÁTICAS. 1º CICLO PRIMARIA </li></ul></ul><ul><li>EXEMPLO 2: </li></ul><ul><ul><li>CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º E.S.O. </li></ul></ul><ul><li>* Presentamos dous posibles exemplos de programación por competencias a título orientativo </li></ul>

×