Java lecture1

892 views

Published on

eadsdsf

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Java lecture1

 1. 1. JavaProgrammingLogo Удиртгал хичээл багш Á.Ãàíçîðèã Улаанбаатар дээд сургууль 2011 он
 2. 2. Logo Агуулга 1 Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 2 Java õýëíèé ò¿¿õ 3 Java õýëíèé îíöëîã, äàâóó òàë 4 Java ñóóëãàõ, òîõèðóóëàõ 5 Ýõíèé ïðîãðàì, даалгаварЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 3. 3. Logo Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 1954: Fortran 1958: Algol 1959: Cobol 1963: CPL->1967:BCPL->1969:B 1965: BASIC 1970: Pascal 1970: Prolog 1971: C (B õýëíýýñ ¿¿ññýí)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 4. 4. Logo Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 1979: Ada 1983: C++ 1989: Ansi C 1990: Haskel 1991: Oak 1991: Visual Basic 1.0 1991: Phyton 1994: Common LispЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 5. 5. Logo Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 1995: Delphi 1995: JavaScript 1995: Java 1 1995: PHP 1995: VBScript 1998: Visual Basic 6.0 1998: Perl 5.0 1998: PHP 3.0Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 6. 6. Logo Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 1998: Java 2 (v 1.2) 1998: C++ ANSI/ISO 1999: Delphi 5 2000: C# 2000: Phyton 2.0 2000: PHP 4.0 2000: VB .NET 2000: Java 2 (v 1.3)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 7. 7. Logo Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 2000: Action Script 2001: Delphi 6 2001: C# (ECMA) 2002: FORTRAN 2000 2002: Delphi 7 2002: Java 2 (v 1.4) 2002: PHP 4.2.0 2003: C# (ISO)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 8. 8. Logo Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 2003: Phyton 2.3.0 2003: PHP 4.3.3 2003: Perl 5.8.2 2003: Java 2 (v 1.5 OR 5.0) 2001: C# 2001: Visual Basic .NET 2002: F# 2003: ScalaЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 9. 9. Logo Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëний òîâ÷ ò¿¿õ 2003: Factor 2006: Windows Power Shell 2007: Clojure 2007: Groovy 2009: GoЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 10. 10. Logo Java ¿¿ññýí ò¿¿õ 1991 îíû ¿åд ìèêðîïðîöåññîðûí èðýýä¿éí õºãæèë íü õýðýãëýã÷èéí öàõèëãààí òºõººðºìæ (ãàð óòàñ, PDA, øàðàõ ø¿¿ãýý…) õýëáýðýýð äýëãýðýõ íü òîäîðõîé áîëîâ. Ñ¿ëæýýíä электрон òºõººðºìæ¿¿ä õîëáîãäîí àæèëëàæ ýõýëëýý.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 11. 11. Logo Java ¿¿ññýí ò¿¿õ Эäãýýðèéã ïðîãðàì÷ëàõ íýãäñýí õýë øààðäëàãàòàé áîëñîí áàéíà. 