Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PAC1 - Disseny de contextos educatius

990 views

Published on

 • Be the first to comment

PAC1 - Disseny de contextos educatius

 1. 1. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   1. Punt de partida           1.1. Context           1.2. Objectius           1.3. Recursos           1.4. Reptes           1.5. Anàlisi DAFO   2.  Pla de treball (Fases model ADDIE)           2.1. Anàlisi           2.2. Disseny          2.3. Desenvolupament i implementació          2.4. Avaluació Índex
 2. 2. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Context L' institut Goethe de Barcelona, dedicat al foment del coneixement de la llengua i la cultura alemanyes, es planteja introduir millores en l'oferta de l'ensenyament d'idiomes, concretament es proposa introduir les TIC en la seva oferta formativa. Per aquest motiu es duu a terme un procés d'anàlisi d'una de les plataformes d'aprenentatge que tenen més implantació: MOODLE (orientat a l'aprenentatge col.laboratiu) i veure quines eines d'aquesta plataforma cal emprar per poder dur a terme una bona proposta educativa basada en les TIC.
 3. 3. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Objectius <ul><li>General: Introduir les TIC (plataforma Moodle) en l'ensenyament de l'idioma alemany a l'Institut Goethe de Barcelona. Inicialment es farà de forma complentària i paral.lela al sistema tradicional de formació. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Específcs: </li></ul><ul><li>Ajustar els cursos al nou perfil d'estudiants (nadius digitals). </li></ul><ul><li>Oferir la gamma més amplia possible de recursos als alumnes. </li></ul><ul><li>Reposicionar l'institut en relació a la competència. </li></ul><ul><li>Complementar, inicialment, l'oferta actual presencial amb la virtual. </li></ul><ul><li>Preparar a l'equip docent per la posada en marxa d'aquest nou plantejament. </li></ul><ul><li>Vetllar al llarg del procés d'implantació de no sobrecarregar a l'equip docent. </li></ul>
 4. 4. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Recursos i reptes <ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Suport tècnic des de la seu central per part d'un equip que administra el Moodle. </li></ul><ul><li>Alguns professionals motivats pel tema han rebut formació bàsica a través de tallers. </li></ul><ul><li>Experiències puntuals en l'ús de Moodle. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Reptes </li></ul><ul><li>La incorporació de les TIC (Moodle en aquest cas) implica fer front a: </li></ul><ul><li>Heterogeneïtat en la formació del professorat </li></ul><ul><li>Heterogeneïtat en els possibles usos de Moodle </li></ul><ul><li>Totes les debilitats i amenaces detectades a partir del DAFO </li></ul>
 5. 5. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Anàlisi DAFO Amenaces Oportunitats Nivell extern <ul><li>Percepció d'estancament en la seva oferta pel fet que no han incorporat les TIC en els seus processos formatius. </li></ul><ul><li>La competència que integri les TIC pot suposar una amenaça a la situació hegemònica de l'institut. </li></ul><ul><li>La relació cost-servei ofert pot veure's desequilibrada si l'institut no incorpora les darreres tendències (TIC) en els seus processos formatius. </li></ul><ul><li>Estreta col.laboració entre l'institut i el govern català. </li></ul><ul><li>Cobreix els 6 nivells de competència descrits al marc comú europeu de referència per a les llengües. </li></ul><ul><li>Posició avantatjosa en relació als possibles competidors, degut a que ofereixen programes especialment rics (combinació vessant docent i activitats culturals) </li></ul><ul><li>La seu central (Munic) pot ajudar a impulsar el procés d'introducció de les TIC. </li></ul>
 6. 6. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Anàlisi DAFO Fortaleses Debilitats Nivell intern <ul><li>Ofereixen examens oficials reconeguts arreu del món. </li></ul><ul><li>Professors/res nadius i altament capacitats. </li></ul><ul><li>Riquesa de l'oferta: formació i cultura. </li></ul><ul><li>Claredat de plantejaments: s'entén com un recurs addicional a les classes presencials. </li></ul><ul><li>No incorporació de les TIC integrada en la seva oferta formativa. </li></ul><ul><li>La formació sobre les TIC a l'equip de professors s'ha circumscrit a les persones que hi estaven interessades. </li></ul><ul><li>Manca d'una política general que fixi l'estratègia per integrar les TIC dins de l'institut. </li></ul><ul><li>Experiències amb TIC molt parcials i específiques. </li></ul><ul><li>Ús irregular de les TIC per part dels alumnes/cursos amb que s'ha dut a terme alguna iniciativa. </li></ul><ul><li>Possible sobrecàrrega del professorat a l'hora de dissenyar / organitzar els materials basats en TIC. </li></ul>
 7. 7. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE) Les informacions recollides ens ajuden a elaborar el disseny tecnopedagògic més adient pel cas. Ens basarem en el model ADDIE per a estructurar-lo i al mateix temps que en paral.lel establim el nostre pla de treball.
