Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doc thu Giao trinh Han ngu 5 (Tap 3 - Quyen Thuong)

614 views

Published on

Đọc thử Giáo trình Hán ngữ 5
Tập 3 - Quyển Thượng Phiên bản mới

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doc thu Giao trinh Han ngu 5 (Tap 3 - Quyen Thuong)

 1. 1. Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 汉 语 教 程 TẬP 3 - QUYỂN THƯỢNG PHIÊN BẢN MỚI Gồm 6 cuốn dành cho học viên và 2 cuốn dành cho giáo viên NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HANYU JIAOCHENG 杨寄洲 主编 BAN BIÊN DỊCH Chủ biên: Trần Thị Thanh Liêm Hoàng Khải Hưng (Huang Ke Xing) - Hoàng Trà - Nguyễn Thuý Ngà Phạm Ngọc Hàm - Nguyễn Thị Thuý Hạnh - Trần Thị Thanh Mai Đào Phong Lưu - Phạm Văn Quây - Hoàng Văn Tuấn Trần Hoài Thu - Vũ Thị Thu Thuỷ - Nguyễn Thị Luyện - Đinh Thị Thanh NgaNguyễn Thị Thanh Thuỷ GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 5 三 上
 2. 2. ���� ����� � � � �� ��� �� �� �� ������ ��� ��� ����������� ��� ������������ �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� � �� �� ���� ��� � �� � �� �� �� �� �� ����� �� �������� � ��� � � ���� ����� � � � �� ��� �� �� �� ������ ��� ��� ����������� ��� ������������ �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� � �� �� ���� ��� � �� � �� �� �� �� �� ����� �� �������� � ��� � � Bài 1: Khi đi xa nhà Mục lục Bài 2: Một bức thư
 3. 3. ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� ���� ����� � �� � �� ��� �� �� �� �������� � ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� � �� � �� ��� �� �� �� �������� ��� �� ������ ��� �� ��� �� ��� �� ��� � ��� � �� �� ���� �� �� � ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� ���� ����� � �� � �� ��� �� �� �� �������� � ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� � �� � �� ��� �� �� �� �������� ��� �� ������ ��� �� ��� �� ��� �� ��� � ��� � �� �� ���� �� �� � Bài 3: Bốn mùa ở Bắc Kinh Bài 4: Lý tưởng
 4. 4. ���� ���� � �� � �� �� �� �� �� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ���������� �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� �� �� �� ���� ��� � �� � �� ��� �� �� �� ������ ���������� ��� ����� ��� ������� �� �������� �� ��� � ��� ��� �� ��� �� ��� � ��� ������ �� �� � ���� ���� � �� � �� �� �� �� �� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ���������� �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� �� �� �� ���� ��� � �� � �� ��� �� �� �� ������ ���������� ��� ����� ��� ������� �� �������� �� ��� � ��� ��� �� ��� �� ��� � ��� ������ �� �� � Bài 5: Sẽ nói sau Bài 6: Ăn nho
 5. 5. ���� ���� � �� � �� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ���� ��� ��������������� �� �������� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� ���� � �� � �� ��� �� �� �� ���������������� �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� � �� �� � ���� ���� � �� � �� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ���� ��� ��������������� �� �������� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� ���� � �� � �� ��� �� �� �� ���������������� �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� � �� �� � Bài 7: Câu chuyện thành ngữ Bài 8: Câu chuyện tình yêu
 6. 6. ���� ����� ����� �� ��� �� �� �� ������� �� �������� �� ��� �� ��� � ��� �� ��� � ��� ����� �� �� ���� ���� ����� �� ��� �� �� �� ������ ���������������� ��� ����� ���� ��� ���������� �� �������� � ��� � ��� �� ��� �� ��� � ��� �� �� �� � ���� ����� ����� �� ��� �� �� �� ������� �� �������� �� ��� �� ��� � ��� �� ��� � ��� ����� �� �� ���� ���� ����� �� ��� �� �� �� ������ ���������������� ��� ����� ���� ��� ���������� �� �������� � ��� � ��� �� ��� �� ��� � ��� �� �� �� � Bài 9: Cảm giác hạnh phúc Bài 10: Tự nâng mình lên
 7. 7. ����������� ����� �� ��� �� �� �� ������� �� �������� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ��������� ����� �� ��� �� �� �� ������ ����� ��� �������� ��� ���� �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� � �� �� � ����������� ����� �� ��� �� �� �� ������� �� �������� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ��������� ����� �� ��� �� �� �� ������ ����� ��� �������� ��� ���� �� �������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� � �� �� � Bài 11: Tôi đã nhìn thấy đĩa bay Bài 12: Làm người ngay đâu dễ