1991 îíä Sun Microsystems Green òºñºë ýõë¿¿ëýâ. Ñ áîëîí Ñ++ õýëíèé á¿òýýã÷ James Gosling ýäãýýð õýë¿¿äèéã ñàéæðóóëàí Oak õýë á¿òýýв.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 12. 12. Logo Java ¿¿ññýí ò¿¿õ Oak ìîäîîð íýðýëñýí èéì íýðòýé õýë áàéäàã íü õîæèì òîäîðõîé áîëñîí òóë ººð íýð øààðäëàãàòàé áîëсон. Sun systems êîìïàíû õýñýã àæèëòíóóä àæëûí îéðîëöîîõ êàôåä áàéõ ¿åä JAVA õýìýýõ íýðèéã олж удирдлагууддаа ñàíàë áîëãîжээ.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 13. 13. Logo Java ¿¿ññýí ò¿¿õ Sun-û óðüä÷èëàí òààìàãëàñàí øèã õýðýãëýã÷èéí òºõººðºìæèéí õºãæèë õóðäàöòàé ÿâàãäàæ ýõëýâ. Ãýâ÷ ýíý òºñºëä ººð êîìïàíè ÿëñàí òóë Green òºñºë íóðàхад хүрэв. 1993 îíä WEB ìàø ýð÷òýé õºãæèæ ýõýëñýí áºãººä äèíàìèê ÂÝÁ õèéõýä Java-ã àøèãëàæ áîëîõ ñàíàà òºðæýý.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 14. 14. Logo Java ¿¿ññýí ò¿¿õ 1995 îíû 5 ñàðä Java-ã àëáàí ¸ñîîð çàðëàâ. Ýíý ¿åýýñ ýõëýí Java-ã äèíàìèê áîëîí èíòåðàêòèâ ÂÝÁ õóóäàñ, õýðýãëýã÷èéí ïðîãðàì, òºõººðºìæ¿¿äèéí ïðîãðàì÷ëàëä (ãàð óòàñ, ïýéæåð, PDA) ºðãºíººð àøèãëàж эхлэв.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 15. 15. Logo Java õýë ¿çýõ áîëñîí øàëòãààí 1983 îí õ¿ðòýë á¿òýöëýãäñýí ïðîãðàì÷ëàë (structured programming) ºðãºí õýðýãëýãäýæ áàéâ. Ýíý ¿åèéí õýë¿¿ä íü ïðîöåäóð õàíäàëòàò õýë¿¿ä áàéâ. Õàìãèéí ºðãºí àøèãëàãääàã õýë íü Ñ áàéñàí бөгөөд Windows-ийн 80% íü Ñ äýýð áè÷èãäñýí.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 16. 16. Logo Java õýë ¿çýõ áîëñîí øàëòãààí Ïðîöåäóð õàíäàëòàò õýë¿¿ä íü òîì òºñë¿¿ä äýýð òºâºãòýé áîëîõ íü тодорхой болов. (Êîä íü àñàð õóðäàí ºñºæ òîìîðäîã) Îáüåêò õàíäàëòàò õýë¿¿ä ãàð÷ ýõëýâ. Ñ-ã ºðãºòãºí Ñ++ áîëãîí îáüåêò õàíäëагàò áîëãîâ. Èíãýñíýýð óðüä áè÷èãäñýí áàéñàí àñàð èõ êîäûã Ñ++ äýýð àñóóäàëã¿é àøèãëàí äýýð íüЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он îáüåêò õàíäëагàò õýëáýðýýð áè÷èõ
 17. 17. Logo Java õýë ¿çýõ áîëñîí øàëòãààí 1983-1995 õ¿ðòýë õàìãèéí ãîë õýë íü C++ áîëæ áàéëàà. Èíòåðíýò õºãæèí ìóëüòèìåäèà òåõíèëîãè èðýýä¿éã òîäîðõîéëæ ýõýëñýí. Õýðýãëýã÷äýä äóó, ä¿ðñ, êèíî, ñ¿ëæýý á¿ãäèéã íü õàìàðñàí êîìïüþòåð áîëîí ýíãèéí òºõººðºìæ¿¿äèéí àëèíä íü ÷ àæèëëàæ ÷àääàã óíèâåðñàëü õýë õýðýãòýéЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 18. 18. Logo Java õýë ¿çýõ áîëñîí øàëòãààí Ïðîãðàì áè÷èõ íü çºâõºí íýã êîìïüþòåð äýýð áèø á¿õýë äýëõèéã õàìàðñàí ñ¿ëæýýíä àæèëëàõ ¸ñòîé áîëж эхлэв. Èíòåðíýòýä îëîí òºðëèéí êîìïüþòåð¿¿ä оëîí òºðëèéí ¿éëäëèéí ñèñòåìòýéãýýð àæèëëàäàã бөгөөд тýäãýýð äýýð ¿ë õàìààðàí àæèëëàõ øààðäëàãà ãàðàâ.