 8. 8. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE): Anàlisi Fruit del DAFO hem obtingut les següents informacions que ens ajuden a contextualitzar la situació actual de l'Institut Goethe en relació a l'ús de les TIC, i que ens serviran de punt de partida per elaborar el pla de treball. De la valoració de les diferents debilitats i amenaces es fa palès que l'Institut Goethe la necessitat d'incorporar les TIC ja que necessita adaptar-se a un perfil d'alumne que fins ara no ha tingut en compte, el nadiu digital; així mateix, aquest fet ajudarà a mantenir la seva posició hegemònica en relació a la competència. La introducció de les TIC cal entendre-la des de la complementarietat a la formació presencial i que cal preparar / concienciar a l'equip docent al respecte, evitant que aquest procés sigui una sobrecàrrega per l'equip de professors/res.
 9. 9. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE): Disseny <ul><li>Model de referència: abordatge constructivista (aprenentatge col.laboratiu) </li></ul><ul><li>L'ús de les TIC (Moodle) ha de tenir sempre un paper complementari a les sessions presencials. </li></ul><ul><li>cal començar la implantació pels cursos de nivell més alt. </li></ul>
 10. 10. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE): Desenvolupament i implementació POSADA EN MARXA (1) En aquesta fase cal implicar a tot el professorat, encara que no es posin en marxa fins més endavant. Es tracta de recollir les seves necessitats i poder donar-los una eina de moodle com a resposta. Accions Persones implicades Rols Temporalit. Identificar l'equip de professors motivat per l'ús de Moodle (entrevistes / enquesta al professorat) Professorat interessat en les TIC Impulsors de la docència a través de Moodle i futurs difusors d'aquestes eines a la resta de professorat. 15 dies Identificar eines moodle aplicables a l'experiència. (Suport de Munic en aquest tema) Tot el professorat (1) i figura de coordinació amb Munic. Identificar eines de Moodle que composaran la base de recursos TIC de l'equip docent. 30 dies Debatre i consensuar els recursos moodle que s'empraran (2). Tot el professorat (1) i figura de coordinació amb Munic. Establir la base sobre la que es treballarà. 15 dies
 11. 11. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE): Desenvolupament i implementació POSADA EN MARXA: (2) ELEMENTS DE MOODLE • Per a les qüestions organitzatives es proposa utilitzar el &quot;calendari&quot; i els &quot;eventos proximos&quot;. • Per una altra banda, per fomentar l'aprenentatge col·laboratiu, es proposa l'ús dels forums i dels xats. • També es proposa que els &quot;glosarios&quot; sigui una eina activa. A través d'aquest recurs el professor pot incidir o reforçar el vocabulari sobre temes abordats a l'aula. A l'hora que es un recurs per l'alumne quan ha de participar als fòrums i xats. • Així mateix, l'eina &quot;talleres&quot; també es proposa com un recurs a utilitzar. En aquest cas pot ser el instrument a través del qual gestionar els deures que es proposin als alumnes. • Un altre element que es proposa integrar són els &quot;cuestionarios&quot; els quals poden ser d'ajuda per obtenir un feed-back de l'alumne tant sobre la seva evolució com del seu parer en relació a la forma en que s'usen les TIC.
 12. 12. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE): Desenvolupament i implementació APLICACIÓ AL NIVELL ALT (3) La posada en pràctica amb el nivell alt actuarà també com a prova pilot per a la detecció de mancances. Accions Persones implicades Rols Temporalit. Conèixer i familiaritzar-se en l'ús de la plataforma (3) Professorat Interessat en les TIC Facilitar que l'alumne tingui facilitat d'ús de la plataforma. 1 sessió Pactar amb l'alumnat en relació a la forma d'ús de la plataforma, així com expectatives sobre aquesta. Professorat interessat en les TIC, amb traspàs a figura de coordinació per possibles adaptacions. Motivar a tots els implicats per l'ús de les TIC. 2 sessions Integrar moodle a les sessions presencials. Obtenir feedback de l'alumne després de cada activitat. Professorat interessat en les TIC, amb traspàs a figura de coordinació. Identificar àrees de millora de la proposta per part de tots els implicats (alumnes i professors) De forma continuada al llarg del curs.
 13. 13. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE): Desenvolupament i implementació APLICACIÓ AL NIVELL MIG I BAIX Accions Persones implicades Rols Temporalit. Assignar professor interessat en TIC com a persona de referència davant dubtes. Professorat interessat en les TIC i professorat no implicat. Donar suport al professorat novell en la gestió de les TIC. De forma continuada al llarg del curs. Repetir les accions descrites a &quot;aplicació al nivell alt&quot; - - -
 14. 14. CAS 2: DISSENY D'ENTORNS I ESCENARIS D'APRENENTATGE. MOODLE A LA CLASSE D'IDIOMES.   Pla de treball (fases model ADDIE): Avaluació <ul><li>Proposem dur a terme una avaluació al llarg de tot el procés, així com una a </li></ul><ul><li>finalitzar cada una de les fases, mitjançant indicadors com: </li></ul><ul><li>% participació en les activitats TIC per part dels alumnes. </li></ul><ul><li>Nº de consultes entre professors familiaritzats en TIC i no familiaritzats. </li></ul><ul><li>Nº incidències resoltes entre el total d’incidències aparegudes durant la formació amb TIC. </li></ul><ul><li>Valorar si s’ha produït una pujada en la nota mitjana. </li></ul>

×