 8. 8. ��������� ����� �� ��� �� �� �� ������ �� ��� �� ��� ������ ����� ��� �� ��� ����������� �� �������� �� ��� �� ��� � ��� �� ��� � ��� �� ��� �� ��� �� ��� ������� �� �� ���� �������� ����� ��� ����� � ��������� ����� �� ��� �� �� �� ������ �� ��� �� ��� ������ ����� ��� �� ��� ����������� �� �������� �� ��� �� ��� � ��� �� ��� � ��� �� ��� �� ��� �� ��� ������� �� �� ���� �������� ����� ��� ����� � Bài 13: Tiếng nói người dân Bảng từ mới Phụ lục: Đáp án một số bài tập để tham khảo
 9. 9. .1 . ������ � ��� �������� � �� ����� ���������������������� ������������������ ���������� �� ���������� ������� ��������� ������ ��� ��� ����������� ������ ����������� �� ������� ��� ���������������� ���� ������������� ����� ������� ���� � ��� Bài 1 Khi đi xa nhà - Bài đọc
 10. 10. .2 . ����������� ���� �������� ���� ��������� ������ ��������� ��� ��������������������� ������ ������� ������� ������ �������� �� ���������� ����������� ��������� ������������� ��������������� �� ����� ���������� ������������� ���� � �������� ������������ ����� ���� � ���������� ����������� ����������� ���� ������������ � ������ ������������ ���������� ��� ������ ������� ����������� ��� �� ������ ������ �������� ����������� ��������� ��� ������������������������������������������� ��� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ��� ��� ��� �������� ��� �������������� ��� ����������� ���� �������� ���� ��������� ������ ��������� ��� ��������������������� ������ ������� ������� ������ �������� �� ���������� ����������� ��������� ������������� ��������������� �� ����� ���������� ������������� ���� � �������� ������������ ����� ���� � ���������� ����������� ����������� ���� ������������ � ������ ������������ ���������� ��� ������ ������� ����������� ��� �� ������ ������ �������� ����������� ��������� ��� ������������������������������������������� ��� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ��� ��� ��� �������� ��� �������������� ��� Trả lời câu hỏi theo nội dung bài học
 11. 11. .3 . (nguyện vọng) (đa bán) (nhân thử) (quả nhiên) (đối vu) (cổ lão) (độc lập) (tự tại) (khảo lự) (kim hậu) (nhi) (thực hiện) (chung vu) (liên hệ) (độc sinh nữ) (thực thoại) (điểu) (sự tình) (cải biến) (tưởng pháp) (lâm) (mạn) rốt cục, cuối cùng liên lạc, bắt mối con gái một nói thật, lời nói thật chim việc, sự việc thay đổi, đổi khác cách nhìn, quan điểm sắp, sắp sửa giấu, che đậy, giấu giếm ý muốn, sự mong muốn phần nhiều, có lẽ do đó, vì thế, bởi vậy đúng là, quả nhiên về, đối với cổ kính, cổ xưa độc lập, tự lập thong dong, nhởn nhơ cân nhắc, xem xét, tính toán từ nay về sau, sau này nhưng, và làm, thực hiện - Từ mới
 12. 12. .4 . (phanh mạng) (tắc) (li biệt) (vọng) (huy) (nhãn lệ) (luyến luyến bất xả) (chúc phó) (phóng tâm) (biểu đạt) (tưởng niệm) liều, bất chấp, bạt mạng nhét, đút, bịt, nút chia tay, rời bỏ ngóng, mong đợi vẫy nước mắt không nỡ rời xa, quyến luyến dặn dò, căn dặn an tâm, yên lòng diễn đạt, trình bày nhớ, nghĩ đến - Chú thích Nói thật Tự do thoải mái ra nước ngoài sống một năm nghĩa là “sống 1 năm”. để diễn đạt cách nghĩ chân thật của mình, cũng có thể nói hoặc
 13. 13. .15 . ������ � ��� ��� � �� ����� ���� ����������������� ����� ���� �������� ��������� ����������������� ��������� �� �� ���� ������ ������� ����������� �� ����������� ������� ������ ����� ����� � �� ���� ������� ��� ������� ������ �������� ����� ����������������� ���������� ��� ���� ��� ��� ��� ������������ ����� ������� �������������� �������� � ������ ������ ����������� ������ �� ����� ����� ������������ ������ ���� Bài 2 Một bức thư - Bài đọc
 14. 14. .16 . ����� ���� �������� �������� ���� �� ���������� ��������� ����������������� �� ������������������� �� ������������ ������� �� ��� ������� �������� ��� ���������� � �� � � � � � � �� �������� �� �������� �������� ������������� �� �� ��������� ������� ������ ������� ���� �� �������� �������� ��� ������� ������� �� ������ ���������� ���� ���������������� �������� �� ������ � �� � � � � � ������ � � � � �� � � � � � � �� ���������� �� ���� � � � � ����������� �� � �� � � �� � ���� ����
 15. 15. .17 . Trả lời câu hỏi theo nội dung bài học - Từ mới (phong) (thượng) (cơ bản) (cơ bản thượng) (giao) (phân biệt) (lai tự) (tự) (đẳng) (châu) (khóa ngoại) bức, lá (thư) trên, về cơ bản làm bạn với, kết giao riêng rẽ, riêng đến từ từ v.v... châu, châu lục, đại lục ngoại khóa trên cơ sở, về cơ sở
 16. 16. .18 . (quan tâm) (đoàn kết) (trạm) (hoàng) (cá tử) (nhu hòa) (hoãn mạn) (ưu mĩ) (tật bệnh) (thư họa) (thư triển) (tác dụng) (trúc tử) (tăng cường) (hạng) (thi) (thể chất) (hậu) (dự phòng) (mao bút) (trù song) (triển xuất) quan tâm, để ý tới đoàn kết đứng màu vàng dáng người, vóc dáng hiền hòa, mềm mại từ tốn, chậm chạp tốt đẹp, đẹp đẽ bệnh, bệnh tật chữ, tranh, thư họa mở ra, khoan khoái dễ chịu tác dụng, lợi ích tre, trúc tăng thêm thứ hạng, mục, môn... thơ sức khỏe, thể chất sau dự phòng, để phòng bút lông tủ kính, quầy hàng kính trưng bày
 17. 17. .19 . (biểu thị) (khoái tự) (hảongoạnnhi) (thích ứng) (kiện khang) diễn đạt, biểu thị đũa vui, hay, ngộ nghĩnh hợp, thích ứng Châu Á Châu Phi Châu Úc Châu Mỹ Á Châu Phi Châu Úc Châu Mỹ Châu khỏe mạnh Địa danh - Chú thích - Ngữ pháp Thơ Đường. Đường tức là thời đại nhà Đường (618 ~ 907) một trong những triều đại phát triển thịnh vượng nhất trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, thủ đô là Trường An, nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Dựa vào, nhờ Dựa vào, nhờ, gần, kề bên Thơ Đường
 18. 18. .20 . Gần hoặc kề sát vào nơi khác Người hoặc vật thể dựa vào người hoặc vật thể khác Chỉ tất cả mọi cá thể trong phạm vi nào đó. Đặt trước danh từ hoặc lượng từ. Toàn bộ, mỗi một, các So sánh: và Cả và để chỉ tất cả mọi cá thể, nhưng nghĩa khác nhau. chỉ cụ thể, chỉ chung chung. đặt trực tiếp trước danh từ, còn khi đặt trước danh từ phải kèm theo lượng từ hoặc số lượng từ (trừ .
 19. 19. .21 . Chỉ một vài lượng từ có thể đặt được sau , nhưng sau có thể đặt bất kỳ lượng từ nào. có thể kết hợp được với số lượng từ, còn thì không. dùng lời nói hoặc hành động để diễn tả tư tưởng, tình cảm hoặc thái độ. Có thể thêm ,cóthểláylại,đằngsaucóthểcóthêmtânngữđộngtừhoặctânngữdanhtừ. bản thân sự việc thể hiện ý nghĩa nào đó hoặc thông qua sự vật biểu thị ý nghĩa nào đó. thể hiện lời nói, hành động hoặc tinh thần của tư tưởng, tình cảm. Để thể hiện, diễn đạt lời nói, hành động, ý nghĩa, tình cảm.
 20. 20. .22 . Biểu thị nhiều động tác hoặc trạng thái, tình huống cùng xuất hiện. Riêng biệt từng thứ, không chung Dùng nhiều cách khác nhau Nhiều chủ thể đối với nhiều đối tượng còn làm động từ hoặc danh từ - Bài tập Vừa... vừa... Phân biệt Ngữ âm Phân biệt âm và thanh điệu
 21. 21. .23 . Đọc thành tiếng Từ ngữ Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống
 22. 22. .24 . ��� ������������� ���� ��� ������������������ ��� ����������� ����� �������� ��� ���������������������� ��� ���������������� ���� �������������� ����� ������� ���� ���� ��������������� ���������� ��� ���� ������������ ����� ����� � ���� ����������������������������� ��� ������ �������������� ���� ��� �������������� ������ ���� ��� ��������� ��������� ��� ��� �������������������� ��� ��� ��������� ������������� ���� ��� ��������������� �������� � ���� ����������������������������� ��� �� ���������� ��� �� ������������������ ���� ��� �� ������������ �� ���������� �������� ���� ��� �� ������������������ �� ��� ����������� ���� Hoàn thành câu Hoàn thành hội thoại
 23. 23. .25 . Liên kết câu thành đoạn văn Sửa câu sai
 24. 24. .26 . ��� ����������������� � ��� �������������� � ��� ������������� � ��� ������������� � � ���� ����������� ������� ������������� ��� ������������ ��� ������� ��� ���������� ����������� ��� ����������� ��� ������������ ��� ������������� ���� � ���� ������ ��������� ����� ���� ������������ ������������ ������ ������������ ������������ ���� �������� ������ ������� ���������� ����� ��� ����������������� ��������� � ���������� ������������ �������� ���� Biểu đạt theo tình huống Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống
 25. 25. .27 . (cán) (đột nhiên) (hoạt) (đôi) (phù) (bất đáo Trường Thành phi hảo Hán) khô Từ bổ sung đột ngột, bỗng nhiên trượt chân vun thành đống, đắp, chống, chất dắt, dìu, đỡ, bám chưa đến Trường Thành chưa phải người hùng

×