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 19. 19. Logo Java õýë ¿çýõ áîëñîí øàëòãààí C++ äýýð Windows-ä çîðèóëæ áè÷ñýí êîä íü Linux ñèñòåì äýýð àæèëäàãã¿é ãýõ ìýò àñóóäëóóä õ¿íäðýë ó÷ðóóëæ áàéâ. Java-ã àøèãëàí ãàð óòàñ, êîìïüþòåð áîëîí áóñàä òºõººðºìæ¿¿äèéã ñ¿ëæýýíä, мөí äàíãààð íü àøèãëàæ ¿éëäëèéí ñèñòåìýýñ ¿ë õàìààðàí ïðîãðàì÷èëæ áîëíî.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 20. 20. Logo Java õýë ¿çýõ áîëñîí øàëòãààí 1995 îíä ãàðñàí Java õýë ýíý á¿õ àñóóäëóóäûã øèéäñýí. 2001 îíû áàéäëààð ÀÍÓ-ûí èõ ñóðãóóëü êîëëåæóóäûí 86% íü Java õýë çààäàã áîëñîí áàéâ.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 21. 21. Logo Java õýëíèé îíöëîã1. Ìàø îëîí òºðëèéí ç¿éëèéã ïðîãðàì÷èëíà. Ïåéæåð Ãàð óòàñ PDA (personal digital assistance) Notebook Java Êàìåð Ìàðñ ººðºº ÿâàã÷ Ìàøèí Êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýý Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 22. 22. Logo Java õýëíèé îíöëîã2. Ìóëüòèìåäèà áîëîìæ Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 23. 23. Logo Java õýëíèé îíöëîã3. Íóóöëàë õàìãààëàëò Java êîä ……. Java âèðòóëü ìàøèí ……. “Àæèëëàõ êîäûã øàëãàìà” ¿ë ìýäýãäýõ êîä Àþóëã¿é êîä Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 24. 24. Logo Java õýëíèé îíöëîã4. Êîìïüþòåðóóäààñ ¿ë õàìààðíà. … Irix JAVA IBM Sun Macintosh PC … Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 25. 25. Logo Java õýëíèé îíöëîã5. ¯éëäëèéí ñèñòåì¿¿äýýñ ¿ë õàìààðíà. Linux (Red hat, Suse..) Windows JAVA UNIX Macintosh Solaris FreeBSD Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 26. 26. Logo Java õýëíèé îíöëîã6. Íýýëòòýé ñèñòåì (Open Source) Ïðîãðàìèñòóóä Ýíãèéí õýðýãëýã÷èä Ñîíèðõîã÷èä ÍÝÝËÒÒÝÉ ÑÈÑÒÅÌ Áàãø, îþóòíóóä Õàêåðóóä Êîðïîðàöèóä (IBM, SUN, Microsoft…) Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 27. 27. Logo Java õýëíèé îíöëîã7. Öýâýð îáüåêò õàíäàëòàò õýë Ïðîöåäóð õàíäàëòàò Îáüåêò õàíäàëòàò . …… …… …… …… …… … .. …… …… …… …… …… … …… …… …… .. . .. …… Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 28. 28. Logo Java õýëíèé îíöëîã8. Áè÷èëòèéí õýëáýð íü Ñ òýé ìàø òºñòýé Ñ õýë äýýð áè÷èæ áàéñàí ïðîãðàìèñòóóä Java õýëèéã àìàðõàí ñóðäàã. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 29. 29. Logo Java õýëíèé îíöëîã9. Èíòåðíýòýä áóé Java ôóíêö¿¿äèéí íººö Java îëîí óëñ äàÿàð õàìãèéí èõ õýðýãëýãääýã õýë òóë Èíòåðíýòýä Java äýýð áè÷ñýí, íàéäâàðòàé àøèãòàé íü áàòëàãäñàí áýëýí êëàññóóä àñàð èõ õýìæýýòýé áàéäàã. Øèíý ïðîãðàì áè÷èõýä õýðýãòýé èõýíõ êëàññ ôóíêö¿¿ä òýíä áýëýí áàéæ áàéäàã. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 30. 30. Logo Java õýëíèé îíöëîã10. Unicode àøèãëàõ áîëîìæ Unicode íü òýìäýãòèéí ºðãºòãºñºí òºðºë þì. Îëîí óëñûí 65535 òýìäýãòèéã àãóóëæ áàéäàã (ASCII-ä áîë 255 òýìäýãò ë áàéäàã). Java ïðîãðàìä Unicode àøèãëàõ áîëîìæòîé òóë òà ïðîãðàìàà õÿòàä äýýð ÷ áè÷èæ áîëíî (æèøýý íü õÿòàäààð õýâëýäýã). Ýñâýë ìîíãîë ôîíòã¿é êîìïüþòåð äýýð ìîíãîëîîð ãàð÷ ÷àääàã ïðîãðàì áè÷èæ áîëíî. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 31. 31. Logo Java õýëíèé îíöëîã11. Ýöýñò íü Java ¿íýã¿é Õàìãèéí ãîë íü ýíý õýëèéã õýí ÷ õààíà ÷ ¿íýã¿é àøèãëàæ áîëíî. Ãýòýë áóñàä èõýíõ õýëí¿¿ä (Delphi, Visual Basic, C#, .NET …) –èéã àøèãëàõûí òóëä õóäàëäàæ àâàõ ¸ñòîé. ̺í èíòåðíýò ýäãýýð õýë¿¿ä äýýðõ ÷óõàë íººö¿¿ä íü (ôóíêö, êîìïîíåíòóóä) ¿íýòýé áàéäàã. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 32. 32. Logo Áýëòãýë àæèë Java ñèñòåìèéã ñóóëãàõûí òóëä:  Ýõëýýä èíñòàëëûã îëæ ñóóëãàíà.  Ñóóëãàñíû äàðàà òîõèðóóëíà.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 33. 33. Logo Áýëòãýë àæèë Java ñèñòåìèéã ñóóëãàõ  http://java.sun.com/j2se ñàéòààð îðæ Java-ã òàòàæ àâíà. (jdk-1_5_0-windows-i586.exe) гэх мэт.  Ñóóëãàæ áàéõäàà Java-ã ÿìàð äèñêýí äýýð õààíà ñóóëãàæ áàéãààã àíõààð÷ àâààðàé. c:Program FilesJavajdk1.5.0Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 34. 34. Logo Áýëòãýë àæèë Ñóóëãàñíû äàðàà ¿¿ñýõ “c:Program FilesJavajdk1.5.0” õàâòñûí á¿òýö: Src.zip ôàéë íü java-èéí ººðèéíõ íü êîä áàéõ òóë ¿¿íèéã ñóäëàõ çàìààð java öààíàà ÿã ÿàæ ¿éëäë¿¿äýý õèéæ áàéãààã îëæ ìýäýæ áîëíî. Æø: println ôóíêöèéí êîäûã îëæ ¿çýæ áîëíî. Java-èéí Æèøýý Java Runtime Àæèëëóóëæ áàéãàà Ñ òîëãîé JNLP æèøýý õºðâ¿¿ëýã÷ áîëîí ïðîãðàìóóä Environment ïðîãðàìä ôàéëóóä. ïðîãðàìóóä àøèãëàãäàõ áóñàä òóñëàõ ýíä áàéðëàíà. (for native code) ôàéëóóä ïðîãðàìóóä (binary ãýñýí ¿ãèéí òîâ÷ëîë) Àæèëëàõ ¿åèéí Êëàññûí ñàí ôàéëóóä (library) Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 35. 35. Logo Áýëòãýë àæèë Java-ã ñèñòåìä òîõèðóóëàõ  Ñóóëãàæ äóóññàíû äàðàà ñèñòåìèéí Path õóâüñàã÷èä Java-ãèéí Bin õàâòñûí áàéãàà çàìûã (æèøýý íü c: Program Files Java jdk1.5.0 bin) çààæ ºãíº. ¯¿íèé òóëä: • Control Panel->System->Advanced-> Environment Variables… ñîíãîëòûã õèéíý. • System Variables õýñãýýñ Path-èéã ñîíãîí Edit õèéíý.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 36. 36. Logo Áýëòãýë àæèë Java ñèñòåìèéã ñóóëãàõ  Ýíä ãàð÷ èðñýí öîíõíû Variable Value õýñýãò õàìãèéí ñ¿¿ëä íü “;” èéã íýìæ áè÷ýýä õîéíîîñ íü Java-ãèéíõàà “bin” õàâòñûí çàìûã çààæ ºãíº.  Èíãýõýä äàðààõ áàéäàëòàé õàðàãäàíà:Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 37. 37. Logo Áýëòãýë àæèëЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 38. 38. Logo Áýëòãýë àæèë Java cèñòåìèéã øàëãàõ  Ǻâ ñóóëãàæ òîõèðóóëñàí ýñýõýý øàëãàõäàà:  Start->Run öîíõîí äýýð cmd êîìàíä ºã÷ êîìàíäûí öîíõûã ãàðãàíà.  javac ãýæ áè÷ýýä Enter äàðæ ¿ç.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 39. 39. Logo Áýëòãýë àæèë Ǻâ òîõèðóóëñàí òîõèîëäîëä: Áóðóó òîõèðóóëñàí ýñâýë òîõèðóóëæ ºãººã¿é áîë:Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 40. 40. Logo Java êîäûã þóí äýýð áè÷èõ âý?  Eclipse (IBM-ээс гаргасан, хүчирхэг)  JCreator (áàãà íººö øààðääàã)  Kava (æèæèãõýí)  JBuilder (Borland –ààñ ãàðãàñàí)  NetBeans (хүчирхэг, боломж ихтэй)  Notepad  Word, WordPad  Òîâ÷îîð õýëáýë òåêñò ôàéë ¿¿ñãýäýã ÿìàð ÷ ïðîãðàì àøèãëàí áè÷èæ áîëíî.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 41. 41. Logo Àíõíû ïðîãðàìÄîîðõè êîäûã áè÷èí welcome1.java ôàéë áîëãîí õàäãàëíà óó. Êîä íü:1 // Welcome1.java2 // Òåêñò õýâëýæ ¿ç¿¿ëýõ ïðîãðàì34 public class Welcome1 {56 // main ôóíêöýýð ïðîãðàìûí ¿éë àæèëëàãàà ýõýëíý.7 public static void main( String args[] )8 {9 System.out.println( "Welcome to Java Programming!" );1011 } // main ôóíêöèéí òºãñãºë1213 } // Welcome1 êëàññûí òºãñãºë Welcome to Java Programming!Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 42. 42. Logo Àíõíû ïðîãðàì Java ïðîãðàìûí äóíä òàéëáàð áè÷èõäýý // òýìäýãëýãýý àøèãëàí áè÷íý. Òàéëáàð íü ïðîãðàìûí êîäîíä íºëººëäºãã¿é. // Welcome1.java // Òåêñò õýâëýæ ¿ç¿¿ëýõ ïðîãðàìЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 43. 43. Logo Àíõíû ïðîãðàì Îëîí ìºð ¿ðãýëæèëñýí òàéëáàð áè÷èõäýý /* */ äîòîð áè÷èæ áîëíî. /* Welcome1.java Миний õàìãèéí àíõíû ïðîãðàì. Òåêñò õýâëýæ ¿ç¿¿ëýõ ïðîãðàì */ Êëàññ áîëîí ôóíêöèéí êîä íü { } õààëòàí äîòîð áàéðëàíà. Àëü íýã õààëòûã íü îðõèâîë ïðîãðàì àëäàà ºã÷ àæèëëàõã¿é.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 44. 44. Logo Àíõíû ïðîãðàì Welcome1 êëàññ çàðëàæ áàéíà. Ïðîãðàì á¿ð ÿäàæ íýã êëàññûí òîäîðõîéëîëòîîð ýõýëäýã. Îáüåêò õàíäàëòàò òåõíîëîãèéã êëàññ àøèãëàí Java-ä õýðýãæ¿¿ëäýã. public class Welcome1 { Êëàññûí íýðèéã òîìîîð áè÷èæ çóðøèõ õýðýãòýé.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 45. 45. Logo Àíõíû ïðîãðàì õàìãèéí ýõýíä àæèëëóóëäàã òóë ïðîãðàì ÷óõàì ýíäýýñ ýõýëäýã ãýæ õýëæ áîëíî. public static void main( String args[] ) Äýýð main ôóíêöèéí íýðèéã æèæèãýýð áè÷ñýí áàéíà. Öààøäàà êëàññûí íýðèéã òîìîîð, ôóíêö¿¿äèéí íýðèéã æèæãýýð áè÷èæ ÿëãàæ ñóðàõ õýðýãòýé.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 46. 46. Logo Àíõíû ïðîãðàìpublic static void main( String args[] ) Óã ôóíêöýä ãàäíààñ äàìæóóëñàí óòãà ¿¿ãýýð îðæ èðíý. Îäîîõîíäîî áèä ýíý õóâüñàã÷èéã àøèãëàõã¿é. Ýíý ôóíêö ÿìàð íýãýí óòãà áóöààõã¿é ãýñýí ¿ã. ¯íäñýí êëàññò îáüåêò áàéõã¿é áàéñàí ÷ óã ôóíêöèéã äóóäàæ àæèëëóóëæ áîëíî ãýñýí ¿ã.Ýíý íü óã ôóíêöýä õààíààñ ÷ õàíäàæ áîëîõ áîëîìæòîé ãýñýí ¿ã.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 47. 47. Logo Àíõíû ïðîãðàì  Åð íü áîë êëàññóóä íü ºãºãäºë áîëîí ôóíêö¿¿äýýñ òîãòäîã áºãººä ìàíàé Welcome1 êëàññ íü ºãºãäºëã¿é õàðèí main ãýñýí íýã ôóíêöòýé áàéíà. Êëàññûí ºãºãäºëä êëàññûí ôóíêöýýð äàìæóóëàí õàíääàã. ªãºãäë¿¿ä Ôóíêö¿¿ä Êëàññûí á¿òýöЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 48. 48. Logo Àíõíû ïðîãðàìÝíý õýñýãò òýìäýãò ìºðèéã õýâëýõ êîä áàéíà. System.out.println( "Welcome to Java Programming!" );System êëàññûí out îáüåêòèéí println ôóíêöèéã äóóäñàí áàéíà. (òîì æèæãýýð áè÷ñýí ýñýõýýð íü êëàññ óó, îáüåêò óó ãýäãèéã ÿëãàæ áîëíî.)println: Print Line (ìºð õýâëýõ) ãýñýí ¿ãèéí òîâ÷ëîë. Øèíý ìºðºíä òåêñòèéã õýâëýæ ¿ç¿¿ëäýã.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 49. 49. Logo Êëàññ , îáüåêò?Îáüåêò õàíäàëòàò ïðîãðàì÷ëàëûí õýëýíä êëàññ áîëîí îáüåêòèéã àøèãëàí ïðîãðàì áè÷äýã.Êëàññã¿é áîë îáüåêò ¿¿ñýõã¿é, îáüåêòã¿é áîë êëàññ õýðýãã¿é. Êëàññààñ îáüåêòóóä ¿¿ñäýã.Êëàññ áîë æîð, îáüåêò áîë óã æîðîîð õèéñýí õîîë þì.Êëàññ õèéñâýð òîäîðõîéëîëò áîë îáüåêò íü óã òîäîðõîéëîëòûã àøèãëàí ¿¿ñãýñýí áîäèò ç¿éë ãýæ áîëíî.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 50. 50. Logo Êëàññ , îáüåêò? Êëàññ áîëîí îáüåêòèéí ÿëãàà:Êëàññ áîë îáüåêòèéí “Òýýâðèéì õýðýãñýë” Îáüåêò áîë ÿìàð íýãõèéñâýð òîäîðõîéëîëò Êëàññ êëàññûí õ¿ðýýíä õàìðàãäàõ íýã òîõèîëäîë “Äóãóé” “Ìàøèì” “Îìãîö”Ñóìíóóä íü êëàññ êëàññ êëàññóäàìøëûãõàðóóëæ áàéíà. “Sonata II” “WMB” îáüåêò îáüåêò Îáüåêòîîñ êëàññÊëàññààñ îáüåêò ¿¿ñãýæ, øèíý áîëîí îáüåêòêëàññ óäàìøóóëàí ¿¿ñãýæ áîëíî. ¿¿ñýõã¿é. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 51. 51. Logo Êëàññ , îáüåêò?Êëàññ áîëîí îáüåêòèéí ÿëãàà: “Òýýâðèéì õýðýãñýë” Êëàññ “Äóãóé” “Ìàøèì” “Îìãîö” êëàññ êëàññ êëàññ Àñóóäëûã ÿìàð òºâøèíä õ¿ðòýë “Sonata II” “WMB” çàäëàí øèíæèëæ áàéãààãààñ êëàññ êëàññ õàìààð÷ îáüåêò áîëãîõ óó, êëàññ áîëãîõ óó ãýäãèéã òîäîðõîéëäîã. Äîðæèéí Óóãàíààãèéí Sonata SonataЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 52. 52. Logo Àíõíû ïðîãðàì  Áè÷ñýí ïðîãðàìàà Welcome1.java ôàéë áîëãîí õàäãàëíà. Ôàéëûí íýð íü êëàññûí íýðòýé àäèëõàí áàéõ ¸ñòîé.  Îäîî áè÷ñýí ïðîãðàìàà àæèëëóóëúÿ. ¯¿íèé òóëä êîìàíäûí öîíõûã ãàðãàí èðæ javac Welcome1.java ãýñýí êîìàíäûã ºãíº  Êîìàíäûí öîíõûã ãàðãàõäàà Start->Run äýýð cmd ãýæ áè÷èí Enter äàðíà.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 53. 53. Logo Àíõíû ïðîãðàì Èíãýñíýýð Welcome1.java ôàéëûã Welcome1.class ôàéë ðóó õºðâ¿¿ëäýã. Îäîî ýíý õºðâ¿¿ëýãäñýí ôàéëûã Java âèðòóàëü ìàøèíààð àæèëëóóëíà. ¯¿íèé òóëä êîìàíäûí öîíõîí äýýð java Welcome1 ãýñýí êîìàíä ºãíº. Java –èéí õîéíî ôàéëûí íýð áèø êëàññûí íýð ºãäºã áîëîõûã àíçààðíà óó (Java Welcome1.class ãýâýë àëäàà ºãíº.)Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 54. 54. Logo Àíõíû ïðîãðàì Ǻâ àæèëëàñàí òîõèîëäîëä äîîðõ ¿ð ä¿í ãàðíà:Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 55. 55. Logo Àíõíû ïðîãðàì Àæèëëóóëæ ÷àäàõã¿é áàéõ õýä õýäýí òîõèîëäîë ãàðíà:  Java ñèñòåìèéã òîõèðóóëààã¿é ýñâýë áóðóó òîõèðóóëñàí (ýíý òóõàé ¿çñýí áàéãàà).  Javañ ïðîãðàì òàíû áè÷ñýí ïðîãðàìûí ôàéëûã îëîõã¿é áàéõ òîõèîëäîë  Áè÷ñýí ïðîãðàì àëäààòàé áàéâàë…Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 56. 56. Logo Àíõíû ïðîãðàì Javac ïðîãðàì òàíû áè÷ñýí ïðîãðàìûí ôàéëûã îëîõã¿é áàéõ òîõèîëäîëä:  Ôàéë îðøèí áàéãàà õàâòàñ ðóó øèëæýýä äàðàà íü êîìàíäàà ºãíº. Øèëæèõäýý cd ãýñýí êîìàíäûã àøèãëàíà. Æèøýý íü äýýð áè÷ñýí Welcome1.java ôàéë íü c:codenew õàâòàñ äîòîð áàéãàà áîë: cd codenew javac Welcome1.java java Welcome1 ãýæ áè÷íý.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 57. 57. Logo Àíõíû ïðîãðàìЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 58. 58. Logo Àíõíû ïðîãðàì Javac ïðîãðàì òàíû áè÷ñýí ïðîãðàìûí ôàéëûã îëîõã¿é áàéõ òîõèîëäîëä:  Ôàéëûí íýðèéí ¿ñãèéí òîì æèæèã íü êëàññûí íýðíèé ¿ñãèéí òîì æèæèãòýé òîõèð÷ áàéõ ¸ñòîé. Ó÷èð íü Java òîì æèæèã ¿ñãèéã ÿëãààòàéä òîîöäîã. Òýãýõýýð: java Welcome1 java welcome1 õî¸ð êîìàíä ÿëãààòàé ¿ð ä¿í ºãíº.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 59. 59. Logo Àíõíû ïðîãðàì Ïðîãðàìàà àëäààòàé áè÷ñýí òîõèîëäîëä àëäààíû ìýäýýëýë ¿çýãäýíý. (error)  Áè÷ñýí ïðîãðàìàà äàõèí ñàéòàð øàëãàí àëäààã îëæ çàñíà. Òîì æèæèã ¿ñýãíýýñ áîëæ àëäàà èõ ãàðäàã.  Àëäààòàé õýñãèéí äîîð íü ^ òýìäýãëýãýý õàðàãääàã.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 60. 60. Logo Àíõíû ïðîãðàì public class Welcome1{ public static void main ( string args[] ) { System.out.println("Hello Java World!"); } Àëäààòàé õýñýã! ( ^ çààñàí áàéíà.) }Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 61. 61. Logo Хоёрдугаар ïðîãðàìЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 62. 62. Logo Гуравдугаар ïðîãðàìЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 63. 63. Logo Гуравдугаар ïðîãðàì n Øèíý ìºð. Êóðñîðûã äàðàà÷èéí ìºðèéí ýõýíä øèëæ¿¿ëíý. t Õýâòýý òàá. Êóðñîðûã íýã òàáààð õºäºëãºíº. r Áóöààã÷. Êóðñîðûã áàéãàà ìºðèéíõ íü ýõýíä íü àâàà÷íà.  Äýëãýöýíä òýìäýãò õýâëýíý. ” Äýëãýöýíä ” òýìäýãò õýâëýíý.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 64. 64. Logo Шинэ үгс Version: Ïðîãðàìûí õóâèëáàðûã èëýðõèéëýõ òîî. Version 1.0 ãýõ ìýò. PDA: Personal Digital Assistance. Õàëààñíû êîìïüþòåð. Cell phone: Ãàð óòàñ. Structured programming: Á¿òýöëýãäñýí ïðîãðàì÷ëàë. sample: Æèøýý ïðîãðàì.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 65. 65. Logo Шинэ үгс Object oriented programming: Îáüåêò õàíäëагàò ïðîãðàì÷ëàë. device: Òºõººðºìæ. Multimedia: Äóó, çóðàã, êèíî çýðýã îëîí òºðëèéí ç¿éëèéã íýãòãýñýí íýð. Portable: Ïðîãðàìûí ¿éëäëèéí ñèñòåì ¿ë õàìààðàí àæèëëàõ ÷àäâàð. path: çàì. ( Ñ:winnt ã.ì )Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 66. 66. Logo Шинэ үгс Security: Íóóöëàë õàìãààëàëò virtual: Âèðòóàëü, õèéñâýð. code: Êîä. Ïðîãðàìûí êîä. Unicode: Universal code. ASCII êîäûã ºðãºòãºñºí õýëáýð. Îëîí óëñûí òýìäýãò¿¿äèéã àãóóëäàã. Environment: Îð÷èí.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 67. 67. Logo Шинэ үгс Demo: Demonstration. ¯ç¿¿ëýõ ãýñýí ¿ãíýýñ ãàðàëòàé. Æèøýý ïðîãðàìóóäûã õýëäýã. compiler: Êîìïèëÿòîð. Java êîäûã áàéò êîä ðóó õºðâ¿¿ëýõ ïðîãðàì. ªºðººð õýëáýë java ôàéëààñ class ôàéë ¿¿ñãýíý. extension : Ôàéëûí ºðãºòãºë.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 68. 68. Logo Шинэ үгс Command prompt (shell): Êîìàíäûí ïðîìïò. Êîìàíäûí õ¿ëýýí àâ÷ áèåë¿¿ëäýã ¿éëäëèéí ñèñòåìèéí ïðîãðàì. Windows-èéí õóâüä DOS îð÷èíä àæèëëàäàã cmd, Linux, Unix-èéí õóâüä shell ãýæ õýëäýã. cd : Change Directory ãýñýí DOS-èéí êîììàíä. Èäýâõòýé õàâòàñûã ñîëèõ êîìàíä.Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 69. 69. Logo Даалгавар ªºðñäèéí òîâ÷ àíêåòûã õýâëýäýã ïðîãðàì áè÷ (îâîã íýð, õ¿éñ, òºðñºí îãíîî, õàÿã, óòàñ…) # òýìäãýýð äàðààõ ä¿ðñ¿¿äèéã õýâëýõ ïðîãðàì áè÷:  Áàéøèí  Ìàøèí  Õ¿í  Äàðààõ ä¿ðñí¿¿дЖава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 70. 70. JavaProgrammingLogo Улаанбаатар дээд сургууль 2011 он

×